ورق سیاه

ورق سیاه

این نوع ورق با استفاده از تکنولوژی نورد گرم تولید میشود که طی مراحلی ورق با دمای بالا گداخته شده و به رنگ مات درمی آید و به دلیل رنگ ، در بازار ایران این محصول را ورق سیاه می نامند.
ورق سیاه در مصارف مختلفی مانند صنایع کشتی سازی ، مخزن سازی ، صنایع ساختمانی ، سوله سازی و … به کار میرود.

ضخامت های ورق سیاه

ضخامت ورق سیاه از ۱.۵ میلیمتر تا ۲۰۰ میلیمتر تولید میشود که ورق سیاه تا ضخامت ۱۵ میلمتر به صورت رول یا کلاف قابل عرضه است همچنین ضخامت های بیشتر از ۱۵ میلیمتر به صورت شیت (ورقه ای ) عرضه میگردد ورق های شیت به دو نوع شیت فابریک و شیت رول برش خورده میشوند.

استانداردهای ورق سیاه

ورق های سیاه به دو سری استانداردهای معمولی و صنعتی تقسیم می شود که رایج ترین استاندارد مورد استفاده در ایران ST37 میباشد که جزوه استانداردهای معمولی ورق سیاه است.از تولید کننده های برجسته داخلی فولاد مبارکه سپاهان و فولاد اکسین اهواز را میتوان نام برد همچنین ورق های سیاه وارداتی بیشتر از کشورهای کره ،چین ، اوکراین ،روسیه وارد ایران میشوند.

 

کارشناس فروش ورق سیاه

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷

کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۹۳۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق سیاهST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۴۶,۵۰۰ ریال
۲۹۴۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق سیاهST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۴۳,۰۰۰ ریال
۲۳۷۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق سیاهST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۴۳,۰۰۰ ریال
۲۹۵۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق سیاهST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۴۳,۰۰۰ ریال
۳۸۰۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق سیاهST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۴۳,۰۰۰ ریال
۳۸۱۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق سیاهST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۴۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۶۲۸۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق سیاه ST37 فولاداکسین بنگاه تهران۴۴,۶۰۰ ریال
۲۶۳۱۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق سیاه ST37 فولاداکسین بنگاه تهران۴۴,۶۰۰ ریال
۲۶۴۱۲۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق سیاه ST37 فولاداکسین بنگاه تهران۴۴,۶۰۰ ریال
۲۶۶۲۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق سیاه ST37 فولاداکسین بنگاه تهران۴۱,۵۰۰ ریال
۳۲۸۲۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق سیاه ST37 فولاداکسین بنگاه تهران۴۱,۵۰۰ ریال
۲۱۲۳۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق سیاه ST37 فولاداکسین بنگاه تهران۴۱,۷۰۰ ریال
۲۶۷۴۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورق سیاه ST37 فولاداکسین بنگاه تهران۴۱,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۴۳۴۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 کاویان بنگاه تهران۴۳,۰۰۰ ریال
۵۰۴۱۲۱۲۵۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 کاویان بنگاه تهران۴۳,۰۰۰ ریال
۴۰۰۲۰۱۲۵۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 کاویان بنگاه تهران۴۰,۵۰۰ ریال
۵۰۳۲۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 کاویان بنگاه تهران۴۰,۵۰۰ ریال
۱۰۱۷۵۲۵۱۲۵۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 کاویان بنگاه تهران۴۰,۵۰۰ ریال
۱۸۳۷۸۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 کاویان بنگاه تهران۴۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۸/۲۶
کدضخامت (میلیمتر)سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۴۴۸۳۱۵۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۵۳,۹۰۰ ریال
۱۷۹۶۴۶/۲۱۰۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران۵۳,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۸/۲۶
کدضخامت (میلیمتر)سایز(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۸۲۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه فابریک بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
۳۸۶۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه فابریک بنگاه تهران۴۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۰۸/۲۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۵۹۵۲۰۱۲۵۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 کاویان درب کارخانه۳۹,۲۰۰ ریال
۱۷۵۹۶۲۵۱۲۵۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 کاویان درب کارخانه۳۹,۲۰۰ ریال
۱۸۴۵۵۳۵۱۲۵۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 کاویان درب کارخانه۳۸,۷۰۰ ریال
۱۸۴۵۶۴۰۱۲۵۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 کاویان درب کارخانه۳۸,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۷/۱۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۵۱۳۲۱۲۵۰×۲۵۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه فابریک بنگاه تهران۵۸,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۷/۰۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۶۵۳۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق سیاهST37 فولادمبارکه فابریک درب کارخانه۴۶,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۶۵۴۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق سیاهST37 فولادمبارکه فابریک درب کارخانه۴۶,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۶۵۵۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق سیاهST37 فولادمبارکه فابریک درب کارخانه۴۷,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۶۵۶۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق سیاهST37 فولادمبارکه فابریک درب کارخانه۴۷,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۶۵۷۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق سیاهST37 فولادمبارکه فابریک درب کارخانه۴۷,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۶/۱۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۱۶۳۴۰۶۱۴×۲۴۰ورق سیاه ST37 فولاداکسین بنگاه تهران۴۰,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۰۵/۳۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۷۳۶۱۵۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه رول درب کارخانه۳۷,۸۰۰ ریال
۵۷۷۴۸۱۵۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه رول درب کارخانه۳۷,۸۰۰ ریال
۵۷۷۵۱۰۱۵۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه رول درب کارخانه۳۷,۸۰۰ ریال
۵۷۷۶۱۲۱۵۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه رول درب کارخانه۳۷,۸۰۰ ریال
۵۷۷۷۱۵۱۵۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه رول درب کارخانه۳۷,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۵/۲۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۵۱۴۱۵۰۰ورق سیاهST37 فولاد سبا درب کارخانه۴۵,۰۰۰ ریال
۵۹۸۵۶۱۵۰۰ورق سیاهST37 فولاد سبا درب کارخانه۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۵/۲۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۵۲ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق سیاهST37 روس بنگاه تهران۵۵,۰۰۰ ریال
۵۷۴۲ ۱۲۵۰×۲۵۰۰ورق سیاهST37 روس بنگاه تهران۵۵,۰۰۰ ریال
۴۵۲۲۱۰۰۰ورق سیاهST37 روس بنگاه تهران۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۵/۰۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۱۱۱۸ورق سیاه ST37 قطعات رول برش خورده بنگاه تهران۴۶,۱۰۰ ریال
۱۷۱۱۲۱۰ورق سیاه ST37 قطعات رول برش خورده بنگاه تهران۴۶,۱۰۰ ریال
۱۷۱۱۳۱۲ورق سیاه ST37 قطعات رول برش خورده بنگاه تهران۴۶,۱۰۰ ریال
۱۷۱۱۴۱۵ورق سیاه ST37 قطعات رول برش خورده بنگاه تهران۴۶,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۵/۰۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۱۸۶۸۱۵۰۰ورق سیاه ST52 کالوپ رول برش خورده درب کارخانه۴۶,۵۰۰ ریال
۱۷۱۸۷۱۰۱۵۰۰ورق سیاه ST52 کالوپ رول برش خورده درب کارخانه۴۶,۵۰۰ ریال
۱۷۱۸۸۱۲۱۵۰۰ورق سیاه ST52 کالوپ رول برش خورده درب کارخانه۴۶,۵۰۰ ریال
۱۷۱۹۰۱۵۱۵۰۰ورق سیاه ST52 کالوپ رول برش خورده درب کارخانه۴۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۵/۰۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۱۸۹۶۱۵۰۰ورق سیاه ST37 کالوپ رول فابریک درب کارخانه۴۵,۸۰۰ ریال
۱۷۱۹۱۸۱۵۰۰ورق سیاه ST37 کالوپ رول فابریک درب کارخانه۴۵,۸۰۰ ریال
۱۷۱۹۲۱۰۱۵۰۰ورق سیاه ST37 کالوپ رول فابریک درب کارخانه۴۵,۸۰۰ ریال
۱۷۱۹۳۱۲۱۵۰۰ورق سیاه ST37 کالوپ رول فابریک درب کارخانه۴۵,۸۰۰ ریال
۱۷۱۹۴۱۵۱۵۰۰ورق سیاه ST37 کالوپ رول فابریک درب کارخانه۴۵,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۵/۰۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۱۹۷۸۱۵۰۰ورق سیاه ST37 کالوپ رول برش خورده درب کارخانه۴۵,۰۰۰ ریال
۱۷۱۹۸۱۰۱۵۰۰ورق سیاه ST37 کالوپ رول برش خورده درب کارخانه۴۵,۰۰۰ ریال
۱۷۱۹۹۱۲۱۵۰۰ورق سیاه ST37 کالوپ رول برش خورده درب کارخانه۴۵,۰۰۰ ریال
۱۷۲۰۰۱۵۱۵۰۰ورق سیاه ST37 کالوپ رول برش خورده درب کارخانه۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۴/۲۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۶۹۹۲ ۱۲۵۰×۲۵۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه بنگاه تهران۳۷,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۳/۲۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۹۲۲۰۲۰۰۰ورق سیاه ST37 فولاد اکسین بنگاه تهران۳۲,۰۰۰ ریال
۵۱۹۳۲۵۲۰۰۰ورق سیاه ST37 فولاد اکسین بنگاه تهران۳۲,۴۰۰ ریال
۵۱۹۴۳۰۲۰۰۰ورق سیاه ST37 فولاد اکسین بنگاه تهران۳۲,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۳/۲۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۶۴۵۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق سیاه ST37 گیلان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۹۸۲۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق سیاه ST37 گیلان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۴۶۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق سیاه ST37 گیلان بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۹۸۳۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ ورق سیاه ST37 گیلان بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۲۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۵۲ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق سیاهST37 روسی بنگاه تهران۳۲,۱۰۰ ریال
۵۷۴۲ ۱۲۵۰×۲۵۰۰ورق سیاهST37 روسی بنگاه تهران۳۲,۱۰۰ ریال
۶۹۸۲ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق سیاهST37 فولاد مبارکه بنگاه تهران۳۲,۱۰۰ ریال
۶۹۹۲ ۱۲۵۰×۲۵۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه بنگاه تهران۳۲,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۵۲ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق سیاهST37 روسی بنگاه تهران۳۱,۰۰۰ ریال
۵۷۴۲ ۱۲۵۰×۲۵۰۰ورق سیاهST37 روسی بنگاه تهران۳۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۹۴۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۹,۴۰۰ ریال
۲۳۷۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۹۵۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۳۸۰۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۷,۸۰۰ ریال
۳۸۱۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۵۲ ۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق سیاهST37 روسی بنگاه تهران۲۹,۹۰۰ ریال
۵۷۴۲ ۱۲۵۰×۲۵۰۰ورق سیاهST37 روسی بنگاه تهران۲۹,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۹۴۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۲۳۷۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۵,۶۰۰ ریال
۲۹۵۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۵,۶۰۰ ریال
۳۸۰۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
۳۸۱۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۴,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۹۴۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۲۳۷۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
۲۹۵۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۳,۶۰۰ ریال
۳۸۰۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۳,۶۰۰ ریال
۳۸۱۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورق سیاهST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۳,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۰۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۶۲۸۲۰۰۰×۶۰۰۰ورقST37 فولاداکسین بنگاه تهران۲۶,۲۰۰ ریال
۲۶۳۱۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورقST37 فولاداکسین بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
۲۶۴۱۲۲۵۰۰×۶۰۰۰ورقST37 فولاداکسین بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
۲۶۵۱۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورقST37 فولاداکسین بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
۲۶۶۲۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورقST37 فولاداکسین بنگاه تهران۲۴,۲۰۰ ریال
۳۲۸۲۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورقST37 فولاداکسین بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۲۱۲۳۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورقST37 فولاداکسین بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۳۲۹۳۵۲۰۰۰×۶۰۰۰ورقST37 فولاداکسین بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۲۶۷۴۰۲۰۰۰×۶۰۰۰ورقST37 فولاداکسین بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۹۴۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورقST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
۲۳۷۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورقST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۵,۸۰۰ ریال
۲۹۵۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورقST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۵,۸۰۰ ریال
۳۸۰۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورقST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۵,۸۰۰ ریال
۳۸۱۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورقST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۵,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۱۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۹۴۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورقST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۴,۲۰۰ ریال
۲۳۷۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورقST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۴,۲۰۰ ریال
۲۹۵۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورقST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۴,۲۰۰ ریال
۳۸۰۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورقST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۴,۲۰۰ ریال
۳۸۱۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورقST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۴,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۰۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۹۴۶۱۵۰۰×۶۰۰۰ورقST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۲۲۰۰ ريال
۲۳۷۸۱۵۰۰×۶۰۰۰ورقST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۲۲۰۰ ريال
۲۹۵۱۰۱۵۰۰×۶۰۰۰ورقST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۲۵۰۰ ريال
۳۸۰۱۲۱۵۰۰×۶۰۰۰ورقST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۲۲۰۰ ريال
۳۸۱۱۵۱۵۰۰×۶۰۰۰ورقST37 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران۲۲۵۰۰ ريال

دیدگاهها

 1. :

  سلام،شما ورق سیاه به صورت تناژ درب کارخانه هم کارمیکنید؟

  • Teymori-tejaratfelez

   :

   بله ورق سیاه هم به صورت تک برگ هم به صورت ظرفیت وهم به صورت رول به شما ارائه میشود ما میتوانیم اجناس را هم درمبدا تولید وهم دربنگاه تهران وهم به صورت تحویل درب کارخانه شماتحویل دهیم.

 2. :

  سلام ورق سیاه ازچه ضخامتی شروع میشه؟

  • Teymori-tejaratfelez

   :

   سلام ورق سیاه از ضخامت ۲میل شروع میشود که هم کارخانه فولادمبارکه هم به صورت وارداتی(روسی) دربازار موجود میباشد

 3. :

  وقت بخیر چرا ورق st37 را ورق سیاه مینامند؟

  • Teymori-tejaratfelez

   :

   تولید ورق با تکنولوژی نورد گرم به این معناست که مواد اولیه تولید ورق در دما های بسیار بالا ذوب شده و در طی این فرآیند ورق ظاهری مات به خود می گیرد و به دلیل رنگ ظاهری آن در بازار از اصطلاح ورق سیاه برای آن استفاده می شود.در نورد گرم محصول خروجی ورق سیاه نامیده شده و در نورد سرد محصول خروجی ورق روغنی خواهد بود.

 4. :

  ببخشید ورق سیاه چندمگاپاسکال تنش رو میتونه تحمل کنه؟ممنون

  • Teymori-tejaratfelez

   :

   خواهش میکنم هرگونه ورق باهرنام فنی درخود نام آن مگاپاسکال آن نهفته است مثلا ورقst37 میتواند۳۷مگاپاسکال تنش راتحمل کند یاورقst52 میتواند ۵۲مگاپاسکال تنش را بپذیرد.

 5. :

  سلام استاندارد دین آلمان st37-2 چیست؟

  • Teymori-tejaratfelez

   :

   در کشور آلمان Din17100 برای st37-2میباشدو معادل آن نیزs355jr میباشد

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *