پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی

پروفیل یک کلمه لاتین است که در صنعت ما به وفور شنیده شده و مورد استفاده قرار می گیرد.معنی لغوی این کلمه، مقطعی است که در طول معین به یک شکل است.
پروفیل به قطعات با مقطع ثابت گفته می شود که با توجه به جنس و استحکام آنها کاربرد بسیاری در صنایع دارد.
پروفیل ها در حالت کلی به 2 دسته پروفیل های توپر و توخالی طبقه بندی می شوند.
در ایران منظور از پروفیل ، پروفیل قوطی می باشد و سایر پروفیل ها با نام خود شان تلقی می شوند.
پروفیل های صنعتی در ساخت ستون سازه ها ،‌صنایع خودروسازی ، ماشین سازی و صنایع صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گردد.

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۵

کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۸۶۲۰۰×۲۰۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران

۲۹,۰۰۰ ریال

۴۲۸۷۶۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران

۲۹,۰۰۰ ریال

۴۲۸۶۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران

۲۸,۱۰۰ ریال

۴۲۹۱۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران

۲۹,۰۰۰ ریال

۴۲۹۰۸ ۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران

۲۹,۰۰۰ ریال

۴۲۸۹۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران

۲۹,۰۰۰ ریال

۴۲۹۴۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران

۲۹,۰۰۰ ریال

۴۲۹۳۱۰۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران

۲۹,۰۰۰ ریال

۴۲۹۲۱۰ ۱۴۰×۱۴۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران

۲۹,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۱۸۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۶۷۰۰ريال
۴۲۲۱۶۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷۶۰۰ريال
۴۲۲۷۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷۶۰۰ريال
۴۲۱۷۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷۶۰۰ريال
۴۲۲۰۸۱۸۰×۱۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷۶۰۰ريال
۴۲۲۶۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷۶۰۰ريال
۴۱۴۹۱۰۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۱۲متری کارخانه۲۷۶۰۰ريال
۴۲۱۹۱۰۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷۶۰۰ريال
۴۲۲۵۸۱۵۰×۲۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۲۸۶۳۰۰×۳۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۴۱۶۱۴۰×۱۴۰ پروفیل کالوپ – اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۶,۷۰۰ ريال
۴۰۴۲ ۸۲۰۰×۲۰۰ پروفیل کالوپ – اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۷,۶۰۰ ريال
۴۰۴۳۶۱۸۰×۱۸۰ پروفیل کالوپ – اصفهان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۷,۶۰۰ ريال
۴۰۴۴ ۱۰۳۰۰×۳۰۰ پروفیل کالوپ – اصفهان شاخه ۱۲ متری ;کارخانه۲۸,۶۰۰ ريال
۴۰۴۵۱۰۲۰۰×۲۰۰ پروفیل کالوپ – اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۷,۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۲۸۶۳۰۰×۳۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۱۸۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۲۱۶۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۲۷۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۲۵۸۱۵۰×۲۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۱۷۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۲۰۸۱۸۰×۱۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۲۶۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۱۴۹۱۰۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۱۲متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۱۹۱۰۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۲۸۶۳۰۰×۳۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۶,۹۰۰ ريال
۴۲۱۸۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۰۰۰ ريال
۴۲۲۱۶۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۹۰۰ ريال
۴۲۲۷۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۹۰۰ ريال
۴۲۲۵۸۱۵۰×۲۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۰۰۰ ريال
۴۲۱۷۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۹۰۰ ريال
۴۲۲۰۸۱۸۰×۱۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۹۰۰ ريال
۴۲۲۶۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۹۰۰ ريال
۴۱۴۹۱۰۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۱۲متری کارخانه۲۵,۹۰۰ ريال
۴۲۱۹۱۰۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۸۶۲۰۰×۲۰۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۸۷۶۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۸۶۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۴۰۰ ريال
۴۲۹۱۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۹۰۸ ۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۸۹۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۹۴۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۹۳۱۰۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۹۲۱۰ ۱۴۰×۱۴۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۳۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۲۸۶۳۰۰×۳۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۶,۹۰۰ ریال
۴۲۱۸۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۰۰۰ ریال
۴۲۲۱۶۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۹۰۰ ریال
۴۲۲۷۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۹۰۰ ریال
۴۲۲۵۸۱۵۰×۲۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۰۰۰ ریال
۴۲۱۷۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۹۰۰ ریال
۴۲۲۰۸۱۸۰×۱۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۹۰۰ ریال
۴۲۲۶۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۹۰۰ ریال
۴۱۴۹۱۰۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۱۲متری کارخانه۲۵,۹۰۰ ریال
۴۲۱۹۱۰۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۲۸۶۳۰۰×۳۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۱۸۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۲۱۶۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۲۷۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۲۵۸۱۵۰×۲۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۱۷۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۲۰۸۱۸۰×۱۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۲۶۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۱۴۹۱۰۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۱۲متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۱۹۱۰۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۸۶۲۰۰×۲۰۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۸۷۶۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۸۶۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۴۰۰ ريال
۴۲۹۱۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۹۰۸ ۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۸۹۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۹۴۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۹۳۱۰۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۹۲۱۰ ۱۴۰×۱۴۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۷,۳۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۲۸۶۳۰۰×۳۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۶,۹۰۰ ريال
۴۲۱۸۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۰۰۰ ريال
۴۲۲۱۶۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۹۰۰ ريال
۴۲۲۷۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۹۰۰ ريال
۴۲۲۵۸۱۵۰×۲۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۱۷۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۰۰۰ ريال
۴۲۲۰۸۱۸۰×۱۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۹۰۰ ريال
۴۲۲۶۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۹۰۰ ريال
۴۱۴۹۱۰۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۱۲متری کارخانه۲۵,۹۰۰ ريال
۴۲۱۹۱۰۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۴۱۶۱۴۰×۱۴۰ پروفیل کالوپ – اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه۲۴,۷۰۰ ريال
۴۰۴۲ ۸۲۰۰×۲۰۰ پروفیل کالوپ – اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۰۴۳۶۱۸۰×۱۸۰ پروفیل کالوپ – اصفهان شاخه ۱۲متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۰۴۴ ۱۰۳۰۰×۳۰۰ پروفیل کالوپ – اصفهان شاخه ۱۲ متری ;کارخانه۲۶,۶۰۰ ريال
۴۰۴۵۱۰۲۰۰×۲۰۰ پروفیل کالوپ – اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۲۸۶۳۰۰×۳۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۶,۶۰۰ ريال
۴۲۱۸۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۷۰۰ ريال
۴۲۲۱۶۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۷۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۵۸۱۵۰×۲۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۶,۷۰۰ ريال
۴۲۱۷۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۰۸۱۸۰×۱۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۶۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۱۴۹۱۰۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۱۲متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۱۹۱۰۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۸۶۲۰۰×۲۰۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۹,۸۰۰ ريال
۴۲۸۷۶۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۹۰۰ ريال
۴۲۸۶۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ريال
۴۲۹۱۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۹,۵۰۰ ريال
۴۲۹۰۸ ۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ريال
۴۲۸۹۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۹۰۰ ريال
۴۲۹۴۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۹,۵۰۰ ريال
۴۲۹۳۱۰۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۹۰۰ ريال
۴۲۹۲۱۰ ۱۴۰×۱۴۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۲۸۶۳۰۰×۳۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۶,۶۰۰ ريال
۴۲۱۸۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۷۰۰ ريال
۴۲۲۱۶۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۷۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۵۸۱۵۰×۲۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۶,۷۰۰ ريال
۴۲۱۷۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۰۸۱۸۰×۱۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۶۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
۴۱۴۹۱۰۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۱۲متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۱۹۱۰۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۱۴
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۲۸۶۳۰۰×۳۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۱۸۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۲۱۶۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۲۷۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۲۵۸۱۵۰×۲۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۱۷۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۲۰۸۱۸۰×۱۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۲۶۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
۴۱۴۹۱۰۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۱۲متری کارخانهتماس بگیرید
۴۲۱۹۱۰۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۱۳
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۸۶۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۹,۸۰۰ ريال
۴۲۹۱۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۹,۵۰۰ ريال
۴۲۹۴۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۹,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۴۶۶۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۷۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۶۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۰۸۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۸۶۳۰۰×۳۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۶,۶۰۰ ريال
۴۲۴۹۸۳۰۰×۳۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۶,۶۰۰ ريال
۴۲۵۱۱۰۳۰۰×۳۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۶,۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۸۶۲۰۰×۲۰۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ريال
۴۲۸۷۶۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۹۰۰ ريال
۴۲۸۶۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ريال
۴۲۹۱۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۹۰۰ ريال
۴۲۹۰۸ ۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ريال
۴۲۸۹۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۹۰۰ ريال
۴۲۹۴۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۹۰۰ ريال
۴۲۹۳۱۰۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۹۰۰ ريال
۴۲۹۲۱۰ ۱۴۰×۱۴۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۲۸۶۳۰۰×۳۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۶,۶۰۰ ريال
۴۲۱۸۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۷۰۰ ريال
۴۲۲۱۶۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۷۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۵۸۱۵۰×۲۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۶,۷۰۰ ريال
۴۲۱۷۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۰۸۱۸۰×۱۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۶۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۱۴۹۱۰۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۱۲متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۱۹۱۰۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۱۸۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۷۰۰ ريال
۴۲۴۶۶۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۴۸۶۱۰۰×۳۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۸۶۳۰۰×۳۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۶,۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۱۷۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه
۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۰۸۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۷۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۵۸۱۵۰×۲۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۶,۷۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۴۲۱۹۱۰۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۴۷۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۵۰۱۰۱۵۰×۲۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۵۱۱۰۳۰۰×۳۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۰۷
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۸۶۲۰۰×۲۰۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ريال
۴۲۸۷۶۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۹۰۰ ريال
۴۲۸۶۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ريال
۴۲۴۸۶ ۱۰۰×۳۰۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۱۶ ۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۹۱۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۹۰۰ ريال
۴۲۹۰۸ ۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ريال
۴۲۸۹۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۹۰۰ ريال
۴۲۴۹۸۳۰۰×۳۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۹۴۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۹۰۰ ريال
۴۲۹۳۱۰۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۹۰۰ ريال
۴۲۹۲۱۰ ۱۴۰×۱۴۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۹۰۰ ريال
۴۲۵۱۱۰ ۳۰۰×۳۰۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۰۴
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۲۸۶۳۰۰×۳۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۶,۶۰۰ ريال
۴۲۱۸۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۷۰۰ ريال
۴۲۲۱۶۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۷۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۵۸۱۵۰×۲۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۶,۷۰۰ ريال
۴۲۱۷۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۰۸۱۸۰×۱۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۶۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
۴۱۴۹۱۰۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۱۲متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۱۹۱۰۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۸۶۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ريال
۴۲۸۷۶۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۹۰۰ ريال
۴۲۸۶۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ريال
۴۲۴۶۶۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۱۶۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کدضخامتسایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۹۱۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۹۰۰ ريال
۴۲۹۰۸۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۵۰۰ ريال
۴۲۸۹۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۹۰۰ ريال
۴۲۲۵۸۱۵۰×۲۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۶,۷۰۰ ريال
۴۲۲۰۸۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۹۲۱۰۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۹۰۰ ريال
۴۲۹۳۱۰۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۹۰۰ ريال
۴۲۹۴۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۹۰۰ ريال
۴۲۵۰۱۰۱۵۰×۲۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۴۷۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۸۶۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ريال
۴۲۸۷۶۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ريال
۴۲۸۸۶۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ريال
۴۲۸۹۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ريال
۴۲۹۰۸۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ريال
۴۲۹۱۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ريال
۴۱۴۸۱۰۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۹
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۲۸۶۳۰۰×۳۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۶,۶۰۰ ريال
۴۲۱۸۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۷۰۰ ريال
۴۲۲۱۶۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۷۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۵۸۱۵۰×۲۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۶,۷۰۰ ريال
۴۲۱۷۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۰۸۱۸۰×۱۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۶۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۱۴۹۱۰۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۱۲متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۱۹۱۰۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۱۸۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۷۰۰ ریال
۴۲۴۶۶۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ریال
۴۲۴۸۶۱۰۰×۳۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ریال
۴۲۲۸۶۳۰۰×۳۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۶,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۱۷۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه
۲۵,۶۰۰ ریال
۴۲۲۰۸۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ریال
۴۲۲۷۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ریال
۴۲۲۵۸۱۵۰×۲۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۶,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۴۲۱۹۱۰۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ریال
۴۲۴۷۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ریال
۴۲۵۰۱۰۱۵۰×۲۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ریال
۴۲۵۱۱۰۳۰۰×۳۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۲۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۲۸۶۳۰۰×۳۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۶,۶۰۰ ريال
۴۲۲۵۸۱۵۰×۲۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۶,۷۰۰ ريال
۴۲۲۶۱۰۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۷۸۲۰۰×۲۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
۴۱۴۹۱۰۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۱۲متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۱۷۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۱۸۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۷۰۰ ريال
۴۲۱۹۱۰۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۰۸۱۸۰×۱۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۱۶۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۲۴
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۴۹۱۰۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۱۲متری کارخانه۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۱۷۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۱۸۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۴,۷۰۰ ريال
۴۲۱۹۱۰۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۰۸۱۸۰×۱۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۲۲۱۶۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۲۳
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۴۰ ۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل کالوپ – اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۴,۷۰۰ ريال
۴۰۴۱۶۱۴۰×۱۴۰ پروفیل کالوپ – اصفهان شاخه ۶ متری کارخانه ۲۴,۷۰۰ ريال
۴۰۴۲ ۸۲۰۰×۲۰۰ پروفیل کالوپ – اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۰۴۳۶۱۸۰×۱۸۰ پروفیل کالوپ – اصفهان شاخه ۱۲متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
۴۰۴۴ ۱۰۳۰۰×۳۰۰ پروفیل کالوپ – اصفهان شاخه ۱۲ متری ;کارخانه۲۶,۶۰۰ ريال
۴۰۴۵۱۰۲۰۰×۲۰۰ پروفیل کالوپ – اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۰
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۱۹۸۸۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۳۵,۹۰۰ ريال
۴۱۴۸۱۰۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۳۱,۹۰۰ ريال
۴۱۸۱۶۱۸۰×۱۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۷,۹۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۱۱
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۲۹۸۱۴۰×۱۴۰پروفیل ساوه شاخه ۶متری کارخانه۲۹,۵۰۰ ريال
۴۱۳۰۶۱۸۰×۱۸۰ پروفیل ساوه شاخه ۶متری کارخانه۲۹,۵۰۰ ريال
۴۱۳۱۱۰۱۸۰×۱۸۰پروفیل ساوه شاخه ۶متری کارخانه۲۹,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۱۰
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۶۷۶۶۰×۶۰ پروفیل ساوه شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۰۰۰ ريال
۴۰۶۸۶۷۰×۷۰ پروفیل ساوه شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۰۰۰ ريال
۴۰۶۹۸۲۵۰×۲۵۰پروفیل ساوه شاخه ۶متری کارخانه ۳۲,۰۰۰ ريال
۴۰۷۵۸۱۲۰×۱۲۰ پروفیل ساوه شاخه ۶متری کارخانه ۳۲,۰۰۰ ريال
۴۰۷۶۱۰۱۰۰×۳۰۰ پروفیل ساوه شاخه ۶متری کارخانه
۳۵,۰۰۰ ريال
۴۰۷۷۱۰۲۰۰×۳۰۰ پروفیل ساوه شاخه ۶متری کارخانه۳۵,۰۰۰ ريال
۴۱۱۸۵۸۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۴۵۰ ريال
۴۱۱۹۸۸۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران ۳۹,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۳/۰۳
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۴۰ ۶۱۴۰×۱۴۰پروفیل کالوپ – اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانهتماس بگیرید
۴۰۴۱۶۱۴۰×۱۴۰ پروفیل کالوپ – اصفهان شاخه ۶ متری کارخانهتماس بگیرید
۴۰۴۲ ۸۲۰۰×۲۰۰ پروفیل کالوپ – اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانهتماس بگیرید
۴۰۴۳۶۱۸۰×۱۸۰ پروفیل کالوپ – اصفهان شاخه ۱۲متری کارخانهتماس بگیرید
۴۰۴۴ ۱۰۳۰۰×۳۰۰ پروفیل کالوپ – اصفهان شاخه ۱۲ متری ;کارخانهتماس بگیرید
۴۰۴۵۱۰۲۰۰×۲۰۰ پروفیل کالوپ – اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانهتماس بگیرید

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “پروفیل صنعتی” ارسال می کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.