پروفیل زد

پروفیل Z

این نوع پروفیل جزو دسته بندی پروفیل های باز قرار میگیرند که در روند تولید با استفاده از فرایند نورد سرد و با استفاده دستگاه های رولفرم در سایزهای مختلف برای مصارف ساختمانی و صنعتی تولید میگردد.

کاربرد پروفیل زد (Z)

اغلب استفاده این پروفیل ها در سقف ساختمان های صنعتی نظیر سوله های صنعتی ،‌ پارکینگ ، انباری ، سالن های ورزشی مورد استفاده قرار میگیرد.

تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۰۵

کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۵۲Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران

۲۷,۹۰۰ ریال

۴۱۴۳۲Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران

۲۷,۹۰۰ ریال

۴۱۴۵۲Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران

۲۷,۹۰۰ ریال

۴۱۷۱۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران

۲۵,۹۰۰ ریال

۴۰۲۷۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران

۲۵,۹۰۰ ریال

۴۰۳۵۲.۵Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران

۲۵,۹۰۰ ریال

۴۰۹۰۳Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران

۲۴,۵۰۰ ریال

۴۰۳۹۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران

۲۴,۵۰۰ ریال

۴۰۶۶۳Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران

۲۴,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۵۲Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷۵۰۰ريال
۴۱۴۳۲Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷۵۰۰ريال
۴۱۴۵۲Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷۵۰۰ريال
۴۱۷۱۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷۵۰۰ريال
۴۰۲۷۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۵۸۰۰ريال
۴۰۳۵۲.۵Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۵۸۰۰ريال
۴۰۹۰۳Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۵۸۰۰ريال
۴۰۳۹۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
۴۰۶۶۳Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۵۲Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۶۵۰ ريال
۴۱۴۳۲Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۶۵۰ ريال
۴۱۴۵۲Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۶۵۰ ريال
۴۱۷۱۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۵,۸۵۰ ريال
۴۰۲۷۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۵,۸۵۰ ريال
۴۰۳۵۲.۵Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۵,۸۵۰ ريال
۴۰۹۰۳Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۷۵۰ ريال
۴۰۳۹۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۷۵۰ ريال
۴۰۶۶۳Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۷۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۵۲Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۷۰۰ ريال
۴۱۴۳۲Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۷۰۰ ريال
۴۱۴۵۲Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۷۰۰ ريال
۴۱۷۱۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ريال
۴۰۲۷۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ريال
۴۰۳۵۲.۵Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ريال
۴۰۹۰۳Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ريال
۴۰۳۹۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ريال
۴۰۶۶۳Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۵۲Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ريال
۴۱۴۳۲Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ريال
۴۱۴۵۲Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ريال
۴۱۷۱۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ريال
۴۰۲۷۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ريال
۴۰۳۵۲.۵Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ريال
۴۰۹۰۳Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۴,۸۰۰ ريال
۴۰۳۹۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۴,۸۰۰ ريال
۴۰۶۶۳Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۴,۸۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۵۲Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ريال
۴۱۴۳۲Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ريال
۴۱۴۵۲Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ريال
۴۱۷۱۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ريال
۴۰۲۷۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ريال
۴۰۳۵۲.۵Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ريال
۴۰۹۰۳Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ريال
۴۰۳۹۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ريال
۴۰۶۶۳Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۵۲Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۱۵۰ ريال
۴۱۴۳۲Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۱۵۰ ريال
۴۱۴۵۲Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۱۵۰ ريال
۴۱۷۱۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۸۵۰ ريال
۴۰۲۷۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۸۵۰ ريال
۴۰۳۵۲.۵Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۸۵۰ ريال
۴۰۹۰۳Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۴۵۰ ريال
۴۰۳۹۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۴۵۰ ريال
۴۰۶۶۳Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۴۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۵۲Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۴۱۴۳۲Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۴۱۴۵۲Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۴۱۷۱۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۴۰۲۷۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۴۰۳۵۲.۵Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۴۰۹۰۳Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۴۰۳۹۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۴۰۶۶۳Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۵۲Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۵,۹۵۰ ريال
۴۱۴۳۲Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۵,۹۵۰ ريال
۴۱۴۵۲Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۵,۹۵۰ ريال
۴۱۷۱۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۳,۹۵۰ ريال
۴۰۲۷۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۳,۹۵۰ ريال
۴۰۳۵۲.۵Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۳,۹۵۰ ريال
۴۰۹۰۳Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۴۵۰ ريال
۴۰۳۹۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۴۵۰ ريال
۴۰۶۶۳Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۴۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۵۲Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۵,۳۰۰ ريال
۴۱۴۳۲Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۵,۳۰۰ ريال
۴۱۴۵۲Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۵,۳۰۰ ريال
۴۱۷۱۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۳,۸۰۰ ريال
۴۰۲۷۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۳,۸۰۰ ريال
۴۰۳۵۲.۵Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۳,۸۰۰ ريال
۴۰۹۰۳Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۳,۸۰۰ ريال
۴۰۳۹۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۳,۸۰۰ ريال
۴۰۶۶۳Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۳,۸۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۵۲Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۵,۲۵۰ ريال
۴۱۴۳۲Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۵,۲۵۰ ريال
۴۱۴۵۲Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۵,۲۵۰ ريال
۴۱۷۱۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۷۵۰ ريال
۴۰۲۷۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۷۵۰ ريال
۴۰۳۵۲.۵Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۷۵۰ ريال
۴۰۹۰۳Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۷۵۰ ريال
۴۰۳۹۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۷۵۰ ريال
۴۰۶۶۳Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۷۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۵۲Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ريال
۴۱۴۳۲Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ريال
۴۱۴۵۲Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۷۱۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ريال
۴۰۲۷۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ريال
۴۰۳۵۲.۵Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۰۳Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۹۵۰ ريال
۴۰۳۹۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۹۵۰ ريال
۴۰۶۶۳Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۹۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۵۲Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۵,۴۵۰ ريال
۴۱۴۳۲Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۵,۴۵۰ ريال
۴۱۴۵۲Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۵,۴۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۷۱۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۴,۰۰۰ ريال
۴۰۲۷۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۴,۰۰۰ ريال
۴۰۳۵۲.۵Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۴,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۰۳Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۹۰۰ ريال
۴۰۳۹۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۸۰۰ ريال
۴۰۶۶۳Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۱۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۰۳Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۰۳۹۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۰۶۶۳Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۴/۱۵
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۷۱۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۰۲۷۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۰۳۵۲.۵Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۱۵
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۵۲Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۱۴۳۲Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۱۴۵۲Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۴/۱۴
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۷۱۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ريال
۴۰۲۷۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ريال
۴۰۳۵۲.۵Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۴/۱۴
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۰۳Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ريال
۴۰۳۹۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ريال
۴۰۶۶۳Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۱۳
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۵۲Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۵,۱۵۰ ريال
۴۱۴۳۲Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۵,۱۵۰ ريال
۴۱۴۵۲Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۵,۱۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۱۳
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۷۱۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۹۵۰ ريال
۴۰۲۷۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۹۵۰ ريال
۴۰۳۵۲.۵Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۹۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۱۳
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۰۳Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۷۵۰ ريال
۴۰۳۹۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۷۵۰ ريال
۴۰۶۶۳Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۷۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۵۲Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ريال
۴۱۴۳۲Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ريال
۴۱۴۵۲Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۷۱۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ريال
۴۰۲۷۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ريال
۴۰۳۵۲.۵Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۰۳Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۹۵۰ ريال
۴۰۳۹۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۹۵۰ ريال
۴۰۶۶۳Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۹۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۵۲Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۷۵۰ ريال
۴۱۴۳۲Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۷۵۰ ريال
۴۱۴۵۲Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۷۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۲۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۲,۹۵۰ ريال
۴۰۲۷۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۲,۹۵۰ ريال
۴۰۳۵۲.۵Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۲,۹۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۰۳Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۹۵۰ ريال
۴۰۳۹۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۹۵۰ ريال
۴۰۶۶۳Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۹۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۵۲Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۴۰۰ ريال
۴۱۴۳۲Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۴۰۰ ريال
۴۱۴۵۲Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۴۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۲۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۲,۸۰۰ ريال
۴۰۲۷۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۲,۷۵۰ ريال
۴۰۳۵۲.۵Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۲,۷۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۰۳Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۴۵۰ ريال
۴۰۳۹۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۴۰۰ ريال
۴۰۶۶۳Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۴۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۰۷
کدضخامت سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۷۱۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۶۰۰ ريال
۴۲۱۵۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۶۰۰ ريال
۴۲۱۶۲.۵Z-۲۲ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۲۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۰۲۷۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۰۳۵۲.۵Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۵۲Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۱۴۳۲Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۱۴۵۲Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۰۳Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۴۵۰ ريال
۴۰۳۹۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۴۵۰ ريال
۴۰۶۶۳Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۴۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۲۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۲,۷۵۰ ريال
۴۰۲۷۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۲,۷۵۰ ريال
۴۰۳۵۲.۵Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۲,۷۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۵۲Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۴۰۰ ريال
۴۱۴۳۲Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۴۰۰ ريال
۴۱۴۵۲Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۴۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۵۲Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۴۰۰ ريال
۴۱۴۳۲Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۴۰۰ ريال
۴۱۴۵۲Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۳,۴۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۲۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۲,۸۰۰ ريال
۴۰۲۷۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۲,۷۵۰ ريال
۴۰۳۵۲.۵Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۲,۷۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۰۳Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۴۵۰ ريال
۴۰۳۹۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۴۰۰ ريال
۴۰۶۶۳Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۴۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۹
کد ضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۸۸۲Z-۱۸ پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ريال
۴۱۴۲۲Z-۲۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ريال
۴۱۴۴۲ Z-۲۲ پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ريال
۴۰۳۲۲.۵Z-۱۸ پروفیل اصفهان شاخه۶متری کارخانه ۲۲,۸۰۰ ريال
۴۲۱۲۲.۵Z-۲۰ پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ريال
۴۰۸۷۲.۵ Z-۲۲پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ريال
۴۰۲۶۳Z-۱۸پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ريال
۴۲۱۳۳Z-۲۰ پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ريال
۴۰۹۱۳Z-۲۲ پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۴۰۲Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۴۱۲Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۴۲۲Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۱۷۱۲.۵Z-۱۸ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۱۵۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۱۶۲.۵Z-۲۲ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۴۳۳Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۴۴۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۴۵۳Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۲۵
کد ضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۸۸۲Z-۱۸ پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ريال
۴۱۴۲۲Z-۲۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ريال
۴۱۴۴۲ Z-۲۲ پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۳۰۰ ريال
۴۰۳۲۲.۵Z-۱۸ پروفیل اصفهان شاخه۶متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ريال
۴۲۱۲۲.۵Z-۲۰ پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ريال
۴۰۸۷۲.۵ Z-۲۲پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ريال
۴۰۲۶۳Z-۱۸پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۲,۸۰۰ ريال
۴۲۱۳۳Z-۲۰ پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ريال
۴۰۹۱۳Z-۲۲ پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۲۴
کدضخامت سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۷۱۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۷۰۰ ريال
۴۲۱۵۲.۵Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ريال
۴۲۱۶۲.۵Z-۲۲ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۲۳
کد ضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۸۸۲Z-۱۸ پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ريال
۴۱۴۲۲Z-۲۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۲۰۰ ريال
۴۱۴۴۲ Z-۲۲ پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۲۰۰ ريال
۴۰۳۲۲.۵Z-۱۸ پروفیل اصفهان شاخه۶متری کارخانه۲۲,۷۰۰ ريال
۴۲۱۲۲.۵Z-۲۰ پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ريال
۴۰۸۷۲.۵ Z-۲۲پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ريال
۴۰۲۶۳Z-۱۸پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۲,۷۰۰ ريال
۴۲۱۳۳Z-۲۰ پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ريال
۴۰۹۱۳Z-۲۲ پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۲
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۴۳۲ Z-۲۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۲,۹۰۰ ريال
۴۱۴۲۲Z-۲۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ريال
۴۰۶۶۳ Z-۲۲ پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۴۵۰ ريال
۴۰۹۱۳Z-۲۲پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ريال
۴۰۳۲۲.۵Z-۱۸پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۲,۷۰۰ ريال
۴۰۳۱۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه۶متری بنگاه تهران ۲۲,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۱
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۴۱۲Z-۱۸پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۷۰۰ ريال
۴۰۸۷۲.۵Z-۲۲پروفیل اصفهان شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ريال
۴۰۳۹۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۴۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۰
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۱۴۳۲Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۲,۹۵۰ ريال
۴۱۶۳۲.۵Z-۲۲ پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۲,۴۵۰ ريال
۴۰۹۰۳Z-۱۸ پروفیل تهران شاخه۶ متری بنگاه تهران۲۲,۴۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۱۸
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۷۱۲.۵Z-۱۸پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ريال
۴۰۳۹۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ريال
۴۱۴۵۲Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۵۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۱۷
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۱۶۳۲/۵Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۲,۳۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۱۶
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۴۱۲ Z-۱۸پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۷۰۰ ريال
۴۱۴۲۲Z-۲۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ريال
۴۱۴۳۲Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ريال
۴۱۴۴۲Z-۲۲پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ريال
۴۱۴۵۲Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۱۱
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۲۴۳Z-۱۸پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۷۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۱۰
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۳۵۲/۵Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ريال
۴۰۳۹۳Z-۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۵۰۰ ريال
۴۰۴۶۳Z-۲۲پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۲,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۰۹
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۸۷Z۲/۵ Z-۲۲پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ريال
۴۰۸۸Z-۱۸ پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ريال

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “پروفیل Z” ارسال می کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.