ورق برشی ساختمانی

ورق برشی ساختمانی

ورق های برشی ساختمانی اغلب با استفاده از ورق های سیاه ST37 و ST52 (مقاوم و سبک تر کردن سازه) بر اساس ابعاد مورد نیاز که معمولا با دستگاه های برش پلاسما ، CNC ،هوابرش و گیوتین برش خورده و در مصارف ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند.

کاربرد ورق برشی ساختمانی

این نوع ورق ها مصارف زیادی دارند از جمله صنایع ساختمانی مانند ستون (مثال : اتصال میلگردها به تیرآهن ، پروفیل یا لوله ) ، ورق برش کونیک ، باکس ، تیرچه ، کله گاوی و … مورد استفاده قرار میگیرند.

 

کارشناس فروش ورق برشی ساختمانی

دسته:

تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶

کدضخامت (میلیمتر)قطر(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۰۲۱۱۵۱۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۰,۰۰۰ ریال

۱۹۰۲۲۱۵۱۲۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۰,۰۰۰ ریال

۱۹۰۲۳۱۵۱۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۰,۰۰۰ ریال

۱۹۰۲۴۱۵۱۸۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۰,۰۰۰ ریال

۱۹۰۲۵۱۵۲۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۰,۰۰۰ ریال

۱۹۰۲۶۱۵۲۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۰,۰۰۰ ریال

۱۹۰۲۷۱۵۳۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۰,۰۰۰ ریال

۱۹۰۲۸۱۵۱۰۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۵,۰۰۰ ریال

۱۹۰۲۹۱۵۴۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۵,۰۰۰ ریال

۱۹۰۳۰۱۵۴۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۵,۰۰۰ ریال

۱۹۰۳۱۱۵۵۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۵,۰۰۰ ریال

۱۹۰۳۲۱۵۵۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۵,۰۰۰ ریال

۱۹۰۳۳۱۵۶۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۵,۰۰۰ ریال

۱۹۰۳۴۱۵۶۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۵,۰۰۰ ریال

۱۹۰۳۵۱۵۷۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۵,۰۰۰ ریال

۱۹۰۳۶۱۵۷۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۵,۰۰۰ ریال

۱۹۰۵۳۱۵۸۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۵,۰۰۰ ریال

۱۹۰۵۴۱۵۸۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۵,۰۰۰ ریال

۱۹۰۵۵۱۵۹۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۵,۰۰۰ ریال

۱۹۰۵۶۱۵۹۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۵,۰۰۰ ریال

۱۹۰۵۷۱۵۱۰۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۵,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶
کدضخامت (میلیمتر)قطر(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۰۵۹۲۰۲۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۰,۰۰۰ ریال

۱۹۰۶۰۲۰۲۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۰,۰۰۰ ریال

۱۹۰۶۱۲۰۳۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۰,۰۰۰ ریال

۱۹۰۶۳۲۰۴۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۵,۰۰۰ ریال

۱۹۰۶۴۲۰۴۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۵,۰۰۰ ریال

۱۹۰۶۲۲۰۱۰۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۵,۰۰۰ ریال

۱۹۰۵۸۲۰-ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۵,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶
کدضخامت (میلیمتر)قطر(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۰۶۵۲۵۱۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۰,۰۰۰ ریال

۱۹۰۶۶۲۵۱۲۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۰,۰۰۰ ریال

۱۹۰۶۷۲۵۱۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۰,۰۰۰ ریال

۱۹۰۶۸۲۵۱۸۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۰,۰۰۰ ریال

۱۹۰۶۹۲۵۲۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۰,۰۰۰ ریال

۱۹۰۷۰۲۵۲۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۰,۰۰۰ ریال

۱۹۰۷۱۲۵۳۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۰,۰۰۰ ریال

۱۹۰۷۳۲۵۴۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۰,۰۰۰ ریال

۱۹۰۷۴۲۵۴۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۰,۰۰۰ ریال

۱۹۰۷۲۲۵۱۰۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران

۵۵,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۱۰/۲۴
کدضخامت (میلیمتر)قطر(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۰۳۷۳۰۱۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰۳۸۳۰۱۲۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰۳۹۳۰۱۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰۴۰۳۰۱۸۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰۴۱۳۰۲۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰۴۲۳۰۲۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۹۰۴۳۳۰۳۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۹۰۴۴۳۰۱۰۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۹۰۴۵۳۰۴۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۹۰۴۶۳۰۵۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۹۰۴۷۳۰۵۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۹۰۴۸۳۰۶۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۹۰۴۹۳۰۶۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۹۰۵۰۳۰۷۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۹۰۵۱۳۰۷۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۹۰۵۲۳۰۸۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۱۰/۱۸
کدضخامت (میلیمتر)قطر(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۷۲۴۲۰۱۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۰,۰۰۰ ریال

۱۷۷۲۵۲۰۱۲۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۰,۰۰۰ ریال

۱۷۷۲۶۲۰۱۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۰,۰۰۰ ریال

۱۷۷۲۷۲۰۱۸۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۰,۰۰۰ ریال

۱۷۷۲۸۲۰۵۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۰,۰۰۰ ریال

۱۷۷۲۹۲۰۵۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۷۷۳۰۲۰۶۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۷۷۳۱۲۰۶۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۷۷۳۲۲۰۷۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۷۷۳۳۲۰۷۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۷۷۳۴۲۰۸۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۷۷۳۵۲۰۸۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۱۰/۱۸
کدضخامت (میلیمتر)قطر(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۶۴۵۵۰۱۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۰,۰۰۰ ریال
۱۸۶۴۶۵۰۱۲۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۰,۰۰۰ ریال
۱۸۶۴۷۵۰۱۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۰,۰۰۰ ریال
۱۸۶۴۸۵۰۱۸۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۰,۰۰۰ ریال
۱۸۶۴۹۵۰۲۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۰,۰۰۰ ریال
۱۸۶۵۰۵۰۱۰۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۸۶۸۱۵۰۵۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۸۶۸۲۵۰۶۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۸۷۷۸۵۰۴۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۸۷۷۹۵۰۴۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۸۷۸۰۵۰۵۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۱۰/۱۶
کدضخامت (میلیمتر)قطر(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۶۰۹۸۰۱۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۸۶۰۸۸۰۱۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۸۶۰۷۸۰۱۲۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۸۷۵۶۸۰۱۸۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۸۷۵۷۸۰۲۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۸۷۵۸۸۰۲۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۸۷۵۹۸۰۴۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۸۷۶۰۸۰۴۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۸۷۶۱۸۰۵۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۸۷۶۲۸۰۵۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۸۷۶۳۸۰۶۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۸۷۶۴۸۰۶۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۸۷۶۵۸۰۷۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۸۷۶۶۸۰۷۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۸۷۶۷۸۰۸۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۸۷۶۸۸۰۸۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۸۷۶۹۸۰۹۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۸۷۷۰۸۰۹۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۸۷۷۱۸۰۱۰۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۱۰/۱۳
کدضخامت (میلیمتر)قطر(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۶۹۹۶۰۱۰۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۸۷۰۰۶۰۴۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۸۷۰۱۶۰۴۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۸۷۰۲۶۰۵۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۸۷۰۳۶۰۵۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۸۷۰۴۶۰۶۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۱۰/۱۳
کدضخامت (میلیمتر)قطر(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۷۷۴۷۰۱۰۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۷۷۷۵۷۰۴۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۷۷۷۶۷۰۴۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۷۷۷۷۷۰۵۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۷۷۷۸۷۰۵۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۷۷۷۹۷۰۶۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
۱۷۷۸۱۷۰۶۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۱۰/۰۴
کدضخامت (میلیمتر)قطر(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۷۱۰۴۰۱۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷۷۱۱۴۰۱۲۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷۷۱۲۴۰۱۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷۷۱۴۴۰۱۰۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۸۶۸۳۴۰۴۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۹/۱۹
کدضخامت (میلیمتر)قطر(میلیمتر)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۸۴۵۶۱۰۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۷۸۴۶۶۱۲۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۷۸۴۷۶۱۵۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۷۸۴۸۶۱۸۰ورق ST37 برشی (پولک) بنگاه تهران ۵۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۹/۱۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۸۷۰۲۱۰۰۰×۲۵۰۰ورق برشیst37 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۹,۰۰۰ ریال
۱۷۹۰۹۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۹/۱۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۹۶۷۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۵۲,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۹/۱۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۴۱۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۵۴,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۹/۱۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۹۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۴۴,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۹/۱۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۱۶۱۰۱۵۰۰×۳۰۰۰ورق برشیst37 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۴۱,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۹/۰۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۹۹۱۲۱۰۰۰ورق برشیst37 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۳,۵۰۰ ریال
۱۷۹۹۲۲۱۲۵۰ورق برشیst37 فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۱,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۷/۱۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۵۸۴۳عرض ۱۵۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۵۷,۲۰۰ ریال
۱۷۵۸۵۴عرض ۱۵۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۵۷,۲۰۰ ریال
۱۷۵۸۶۵عرض ۱۵۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۴۴,۲۰۰ ریال
۱۵۳۶عرض ۱۵۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۴۰,۰۰۰ ریال
۱۵۴۸عرض ۱۵۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۴۰,۰۰۰ ریال
۱۵۵۱۰عرض ۱۵۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۴۰,۰۰۰ ریال
۱۵۶۱۲عرض ۱۵۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۴۰,۰۰۰ ریال
۱۵۷۱۵عرض ۱۵۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۴/۲۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۷۲۲۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۳۳,۶۰۰ ریال
۵۸۷۱۳۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۳۳,۸۰۰ ریال
۲۷۰۳۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۳۳,۸۰۰ ریال
۲۷۱۳۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۳۳,۸۰۰ ریال
۲۷۲۴۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۳۳,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۴/۲۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم(ریال)
۵۰۱۱۰ورق برشی ST37 ساختمانی قطعات بنگاه تهران
۳۱,۹۰۰ ریال
۵۰۲۱۵ورق برشی ST37 ساختمانی قطعات بنگاه تهران
۳۱,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۴/۱۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۸صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۳۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳۱۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۳۰,۰۰۰ ریال
۶۴۰۱۲صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۳۰,۰۰۰ ریال
۱۳۴۱۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۳۱,۰۰۰ ریال
۱۳۵۲۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۳۱,۰۰۰ ریال
۶۴۱۲۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۶۴۲۳۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۶۴۳۳۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۳/۳۰
کدضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۸صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۳۰،۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۳۳۱۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۳۰،۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۶۴۰۱۲صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۳۱،۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۳۴۱۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۳۱،۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۱۳۵۲۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۳۱،۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۳/۲۸
کدضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۲۶۲ورق برشیst37 روس بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۳/۲۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۵۶ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۶۸ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۷۱۰ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۳/۲۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۱۲۳۰×۳۰ورقST37 برش با لیزر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۴۲۵۲۰×۲۰ورقST37 برش با لیزر بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۴۳۸۵۰×۵۰ورقST37 برش با لیزر بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۳/۰۷
کدضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۸صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۷,۷۰۰ ریال
۱۳۳۱۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۷,۷۰۰ ریال
۶۴۰۱۲صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۷,۷۰۰ ریال
۱۳۴۱۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۷,۷۰۰ ریال
۱۳۵۲۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
۶۴۱۲۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
۶۴۲۳۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
۶۴۳۳۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۸,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۱۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۹۵۱۰۰۰‍×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۹,۲۰۰ ریال
۶۳۱۶۱۰۰۰‍×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۹,۲۰۰ ریال
۵۵۰۸۱۰۰۰‍×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۹,۲۰۰ ریال
۵۵۱۱۰۱۰۰۰‍×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۹,۲۰۰ ریال
۶۳۲۱۲۱۰۰۰‍×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۹,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۲/۱۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۳۵۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۹,۸۰۰ ریال
۲۴۱۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۹,۸۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
۶۳۱۶۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
۵۵۰۸۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۸,۷۰۰ ریال
۵۵۱۱۰۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۸,۷۰۰ ریال
۶۳۲۱۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۸,۷۰۰ ریال
۶۳۳۱۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۸,۷۰۰ ریال
۵۸۷۲۲۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشیst37 اکسین بنگاه تهران ۲۹,۳۰۰ ریال
۵۸۷۱۳۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشیst37 اکسین بنگاه تهران ۲۹,۴۰۰ ریال
۲۷۱۳۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشیst37 اکسین بنگاه تهران ۳۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۵۱۶عرض ۱۵۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۲۹,۹۰۰ ریال
۲۶۹۱۰عرض ۱۵۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۳۰,۵۰۰ ریال
۵۵۳۱۵عرض ۱۵۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
۴۰۵۲۰عرض ۱۵۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۳۰,۱۰۰ ریال
۴۰۷۲۵عرض ۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۳۰,۱۰۰ ریال
۴۰۳۳۵عرض ۲۰۰۰ورق برشیst37 فولادمبارکه بنگاه تهران ۳۰,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب برگ
۱۰۱۹۸۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه بنگاه تهران۸۵۰,۰۰۰ ریال
۱۰۱۹۹۱/۸۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه بنگاه تهران۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۰۶۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه بنگاه تهران۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال
۱۰۲۰۱۲.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه بنگاه تهران۱,۳۴۰,۰۰۰ ریال
۶۰۷۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه بنگاه تهران۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۶۰۸۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه بنگاه تهران۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۲/۰۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۲۶۱۰ورق ST37 برش چراغ قوه ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۷۲۰ورق ST37 برش چراغ قوه ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۸۵ورق ST37 برش چراغ قوه ای بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۲/۰۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۲۶۱۰ورق ST37 برش با گیوتین بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۷۲۰ورق ST37 برش با گیوتین بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۸۱۵ورق ST37 برش کونیک بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۹۵ورق ST37 برش کونیک بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۶۸۲۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۳۰,۵۰۰ ریال
۲۶۹۲۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۳۰,۵۰۰ ریال
۲۷۰۳۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۳۰,۶۰۰ ریال
۲۷۱۳۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۳۱,۰۰۰ ریال
۲۷۲۴۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۳۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کدضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۸صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۱۳۳۱۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۶۴۰۱۲صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۱۳۴۱۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۱۳۵۲۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۶۴۱۲۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۶۴۲۳۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۶۴۳۳۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب برگ
۱۰۱۹۸۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه بنگاه تهران۲,۲۶۰,۰۰۰ ریال
۱۰۱۹۹۱/۸۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه بنگاه تهران۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۰۶۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه بنگاه تهران۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال
۱۰۲۰۱۲.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه بنگاه تهران۱,۳۴۰,۰۰۰ ریال
۶۰۷۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه بنگاه تهران۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۶۰۸۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه بنگاه تهران۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۱۹۸۱.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه بنگاه تهران۷۸,۰۰۰ ریال
۱۰۱۹۹۱/۸۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه بنگاه تهران۹۶,۰۰۰ ریال
۱۰۰۰۶۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه بنگاه تهران۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال
۱۰۱۱۰۰۲.۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه بنگاه تهران۱,۳۴۰,۰۰۰ ریال
۶۰۷۳۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه بنگاه تهران۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۶۰۸۴۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه بنگاه تهران۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۶۸۲۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۶۹۲۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۲۷۰۳۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۷۱۳۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۲۷۲۴۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۰۰۴۱۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه ۱ سانت۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۰۵۱/۵۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه۱/۵ سانت۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰۰۶۲۱۰۰۰×۲۰۰۰ ورق پانچ چشمه ۶ سانت۷۵۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۰۳۶برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
۴۰۴۸برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
۴۰۵۱۰برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۶,۰۰۰ ریال
۴۰۶۱۲برش درعرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۴۴۳۲۰عرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۴۰۵۱۰عرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۲۴۱۴عرض۱۵۰۰ورق ST37 برشی صنعتی بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۵۶ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۶۸ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۷۱۰ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۵۶ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۶۸ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۷۱۰ورقST37برش برقی(هوابرش) بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۰۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۶۸۲۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۳۵۰۰ ريال
۲۶۹۲۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۳۵۰۰ ريال
۲۷۰۳۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۴۵۰۰ ريال
۲۷۱۳۵۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۴۵۰۰ ريال
۲۷۲۴۰۲۰۰۰×۳۰۰۰ورق برشی اکسین اهواز بنگاه تهران۲۴۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۰۲
کدضخامت (میلیمتر) نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۸صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۱۴۰۰ ريال
۱۳۳۱۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۱۴۰۰ ريال
۱۳۴۱۵صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۱۴۰۰ ريال
۱۳۵۲۰صفحه ستون قطعات بنگاه تهران۲۱۴۰۰ ريال

دیدگاهها

 1. :

  سلام.ببخشید برش چراغ قوه ای چیست و قیمتش چنده؟

  • Teymori-tejaratfelez

   :

   دوست عزیز برش چراغ قوه ای نوعی شکل برش است که ورق را به شکل چراغ قوه برش داده و بیشتر دراسکلت ساختمان به کارمیبرند وهزینه برش آن با دستگاه هوابرش دانه ای ۵۰ تومان میباشد.

 2. :

  سلام مدل های برشکاری چه فرقی باهم دارند؟مثلاگیوتین با هوابرش یا پلاسما با لیزر؟

  • Teymori-tejaratfelez

   :

   سلام بستگی به دقت کارمشتری ومقداری که برای آن هزینه درنظرگرفته دارد گیوتین تلورانس خطای آن ۵± میلیمتر است. گیوتین برای برش ورق های با ضخامت نازک به کار می رود.
   در هوابرش از ترکیب سوخت گاز به همراه اکسیژن برای برش فلزات با ضخامت های بالا استفاده می شود.برش هایی که توسط CNC و پلاسما انجام می شود به مراتب هزینه بر تر هستند و زمان بیشتری برای آن ها نیاز است، اما به همین نسبت ورق ها با دقت بیشتری برش می خورند. هزینه هر سانتی متر برش توسط CNC حدود ۱۵ تومان و هر میلیمتر برش توسط پلاسما بین ۵ تا ۷ تومان است.لیزر دارای دقت نظربسیار بالاتردرحدود ۱± میلیمتر وبه طبع قیمت بالایی هم دارد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *