Tin-plated sheet

ورق قلع اندود

این محصول از ورق های نازک نورد گرم ساخته میشود که در مراحل تولید ضخامت ماده خام توسط نورد سرد به ضخامت مورد نیاز کاهش میابد. سپس این نوع ورق های رول شده با قلع یا کروم در فرایندی الکترولیتی پوشش دهی میشود .از مشخصه های ورق قلع اندود ضدزنگ بودن این ورق است که در صنایع مختلفی به کار میرود.

کاربرد ورق قلع اندود

این نوع ورق غالباً در صنايع بسته بندي مواد غذایی (قوطی کنسرو) ، شيميایی ، دارویی ، رنگها و ورني ها و درصد اندكي نيز در ساخت ساير مصنوعات از قبيل فيلتر روغن ، گازوئيل ، هوا و آب برای خودروهای سواری و سنگین، صنايع اسباب بازي و باتري سازي و … مورد استفاده قرار میگیرد.

استاندارد ورق های قلع اندود

معتبرترين استانداردها شامل موارد زير است:
نوار باريک فولادی پوشش نيافته رول شده سرد براي فرم دهی سرد 139 12.97 DIN EN 10
نوار باريک فولادی رول شده سرد- رواداری های ابعادی با استاندارد DIN EN114010.96
مشخصات استاندارد براي توليدات قلع – ملزومات عمومی با استاندارد ASTM A 623-02
مشخصات استاندارد براي توليدات قلع – ملزومات عمومی با استاندارد( متريک ) ASTM 623M-02
براي توليدات قلع ورق سياه يکبار نورد شده – ملزومات عمومی با استاندارد ASTM A 623-02
براي توليدات قلع ورق قلع اندود الکتروليتيک دوبار نورد شده با استاندارد 626/A 626M-98 ASTM
روش هاي آزمون استاندارد براي تعيين وزن پوشش قلع براي ورق قلع اندود الکتروليتيک ASTM A 630-98
براي توليدات قلع ورق سياه با پوشش کروم الکتروليتيک، يکبار و 2 بار نورد شده ASTM A 657M-98a

دسته:

تاریخ بروز رسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۰۵

کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۵۰/۱۷۸۰۱×۹۲۴ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهران

۴۴,۵۰۰ ریال

۲۰۶۷۰/۱۷۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران

۴۴,۴۰۰ ریال

۲۳۰۲۰/۱۷۸۵۷×۹۲۶ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهران

۴۴,۳۵۰ ریال

۲۰۶۶۰/۱۸۷۹۳×۷۹۷ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران

۴۴,۳۵۰ ریال

۲۰۶۸۰/۱۸۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهران

۴۴,۳۵۰ ریال

۲۱۹۷۰/۱۸۷۶۶×۸۶۷ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران

۴۴,۳۵۰ ریال

۲۳۰۳۰/۱۸۸۰۵×۸۴۳ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران

۴۴,۳۵۰ ریال

۲۳۰۴۰/۱۸۸۶۶×۹۴۲ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران

۴۴,۳۰۰ ریال

تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۰۴
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۹۰/۱۹۸۶۶×۹۴۲ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۴,۳۵۰ ریال
۲۰۷۰۰/۲۲۶۲۶×۸۰۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۴۰۰ ریال
۲۲۷۰۰/۲۲۸۱۲×۸۲۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۴,۲۵۰ ریال
۲۳۰۱۰/۲۲۵۸۰×۷۵۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۲۵۰ ریال
۲۰۷۱۰/۲۳۶۱۸×۹۰۲ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۴,۴۵۰ ریال
۲۱۹۸۰/۲۳۶۱۸×۹۸۶ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۳۰۰ ریال
۲۱۹۹۰/۲۴۷۶۵×۷۶۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۲۵۰ ریال
تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۰۴
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۸۰۰/۲۰۵۲۶×۸۰۴ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۵,۰۰۰ ریال
۲۳۰۱۰/۲۲۵۸۰×۷۵۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۲۵۰ ریال
۲۳۰۰۰/۲۲۹۸۸×۸۷۳ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۴,۲۰۰ ریال
۲۳۷۹۰/۳۸۱۰۳۸×۸۵۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۵۰/۱۷۸۰۱×۹۲۴ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۲۳۰۲۰/۱۷۸۵۷×۹۲۶ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۴,۳۵۰ ریال
۲۰۶۶۰/۱۸۷۹۳×۷۹۷ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۳۵۰ ریال
۲۳۰۳۰/۱۸۸۰۵×۸۴۳ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۳۵۰ ریال
۲۳۰۴۰/۱۸۸۶۶×۹۴۲ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۳۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۷۶۰/۲۲۸۲۰×۸۲۰ورق قلع اندود چین شیت بنگاه تهران۴۷,۵۰۰ ریال
۲۳۷۷۰/۲۳۸۲۰×۸۸۰ورق قلع اندودکره شيت بنگاه تهران۴۷,۲۰۰ ریال
۲۳۷۸۰/۲۳۸۶۰×۸۶۰ورق قلع اندودکره شيت بنگاه تهران۴۷,۲۵۰ ریال
تاریخ بروز رسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۹۰/۱۹۸۶۶×۹۴۲ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۴,۳۵۰ ریال
۲۰۷۰۰/۲۲۶۲۶×۸۰۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۴۰۰ ریال
۲۲۷۰۰/۲۲۸۱۲×۸۲۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۴,۲۵۰ ریال
۲۳۰۱۰/۲۲۵۸۰×۷۵۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۲۵۰ ریال
۲۰۷۱۰/۲۳۶۱۸×۹۰۲ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۴,۴۵۰ ریال
۲۱۹۸۰/۲۳۶۱۸×۹۸۶ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۳۰۰ ریال
۲۱۹۹۰/۲۴۷۶۵×۷۶۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۲۵۰ ریال
۲۳۷۹۰/۳۸۸۵۰×۱۰۳۸ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۸۰۰/۲۰۵۲۶×۸۰۴ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۵,۰۰۰ ریال
۲۳۰۱۰/۲۲۵۸۰×۷۵۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۲۵۰ ریال
۲۳۰۰۰/۲۲۹۸۸×۸۷۳ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۴,۲۰۰ ریال
۲۳۷۹۰/۳۸۱۰۳۸×۸۵۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۷۶۰/۲۲۸۲۰×۸۲۰ورق قلع اندود چین شیت بنگاه تهران۴۷,۵۰۰ ریال
۲۳۷۷۰/۲۳۸۲۰×۸۸۰ورق قلع اندودکره شيت بنگاه تهران۴۷,۲۰۰ ریال
۲۳۷۸۰/۲۳۸۶۰×۸۶۰ورق قلع اندودکره شيت بنگاه تهران۴۷,۲۵۰ ریال
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۵۰/۱۷۸۰۱×۹۲۴ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۲۰۶۷۰/۱۷۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۴۰۰ ریال
۲۳۰۲۰/۱۷۸۵۷×۹۲۶ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۴,۳۵۰ ریال
۲۰۶۶۰/۱۸۷۹۳×۷۹۷ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۳۵۰ ریال
۲۰۶۸۰/۱۸۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۴,۳۵۰ ریال
۲۱۹۷۰/۱۸۷۶۶×۸۶۷ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۳۵۰ ریال
۲۳۰۳۰/۱۸۸۰۵×۸۴۳ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۳۵۰ ریال
۲۳۰۴۰/۱۸۸۶۶×۹۴۲ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۳۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۷۶۰/۲۲۸۲۰×۸۲۰ورق قلع اندود چین شیت بنگاه تهران۴۷,۵۰۰ ریال
۲۳۷۷۰/۲۳۸۲۰×۸۸۰ورق قلع اندودکره شيت بنگاه تهران۴۷,۲۰۰ ریال
۲۳۷۸۰/۲۳۸۶۰×۸۶۰ورق قلع اندودکره شيت بنگاه تهران۴۷,۲۵۰ ریال
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۹۰/۱۹۸۶۶×۹۴۲ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۰۰/۲۲۶۲۶×۸۰۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۷۰۰/۲۲۸۱۲×۸۲۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۰۰/۲۲۸۷۳×۹۸۸ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۱۰/۲۲۵۸۰×۷۵۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۱۰/۲۳۶۱۸×۹۰۲ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۱۹۸۰/۲۳۶۱۸×۹۸۶ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۱۹۹۰/۲۴۷۶۵×۷۶۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۲۶
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۵۰/۱۷۸۰۱×۹۲۴ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۲۰۶۷۰/۱۷۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۴۰۰ ریال
۲۳۰۲۰/۱۷۸۵۷×۹۲۶ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۴,۳۵۰ ریال
۲۰۶۶۰/۱۸۷۹۳×۷۹۷ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۳۵۰ ریال
۲۰۶۸۰/۱۸۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۴,۳۵۰ ریال
۲۱۹۷۰/۱۸۷۶۶×۸۶۷ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۳۵۰ ریال
۲۳۰۳۰/۱۸۸۰۵×۸۴۳ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۳۵۰ ریال
۲۳۰۴۰/۱۸۸۶۶×۹۴۲ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۳۵۰ ریال
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۹۰/۱۹۸۶۶×۹۴۲ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۴,۳۵۰ ریال
۲۰۷۰۰/۲۲۶۲۶×۸۰۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۴۰۰ ریال
۲۲۷۰۰/۲۲۸۱۲×۸۲۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۴,۲۵۰ ریال
۲۳۰۰۰/۲۲۸۷۳×۹۸۸ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۲۰۰ ریال
۲۳۰۱۰/۲۲۵۸۰×۷۵۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۴,۲۵۰ ریال
۲۰۷۱۰/۲۳۶۱۸×۹۰۲ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۴۵۰ ریال
۲۱۹۸۰/۲۳۶۱۸×۹۸۶ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۳۰۰ ریال
۲۱۹۹۰/۲۴۷۶۵×۷۶۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۲۵۰ ریال
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۵۰/۱۷۸۰۱×۹۲۴ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۲۰۶۷۰/۱۷۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۴۰۰ ریال
۲۳۰۲۰/۱۷۸۵۷×۹۲۶ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۴,۳۵۰ ریال
۲۰۶۶۰/۱۸۷۹۳×۷۹۷ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۳۵۰ ریال
۲۰۶۸۰/۱۸۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهران۴۴,۳۵۰ ریال
۲۱۹۷۰/۱۸۷۶۶×۸۶۷ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۳۵۰ ریال
۲۳۰۳۰/۱۸۸۰۵×۸۴۳ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۳۵۰ ریال
۲۳۰۴۰/۱۸۸۶۶×۹۴۲ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران۴۴,۳۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۷۰۰/۲۲۶۲۶×۸۰۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۷۰۰/۲۲۸۱۲×۸۲۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۰۰/۲۲۸۷۳×۹۸۸ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۳۱۰/۲۲۵۸۰×۷۵۰ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۵۰/۱۷۸۰۱×۹۲۴ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۷۰/۱۷۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۲۰/۱۷۸۵۷×۹۲۶ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۶۰/۱۸۷۹۳×۷۹۷ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۸۰/۱۸۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۱۹۷۰/۱۸۷۶۶×۸۶۷ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۳۰/۱۸۸۰۵×۸۴۳ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۴۰/۱۸۸۶۶×۹۴۲ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۰۰۰/۲۲۹۸۸×۸۷۳ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۱۰/۲۲۵۸۰×۷۵۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۲۰/۱۷۹۲۶×۸۵۷ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۰۳۰/۱۸۸۴۳×۸۰۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۴۰/۱۸۹۴۲×۸۸۶ورق قلع اندود فولاد مبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۵۰/۱۷۸۰۱×۹۲۴ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۶۰/۱۷۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۷۰/۱۸۷۹۳×۷۹۷ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۸۰/۱۸۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۹۰/۱۹۸۶۶×۹۴۲ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۰۰/۲۲۶۲۶×۸۰۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۱۰/۲۳۶۱۸×۹۰۲ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۲۰/۲۵۷۶۵×۷۶۵ ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۰۰۰/۲۲۹۸۸×۸۷۳ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۱۰/۲۲۵۸۰×۷۵۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۲۰/۱۷۹۲۶×۸۵۷ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۹۷۰/۱۸ ۷۹۳×۷۹۷ ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۱۹۸۰/۲۳۶۱۸×۹۸۶ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۱۹۹۰/۲۴۷۶۵×۷۶۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۲۰/۲۵۷۶۵×۷۶۵ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۰۰۰/۲۲۹۸۸×۸۷۳ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۱۰/۲۲۵۸۰×۷۵۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۲۰/۱۷۹۲۶×۸۵۷ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۵۰/۱۷۸۰۱×۹۲۴ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۶۰/۱۷۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۷۰/۱۸۷۹۳×۷۹۷ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۸۰/۱۸۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۹۰/۱۹۸۶۶×۹۴۲ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۰۰/۲۲۶۲۶×۸۰۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۱۰/۲۳۶۱۸×۹۰۲ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۲۰/۲۵۷۶۵×۷۶۵ ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۰۰۰/۲۲۹۸۸×۸۷۳ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۱۰/۲۲۵۸۰×۷۵۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۲۰/۱۷۹۲۶×۸۵۷ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۹۷۰/۱۸ ۷۹۳×۷۹۷ ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۱۹۸۰/۲۳۶۱۸×۹۸۶ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۱۹۹۰/۲۴۷۶۵×۷۶۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۲۰/۲۵۷۶۵×۷۶۵ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۱۵
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۵۰/۱۷۸۰۱×۹۲۴ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۶۰/۱۷۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۸۰/۱۸۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۹۰/۱۹۸۶۶×۹۴۲ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۰۰/۲۲۶۲۶×۸۰۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۳ ۰/۱۸ ۸۴۳×۸۰۵ ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
۲۳۰۴ ۰/۱۸۹۴۲×۸۸۶ ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۱۴
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۰۰۰/۲۲۹۸۸×۸۷۳ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۱۰/۲۲۵۸۰×۷۵۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۲۰/۱۷۹۲۶×۸۵۷ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۱۴
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۰۳۰/۱۸۸۴۳×۸۰۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۴۰/۱۸۹۴۲×۸۸۶ورق قلع اندود فولاد مبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۱۳
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۵۰/۱۷۸۰۱×۹۲۴ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۶۰/۱۷۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۸۰/۱۸۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۹۰/۱۹۸۶۶×۹۴۲ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۰۰/۲۲۶۲۶×۸۰۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۳ ۰/۱۸ ۸۴۳×۸۰۵ ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
۲۳۰۴ ۰/۱۸۹۴۲×۸۸۶ ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۹۷۰/۱۸ ۷۹۳×۷۹۷ ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۱۹۸۰/۲۳۶۱۸×۹۸۶ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۱۹۹۰/۲۴۷۶۵×۷۶۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۲۰/۲۵۷۶۵×۷۶۵ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۰۳۰/۱۸۸۴۳×۸۰۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۴۰/۱۸۹۴۲×۸۸۶ورق قلع اندود فولاد مبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۰۰۰/۲۲۹۸۸×۸۷۳ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۱۰/۲۲۵۸۰×۷۵۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۲۰/۱۷۹۲۶×۸۵۷ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۵۰/۱۷۸۰۱×۹۲۴ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۶۰/۱۷۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۷۰/۱۸۷۹۳×۷۹۷ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۸۰/۱۸۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۹۰/۱۹۸۶۶×۹۴۲ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۰۰/۲۲۶۲۶×۸۰۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۱۰/۲۳۶۱۸×۹۰۲ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۲۰/۲۵۷۶۵×۷۶۵ ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۰۰۰/۲۲۹۸۸×۸۷۳ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۱۰/۲۲۵۸۰×۷۵۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۲۰/۱۷۹۲۶×۸۵۷ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۰۳۰/۱۸۸۴۳×۸۰۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۴۰/۱۸۹۴۲×۸۸۶ورق قلع اندود فولاد مبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۵۰/۱۷۸۰۱×۹۲۴ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۶۰/۱۷۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۸۰/۱۸۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۹۰/۱۹۸۶۶×۹۴۲ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۰۰/۲۲۶۲۶×۸۰۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۵۰/۱۷۸۰۱×۹۲۴ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۶۰/۱۷۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۷۰/۱۸۷۹۳×۷۹۷ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۸۰/۱۸۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۹۰/۱۹۸۶۶×۹۴۲ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۰۰/۲۲۶۲۶×۸۰۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۱۰/۲۳۶۱۸×۹۰۲ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۲۰/۲۵۷۶۵×۷۶۵ ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۳۱
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۵۰/۱۷۸۰۱×۹۲۴ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۶۰/۱۷۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۸۰/۱۸۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۹۰/۱۹۸۶۶×۹۴۲ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۰۰/۲۲۶۲۶×۸۰۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۳۱
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۰۳۰/۱۸۸۴۳×۸۰۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۳۰۴۰/۱۸۹۴۲×۸۸۶ورق قلع اندود فولاد مبارکه بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۷
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۰۶۵۰/۱۷۸۰۱×۹۲۴ورق قلع اندودفولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۶۰/۱۷۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۷۰/۱۸۷۹۳×۷۹۷ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۸۰/۱۸۸۲۲×۹۲۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۶۹۰/۱۹۸۶۶×۹۴۲ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۰۰/۲۲۶۲۶×۸۰۰ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۱۰/۲۳۶۱۸×۹۰۲ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۲۰/۲۵۷۶۵×۷۶۵ ورق قلع اندود فولاد مبارکه شیت بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروز رسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۲
کدضخامت سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۹۸۰/۲۳۶۱۸×۹۸۶ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۱۹۹۰/۲۴۷۶۵×۷۶۵ورق قلع اندود فولاد مبارکه شيت بنگاه تهرانتماس بگیرید

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “ورق قلع اندود” ارسال می کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.