پروفیل استیل

پروفیل استیل

پایه اصلی تولید این محصول از استنلس استیل میباشد که یکی از پرکاربردترین متریال ها در ساخت سازه های ، مصارف دکوراتیو و صنایع غذایی میباشد.

استاندارد پروفیل های استیل

استاندارد معمول این نوع پروفیل ها معمولا از گروه ۳۰۰ میباشد.

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۳۰

کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰ پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران

۱۵۵,۰۰۰ ریال

۴۰۷۹ ۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران

۱۵۵,۰۰۰ ریال

۴۱۱۵۲۳۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران

۱۵۵,۰۰۰ ریال

۴۱۱۶۲۴۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران

۱۵۵,۰۰۰ ریال

۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران

۱۷۰,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۹
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۰۹۱.۵۲۰×۳۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ریال
۴۱۱۰۲۲۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ریال
۴۰۵۷۳۵۰×۱۰۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۲۷
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۹۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۲۷۳۳۰×۳۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۷۵,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۲۵
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰ پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۲۴
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۱۱۳۸۰×۸۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران ۱۷۰,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۲۳
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰ پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۰۷۹ ۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۱۱۵۲۳۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۷۰,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۱۱۳۸۰×۸۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۲۱
کدضخامت سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۵۲۱.۵۴۰×۶۰پروفیل استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۴۶۱.۵۴۰×۸۰پروفیل استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۳۴۵۱.۵۸۰×۸۰ پروفیل استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۷
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۹۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۱۲۷۳۳۰×۳۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۱۶
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰ پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۱۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۰۹۱.۵۲۰×۳۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۰۲۲۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۰۵۷۳۵۰×۱۰۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران ۱۷۰,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۱۴
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۷۳۱.۵۳۰×۶۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۴۷۲۵۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۲۷۳۳۰×۳۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۱۳
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰ پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۰۷۹ ۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۱۱۵۲۳۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۷۰,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۱۱
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۹۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۲۷۳۳۰×۳۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۰
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۱۱۳۸۰×۸۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران ۱۷۵,۰۰۰ ريال
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۷۰,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۰۴
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۹۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۲۷۳۳۰×۳۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۲
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۲۶۲۱۰۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کد ضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۷۳۱.۵۳۰×۶۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۱۴۶۱.۵۴۰×۶۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۳۰
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۵۱۱.۵ ۲۰×۲۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۹
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰ پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۰۷۹ ۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۵۲۳۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۷۰,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۷
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰ پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۲۶
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۹۱.۵ ۴۰×۴۰ پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۱۲۶۲۱۰۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۱۲۷۳ ۳۰×۳۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۷۵,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۲۵
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۱۱۵۲۳۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۲۴
کد ضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۷۳۱.۵۳۰×۶۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۴۶۱.۵۴۰×۶۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۲۳
کدضخامت سایز نام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۴۱۴۶۱/۵۴۰×۸۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۴۷۲ ۵۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۲
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۹۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۱۲۷۳۳۰×۳۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۰
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰ پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۹
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۲۶۲۱۰۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۸
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۴۶۱.۵۴۰×۸۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۷
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۱۱۳۸۰×۸۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۱۵
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰ پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۰۷۹ ۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۵۲۳۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۷۰,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۱۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۴۶۱.۵۴۰×۸۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۲
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۷۳۱.۵۳۰×۶۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۴۷۲۵۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۲۷۳۳۰×۳۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۰۹۱.۵۲۰×۳۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۱۱۰۲۲۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۰۵۷۳۵۰×۱۰۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۷۰,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۰
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۳۳۶۳۴۰×۸۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۷۰,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۰۶
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۰۵۵۲۵۰×۱۰۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۷/۰۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۵۵۲۵۰×۱۰۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۰۴
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰ پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۰۷۹ ۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۵۲۳۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۷۰,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۳۲۰۳۱۰۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۷۰,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۰۲
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۰۵۵۲۵۰×۱۰۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۷۰,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۳۰
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۷۳۱.۵۳۰×۶۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ریال
۴۳۱۹۲ ۵۰×۵۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ریال
۴۳۲۰۳۱۰۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۲۹
کدضخامتسایزنام کالا قمت برحسب کیلوگرم
۴۱۱۰۲۲۰×۴۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۸
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۵۱۱.۵ ۲۰×۲۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۷
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۷۹ ۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۷۰,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۲۶
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۲۶۲۱۰۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۲۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰پروفیل استیل ۳۰۴ چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۴۷۲۵۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴ چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۰۵۷۳۵۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴ چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۷۰,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۲۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۴۶۱.۵۴۰×۸۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۶/۲۲
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۳۱۸۱.۵۲۰×۲۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۵۲۳۰×۳۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۱۳۸۰×۸۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۱
کدضخامت سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۱۰۲۲۰×۴۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۰
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰ پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۰۷۹ ۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۵۲۳۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۷۰,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۹
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۱۱۳۸۰×۸۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۱۴
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۹۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ریال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ریال
۴۱۲۷۳۳۰×۳۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۷۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۱۳
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۲۶۲۱۰۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۲
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۱۲۵۱.۵ ۶۰×۴۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۰۹
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۰۹۱.۵۲۰×۳۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۱۱۰۲۲۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۰۵۷۳۵۰×۱۰۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۸
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۵۱۱.۵ ۲۰×۲۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۰۷
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۰۶
کدضخامت سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۰۹۱.۵ ۲۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴ چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۴۰۰۰۰ريال
۴۱۱۰۲۲۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۰۰۰۰ريال
۴۱۱۱۳۸۰×۸۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۶۰۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۰۵
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۱۱۳۸۰×۸۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰ پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۴۵,۰۰۰ريال
۴۰۷۹ ۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۴۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۵۲۳۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۴۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۴۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۶۰,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۳۱
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۱۱۳۸۰×۸۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۳۰
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۷۹ ۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۵۲۳۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ريال
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۹
کدضخامتسایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۴۷۲۵۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۹,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۸
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۹۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۹,۵۰۰ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۴۰,۰۰۰ريال
۴۱۲۷۳۳۰×۳۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۹,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۲۶
کدضخامت سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۰۹۱.۵ ۲۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴ چین شاخه۶متری بنگاه تهران ۱۴۰,۰۰۰ريال
۴۱۱۰۲۲۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۴۰,۰۰۰ريال
۴۱۱۱۳۸۰×۸۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران ۱۵۰,۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۲۴
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۵۱۱.۵ ۲۰×۲۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۳۸,۰۰۰ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۰,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۲۳
کدضخامتسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۱۱۳۸۰×۸۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۲
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۹۱.۵ ۴۰×۴۰ پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۱۲۶۲۱۰۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۱۲۷۳ ۳۰×۳۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۷۳۱.۵۳۰×۶۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۳۱۹۲ ۵۰×۵۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۳۲۰۳۱۰۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۱۹
کدضخامت سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۰۹۱.۵ ۲۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴ چین شاخه۶متری بنگاه تهران ۱۳۹,۵۰۰ريال
۴۱۱۰۲۲۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۳۹,۵۰۰ريال
۴۱۱۱۳۸۰×۸۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۵۰,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۱۸
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۴۶۱.۵۴۰×۸۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۳۹,۵۰۰ ريال
۴۱۱۰۲۲۰×۴۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۳۹,۵۰۰ ريال
۴۱۱۱۳۸۰×۸۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۰,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۷
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۹۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۹,۵۰۰ ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۹,۵۰۰ ريال
۴۱۲۷۳۳۰×۳۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۹,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۱۶
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۸,۰۰۰ ريال
۴۱۱۵۲۳۰×۳۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۸,۰۰۰ ريال
۴۱۱۱۳۸۰×۸۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۵۰,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۱۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۹۱.۵ ۴۰×۴۰ پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۳۸,۰۰۰ ريال
۴۱۲۶۲۱۰۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۵۰۰ ريال
۴۱۲۷۳ ۳۰×۳۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۵۴,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۱۲
کدضخامت سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۰۹۱.۵ ۲۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴ چین شاخه۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۱۱۰۲۲۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۱۱۱۳۸۰×۸۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۱۱
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰ پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۸,۰۰۰ ريال
۴۰۷۹ ۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۸,۰۰۰ ريال
۴۱۱۵۲۳۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۸,۰۰۰ ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۸,۰۰۰ ريال
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۰,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۰
کد ضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۷۳۱.۵۳۰×۶۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۹۵۰ ريال
۴۱۲۵۱.۵ ۴۰×۸۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۹۵۰ ريال
۴۱۴۶۱.۵۴۰×۶۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۹۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۹
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۰۹۱.۵۲۰×۳۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۳۷,۵۰۰ ريال
۴۱۱۰۲۲۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۳۷,۰۰۰ ريال
۴۰۵۷۳۵۰×۱۰۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۴۹,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۸
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۷۸۱/۵۲۵×۵۰ پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۸,۰۰۰ ريال
۴۰۷۹ ۱/۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۵۰۰ ريال
۴۱۱۵۲۳۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۸,۰۰۰ ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۰,۰۰۰ ريال
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۵۴,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۰۷
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۹۱.۵ ۴۰×۴۰ پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۱۲۶۲۱۰۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۱۲۷۳ ۳۰×۳۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدضخامت سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۰۹۱/۵ ۲۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴ چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۳۷۵۰۰ريال
۴۱۱۰۲۲۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷۰۰۰ريال
۴۱۱۱۳۸۰×۸۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۵۰۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۵۱۱.۵ ۲۰×۲۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران ۱۳۷,۵۰۰ ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۰,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۰۹۱.۵۲۰×۳۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۳۷,۵۰۰ ريال
۴۱۱۰۲۲۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۳۷,۰۰۰ ريال
۴۰۵۷۳۵۰×۱۰۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران ۱۴۹,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۲۵۱.۵۴۰×۶۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۳۷,۹۵۰ ريال
۴۰۵۴۲ ۲۰×۴۰پروفیل استیل ۳۰۴ چین شاخه۶ متری بنگاه تهران ۱۳۷,۹۵۰ ريال
۴۱۱۱۳ ۸۰×۸۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۹۱.۵ ۴۰×۴۰ پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۵۰۰ ريال
۴۱۲۶۲۱۰۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۵۰۰ ريال
۴۱۲۷۳ ۳۰×۳۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۵۴,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۰۹۱.۵۲۰×۳۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران ۱۳۷,۵۰۰ ريال
۴۱۱۰۲۲۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران ۱۳۷,۰۰۰ ريال
۴۰۵۷۳۵۰×۱۰۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۴۹,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۹۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۷,۵۰۰ ريال
۴۱۲۶۲ ۱۰۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۶۳,۰۰۰ ريال
۴۱۱۱۳ ۸۰×۸۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهران ۱۷۳,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۹۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۵۶,۵۰۰ ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۶۱,۵۰۰ ريال
۴۱۲۷۳۳۰×۳۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۷۱,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کدضخامت سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۰۹۱/۵ ۲۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴ چین شاخه۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۱۱۰۲۲۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۴۱۱۱۳۸۰×۸۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۰۷
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۷۳۱.۵۳۰×۶۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۹,۵۰۰ ريال
۴۱۴۷۲۵۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۳۹,۰۰۰ ريال
۴۱۲۷۳۳۰×۳۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۵۹,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۰۴
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰ پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۸,۰۰۰ ريال
۴۰۷۹ ۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۳۸,۰۰۰ ريال
۴۱۱۵۲۳۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۳۷,۵۰۰ ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۰۰۰ ريال
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۵۴,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کد ضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۷۳۱.۵۳۰×۶۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۹۵۰ ريال
۴۱۲۵۱.۵ ۴۰×۸۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۹۵۰ ريال
۴۱۴۶۱.۵۴۰×۶۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۹۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۹
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۳۷,۵۰۰ ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۳۷,۰۰۰ ريال
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۵۴,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۲۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۵۱۱.۵ ۲۰×۲۰پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه۶ متری بنگاه تهران۱۳۴,۰۰۰ ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۳۷,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۲۴
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۹۱.۵ ۴۰×۴۰ پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۷,۰۰۰ ريال
۴۱۲۶۲۱۰۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۴۸,۵۰۰ ريال
۴۱۲۷۳ ۳۰×۳۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۵۹,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۱
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۷۸۱.۵۲۵×۵۰ پروفیل استیل۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۲۶,۹۰۰ ريال
۴۰۷۹ ۱.۵۴۰×۴۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۲۶,۹۰۰ ريال
۴۱۱۵۲۳۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۳۱,۸۰۰ ريال
۴۱۱۶۲۴۰×۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران ۱۳۱,۸۰۰ ريال
۴۱۱۷۳۵۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۱۷
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۱۶۲۱۴۰×۴۰پروفیل استیل ۳۰۴ایرانی شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۲,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۱۶
کدضخامت سایز نام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۴۱۴۶۱/۵۴۰×۸۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۲,۷۵۰ ريال
۴۱۴۷۲ ۵۰×۱۰۰پروفیل استیل ۳۰۴چین شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۴۲,۷۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه۹۶/۰۳/۰۸
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۸۰/۹ ۲۵×۵۰ پروفیل استیل۳۰۴ ایرانی بنگاه تهران۱۳۵,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۰۷
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۱۱/۴ ۳۰×۶۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین بنگاه تهران۱۴۰,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۰۶
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۰۵۸۰/۹۳۰×۳۰پروفیل استیل ۳۰۴ایرانی بنگاه تهران۱۷۳,۰۰۰ ريال
۴۰۵۹۱/۱۴۰×۴۰پروفیل استیل ۳۰۴ایرانی بنگاه تهران۱۷۳,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۰۳
کد ضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۵۰۱ ۴۰×۴۰ پروفیل استیل۳۰۴چین ۶متری بنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ريال
۴۰۵۱ ۱٫۵ ۲۰×۲۰پروفیل استیل۳۰۴چین ۶ متری بنگاه تهران۱۵۴,۰۰۰ ريال
۴۰۵۲۱٫۵۴۰×۶۰ پروفیل استیل ۳۰۴چین ۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۰۵۳۱٫۵۴۰×۸۰پروفیل استیل ۳۱۶L تایوان ۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۰۵۴۲ ۲۰×۴۰پروفیل استیل ۳۰۴ چین ۶ متری بنگاه تهران۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۰۵۵۲۵۰×۱۰۰پروفیل استیل۳۰۴ چین شیت بنگاه تهران۱۵۶,۰۰۰ ريال
۴۰۵۶۲٫۵۳۰×۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴ تایوان ۶ متری۱۵۵,۰۰۰ ريال
۴۰۵۷۳ ۵۰×۱۰۰ پروفیل استیل ۳۰۴ چین ۶ متری بنگاه تهرانتماس باما

دیدگاهها

 1. :

  سلام روز بخیر
  میخواستم بدونم فرق پروفیل استیل ۳۰۴با۳۱۶ درچیست ؟(مچکرم)

  • Tabar-tejaratfelez

   :

   سلام
   استیل ۳۰۴ حاوی ۱۸درصد کروم و۸درصد نیکل است درصورتیکه استیل ۳۱۶دارای ۱۶درصد کروم و۱۰درصد نیکل است و۲درصد مولیبدن .مولیبدن برای کمک به مقاومت دربرابر خوردگی ناشی ازکلراید مثل آب دریا به آن اضافه میشود که دربرابر خوردگی مقاوم تر است .

 2. :

  سلام وقت بخیر
  من یه راهنمایی میخواستم از اینکه برای کار دکور ساختمان از چه ضخامتی وسایزی میتونم استفاده کنم ؟

  • Tabar-tejaratfelez

   :

   برای مشاوره بیشتر با کارشناس مربوطه تماس بگیرید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.