h

هاش

تیرآهن H یا تیر آهن های عریض که در آنها طول بال ها نسبت به تیرآهن های IPE افزایش یافته است.علامت V نشان دهنده سنگین بودن و علامت L نشان دهنده سبک بودن تیرآهن می‌باشد. به عنوان مثال IPBV نشان دهنده تیرآهن عریض سنگین و IPBL نشان دهنده تیرآهن عریض سبک می‌باشد.تیر آهن های هاش (H) معمولا از سایز ۸ تا ۶۰ در بازار وجود دارد.
تیرآهن هاش با مواجه با نیروهای که باعث پیچش در ستون ها میشود به دلیل تقارن عملکرد قوی تر ، سبک تر نسبت به دو عدد تیرآهن I به هم جوش خورده دارد.

کاربرد تیرآهن هاش (H)

این نوع تیرآهن ها در پروژه های ساختمانی وصنعتی ،ساخت شاسی ماشین آلات صنعتی باسکول های تریلی کش و غیره مورد استفاده قرارمیگیرد.
متاسفانه به دلیل عدم تولید تیرآهن هاش در کشور و عدم دارا بودن سازنده ها از اطلاعات و کارایی این نوع تیرآهن ها در ایران کمتر مورد استفاده قرار میگیرد.

 

کارشناس فروش هاش

تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

کداستانداردسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۶HEA ۱۰هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۱۲۰,۰۰۰ ریال

۱۳۷HEB۱۰هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۱۲۰,۰۰۰ ریال

۱۶۱HEA ۱۲هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۱۲۰,۰۰۰ ریال

۱۶۲HEB۱۲هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۱۲۰,۰۰۰ ریال

۱۹۵HEA ۱۴هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۱۱۰,۰۰۰ ریال

۱۹۶HEB۱۴هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۸۰,۰۰۰ ریال

۲۸۴HEA ۱۶هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۷۰,۰۰۰ ریال

۲۸۵HEB۱۶هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۷۰,۰۰۰ ریال

۳۴۶HEA ۱۸هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۷۰,۰۰۰ ریال

۳۴۷HEB۱۸هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۱۰۵,۰۰۰ ریال

۲۲۶HEA ۲۰هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۷۰,۰۰۰ ریال

۲۲۷HEB۲۰هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۷۰,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۵۲HEA۲۲هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۱۱۵,۰۰۰ ریال

۵۳۴۰HEB ۲۲هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۱۱۵,۰۰۰ ریال

۵۳۴۱HEA۲۴هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۱۱۵,۰۰۰ ریال

۲۵۳HEB ۲۴هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۱۲۰,۰۰۰ ریال

۵۵۶۰HEA۲۶هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۱۱۵,۰۰۰ ریال

۵۵۶۱HEB ۲۶هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۱۱۰,۰۰۰ ریال

۳۷۵HEA۲۸هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۱۱۵,۰۰۰ ریال

۳۷۶HEB ۲۸هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۱۱۵,۰۰۰ ریال

۳۱۱HEA۳۰هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۱۱۵,۰۰۰ ریال

۳۱۲HEB ۳۰هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران

۹۵,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۰۹/۲۹
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۹۹۲HEA ۱۴هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۷۲,۰۰۰ ریال
۹۹۱HEB ۱۴هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۶۷,۵۰۰ ریال
۹۹۳HEA ۱۶هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۶۷,۵۰۰ ریال
۹۹۴HEB ۱۶هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۶۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۲۳
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۲۴۴HEA ۱۰هاش سبک ۱۲ متری بنگاه اصفهان۹۲,۰۰۰ ریال
۱۸۲۴۵HEB۱۰هاش سنگین ۱۲متری بنگاه اصفهان۹۲,۰۰۰ ریال
۱۸۲۴۶HEA ۱۲هاش سبک ۱۲ متری بنگاه اصفهان۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۸۲۴۷HEB۱۲هاش سنگین ۱۲متری بنگاه اصفهان۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۸۲۴۸HEA ۱۴هاش سبک ۱۲ متری بنگاه اصفهان۷۸,۰۰۰ ریال
۱۸۲۴۹HEB۱۴هاش سنگین ۱۲متری بنگاه اصفهان۷۵,۰۰۰ ریال
۱۸۲۵۱HEB۱۶هاش سنگین ۱۲متری بنگاه اصفهان۷۵,۰۰۰ ریال
۱۸۲۵۲HEA ۱۸هاش سبک ۱۲ متری بنگاه اصفهان۸۰,۰۰۰ ریال
۱۸۲۵۳HEB۱۸هاش سنگین ۱۲متری بنگاه اصفهان۸۰,۰۰۰ ریال
۱۸۲۵۴HEB۲۰هاش سنگین ۱۲متری بنگاه اصفهان۷۴,۰۰۰ ریال
۱۸۲۵۵HEA ۲۲هاش سبک ۱۲ متری بنگاه اصفهان۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۲۵۶HEB۲۲هاش سنگین ۱۲متری بنگاه اصفهان۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۸/۲۲
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۱۵HEA۳۲هاش سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران۱۱۱,۰۰۰ ریال
۱۷۱۴HEB۳۲هاش سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران۱۱۱,۰۰۰ ریال
۱۷۱۶HEA۳۴هاش سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران۱۱۱,۰۰۰ ریال
۱۷۱۷HEB۳۴هاش سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران۱۱۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۶HEA ۱۰هاش سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۱۳۷HEB۱۰هاش سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۱۶۱HEA ۱۲هاش سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۱۶۲HEB۱۲هاش سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۱۹۵HEA ۱۴هاش سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۱۹۶HEB۱۴هاش سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۲۸۴HEA ۱۶هاش سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۲۸۵HEB۱۶هاش سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۳۴۶HEA ۱۸هاش سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۳۴۷HEB۱۸هاش سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۲۲۶HEA ۲۰هاش سبک ترک_کره ۱۲ متری بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
۲۲۷HEB۲۰هاش سنگین ترک_کره ۱۲متری بنگاه تهران۴۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۵۲HEA ۲۲هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۴۵,۰۰۰ ریال
۵۳۴۰HEB ۲۲هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۴۵,۰۰۰ ریال
۵۳۴۱HEA ۲۴هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۴۵,۰۰۰ ریال
۵۳۴۲HEB ۲۴هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۴۵,۰۰۰ ریال
۵۵۶۰HEA ۲۶هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۴۵,۰۰۰ ریال
۵۵۶۱HEB ۲۶هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۴۵,۰۰۰ ریال
۳۷۵HEA ۲۸هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۴۵,۰۰۰ ریال
۳۷۶HEB ۲۸هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۴۵,۰۰۰ ریال
۳۱۱HEA ۳۰هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۴۵,۰۰۰ ریال
۳۱۲HEB ۳۰هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۱۵HEA ۳۲هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۱۷۱۴HEB ۳۲هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۱۷۱۶HEA ۳۴هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۱۷۱۷HEB ۳۴هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۱۷۱۸HEA ۳۶هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۱۷۱۹HEB ۳۶هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۱۷۲۰HEA ۴۰هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۱۷۲۱HEB ۴۰هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۱۷۲۲HEA ۴۵هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۱۷۲۳HEB ۴۵هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۱۷۲۴HEA ۵۰هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۱۷۲۵HEB ۵۰هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۱۷۲۶HEA ۵۵هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۱۷۲۷HEB ۵۵هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۱۷۲۸HEA ۶۰هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۱۷۲۹HEB ۶۰هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۱۷۳۰HEA ۶۵هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۱۷۳۱HEB ۶۵هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۱۷۳۲HEA ۷۰هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۱۷۳۳HEB ۷۰هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۱۷۳۴HEA ۱۰۰هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۱۷۳۵HEB ۱۰۰هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۹۹۲HEA ۱۴هاش سبک ذوب آهن شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۹۹۱HEB ۱۴هاش سنگین ذوب آهن شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۹۳HEA ۱۶هاش سبک ذوب آهن شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۹۹۴HEB ۱۶هاش سنگین ذوب آهن شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۹۵HEA ۱۸هاش سبک ذوب آهن شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۹۹۶HEB ۱۸هاش سنگین ذوب آهن شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۹۷HEA ۲۰هاش سبک ذوب آهن شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۹۹۸HEB ۲۰هاش سنگین ذوب آهن شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۵۲HEA ۲۲هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۹,۵۰۰ ریال
۵۳۴۰HEB ۲۲هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۸,۵۰۰ ریال
۵۳۴۱HEA ۲۴هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۹,۵۰۰ ریال
۵۳۴۲HEB ۲۴هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۸,۵۰۰ ریال
۵۵۶۰HEA ۲۶هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۵۵۶۱HEB ۲۶هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۸,۵۰۰ ریال
۳۷۵HEA ۲۸هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۳۷۶HEB ۲۸هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۹,۰۰۰ ریال
۳۱۱HEA ۳۰هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۹,۰۰۰ ریال
۳۱۲HEB ۳۰هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۵۲HEA ۲۲هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۹,۵۰۰ ریال
۵۳۴۰HEB ۲۲هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۸,۵۰۰ ریال
۵۳۴۱HEA ۲۴هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۹,۵۰۰ ریال
۵۳۴۲HEB ۲۴هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۸,۵۰۰ ریال
۵۵۶۰HEA ۲۶هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۵۵۶۱HEB ۲۶هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۸,۵۰۰ ریال
۳۷۵HEA ۲۸هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۳۷۶HEB ۲۸هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۹,۰۰۰ ریال
۳۱۱HEA ۳۰هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۹,۰۰۰ ریال
۳۱۲HEB ۳۰هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۵۲HEA ۲۲هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۶,۲۰۰ ریال
۵۳۴۰HEB ۲۲هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۶,۲۰۰ ریال
۵۳۴۱HEA ۲۴هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۶,۲۰۰ ریال
۵۳۴۲HEB ۲۴هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۶,۲۰۰ ریال
۵۵۶۰HEA ۲۶هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۶,۲۰۰ ریال
۵۵۶۱HEB ۲۶هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۶,۲۰۰ ریال
۳۷۵HEA ۲۸هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۷,۰۰۰ ریال
۳۷۶HEB ۲۸هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۷,۰۰۰ ریال
۳۱۱HEA ۳۰هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۷,۰۰۰ ریال
۳۱۲HEB ۳۰هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۶HEA ۱۰هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷HEB ۱۰هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۷,۰۰۰ ریال
۱۶۱HEA ۱۲هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵,۰۰۰ ریال
۱۶۲HEB ۱۲هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵,۰۰۰ ریال
۱۹۵HEA ۱۴هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵,۰۰۰ ریال
۱۹۶HEB ۱۴هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵,۰۰۰ ریال
۲۸۴HEA ۱۶هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵,۰۰۰ ریال
۲۸۵HEB ۱۶هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵,۰۰۰ ریال
۳۴۶HEA ۱۸هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵,۰۰۰ ریال
۳۴۷HEB ۱۸هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵,۰۰۰ ریال
۲۲۶HEA ۲۰هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵,۰۰۰ ریال
۲۲۷HEB ۲۰هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۵۲HEA ۲۲هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۴۸۰۰ریال
۵۳۴۰HEB ۲۲هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۴۸۰۰ریال
۵۳۴۱HEA ۲۴هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۴۸۰۰ریال
۵۳۴۲HEB ۲۴هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۴۸۰۰ریال
۵۵۶۰HEA ۲۶هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵۰۰۰ریال
۵۵۶۱HEB ۲۶هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵۰۰۰ریال
۳۷۵HEA ۲۸هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵۵۰۰ریال
۳۷۶HEB ۲۸هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵۵۰۰ریال
۳۱۱HEA ۳۰هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵۵۰۰ریال
۳۱۲HEB ۳۰هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵۵۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۵۲HEA ۲۲هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۴۸۰۰ریال
۵۳۴۰HEB ۲۲هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۴۸۰۰ریال
۵۳۴۱HEA ۲۴هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۴۸۰۰ریال
۵۳۴۲HEB ۲۴هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۶۲۰۰ریال
۵۵۶۰HEA ۲۶هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۶۲۰۰ریال
۵۵۶۱HEB ۲۶هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۶۲۰۰ریال
۳۷۵HEA ۲۸هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵۷۰۰ریال
۳۷۶HEB ۲۸هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵۷۰۰ریال
۳۱۱HEA ۳۰هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵۷۰۰ریال
۳۱۲HEB ۳۰هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۵۷۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۵۲HEA ۲۲هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۰۸۰۰ریال
۵۳۴۰HEB ۲۲هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۱۰۰۰ریال
۵۳۴۱HEA ۲۴هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۰۸۰۰ریال
۵۳۴۲HEB ۲۴هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۱۰۰۰ریال
۵۵۶۰HEA ۲۶هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۰۸۰۰ریال
۵۵۶۱HEB ۲۶هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۲۵۰۰ریال
۵۵۶۲HEA ۲۸هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۳۷۶HEB ۲۸هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۲۵۰۰ریال
۳۱۱HEA ۳۰هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
تماس بگیرید
۳۱۲HEB ۳۰هاش سنگین ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۳۲۵۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۶HEA ۲۰هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۲۸۳۰۰ریال
۲۲۷HEA ۲۰هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۲۹۳۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۰۳
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۶HEA ۱۰هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۲۸۸۰۰ ریال
۱۳۷HEA ۱۰هاش سبک ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران
۲۸۸۰۰ ریال

دیدگاهها

 1. :

  تیرآهن بال پهن HEB یا هاش H از سایز ۱۰۰ الی ۱۰۰۰ موجود میباشد!؟!

  • :

   سلام بله تیرآهن بال پهن HEB یا هاش H از سایز ۱۰۰ الی ۱۰۰۰ موجود میباشد که سایزهای ۱۶۰ ،۱۸۰، ۲۰۰ در کارخانه ذوب آهن اصفهان نیز به روی خط تولید میرود.

 2. :

  سلام سایزهای ۷۰۰ الی ۱۰۰۰ تیرآهن بال پهن سنگین هاش میتوان چگونه میتوان سفارش داد!!!!

  • :

   سلام با توجه به مصرف کم سایزهای ۷۰۰ الی ۱۰۰۰ تیرآهن بال پهن سنگین هاش میتوان با سفارش گزاشتن این سایز از تیرآهن بال پهن HEB یا هاش H آنها را در کوتاهترین زمان تحویل داد.ولی جهت طلاعات بیشتر با کارشناس مربوطه تماس بگیرین

 3. :

  سلام رزوتون بخیر تیر آهن INP خط تولید در کجاست!!!

  • :

   سلام روز شما بخیر
   تیرآهن نرمال I شکل که ضخامت بال آنها با فاصله گرفتن از جان تیرآهن کاهش می یابد که این استاندارد کارخانجات روسیه و چین می باشد.

 4. :

  سلام علامت V و علامت L نشان دهنده چیست؟؟؟؟؟

  • :

   سلام وقتتون بخیر علامت V نشان دهنده سنگین بودن و علامت L نشان دهنده سبک بودن تیرآهن می باشد . به عنوان مثال IPBv نشان دهنده تیرآهن عریض سنگین می باشد.

 5. :

  سلام جا داره بابت قیمت بروزرسانی تشکر کنم بابت قیمت پایین ایا ارسال به شهرستان دارین

  • :

   سلام با تشکر شما که سایت مارو به عنوان استعلام قیمت انتخاب کردین بله ارسال به شهرستان داریم جهت اطلاعات بیشتر با کارشناس مربوطه تماس بگیرین

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *