ناودانی

ناودانی

ناودانی ها نیز مانند نبشی ها جزو مهمترین مقاطع فلزی ساختمان هستند که برای اتصال قسمت های مختلف ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند.ناودانی نیز از دو روش پرسی و فابریک تولید میشود که به دو شکل ظاهری U و C ساخته میشوند.

کاربرد ناودانی

ناودانی ها مانند اغلب پروفیل ها در صنایع ساختمانی مانند ساخت تیرها ، ستون ها و خرپا مورد استفاده قرار میگیرد همچنین ناودانی های کوچک در ساخت کرکره مغازه ها کاربرد دارد.

استانداردهای ناودانی

برخی استاندارد ناودانی ها در کشورهای مختلف عبارت است از:
UNP و UPE ناودانی اروپایی DIN-1026
استاندارد فرانسه NF A 45-255
استاندارد ناودانی مقاوم به خوردگی  DIN EN ISO 12944-3

شناسه محصول: پ دسته:

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۲۶

کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۹۹۹۶ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران

۲۳,۱۰۰ ریال

۱۰۰۰۶ناودانی فولاد تهران سنگین۱۲متری بنگاه تهران

۲۲,۹۰۰ ریال

۱۰۰۱۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران

۲۳,۲۰۰ ریال

۱۰۰۲۸ناودانی فولاد تهران سنگین۱۲متری بنگاه تهران

۲۲,۸۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۲۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه

۲۲,۷۰۰ ریال

۵۹۳۱۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران

۲۳,۰۰۰ ریال

۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران

۲۳,۰۰۰ ریال

۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران

۲۲,۹۰۰ ریال

۵۸۴۳۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه

۲۲,۷۰۰ ریال

۵۹۳۲۱۲ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران

۲۳,۱۰۰ ریال

۵۸۴۴۱۴ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه

۲۲,۷۰۰ ریال

۵۹۳۳۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران

۲۳,۱۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۲۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران

۳۷,۵۰۰ ریال

۷۲۶۱۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران

۳۷,۵۰۰ ریال

۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران

۳۷,۷۰۰ ریال

۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران

۳۷,۷۰۰ ریال

۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران

۳۷,۷۰۰ ریال

۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران

۳۷,۷۰۰ ریال

۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران

۳۷,۷۰۰ ریال

۷۲۷۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران

۳۷,۸۰۰ ریال

۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران

۳۷,۸۰۰ ریال

۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران

۳۷,۸۰۰ ریال

۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران

۳۸,۰۰۰ ریال

۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران

۳۷,۸۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۲۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۹۹۹۶ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۱۰۰ ریال
۱۰۰۰۶ناودانی فولاد تهران سنگین۱۲متری بنگاه تهران۲۲,۹۰۰ ریال
۱۰۰۱۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۲۰۰ ریال
۱۰۰۲۸ناودانی فولاد تهران سنگین۱۲متری بنگاه تهران۲۲,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۲۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۹۰۰۶ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۲۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۵,۴۰۰ ریال
۳۷۲۵۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۴,۷۰۰ ریال
۳۷۴۴۶۰×۶۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۴,۶۰۰ ریال
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۹۳۰۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۲۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۵۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۵۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۵۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۵۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۵۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۵۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۲۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۵,۴۰۰ ریال
۳۷۲۵۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۴,۷۰۰ ریال
۳۷۴۴۶۰×۶۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۴,۶۰۰ ریال
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۹۳۰۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۲۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۹۳۱۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۸۴۳۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه تماس بگیرید
۵۹۳۲۱۲ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۸۴۴۱۴ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه تماس بگیرید
۵۹۳۳۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۲۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۳۰۰ ریال
۷۲۶۱۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۳۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۳۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۷۲۷۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۲۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۵۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۵۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۵۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۵۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۵۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۵۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۳۱.۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۲۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۵,۴۰۰ ریال
۳۷۲۵۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۴,۷۰۰ ریال
۳۷۴۴۶۰×۶۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۴,۶۰۰ ریال
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۵۰۰ ریال
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۹۳۰۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۲۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۹۳۱۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۸۴۳۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۹۳۲۱۲ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۸۴۴۱۴ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۹۳۳۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۰/۲۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۳۰۰ ریال
۷۲۶۱۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۳۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۳۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۷۲۷۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۰/۲۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۹۳۱۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۸۴۳۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۹۳۲۱۲ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۸۴۴۱۴ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۹۳۳۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۲۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۵۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۵۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۵۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۵۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۵۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۵۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۳۱.۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۲۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۹۳۱۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۸۴۳۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۹۳۲۱۲ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۸۴۴۱۴ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۹۳۳۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۲۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۵,۴۰۰ ریال
۳۷۲۵۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۴,۷۰۰ ریال
۳۷۴۴۶۰×۶۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۴,۶۰۰ ریال
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۵۰۰ ریال
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۹۳۰۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۵,۴۰۰ ریال
۳۷۲۵۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۴,۷۰۰ ریال
۳۷۴۴۶۰×۶۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۴,۶۰۰ ریال
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۵۰۰ ریال
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۹۳۰۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۳۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۳۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۹
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۹۳۱۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۳۰۰ ریال
۵۸۴۳۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۹۳۲۱۲ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۳۰۰ ریال
۵۸۴۴۱۴ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۹۳۳۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۵۰۱۶ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۶,۱۰۰ ریال
۵۲۳۶۱۶ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۶,۱۰۰ ریال
۵۲۳۹۲۰ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۱,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۵,۴۰۰ ریال
۳۷۲۵۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۴,۷۰۰ ریال
۳۷۴۴۶۰×۶۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۴,۶۰۰ ریال
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۵۰۰ ریال
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۹۳۰۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۳۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۳۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۹۳۱۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۳۰۰ ریال
۵۸۴۳۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۹۳۲۱۲ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۳۰۰ ریال
۵۸۴۴۱۴ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۹۳۳۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۵۰۱۶ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۶,۱۰۰ ریال
۵۲۳۶۱۶ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۶,۱۰۰ ریال
۵۲۳۹۲۰ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۱,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانهتماس بگیرید
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۳۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۵۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۵۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۵۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۵۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۱۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۳۰۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۵۹۳۱۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۵۹۳۲۱۲ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۵۹۳۳۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۵۹۳۴۱۶ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۱۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۳۰۰ ریال
۷۲۶۱۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۳۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۳۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۷۲۷۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۰/۱۴
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانهتماس بگیرید
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانهتماس بگیرید
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۳,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۰/۱۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۹۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۸۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۸۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۸۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۱۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۵,۴۰۰ ریال
۳۷۲۵۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۴,۷۰۰ ریال
۳۷۳۴۶×۶ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۴,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۱۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۳۰۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۸۰۰ ریال
۵۹۳۱۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۸۰۰ ریال
۵۹۳۲۱۲ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۸۰۰ ریال
۵۹۳۳۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۸۰۰ ریال
۵۹۳۴۱۶ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۱۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۷۲۶۱۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۲۰۰ ریال
۷۲۷۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۲۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۲۰۰ ریال
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۲۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۲۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانهتماس بگیرید
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانهتماس بگیرید
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۳,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۹۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۸۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۸۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۸۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۷۲۶۱۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۲۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۲۰۰ ریال
۷۲۷۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۲۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۲۰۰ ریال
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۸۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۲۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۳۰۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۵۹۳۱۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۵۹۳۲۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۵۹۳۳۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۵۹۳۴۱۶ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۹۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۹۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۹۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۷۲۶۱۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۷۲۷۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۸۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۵,۸۵۰ ریال
۳۷۲۵۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۵,۲۰۰ ریال
۳۷۳۴۶×۶ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۵,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۰/۰۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۳۰۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۶۰۰ ریال
۵۹۳۱۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۶۰۰ ریال
۵۹۳۲۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران۲۳,۶۰۰ ریال
۵۹۳۳۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۶۰۰ ریال
۵۹۳۴۱۶ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۰/۰۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۳۶۱۶ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۵۲۳۸۱۸ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۵۲۳۹۲۰ناودانی فایکو ۱۲متری بنگاه تهران۳۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۰۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۰۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۷۲۶۱۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹.۵۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹.۵۰۰ ریال
۷۲۷۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹.۵۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹.۵۰۰ ریال
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹.۸۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹.۵۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹.۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۰۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۳۰۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۵۹۳۱۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۵۹۳۲۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۵۹۳۳۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۵۹۳۴۱۶ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۰۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۳۵۱۴ناودانی فایکو سبک۱۲متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۵۲۳۶۱۶ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۵۲۳۸۱۸ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۵۲۳۹۲۰ناودانی فایکو ۱۲متری بنگاه تهران۳۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۰۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۷۲۶۱۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۷۲۷۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹۸۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۰۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۷۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۷۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۷۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۷۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۰۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۳۰۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۴۰۰ ریال
۵۹۳۱۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۴۰۰ ریال
۵۹۳۲۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران۲۳,۴۰۰ ریال
۵۹۳۳۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۴۰۰ ریال
۵۹۳۴۱۶ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۰۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۳۵۱۴ناودانی فایکو سبک۱۲متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۵۲۳۶۱۶ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۵۲۳۸۱۸ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۵۲۳۹۲۰ناودانی فایکو ۱۲متری بنگاه تهران۳۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۸۰۰ ریال
۵۴۵۷۸ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۳,۹۰۰ ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۸۵۰ ریال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین۱۲متری بنگاه تهران۲۲,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۲۹
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۳۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۳۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۳۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۳۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۲۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۲۵۵ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۵,۴۰۰ ریال
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۴۰۰ ریال
۷۲۶۱۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۴۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۴۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۴۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۴۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۴۰۰ ریال
۷۲۷۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۲۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۰۰۶ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۸۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۶۰۰ ریال
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانهتماس بگیرید
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانهتماس بگیرید
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۲۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۲۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۳,۹۵۰ ریال
۳۷۲۵۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۳,۷۰۰ ریال
۳۷۳۴۶×۶ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۳,۰۵۰ ریال
۳۷۴۶۶×۶ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۳,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۲۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۸۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۸۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۸۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۸۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۲۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۳,۷۰۰ ریال
۳۷۲۵۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۳,۷۰۰ ریال
۳۷۳۴۶×۶ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۳,۷۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۹۳۰۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۵۰۰ ریال
۳۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه ۴۵,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۹۳۱۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۵۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۲۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۲۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۳۰۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۵۹۳۱۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۲۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۳۰۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۹۳۱۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۹۳۲۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۹۳۳۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۹۳۴۱۶ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۲۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۸۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۹۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۸۵۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۸۵۰ ريال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۹۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۵,۹۵۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۵,۹۵۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۳,۹۵۰ ریال
۳۷۲۵۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۳,۶۵۰ ریال
۳۷۳۴۶×۶ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۳,۲۰۰ ریال
۳۷۴۶۶×۶ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۳,۰۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۱,۸۰۰ ریال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱,۵۰۰ ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۱,۸۰۰ ریال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین۱۲متری بنگاه تهران۲۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۱۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۴۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۴۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۴۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۴۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۵۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۵۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۱۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۳۵۱۴ناودانی فایکو سبک۱۲متری بنگاه تهران۲۷,۶۰۰ ریال
۵۲۳۶۱۶ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۷,۶۰۰ ریال
۵۲۳۸۱۸ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۷,۶۰۰ ریال
۵۲۳۹۲۰ناودانی فایکو ۱۲متری بنگاه تهران۳۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۱۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۱۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۳۰۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۱,۹۵۰ ریال
۵۹۳۱۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۱,۹۵۰ ریال
۵۹۳۲۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱,۹۵۰ ریال
۵۹۳۳۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۱,۹۵۰ ریال
۵۹۳۴۱۶ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۱,۹۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۱۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۴۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۴۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۴۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۴۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۴۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۴۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۱۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۳۵۱۴ناودانی فایکو سبک۱۲متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۲۳۶۱۶ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۲۳۸۱۸ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۲۳۹۲۰ناودانی فایکو ۱۲متری بنگاه تهران۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۱۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۳۰۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۱,۹۰۰ ریال
۵۹۳۱۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۱,۹۰۰ ریال
۵۹۳۲۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱,۹۰۰ ریال
۵۹۳۳۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۱,۹۰۰ ریال
۵۹۳۴۱۶ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۱,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۱۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۳,۹۵۰ ریال
۳۷۲۵۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۳,۶۵۰ ریال
۳۷۳۴۶×۶ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۳,۲۰۰ ریال
۳۷۴۶۶×۶ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۳,۰۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۱۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۱۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۳۰۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۹۳۱۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۹۳۲۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۹۳۳۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۹۳۴۱۶ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۱۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۴۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۴۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۴۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۴۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۵۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۵۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۱۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۳,۹۵۰ ریال
۳۷۲۵۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۳,۶۵۰ ریال
۳۷۳۴۶×۶ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۳,۲۰۰ ریال
۳۷۴۶۶×۶ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۳,۰۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۹
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۳۵۱۴ناودانی فایکو سبک۱۲متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۵۲۳۶۱۶ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۵۲۳۸۱۸ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۵۲۳۹۲۰ناودانی فایکو ۱۲متری بنگاه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۳۰۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۹۳۱۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۹۳۲۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۹۳۳۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۹۳۴۱۶ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۰۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۰۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۳,۹۵۰ ریال
۳۷۲۵۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۳,۶۵۰ ریال
۳۷۳۴۶×۶ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۳,۲۰۰ ریال
۳۷۴۶۶×۶ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۳,۰۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۰۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۰۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۶۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانهتماس بگیرید
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانهتماس بگیرید
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۰۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۳۰۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۹۳۱۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۹۳۲۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۹۳۳۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۹۳۴۱۶ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۰۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۳۵۱۴ناودانی فایکو سبک۱۲متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۵۲۳۶۱۶ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۵۲۳۸۱۸ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۵۲۳۹۲۰ناودانی فایکو ۱۲متری بنگاه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۰۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴۰۰۰ريال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴۰۰۰ريال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴۰۰۰ريال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴۰۰۰ريال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴۰۰۰ريال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴۰۰۰ريال
۵۷۰۹۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶۵۰۰ريال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷۰۰۰ريال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷۰۰۰ريال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۳,۹۵۰ ریال
۳۷۲۵۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۳,۹۵۰ ریال
۳۷۳۴۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۳,۶۵۰ ریال
۳۷۴۶۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۳,۰۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۳۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۷۰۹۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۷۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانهتماس بگیرید
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانهتماس بگیرید
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۳۵۱۴ناودانی فایکو سبک۱۲متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۵۲۳۶۱۶ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۵۲۳۸۱۸ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۴,۷۰۰ ریال
۵۲۳۹۲۰ناودانی فایکو ۱۲متری بنگاه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱,۷۰۰ ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین۱۲متری بنگاه تهران۲۱,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۲۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۳۵۵۰×۵۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایهتماس بگیرید
۳۷۴۶۶۰×۶۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۳,۰۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانهتماس بگیرید
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانهتماس بگیرید
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانهتماس بگیرید
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانهتماس بگیرید
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۳۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۷۰۹۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۸/۲۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۴۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۴۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۴۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۴۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۲۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۳۰۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۵۹۳۱۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۵۹۳۲۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۵۹۳۳۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
۵۹۳۴۱۶ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۷۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانهتماس بگیرید
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۳۵۵۰×۵۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایهتماس بگیرید
۳۷۴۶۶۰×۶۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۲,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۲۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۵۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۵۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانهتماس بگیرید
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانهتماس بگیرید
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۸/۱۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۷۰۹۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۸/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۵۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۵۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۵۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۵۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۱۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۳۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۱۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۷۰۹۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۱۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۸۵۹۸ناودانی البرز ۶ متری درب کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۸۶۰۱۰ناودانی البرز ۶ متری درب کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۵۱۱۱۲ناودانی البرز ۶ متری درب کارخانه ۲۱,۲۰۰ ریال
۵۳۸۱۱۴ناودانی البرز ۶ متری درب کارخانه ۲۱,۲۰۰ ریال
۵۳۸۰۱۶ناودانی البرز ۶ متری درب کارخانه ۲۱,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۳۵۵۰×۵۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایهتماس بگیرید
۳۷۴۶۶۰×۶۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۲,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۱۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۷۰۹۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۶
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۰۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۷۰۹۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۳۵۵۰×۵۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۳,۲۵۰ ریال
۳۷۴۶۶۰×۶۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۲,۶۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۹
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۸۵۹۸ناودانی البرز ۶ متری درب کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۸۶۰۱۰ناودانی البرز ۶ متری درب کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۵۱۱۱۲ناودانی البرز ۶ متری درب کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۳۸۱۱۴ناودانی البرز ۶ متری درب کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۳۸۰۱۶ناودانی البرز ۶ متری درب کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۸۴۳۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۸۴۴۱۴ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۲۶
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۲,۱۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۲,۱۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۲,۱۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۲,۱۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۲,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۲۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۳۵۵۰×۵۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۳,۲۵۰ ریال
۳۷۴۶۶۰×۶۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۲,۶۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۲۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۷۰۹۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۴,۰۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۳,۰۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۵۷۰۹۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۵۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۲۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۷۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۵۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۵۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۵۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۰۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۰۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۰۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۳۵۵۰×۵۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۳,۲۰۰ ریال
۳۷۴۶۶۰×۶۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۳,۰۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۵۷۰۹۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۱۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۰,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۰,۰۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۰,۸۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۰,۸۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۰,۸۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۰,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۰,۸۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۰,۸۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۰,۸۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۰,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۳۰۰۰ريال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
۵۷۰۹۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۰۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۰۴۰۰ريال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۰۴۰۰ريال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۰۰۰۰ريال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۰۰۰۰ريال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۰۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۰۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۳۵۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۲۶۰۰ريال
۳۷۴۶۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۲۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۰۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۳۰۰۰ريال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
۵۷۰۹۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۳۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۳۰۰۰ريال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
۵۷۰۹۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۲۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۲۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۳۵۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۴۰۰۰ريال
۳۷۴۶۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۵۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۵۰۰ريال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۵۰۰ريال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۵۰۰ريال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۵۰۰ريال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۴۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۴۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۴۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۲۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۲۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۲۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۳۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۲۶
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۸۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۸۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۸۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۱۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۱۹۰۰ريال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۱۷۰۰ريال
۵۴۵۷۸ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۲۱۰۰ريال
۵۴۵۸۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۹۰۰ريال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۱۷۰۰ريال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۱۹۰۰ريال
۵۴۵۹۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۹۰۰ريال
۵۴۶۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۲۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۰۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۱۲۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۱۲۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۱۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۲۵۴۰ريال
۳۷۲۵۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۲۲۰۰ريال
۳۷۳۴۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۱۷۰۰ريال
۳۷۴۶۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۱۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ريال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
۵۴۵۷۸ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۲۰۰ريال
۵۴۵۸۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ريال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ريال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ريال
۵۴۵۹۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ريال
۵۴۶۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۱۹۴.۰۰ريال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۱۹۲۰۰ريال
۵۴۵۷۸ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۱۹۶۰۰ريال
۵۴۵۸۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۱۹۴۰۰ريال
۵۴۵۹۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۱۹۶۰۰ريال
۵۴۶۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۷۰۰ريال
۳۷۲۵۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۵۰۰ريال
۳۷۳۴۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۳۵۰ريال
۳۷۴۶۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۲۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۶۰۰ريال
۳۷۲۵۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۵۰۰ريال
۳۷۳۴۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۳۰۰ريال
۳۷۴۶۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۲۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۶۰۰ريال
۳۷۲۵۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۵۰۰ريال
۳۷۳۴۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۳۰۰ريال
۳۷۴۶۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۲۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۱۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۹۰۵ناودانی اسپیرال ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۰۰۰ ريال
۲۹۱۵ناودانی اروپایی بال کوتاه ۱۲متری بنگاه تهران۲۶۵۰۰ ريال
۲۹۲۵ناودانی اروپایی بال بلند ۱۲متری بنگاه تهران۲۸۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته 12 متری بنگاه تهران۱۶۷۰۰ ريال
۱۴۲۱۰ناودانی نوردسجاد 6 متری کارخانه ۱۶۱۰۰ ريال
۱۴۳۱۰ناودانی فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران ۱۶۵۰۰ ريال
۱۴۴۱۰ناودانی اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران۲۴۸۰۰ ريال

دیدگاهها

 1. :

  سلام خسته نباشید لطفا لیست قیمت ناودانی اروپایی ارسال کنید ممنون میشم

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام برای استعلام قیمت با کارشناس مربوطه تماس بگیرید

 2. :

  سلام فرق بین ناودانی ساده مشبک در چیست !!!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام ناودانی مشبک: ناودانی مشبک از ورق گرم،گالوانیزه شده به صورت سرد یا گرم ،تولید می گردد و جهت مصارف گوناگون نظیر موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد: -جهت ساخت قفسه های مستحکم فولادی -نصب سنگ بصورت خشک -سازه های سبک فولادی

   ناودانی ساده: ناودانی صنعتی و ساختمانی که با ورق گرم تولید می شود و می تواند در صورت نیاز به صورت گرم یا سرد گالوانیزه شود.این محصول در ابعاد ۸،۱۰،۱۲،۱۴،۱۶ تولید می گردد. ناودانی از ارتفاع ۳۰ تا ۴۰۰ میلیمتر موجود بوده و بیشتر برای ساختن پل های باربر و موارد دیگر به کار می رود.

 3. :

  ناودان‌های شیاری آشکارازنظرشکل ظاهری به دو فرم باز و بسته دیده می‌شوند!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام الف) باز: این دسته ناودانها از عقب نشینی بخشی از دیوار در بدنه بنا بوجود می‌آیند و آب از ناودانی که یکراست روی جداره بنا قرار گرفته عبور می‌کند. در این حالت فرسایش ناشی از جاری شدن آب روی بدنه بالا است.

   ب) بسته: در ناودان‌های شیاری بسته، برای جلوگیری از فرسایش بدنه بنا، نظم دادن به خروج آب و قابل تعویض بودن ناودان، اقدام به الحاق ناودان تخته‌ای به بنا کرده‌اند که بعدها ناودان‌های حلبی با تزئینات خاصی جایگزین آنها شدند

 4. :

  سلام قیمت ناودانی ۶ اسپیرال چند!؟!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام قیمت ناودانی اسپیرال ۶ ۲۲۱۰۰ریال ولی جهت استعلام قیمت تماس بگیرین

 5. :

  سلام قیمت ناودانی ۵ میخواستم کیفیت بار برام مهمه لطفا استعلام قیمت و برام ارسال کنید

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام روزتون بخیر جهت استعلام قیمت به صورت پیش فاکتور به ایمیل شما ارسال می شود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.