پروفیل استیل

پروفیل استیل

پایه اصلی تولید این محصول از استنلس استیل میباشد که یکی از پرکاربردترین متریال ها در ساخت سازه های ، مصارف دکوراتیو و صنایع غذایی میباشد.

استاندارد پروفیل های استیل

استاندارد معمول این نوع پروفیل ها معمولا از گروه ۳۰۰ میباشد.

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳

کدضخامت سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۰۹۱/۵ ۲۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴ چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۳۷۵۰۰ريال
۴۱۱۰۲۲۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷۰۰۰ريال
۴۱۱۱۳۸۰×۸۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۵۰۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۵۱۱.۵ ۲۰×۲۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران ۱۳۷,۵۰۰ ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۰,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۰۹۱.۵۲۰×۳۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۳۷,۵۰۰ ريال
۴۱۱۰۲۲۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۳۷,۰۰۰ ريال
۴۰۵۷۳۵۰×۱۰۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران ۱۴۹,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۳۱۸۱.۵۲۰×۲۰پروفیل استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۳۵,۰۰۰ ريال
۲۵۰×۵۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ريال
۴۳۲۰۳۱۰۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۴۵,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۲۵۱.۵۴۰×۶۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۳۷,۹۵۰ ريال
۴۰۵۴۲ ۲۰×۴۰پروفیل استیل ۳۰۴ چین شاخه۶ متری بنگاه تهران ۱۳۷,۹۵۰ ريال
۴۱۱۱۳ ۸۰×۸۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۹۱.۵ ۴۰×۴۰ پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۵۰۰ ريال
۴۱۲۶۲۱۰۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۵۰۰ ريال
۴۱۲۷۳ ۳۰×۳۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۵۴,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰ پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۸۰۰۰ريال
۴۱۱۵۲۳۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۸۰۰۰ريال
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۴۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۸,۰۰۰ ريال
۴۱۱۵۲۳۰×۳۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۸,۰۰۰ ريال
۴۱۱۱۳۸۰×۸۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۵۰,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۰۹۱.۵۲۰×۳۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران ۱۳۷,۵۰۰ ريال
۴۱۱۰۲۲۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران ۱۳۷,۰۰۰ ريال
۴۰۵۷۳۵۰×۱۰۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۴۹,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۵۱۱.۵۲۰×۲۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۱۰۹۱.۵۲۰×۳۰پروفیل استیل ۳۰۴ چین شاخه۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۹۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۷,۵۰۰ ريال
۴۱۲۶۲ ۱۰۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۶۳,۰۰۰ ريال
۴۱۱۱۳ ۸۰×۸۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران ۱۷۳,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۱۴
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۰۳۱.۵۳۰×۳۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۱۱۵۲۳۰×۳۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۱۳
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۵۲۱.۵۴۰×۶۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۱۲۶۲۱۰۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران ۱۵۶,۰۰۰ ريال
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۹۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۶,۵۰۰ ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۶۱,۵۰۰ ريال
۴۱۲۷۳۳۰×۳۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۷۱,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کدضخامت سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۰۹۱/۵ ۲۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴ چین شاخه۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۱۱۰۲۲۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۱۱۱۳۸۰×۸۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۰۷
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۷۳۱.۵۳۰×۶۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۹,۵۰۰ ريال
۴۱۴۷۲۵۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۳۹,۰۰۰ ريال
۴۱۲۷۳۳۰×۳۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۵۹,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۰۴
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰ پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۸,۰۰۰ ريال
۴۰۷۹ ۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۳۸,۰۰۰ ريال
۴۱۱۵۲۳۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۳۷,۵۰۰ ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۰۰۰ ريال
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۵۴,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کد ضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۷۳۱.۵۳۰×۶۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۹۵۰ ريال
۴۱۲۵۱.۵ ۴۰×۸۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۹۵۰ ريال
۴۱۴۶۱.۵۴۰×۶۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۹۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۹۱.۵ ۴۰×۴۰ پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۱۲۶۲۱۰۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۱۲۷۳ ۳۰×۳۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۹۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۸,۰۰۰ ريال
۴۰۵۲۱.۵۴۰×۶۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۸,۰۰۰ ريال
۴۱۲۶۲۱۰۰×۱۰۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۸,۰۰۰ ريال
۴۰۵۵۲۵۰×۱۰۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۸,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۹
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۵۰۰ ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۳۷,۰۰۰ ريال
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۵۴,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۷
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۵۱۱.۵۲۰×۲۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۳۷,۵۰۰ ریال
۴۱۰۹۱.۵۲۰×۳۰پروفیل استیل ۳۰۴ چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۷
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۱۰۲۲۰×۴۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۰۰۰ ریال
۴۱۱۵۲۳۰×۳۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۷
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۱۱۳۸۰×۸۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۵۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۲۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۵۱۱.۵ ۲۰×۲۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۳۴,۰۰۰ ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۳۷,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۲۴
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۹۱.۵ ۴۰×۴۰ پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۷,۰۰۰ ريال
۴۱۲۶۲۱۰۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۴۸,۵۰۰ ريال
۴۱۲۷۳ ۳۰×۳۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۵۹,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۲۳
کدضخامت سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۰۹۱/۵ ۲۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴ چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ريال
۴۱۱۰۲۲۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ريال
۴۱۱۱۳۸۰×۸۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۲
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۰۳۱.۵۳۰×۳۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۱,۸۰۰ ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۱,۸۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۱
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰ پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۲۶,۹۰۰ ريال
۴۰۷۹ ۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۲۶,۹۰۰ ريال
۴۱۱۵۲۳۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۳۱,۸۰۰ ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۳۱,۸۰۰ ريال
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۰
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۴,۵۰۰ ريال
۴۱۲۶۲۱۰۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۴۵,۵۰۰ ريال
۴۱۱۱۳۸۰×۸۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۱۸
کد ضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۷۳۱.۵۳۰×۶۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۹۵۰ ريال
۴۱۲۵۱.۵ ۴۰×۸۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۹۵۰ ريال
۴۱۴۶۱.۵۴۰×۶۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۹۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۱۷
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۱۶۲۱۴۰×۴۰پروفیل استیل ۳۰۴ایرانی شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۲,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۱۶
کدضخامت سایز نام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۴۱۴۶۱/۵۴۰×۸۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۲,۷۵۰ ريال
۴۱۴۷۲ ۵۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۲,۷۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۱۱
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۲۵۱/۵۶۰×۴۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ريال
۴۱۲۶۲۱۰۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ريال
۴۱۲۷۳ ۳۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۱۰
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۷۸۱/۵۲۵×۵۰ پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ريال
۴۰۷۹ ۱/۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ريال
۴۱۱۵۲۳۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۴۰,۰۰۰ ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۴۰,۰۰۰ ريال
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۰۹
کدضخامت سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۰۹۱/۵ ۲۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴ چین شاخه۶متری بنگاه تهران ۱۴۰,۰۰۰ ريال
۴۱۱۰۲۲۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ريال
۴۱۱۱۳۸۰×۸۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران ۱۶۰,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه۹۶/۰۳/۰۸
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۸۰/۹ ۲۵×۵۰ پروفیل استیل۳۰۴ ایرانی بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۰۷
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۱۱/۴ ۳۰×۶۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۰۶
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۵۸۰/۹۳۰×۳۰پروفیل استیل ۳۰۴ایرانی بنگاه تهران۱۷۳,۰۰۰ ريال
۴۰۵۹۱/۱۴۰×۴۰پروفیل استیل ۳۰۴ایرانی بنگاه تهران۱۷۳,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۰۳
کد ضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۵۰۱ ۴۰×۴۰ پروفیل استیل۳۰۴چین ۶متری بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ريال
۴۰۵۱ ۱٫۵ ۲۰×۲۰پروفیل استیل۳۰۴چین ۶ متری بنگاه تهران۱۵۴,۰۰۰ ريال
۴۰۵۲۱٫۵۴۰×۶۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین ۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۰۵۳۱٫۵۴۰×۸۰پروفیل استیل ۳۱۶L تایوان ۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۰۵۴۲ ۲۰×۴۰پروفیل استیل ۳۰۴ چین ۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۰۵۵۲۵۰×۱۰۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شیت بنگاه تهران۱۵۶,۰۰۰ ريال
۴۰۵۶۲٫۵۳۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴ تایوان ۶ متری۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۰۵۷۳ ۵۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴ چین ۶ متری بنگاه تهرانتماس باما

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “پروفیل استیل” ارسال می کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.