پروفیل- قوطی

پروفیل (قوطی)

پروفیل ها از پرکاربردترین مصالح ساختمانی و صنعتی هستند (در ایران به زبان عامیانه به آن قوطی یا باکس گفته میشود) که متناسب با آلیاژ ، استحکام و شکل ظاهری طبقه بندی میشوند.این پروفیل ها اغلب به شکلهای (Z ،U ، C ، L ، V ) و همچنین به شکلهای مربع و مستطیل که اصطلاحا قوطی نام دارند تولید میشود.

کاربرد پروفیل ها

پروفیل های ساختمانی
این نوع پروفیل ها که به دو بخش پروفیل های باز و پروفیل های بسته تقسیم میشوند که در ساخت درب ، پنجره ، اتصال پانل ها و نمای ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند.
پروفیل های صنعتی
پروفیل های صنعتی به آن دسته از پروفیل ها گفته میشود که با استفاده از ویژگی های مکانیکی و الکتریکی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند که در صنایع ساختمانی و صنعتی مانند خودروسازی ، نظامی ، کشتی سازی و … به عنوان قطعات و متعلقات صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند.

 


کارشناس فروش قوطی

دسته:

تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۱۰/۲۷

کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۶۱۲۱۰×۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۵۰,۰۰۰ ریال

۴۰۶۰۲۱۰×۲۵پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۵۰,۰۰۰ ریال

۴۰۹۸۲۳۰×۳۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۵۰,۰۰۰ ریال

۴۲۲۹۲۲۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۵۰,۰۰۰ ریال

۴۲۳۰۲۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۵۰,۰۰۰ ریال

۴۱۵۲۲۳۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۵۰,۰۰۰ ریال

۴۲۳۱۲۴۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۵۰,۰۰۰ ریال

۴۱۵۴۲۵۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۵۰,۰۰۰ ریال

۴۲۳۲۲۳۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۵۰,۰۰۰ ریال

۴۲۳۳۲۴۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۵۰,۰۰۰ ریال

۴۲۳۴۲۶۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۵۰,۰۰۰ ریال

۴۲۳۵۲۷۰×۷۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۵۰,۰۰۰ ریال

۴۲۳۶۲۴۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۵۰,۰۰۰ ریال

۴۲۳۷۲۸۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۵۰,۰۰۰ ریال

۴۲۳۸۲۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۵۰,۰۰۰ ریال

۴۱۵۱۲۴۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۵۰,۰۰۰ ریال

۴۲۳۹۲۵۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۵۰,۰۰۰ ریال

۴۱۵۳۲۱۰۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۵۰,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۱۰/۲۷
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۷۰۲.۵۲۰×۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۵۰۰ ریال

۴۰۷۱۲.۵۳۰×۳۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۵۰۰ ریال

۴۰۷۲۲.۵۲۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۵۰۰ ریال

۴۲۵۳۲.۵۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۵۰۰ ریال

۴۲۵۵۲.۵۵۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۵۰۰ ریال

۴۲۵۴۲.۵۳۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۵۰۰ ریال

۴۲۵۶۲.۵۵۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۵۰۰ ریال

۴۲۵۷۲.۵۲۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۵۰۰ ریال

۴۲۵۸۲.۵۳۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۵۰۰ ریال

۴۲۷۱۲.۵۴۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۵۰۰ ریال

۴۰۱۸۲.۵۶۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۵۰۰ ریال

۴۲۶۳۲.۵۸۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۵۰,۰۰۰ ریال

۴۰۸۵۲.۵۷۰×۷۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۵۰۰ ریال

۴۱۵۵۲.۵۶۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۵۰۰ ریال

۴۲۶۵۲.۵۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۵۰۰ ریال

۴۲۶۸۲.۵۶۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۵۰۰ ریال

۴۲۰۰۲.۵۱۰۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۱۰/۲۷
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۷۲۳۲۰×۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۰۰۰ ریال

۴۲۷۸۳۶۰×۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۰۰۰ ریال

۴۲۷۳۳۳۰×۳۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۰۰۰ ریال

۴۲۷۴۳۲۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۰۰۰ ریال

۴۲۷۵۳۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۰۰۰ ریال

۴۰۹۶۳۳۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۰۰۰ ریال

۴۲۷۶۳۴۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۰۰۰ ریال

۴۲۷۷۳۵۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۰۰۰ ریال

۴۲۷۹۳۳۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۰۰۰ ریال

۴۲۵۹۳۴۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۵۰۰ ریال

۴۳۲۷۳۷۰×۷۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۰۰۰ ریال

۴۰۸۳۳۴۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۰۰۰ ریال

۴۲۶۱۳۶۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۰۰۰ ریال

۴۲۶۲۳۸۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۰۰۰ ریال

۴۲۶۴۳۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۰۰۰ ریال

۴۲۷۰۳۱۰۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۰۰۰ ریال

۴۲۶۶۳۴۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۰۰۰ ریال

۴۲۶۷۳۵۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۰۰۰ ریال

۴۲۶۹۳۶۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۰۰۰ ریال

۴۱۵۷۳۱۲۰×۱۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری درب کارخانه

۴۹,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۳۲۳۲۶۰×۶۰پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۱,۰۰۰ ریال
۴۳۰۱۲۹۰×۹۰پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۳۰۹۲.۵۸۰×۸۰پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۰,۵۰۰ ریال
۴۳۰۴۲.۵۹۰×۹۰پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۰,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۳۰۵۳۶۰×۶۰پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۰,۰۰۰ ریال

۴۳۲۶۳۹۰×۹۰پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۷۹۴ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۶۴۲۴۰×۴۰پروفیل یزد شاخه ۶متری کارخانه ۵۰,۵۰۰ ریال
۴۱۲۲۲.۵۵۰×۵۰پروفیل یزد شاخه ۶متری کارخانه ۴۹,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۹۲۳۰×۳۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۶۰,۳۰۰ ریال
۴۱۶۴۲۲۰×۴۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۶۰,۳۰۰ ریال
۴۱۷۰۲۳۰×۴۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۶۰,۳۰۰ ریال
۴۰۶۵۲۵۰×۵۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۶۰,۳۰۰ ریال
۴۱۸۷۲۷۰×۷۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۶۰,۳۰۰ ریال
۴۱۹۸۲۴۰×۶۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۶۰,۳۰۰ ریال
۴۱۹۵۲۶۰×۸۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۶۰,۳۰۰ ریال
۴۱۸۶۲۹۰×۹۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۶۰,۳۰۰ ریال
۴۱۸۵۲۱۰۰×۱۰۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۶۰,۳۰۰ ریال
۴۱۶۵۲۴۰×۱۰۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۶۰,۳۰۰ ریال
۴۱۳۵۲۵۰×۱۰۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۶۰,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۵۲.۵۳۰×۴۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۸,۵۰۰ ریال
۴۱۶۶۲.۵۳۰×۵۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۸,۵۰۰ ریال
۴۰۷۴۲.۵۵۰×۵۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۸,۵۰۰ ریال
۴۱۶۷۲.۵۳۰×۶۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۸,۵۰۰ ریال
۴۱۷۷۲.۵۴۰×۶۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۸,۵۰۰ ریال
۴۱۷۹۲.۵۶۰×۶۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۸,۵۰۰ ریال
۴۱۹۹۲.۵۷۰×۷۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۸,۵۰۰ ریال
۴۱۹۱۲.۵۴۰×۸۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۸,۵۰۰ ریال
۴۲۰۱۲.۵۸۰×۸۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۸,۵۰۰ ریال
۴۰۹۴۲.۵۴۰×۱۰۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۸,۵۰۰ ریال
۴۱۹۰۲.۵۱۰۰×۱۰۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۱۰/۲۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۳۴۷۲۲۰×۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۴۹,۵۰۰ ریال
۴۳۴۴۲۴۰×۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۴۹,۵۰۰ ریال
۴۰۱۶۲۲۵×۲۵پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۴۹,۵۰۰ ریال
۴۳۳۸۲۳۰×۳۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۴۹,۵۰۰ ریال
۴۰۱۳۲۴۰×۳۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۴۹,۵۰۰ ریال
۴۳۳۷۲۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۴۹,۵۰۰ ریال
۴۱۹۷۲۶۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۴۹,۵۰۰ ریال
۴۳۴۹۲۵۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۴۹,۵۰۰ ریال
۴۳۳۹۲۴۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۴۹,۵۰۰ ریال
۴۱۳۴۲۶۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۴۹,۵۰۰ ریال
۴۱۳۶۲۷۰×۷۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۴۹,۵۰۰ ریال
۴۱۸۹۲۴۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۴۹,۵۰۰ ریال
۴۱۸۸۲۸۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۴۹,۵۰۰ ریال
۴۰۰۹۲۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۴۹,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۰۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۲۱۲۲۰×۴۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۵۱,۵۰۰ ریال
۴۳۱۷۲۳۰×۵۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۵۱,۵۰۰ ریال
۴۳۰۶۲۴۰×۵۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۵۱,۵۰۰ ریال
۴۱۲۰۲۴۰×۸۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۵۱,۵۰۰ ریال
۴۳۱۲۲۴۰×۱۰۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۵۱,۵۰۰ ریال
۴۲۹۹۲۱۰۰×۱۰۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۵۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۰۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۳۱۴۲.۵۶۰×۶۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۵۰,۵۰۰ ریال
۴۳۰۸۲.۵۴۰×۶۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۵۰,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۰۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۳۱۰۳۵۰×۵۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۵۰,۵۰۰ ریال
۴۳۱۶۳۶۰×۸۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۵۰,۵۰۰ ریال
۴۲۱۴۳۸۰×۸۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۵۰,۵۰۰ ریال
۴۱۲۳۳۹۰×۹۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۵۰,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۰۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۸۲۴ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۵۰,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۳۰
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۶۲۲۲۰×۲۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۶۲,۰۰۰ ریال
۴۰۶۳۲۳۰×۳۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۶۲,۰۰۰ ریال
۴۳۰۲۲۵۰×۵۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۶۲,۰۰۰ ریال
۴۳۱۳۲۴۰×۱۰۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۶۲,۰۰۰ ریال
۴۳۰۰۲۵۰×۱۰۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۶۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۳۰
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۱۷۲.۵۳۰×۵۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۶۰,۰۰۰ ریال
۴۳۱۵۲.۵۶۰×۶۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۶۰,۰۰۰ ریال
۴۳۰۳۲.۵۴۰×۱۰۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۳۰
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۳۲۵۳۵۰×۵۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۶۰,۰۰۰ ریال
۴۰۱۵۳۶۰×۸۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۶۰,۰۰۰ ریال
۴۳۲۴۳۴۰×۱۰۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۸/۰۷
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۷۳۳۰×۵۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۷,۲۰۰ ریال
۴۰۳۴۳۵۰×۵۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۷,۲۰۰ ریال
۴۱۳۹۳۸۰×۸۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۷,۲۰۰ ریال
۴۲۰۲۳۹۰×۹۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۷,۲۰۰ ریال
۴۱۶۹۳۵۰×۱۰۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۷,۲۰۰ ریال
۴۰۸۲۳۱۰۰×۱۰۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۷,۲۰۰ ریال
۴۱۸۰۳۱۲۰×۱۲۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۷,۲۰۰ ریال
۴۰۸۱۳۱۴۰×۱۴۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۵۷,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۰۲
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۳۶۹۲/۵-پروفیل قوطی شاخه ۶متری بنگاه اصفهان ۵۷,۰۰۰ ریال
۱۸۳۷۰۳-پروفیل قوطی شاخه ۶متری بنگاه اصفهان ۵۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۵/۲۸
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۳۲۲.۵۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۵/۲۸
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۳۳۳۵۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۵۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۵/۲۴
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۳۴۲۳۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۵۴,۵۰۰ ریال
۴۰۱۳۲۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۵۴,۵۰۰ ریال
۴۱۳۲۲۶۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۵۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۵/۰۳
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۵۲ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۴۳,۳۰۰ ریال
۷۷۶۲.۵ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۴۳,۳۰۰ ریال
۷۷۷۳ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۴۳,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۴/۳۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۵۵۱۵۲ -پروفیل هیربد شاخه ۶متری کارخانه ۳۸,۵۰۰ ریال
۵۴۹۷۲.۵ -پروفیل هیربد شاخه ۶متری کارخانه ۳۸,۵۰۰ ریال
۵۵۸۸۳ -پروفیل هیربد شاخه ۶متری کارخانه ۳۸,۵۰۰ ریال
۵۵۹۲۴ -پروفیل هیربد شاخه ۶متری کارخانه ۳۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۴/۲۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۸۳۲ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۶,۸۰۰ ریال
۷۸۴۲.۵ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۶,۸۰۰ ریال
۷۸۵۳ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۶,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۱۷۰۲۳۰×۴۰ پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۳۶,۰۰۰ ریال
۴۱۶۴۲ ۲۰×۴۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۳۶,۰۰۰ ریال
۴۱۶۵۲۴۰×۱۰۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۳۶,۰۰۰ ریال
۴۱۶۶۲.۵۳۰×۵۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۳۵,۵۰۰ ریال
۴۱۶۷۲.۵۳۰×۶۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۳۵,۵۰۰ ریال
۴۰۳۴۳۵۰×۵۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۳۵,۵۰۰ ریال
۴۱۶۹۳۵۰×۱۰۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۳۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۳۰
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۳۴۷۲۲۰×۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۳۲,۴۰۰ ریال
۴۳۴۹۲۵۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۳۲۳۰۰ريال
۴۳۵۰۳۱۴۰×۱۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۲۴
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۸۲۳۰×۳۰پروفیل تهران(صابری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۳,۰۰۰ ریال
۴۲۲۹۲۲۰×۴۰پروفیل تهران(صابری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۳,۰۰۰ ریال
۴۱۵۲۲۳۰×۵۰پروفیل تهران(صابری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۳,۰۰۰ ریال
۴۱۵۴۲۴۰×۵۰پروفیل تهران(صابری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۳,۰۰۰ ریال
۴۲۵۶۲.۵۵۰×۵۰پروفیل تهران(صابری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۲,۵۰۰ ریال
۴۲۵۸۲.۵۳۰×۶۰پروفیل تهران(صابری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۲,۵۰۰ ریال
۴۲۷۱۲.۵۴۰×۶۰پروفیل تهران(صابری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۲,۵۰۰ ریال
۴۰۱۸۲.۵۶۰×۶۰پروفیل تهران(صابری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۲,۵۰۰ ریال
۴۳۲۷۳۷۰×۷۰پروفیل تهران(صابری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۲,۵۰۰ ریال
۴۰۸۳۳۴۰×۸۰پروفیل تهران(صابری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۲,۵۰۰ ریال
۴۲۶۲۳۸۰×۸۰پروفیل تهران(صابری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۲,۵۰۰ ریال
۴۲۶۴۳۹۰×۹۰پروفیل تهران(صابری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۲/۱۸
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۷۴۱.۵ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۲,۰۰۰ ریال
۷۸۴۲.۵ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۷,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۲/۱۸
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۹۲ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۲/۱۸
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۵۲ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۰۳
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۳۳۸۳۳۰×۳۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۳۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۸۳۱.۵پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۶,۰۰۰ ریال
۷۷۵۲ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال
۷۷۶۲.۵ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال
۷۷۷۳ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال
۷۷۸۴پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۸۳۱.۵پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۶,۰۰۰ ریال
۷۷۵۲ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال
۷۷۶۲.۵ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال
۷۷۷۳ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال
۷۷۸۴پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۷۸۱.۵ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۳۶,۰۰۰ ریال
۷۸۶۲ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال
۷۸۷۲.۵ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۳۱,۶۰۰ ریال
۷۸۸۳ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۳۱,۶۰۰ ریال
۱۷۷۹۴ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۳۱,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۹
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۹۲ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۲,۰۰۰ ریال
۷۸۰۲.۵ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۲,۰۰۰ ریال
۷۸۱۳ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۲,۰۰۰ ریال
۷۸۲۴-پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۷
کدضخامتسایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۰۹۲۹۰×۹۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۳,۰۰۰ ریال
۴۰۹۸۲۳۰×۳۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۳,۰۰۰ ریال
۴۰۱۳۲۳۰×۴۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۳,۰۰۰ ریال
۴۰۸۵۲.۵۷۰×۷۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۳,۰۰۰ ریال
۴۱۳۲۲.۵۹۰×۹۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۳,۰۰۰ ریال
۴۱۳۸۲.۵۸۰×۸۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۳,۰۰۰ ریال
۴۰۹۶۳۳۰×۵۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۳,۰۰۰ ریال
۴۱۴۰۳۱۰۰×۱۰۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۳,۰۰۰ ریال
۴۲۶۲۳۸۰×۸۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۱/۲۳
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۳۴۷۲۲۰×۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۳۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۲
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۵۲ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۴,۵۰۰ ریال
۷۷۶۲.۵ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۴,۵۰۰ ریال
۷۷۷۳ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۸۳۲ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۴,۵۰۰ ریال
۷۸۴۲.۵ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۳,۵۰۰ ریال
۷۸۵۳ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۰
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۸۲۳۰×۳۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۲,۰۰۰ ریال
۴۲۲۹۲۲۰×۴۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۲,۰۰۰ ریال
۴۱۵۲۲۳۰×۵۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۲,۰۰۰ ریال
۴۱۵۴۲۴۰×۵۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۲,۰۰۰ ریال
۴۲۵۶۲.۵۵۰×۵۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۱,۵۰۰ ریال
۴۲۵۸۲.۵۳۰×۶۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۱,۵۰۰ ریال
۴۲۷۱۲.۵۴۰×۶۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۱,۵۰۰ ریال
۴۰۱۸۲.۵۶۰×۶۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۱,۵۰۰ ریال
۴۳۲۷۳۷۰×۷۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۱,۵۰۰ ریال
۴۰۸۳۳۴۰×۸۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۱,۵۰۰ ریال
۴۲۶۲۳۸۰×۸۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۱,۵۰۰ ریال
۴۲۶۴۳۹۰×۹۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۸۲۳۰×۳۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۲,۰۰۰ ریال
۴۲۲۹۲۲۰×۴۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۲,۰۰۰ ریال
۴۱۵۲۲۳۰×۵۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۲,۰۰۰ ریال
۴۱۵۴۲۴۰×۵۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۲,۰۰۰ ریال
۴۲۵۶۲.۵۵۰×۵۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۱,۵۰۰ ریال
۴۲۵۸۲.۵۳۰×۶۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۱,۵۰۰ ریال
۴۲۷۱۲.۵۴۰×۶۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۱,۵۰۰ ریال
۴۰۱۸۲.۵۶۰×۶۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۱,۵۰۰ ریال
۴۳۲۷۳۷۰×۷۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۱,۵۰۰ ریال
۴۰۸۳۳۴۰×۸۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۱,۵۰۰ ریال
۴۲۶۲۳۸۰×۸۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۱,۵۰۰ ریال
۴۲۶۴۳۹۰×۹۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۲۶
کدضخامتسایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۳۰۲۴۰×۴۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۲۹,۷۰۰ ریال
۴۲۳۶۲۴۰×۸۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۲۹,۷۰۰ ریال
۴۲۳۲۲۳۰×۶۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۴۲۵۴۲.۵۳۰×۵۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۴۱۵۵۲.۵۶۰×۸۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۴۱۵۶۲.۵۵۰×۱۰۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۴۲۷۷۳۵۰×۵۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۴۲۶۰۳۶۰×۶۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۴۲۶۴۳۹۰×۹۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۲۴
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۳۳۸۲۳۰×۳۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۹,۸۰۰ ریال
۴۱۳۸۲.۵۸۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۲۹,۸۰۰ ریال
۴۳۴۶۳۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۳۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۲۳
کدضخامتسایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۳۰۲۴۰×۴۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۴۲۳۶۲۴۰×۸۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۴۲۳۲۲۳۰×۶۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۴۲۵۴۲.۵۳۰×۵۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۴۱۵۵۲.۵۶۰×۸۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۴۱۵۶۲.۵۵۰×۱۰۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۴۲۷۷۳۵۰×۵۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۴۲۶۰۳۶۰×۶۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۴۲۶۴۳۹۰×۹۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۲۲
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۸۲۳۰×۳۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۲۹۲۲۰×۴۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۴۱۵۲۲۳۰×۵۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۴۱۵۴۲۴۰×۵۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۵۶۲.۵۵۰×۵۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۵۸۲.۵۳۰×۶۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۷۱۲.۵۴۰×۶۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۰۱۸۲.۵۶۰×۶۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۳۲۷۳۷۰×۷۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۰۸۳۳۴۰×۸۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۶۲۳۸۰×۸۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۶۴۳۹۰×۹۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۲۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۸۶۲ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۷۸۷۲.۵ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۹,۷۰۰ ریال
۷۸۸۳ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۹,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۲۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۹۲ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۷۸۰۲.۵ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۲۰۰ ریال
۷۸۱۳ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۲۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۵۲ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۷۷۶۲.۵ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۷۷۷۳ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۲۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۸۳۲ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۷۸۴۲.۵ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۰۰۰ ریال
۷۸۵۳ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۲۰
کدضخامتسایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۳۰۲۴۰×۴۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۲۹,۷۰۰ ریال
۴۲۳۶۲۴۰×۸۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۲۹,۷۰۰ ریال
۴۲۳۲۲۳۰×۶۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۴۲۵۴۲.۵۳۰×۵۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۴۱۵۵۲.۵۶۰×۸۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۴۱۵۶۲.۵۵۰×۱۰۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۴۲۷۷۳۵۰×۵۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۴۲۶۰۳۶۰×۶۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۴۲۶۴۳۹۰×۹۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۲۰
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۸۲۳۰×۳۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۲۹۲۲۰×۴۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۴۱۵۲۲۳۰×۵۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۴۱۵۴۲۴۰×۵۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۵۶۲.۵۵۰×۵۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۵۸۲.۵۳۰×۶۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۷۱۲.۵۴۰×۶۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۰۱۸۲.۵۶۰×۶۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۳۲۷۳۷۰×۷۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۰۸۳۳۴۰×۸۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۶۲۳۸۰×۸۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۶۴۳۹۰×۹۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۹
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۳۳۹۲۴۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۴۳۳۷۲۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۴۳۴۶۳۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۳۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۹
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۸۶۲ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۷۸۷۲.۵ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۹,۷۰۰ ریال
۷۸۸۳ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۹,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۹
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۹۲ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۷۸۰۲.۵ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۲۰۰ ریال
۷۸۱۳ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۹
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۵۲ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۷۷۶۲.۵ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۷۷۷۳ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۹
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۸۳۲ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۷۸۴۲.۵ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۰۰۰ ریال
۷۸۵۳ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۱۷
کدضخامتسایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۳۰۲۴۰×۴۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۴,۰۰۰ ریال
۴۲۳۶۲۴۰×۸۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۴۲۳۲۲۳۰×۶۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۴۲۵۴۲.۵۳۰×۵۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۴۱۵۵۲.۵۶۰×۸۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۴۱۵۶۲.۵۵۰×۱۰۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۴۲۷۷۳۵۰×۵۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۴۲۶۰۳۶۰×۶۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۴۲۶۴۳۹۰×۹۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۳۳۹۲۴۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۴۳۳۷۲۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۴۳۴۶۳۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۳۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۸۶۲ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۷۸۷۲.۵ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۹,۷۰۰ ریال
۷۸۸۳ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۹,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۹۲ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۷۸۰۲.۵ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۲۰۰ ریال
۷۸۱۳ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۵۲ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۷۷۶۲.۵ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
۷۷۷۳ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۸۳۲ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه تماس بگیرید
۷۸۴۲.۵ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه تماس بگیرید
۷۸۵۳ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۸۲۳۰×۳۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۲۹۲۲۰×۴۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۴۱۵۲۲۳۰×۵۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۴۱۵۴۲۴۰×۵۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۵۶۲.۵۵۰×۵۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۵۸۲.۵۳۰×۶۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۷۱۲.۵۴۰×۶۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۰۱۸۲.۵۶۰×۶۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۳۲۷۳۷۰×۷۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۰۸۳۳۴۰×۸۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۶۲۳۸۰×۸۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۶۴۳۹۰×۹۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۱۴
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۸۶۲ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۴۰۰ ریال
۷۸۷۲.۵ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۹,۹۰۰ ریال
۷۸۸۳ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۹,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۱۴
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۹۲ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۷۸۰۲.۵ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۲۰۰ ریال
۷۸۱۳ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۱۴
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۵۲ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۶۰۰ ریال
۷۷۶۲.۵ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۷۷۷۳ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۱۴
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۸۳۲ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۷۸۴۲.۵ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۰۰۰ ریال
۷۸۵۳ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۱۳
کدضخامتسایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۳۰۲۴۰×۴۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۳۶۲۴۰×۸۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۳۲۲۳۰×۶۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۵۴۲.۵۳۰×۵۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۱۵۵۲.۵۶۰×۸۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۱۵۶۲.۵۵۰×۱۰۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۷۷۳۵۰×۵۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۶۰۳۶۰×۶۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۶۴۳۹۰×۹۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۱۳
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۸۲۳۰×۳۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۲۹۲۲۰×۴۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۴۱۵۲۲۳۰×۵۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۴۱۵۴۲۴۰×۵۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۵۶۲.۵۵۰×۵۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۵۸۲.۵۳۰×۶۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۷۱۲.۵۴۰×۶۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۰۱۸۲.۵۶۰×۶۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۳۲۷۳۷۰×۷۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۰۸۳۳۴۰×۸۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۶۲۳۸۰×۸۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۶۴۳۹۰×۹۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۲
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۳۳۹۲۴۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۴۳۳۷۲۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۴۳۴۶۳۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۳۰,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۲
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۸۶۲ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۴۰۰ ریال
۷۸۷۲.۵ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۹,۹۰۰ ریال
۷۸۸۳ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۹,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۲
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۹۲ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۷۸۰۲.۵ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۲۰۰ ریال
۷۸۱۳ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۲
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۵۲ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۶۰۰ ریال
۷۷۶۲.۵ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۷۷۷۳ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۲
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۸۳۲ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۷۸۴۲.۵ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۰۰۰ ریال
۷۸۵۳ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۱۰
کدضخامتسایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۳۰۲۴۰×۴۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۳۶۲۴۰×۸۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۳۲۲۳۰×۶۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۵۴۲.۵۳۰×۵۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۱۵۵۲.۵۶۰×۸۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۱۵۶۲.۵۵۰×۱۰۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۷۷۳۵۰×۵۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۶۰۳۶۰×۶۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۶۴۳۹۰×۹۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۹
کدضخامتسایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۳۳۹۲۴۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۴۳۳۷۲۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۳۰,۴۰۰ ریال
۴۳۴۶۳۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری بنگاه تهران۳۰,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۹
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۸۶۲ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۶۰۰ ریال
۷۸۷۲.۵ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۰۰۰ ریال
۷۸۸۳ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۹
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۹۲ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۷۸۰۲.۵ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۲۰۰ ریال
۷۸۱۳ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۹
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۵۲ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۶۰۰ ریال
۷۷۶۲.۵ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۷۷۷۳ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۹
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۸۳۲ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۰۰۰ ریال
۷۸۴۲.۵ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۷۸۵۳ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۸
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۸۲۳۰×۳۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۲۹۲۲۰×۴۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۴۱۵۲۲۳۰×۵۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۴۱۵۴۲۴۰×۵۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۵۶۲.۵۵۰×۵۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۵۸۲.۵۳۰×۶۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۷۱۲.۵۴۰×۶۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۰۱۸۲.۵۶۰×۶۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۳۲۷۳۷۰×۷۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۰۸۳۳۴۰×۸۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۶۲۳۸۰×۸۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۶۴۳۹۰×۹۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۸
کدضخامتسایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۳۰۲۴۰×۴۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۳۶۲۴۰×۸۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۳۲۲۳۰×۶۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۵۴۲.۵۳۰×۵۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۱۵۵۲.۵۶۰×۸۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۱۵۶۲.۵۵۰×۱۰۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۷۷۳۵۰×۵۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۶۰۳۶۰×۶۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۶۴۳۹۰×۹۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۸۶۲ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۷۰۰ ریال
۷۸۷۲.۵ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۷۸۸۳ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۹۲ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۷۸۰۲.۵ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۷۸۱۳ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۵۲ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۷۰۰ ریال
۷۷۶۲.۵ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۷۷۷۳ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۸۳۲ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۰۰۰ ریال
۷۸۴۲.۵ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۷۸۵۳ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۰۶
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۸۲۳۰×۳۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۲۹۲۲۰×۴۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۴۱۵۲۲۳۰×۵۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۴۱۵۴۲۴۰×۵۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۵۶۲.۵۵۰×۵۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۵۸۲.۵۳۰×۶۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۷۱۲.۵۴۰×۶۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۰۱۸۲.۵۶۰×۶۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۳۲۷۳۷۰×۷۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۰۸۳۳۴۰×۸۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۶۲۳۸۰×۸۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۶۴۳۹۰×۹۰پروفیل تهران(صدری) شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۰۶
کدضخامتسایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۳۰۲۴۰×۴۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۳۶۲۴۰×۸۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۳۲۲۳۰×۶۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۵۴۲.۵۳۰×۵۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۱۵۵۲.۵۶۰×۸۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۱۵۶۲.۵۵۰×۱۰۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۷۷۳۵۰×۵۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۶۰۳۶۰×۶۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۶۴۳۹۰×۹۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۸۶۲ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۷۰۰ ریال
۷۸۷۲.۵ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۷۸۸۳ -پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۹۲ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۷۸۰۲.۵ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
۷۸۱۳ -پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۷۵۲ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۷۰۰ ریال
۷۷۶۲.۵ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۷۷۷۳ -پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۷۸۳۲ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۰۰۰ ریال
۷۸۴۲.۵ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
۷۸۵۳ -پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۳۰,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدضخامتسایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۳۰۲۴۰×۴۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۳۶۲۴۰×۸۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۳۲۲۳۰×۶۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۷۰۰ ریال
۴۲۵۴۲.۵۳۰×۵۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۱۵۵۲.۵۶۰×۸۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۱۵۶۲.۵۵۰×۱۰۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۷۷۳۵۰×۵۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۶۰۳۶۰×۶۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
۴۲۶۴۳۹۰×۹۰پروفیل تهران شرق شاخه ۶متری کارخانه۳۰,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کدضخامت سایزنام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۱۲۱۲۲۰×۴۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۹,۷۰۰ ریال
۴۳۰۸۲.۵ ۴۰×۶۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۹,۵۰۰ ریال
۴۲۱۴۳۸۰×۸۰ پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۹,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کدضخامتسایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۳۰۲۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۳۱,۳۰۰ ریال
۴۲۳۶۲۴۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۳۱,۳۰۰ ریال
۴۲۳۲۲۳۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۳۱,۳۰۰ ریال
۴۲۵۴۲.۵۳۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۹,۷۰۰ ریال
۴۱۵۵۲.۵۶۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۹,۷۰۰ ریال
۴۱۵۶۲.۵۵۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۹,۷۰۰ ریال
۴۲۷۷۳۵۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۹,۷۰۰ ریال
۴۲۶۰۳۶۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۹,۷۰۰ ریال
۴۲۶۴۳۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۹,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کدضخامت  نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۲۳۸۲پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه صدری۳۲,۱۰۰ريال
۴۲۷۱۲.۵پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه صدری ۳۰,۱۰۰ريال
۴۲۷۹۳پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه صدری ۳۰,۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۰۲
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۹۸۲۳۰×۳۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۸,۹۰۰ ريال
۴۲۲۹۲۲۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۸,۹۰۰ ريال
۴۱۵۲۲۳۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۸,۹۰۰ ريال
۴۱۵۴۲۴۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۸,۹۰۰ ريال
۴۲۵۶۲.۵۵۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۵۰۰ريال
۴۲۵۸۲.۵۳۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۵۰۰ريال
۴۲۷۱۲.۵۴۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۵۰۰ريال
۴۰۱۸۲.۵۶۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۵۰۰ريال
۴۳۲۷۳۷۰×۷۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۵۰۰ريال
۴۰۸۳۳۴۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۵۰۰ريال
۴۲۶۲۳۸۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۵۰۰ريال
۴۲۶۴۳۹۰×۹۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۰۵
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۶۱۲۱۰×۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۹,۹۵۰ريال
۴۰۶۰۲۱۰×۲۵پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۹,۹۵۰ريال
۴۰۰۵۲ ۲۰×۲۰ پروفیل تهران شاخه ۶ متری کارخانه۲۹,۹۵۰ريال
۴۰۰۷۲ ۲۰×۳۰ پروفیل تهران شاخه ۶ متری کارخانه۲۹,۹۵۰ريال
۴۰۷۱۲.۵ ۳۰×۳۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۸,۵۰۰ريال
۴۰۱۸۲.۵۶۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۸,۵۰۰ريال
۴۲۵۳۲.۵ ۴۰×۴۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۸,۵۰۰ريال
۴۲۵۴۲.۵۳۰×۵۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۸,۵۰۰ريال
۴۲۷۶۳ ۴۰×۵۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۸,۵۰۰ريال
۴۲۷۷۳۵۰×۵۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۸,۵۰۰ريال
۴۲۶۷۳۵۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۸,۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلوگرم
۴۳۰۲۲۵۰×۵۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۸۰۰ ريال
۴۳۰۱۲۹۰×۹۰پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۸۰۰ ريال
۴۲۹۹۲۱۰۰×۱۰۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ريال
۴۲۳۰۲۴۰×۴۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۸۵۰ ريال
۴۲۶۳۲.۵۸۰×۸۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۳۰۰ ريال
۴۲۶۸۲.۵۶۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۳۰۰ ريال
۴۳۰۳۲.۵۴۰×۱۰۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۵۰۰ ريال
۴۳۰۴۲.۵۹۰×۹۰پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۵۰۰ ريال
۴۳۰۵۳۶۰×۶۰پروفیل جهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۵۰۰ ريال
۴۲۱۴۳۸۰×۸۰پروفیل صدری شاخه ۶متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ريال
۴۰۱۵۳۶۰×۸۰پروفیل صابری شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۵۰۰ ريال
۴۲۷۹۳۳۰×۶۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه ۲۷,۳۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۱۵۱۲۴۰×۱۰۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۱۵۲۲ ۳۰×۵۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۱۵۳۲۱۰۰×۱۰۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۱۵۴۲ ۵۰×۵۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۱۵۵۲/۵ ۶۰×۸۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۱۵۶۲/۵ ۵۰×۱۰۰ پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
۴۱۵۷۳ ۱۲۰×۱۲۰پروفیل تهران شاخه ۶متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۱۸
کد ضخامت سایز نام کالا قیمت برحسب کیلو گرم
۴۱۷۰۲۳۰×۴۰ پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ريال
۴۱۶۴۲ ۲۰×۴۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ريال
۴۱۶۵۲۴۰×۱۰۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ريال
۴۱۶۶۲.۵۳۰×۵۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۲,۸۰۰ ريال
۴۱۶۷۲.۵۳۰×۶۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ريال
۴۱۶۸ ۳۴۰×۸۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ريال
۴۱۶۹۳۵۰×۱۰۰پروفیل اصفهان شاخه ۶متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ ريال

دیدگاهها

 1. :

  شما فروش عرفی هم انجام میدهید؟

  • Tabar-tejaratfelez

   :

   سلام
   شما برای اطلاعات بیشتر با شماره های شرکت تماس بگیرید -مچکر

 2. :

  سلام من درحد چندشاخه قوطی ۳میل میخوام آیا خرده فروشی هم دارید؟

  • Tabar-tejaratfelez

   :

   روز بخیر آقای نعمت الهی -بله خرده فروشی هم داریم شما میتونید باکارشناس مربوط تماس بگیرید

 3. :

  سلام -پروفیل ۱.۲۵میل ۴۰×۴۰ میخواستم اگه این ضخامت نیست چی موجود هست

  • Tabar-tejaratfelez

   :

   روزبخیر
   باشه چشم فقط یه شماره تماس بدید براتون پیش فاکتور ارسال بشه

 4. :

  پروفیل باسایز های کوچک تر که درسایت زدید کجاها کاربرد دارند؟

  • Tabar-tejaratfelez

   :

   پروفیل های مربع و مستطیل با مقاطع کوچک به عنوان نرده های فلزی برای در و پنجره منازل، کناره راه پله ها و همچنین نرده کشی اطراف دیوارهای کارخانجات و زمینهای محصور شده و نرده پیاده روها و خیابانها بکار می روند.

 5. :

  سلام پروفیل کلافی هم فرو ش دارید ؟

  • Tabar-tejaratfelez

   :

   پروفیل کلافی یک طرفه ودوطرفه هم موجود میباشد

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *