تیرآهن هاش

هاش

تیرآهن H یا تیر آهن های عریض که در آنها طول بال ها نسبت به تیرآهن های IPE افزایش یافته است.علامت V نشان دهنده سنگین بودن و علامت L نشان دهنده سبک بودن تیرآهن می‌باشد. به عنوان مثال IPBV نشان دهنده تیرآهن عریض سنگین و IPBL نشان دهنده تیرآهن عریض سبک می‌باشد.تیر آهن های هاش (H) معمولا از سایز ۸ تا ۶۰ در بازار وجود دارد.
تیرآهن هاش با مواجه با نیروهای که باعث پیچش در ستون ها میشود به دلیل تقارن عملکرد قوی تر ، سبک تر نسبت به دو عدد تیرآهن I به هم جوش خورده دارد.

کاربرد تیرآهن هاش (H)

این نوع تیرآهن ها در پروژه های ساختمانی وصنعتی ،ساخت شاسی ماشین آلات صنعتی باسکول های تریلی کش و غیره مورد استفاده قرارمیگیرد.
متاسفانه به دلیل عدم تولید تیرآهن هاش در کشور و عدم دارا بودن سازنده ها از اطلاعات و کارایی این نوع تیرآهن ها در ایران کمتر مورد استفاده قرار میگیرد.

 

کارشناس فروش هاش

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷

کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۶۱۰هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران

۸۶,۰۰۰ ریال

۱۳۷۱۰هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران

۸۸,۵۰۰ ریال

۱۶۲۱۲هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران

۹۶,۰۰۰ ریال

۱۹۵۱۴هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران

۷۱,۰۰۰ ریال

۱۹۶۱۴هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران

۶۸,۵۰۰ ریال

۲۸۴۱۶هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران

۶۹,۰۰۰ ریال

۲۸۵۱۶هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران

۶۸,۵۰۰ ریال

۳۴۶۱۸هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران

۶۷,۰۰۰ ریال

۳۴۷۱۸هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران

۷۸,۰۰۰ ریال

۲۲۶۲۰هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران

۶۷,۰۰۰ ریال

۲۲۷۲۰هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران

۶۸,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۵۲۲۲هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۸۶,۵۰۰ ریال

۵۳۴۰۲۲هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۸۷,۰۰۰ ریال

۵۳۴۱۲۴هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۸۷,۵۰۰ ریال

۲۵۳۲۴هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۹۴,۵۰۰ ریال

۵۵۶۰۲۶هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۸۱,۰۰۰ ریال

۳۷۵۲۸هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۸۹,۰۰۰ ریال

۳۷۶۲۸هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۹۰,۰۰۰ ریال

۳۱۱۳۰هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۹۳,۰۰۰ ریال

۳۱۲۳۰هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۹۴,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۴۶۴۱۰هاشHEA سبک ذوب آهن شاخه ۱۲متری فابریک بنگاه تهران

۹۵,۰۰۰ ریال

۱۸۴۶۳۱۲هاشHEA سبک ذوب آهن شاخه ۱۲متری فابریک بنگاه تهران

۱۱۰,۰۰۰ ریال

۹۹۲۱۴هاشHEA سبک ذوب آهن شاخه ۱۲متری فابریک بنگاه تهران

۷۷,۰۰۰ ریال

۹۹۱۱۴هاشHEB سنگین ذوب آهن شاخه ۱۲متری فابریک بنگاه تهران

۶۸,۰۰۰ ریال

۹۹۳۱۶هاشHEA سبک ذوب آهن شاخه ۱۲متری فابریک بنگاه تهران

۶۸,۰۰۰ ریال

۹۹۴۱۶هاشHEB سنگین ذوب آهن شاخه ۱۲متری فابریک بنگاه تهران

۶۸,۰۰۰ ریال

۹۹۵۱۸هاشHEA سبک ذوب آهن شاخه ۱۲متری فابریک بنگاه تهران

۶۸,۰۰۰ ریال

۹۹۶۱۸هاشHEB سنگین ذوب آهن شاخه ۱۲متری فابریک بنگاه تهران

۷۸,۰۰۰ ریال

۹۹۷۲۰هاشHEA سبک ذوب آهن شاخه ۱۲متری فابریک بنگاه تهران

۶۸,۰۰۰ ریال

۹۹۸۲۰هاشHEB سنگین ذوب آهن شاخه ۱۲متری فابریک بنگاه تهران

۶۸,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۲۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۲۴۴۱۰هاشHEA سبک ۱۲ متری بنگاه اصفهان۹۲,۰۰۰ ریال
۱۸۲۴۵۱۰هاشHEB سنگین ۱۲متری بنگاه اصفهان۹۲,۰۰۰ ریال
۱۸۲۴۶۱۲هاشHEA سبک ۱۲ متری بنگاه اصفهان۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۸۲۴۷۱۲هاشHEB سنگین ۱۲متری بنگاه اصفهان۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۸۲۴۸۱۴هاشHEA سبک ۱۲ متری بنگاه اصفهان۷۸,۰۰۰ ریال
۱۸۲۴۹۱۴هاشHEB سنگین ۱۲متری بنگاه اصفهان۷۵,۰۰۰ ریال
۱۸۲۵۱۱۶هاشHEB سنگین ۱۲متری بنگاه اصفهان۷۵,۰۰۰ ریال
۱۸۲۵۲۱۸هاشHEA سبک ۱۲ متری بنگاه اصفهان۸۰,۰۰۰ ریال
۱۸۲۵۳۱۸هاشHEB سنگین ۱۲متری بنگاه اصفهان۸۰,۰۰۰ ریال
۱۸۲۵۴۲۰هاشHEB سنگین ۱۲متری بنگاه اصفهان۷۴,۰۰۰ ریال
۱۸۲۵۵۲۲هاشHEA سبک ۱۲ متری بنگاه اصفهان۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۲۵۶۲۲هاشHEB سنگین ۱۲متری بنگاه اصفهان۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۸/۲۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۱۵۳۲هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران۱۱۱,۰۰۰ ریال
۱۷۱۴۳۲هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران۱۱۱,۰۰۰ ریال
۱۷۱۶۳۴هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران۱۱۱,۰۰۰ ریال
۱۷۱۷۳۴هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران۱۱۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۶۱۰هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۱۳۷۱۰هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۱۶۱۱۲هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۱۶۲۱۲هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۱۹۵۱۴هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۱۹۶۱۴هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۲۸۴۱۶هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۲۸۵۱۶هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۳۴۶۱۸هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۳۴۷۱۸هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۲۲۶۲۰هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۲۲۷۲۰هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۵۲۲۲هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۴۵,۰۰۰ ریال
۵۳۴۰۲۲هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۴۵,۰۰۰ ریال
۵۳۴۱۲۴هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۴۵,۰۰۰ ریال
۵۳۴۲۲۴هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۴۵,۰۰۰ ریال
۵۵۶۰۲۶هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۴۵,۰۰۰ ریال
۵۵۶۱۲۶هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۴۵,۰۰۰ ریال
۳۷۵۲۸هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۴۵,۰۰۰ ریال
۳۷۶۲۸هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۴۵,۰۰۰ ریال
۳۱۱۳۰هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۴۵,۰۰۰ ریال
۳۱۲۳۰هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۱۵۳۲هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۱۴۳۲هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۱۶۳۴هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۱۷۳۴هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۱۸۳۶هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۱۹۳۶هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۲۰۴۰هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۲۱۴۰هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۲۲۴۵هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۲۳۴۵هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۲۴۵۰هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۲۵۵۰هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۲۶۵۵هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۲۷۵۵هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۲۸۶۰هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۲۹۶۰هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۰۶۵هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۱۶۵هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۲۷۰هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۳۷۰هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۴۱۰۰هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۷۳۵۱۰۰هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۹۹۲۱۴هاشHEA سبک ذوب آهن شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۹۹۱۱۴هاشHEB سنگین ذوب آهن شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۹۹۳۱۶هاشHEA سبک ذوب آهن شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۹۴۱۶هاشHEB سنگین ذوب آهن شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۹۵۱۸هاشHEA سبک ذوب آهن شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۹۹۶۱۸هاشHEB سنگین ذوب آهن شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۹۷۲۰هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۹۹۸۲۰هاشHEB سنگین ذوب آهن شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۵۲۲۲هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۹,۵۰۰ ریال
۵۳۴۰۲۲هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۸,۵۰۰ ریال
۵۳۴۱۲۴هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۹,۵۰۰ ریال
۵۳۴۲۲۴هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۸,۵۰۰ ریال
۵۵۶۰۲۶هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۵۵۶۱۲۶هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۸,۵۰۰ ریال
۳۷۵۲۸هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۳۷۶۲۸هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۹,۰۰۰ ریال
۳۱۱۳۰هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۹,۰۰۰ ریال
۳۱۲۳۰هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۵۲۲۲هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۹,۵۰۰ ریال
۵۳۴۰۲۲هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۸,۵۰۰ ریال
۵۳۴۱۲۴هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۹,۵۰۰ ریال
۵۳۴۲۲۴هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۸,۵۰۰ ریال
۵۵۶۰۲۶هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۵۵۶۱۲۶هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۸,۵۰۰ ریال
۳۷۵۲۸هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۳۷۶۲۸هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۹,۰۰۰ ریال
۳۱۱۳۰هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۹,۰۰۰ ریال
۳۱۲۳۰هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۵۲۲۲هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۶,۲۰۰ ریال
۵۳۴۰۲۲هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۶,۲۰۰ ریال
۵۳۴۱۲۴هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۶,۲۰۰ ریال
۵۳۴۲۲۴هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۶,۲۰۰ ریال
۵۵۶۰۲۶هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۶,۲۰۰ ریال
۵۵۶۱۲۶هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۶,۲۰۰ ریال
۳۷۵۲۸هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۷,۰۰۰ ریال
۳۷۶۲۸هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۷,۰۰۰ ریال
۳۱۱۳۰هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۷,۰۰۰ ریال
۳۱۲۳۰هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۶۱۰هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷۱۰هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۱۶۱۱۲هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۱۶۲۱۲هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۱۹۵۱۴هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۱۹۶۱۴هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۲۸۴۱۶هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۲۸۵۱۶هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۳۴۶۱۸هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۳۴۷۱۸هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۲۲۶۲۰هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۲۲۷۲۰هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۵۲۲۲هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۴۸۰۰ريال
۵۳۴۰۲۲هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۴۸۰۰ريال
۵۳۴۱۲۴هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۴۸۰۰ريال
۵۳۴۲۲۴هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۴۸۰۰ريال
۵۵۶۰۲۶هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵۰۰۰ريال
۵۵۶۱۲۶هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵۰۰۰ريال
۳۷۵۲۸هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵۵۰۰ريال
۳۷۶۲۸هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵۵۰۰ريال
۳۱۱۳۰هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵۵۰۰ريال
۳۱۲۳۰هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۵۲۲۲هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۴۸۰۰ريال
۵۳۴۰۲۲هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۴۸۰۰ريال
۵۳۴۱۲۴هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۴۸۰۰ريال
۵۳۴۲۲۴هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۶۲۰۰ريال
۵۵۶۰۲۶هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۶۲۰۰ريال
۵۵۶۱۲۶هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۶۲۰۰ريال
۳۷۵۲۸هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵۷۰۰ريال
۳۷۶۲۸هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵۷۰۰ريال
۳۱۱۳۰هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵۷۰۰ريال
۳۱۲۳۰هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۵۲۲۲هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران ۳۰۸۰۰ريال
۵۳۴۰۲۲هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران ۳۱۰۰۰ريال
۵۳۴۱۲۴هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران ۳۰۸۰۰ريال
۵۳۴۲۲۴هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران ۳۱۰۰۰ريال
۵۵۶۰۲۶هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران ۳۰۸۰۰ريال
۵۵۶۱۲۶هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران ۳۲۵۰۰ريال
۵۵۶۲۲۸هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۳۷۶۲۸هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران ۳۲۵۰۰ريال
۳۱۱۳۰هاشHEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۳۱۲۳۰هاشHEB سنگین ترک-کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران ۳۲۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۶۲۰هاش HEA سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۲۸۳۰۰ريال
۲۲۷۲۰هاش HEA سبک ترک-کره شاخه ۶ متری فابریک بنگاه تهران
۲۹۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۶۱۰هاشHEA سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران۲۸۸۰۰ ريال
۱۳۷۱۰هاشHEB سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران۲۸۸۰۰ ريال

دیدگاهها

 1. :

  تیرآهن بال پهن HEB یا هاش H از سایز ۱۰۰ الی ۱۰۰۰ موجود میباشد!؟!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام بله تیرآهن بال پهن HEB یا هاش H از سایز ۱۰۰ الی ۱۰۰۰ موجود میباشد که سایزهای ۱۶۰ ،۱۸۰، ۲۰۰ در کارخانه ذوب آهن اصفهان نیز به روی خط تولید میرود.

 2. :

  سلام سایزهای ۷۰۰ الی ۱۰۰۰ تیرآهن بال پهن سنگین هاش میتوان چگونه میتوان سفارش داد!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام با توجه به مصرف کم سایزهای ۷۰۰ الی ۱۰۰۰ تیرآهن بال پهن سنگین هاش میتوان با سفارش گزاشتن این سایز از تیرآهن بال پهن HEB یا هاش H آنها را در کوتاهترین زمان تحویل داد.ولی جهت طلاعات بیشتر با کارشناس مربوطه تماس بگیرین

 3. :

  سلام رزوتون بخیر تیر آهن INP خط تولید در کجاست!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام روز شما بخیر
   تیرآهن نرمال I شکل که ضخامت بال آنها با فاصله گرفتن از جان تیرآهن کاهش می یابد که این استاندارد کارخانجات روسیه و چین می باشد.

 4. :

  سلام علامت V و علامت L نشان دهنده چیست؟؟؟؟؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام وقتتون بخیر علامت V نشان دهنده سنگین بودن و علامت L نشان دهنده سبک بودن تیرآهن می باشد . به عنوان مثال IPBv نشان دهنده تیرآهن عریض سنگین می باشد.

 5. :

  سلام جا داره بابت قیمت بروزرسانی تشکر کنم بابت قیمت پایین ایا ارسال به شهرستان دارین

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام با تشکر شما که سایت مارو به عنوان استعلام قیمت انتخاب کردین بله ارسال به شهرستان داریم جهت اطلاعات بیشتر با کارشناس مربوطه تماس بگیرین

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *