ناودانی

ناودانی

ناودانی ها نیز مانند نبشی ها جزو مهمترین مقاطع فلزی ساختمان هستند که برای اتصال قسمت های مختلف ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند.ناودانی نیز از دو روش پرسی و فابریک تولید میشود که به دو شکل ظاهری U و C ساخته میشوند.

کاربرد ناودانی

ناودانی ها مانند اغلب پروفیل ها در صنایع ساختمانی مانند ساخت تیرها ، ستون ها و خرپا مورد استفاده قرار میگیرد همچنین ناودانی های کوچک در ساخت کرکره مغازه ها کاربرد دارد.

استانداردهای ناودانی

برخی استاندارد ناودانی ها در کشورهای مختلف عبارت است از:
UNP و UPE ناودانی اروپایی DIN-1026
استاندارد فرانسه NF A 45-255
استاندارد ناودانی مقاوم به خوردگی  DIN EN ISO 12944-3

شناسه محصول: پ دسته:

تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۲۶

کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۵,۷۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۲۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۴۹۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۵,۹۰۰ ریال
۲۴۵۰۸ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۵,۸۰۰ ریال
۲۴۵۱۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۵,۶۰۰ ریال
۲۴۵۲۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۵,۶۰۰ ریال
۲۴۵۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۶,۲۰۰ ریال
۲۴۵۴۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۶,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۲۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۹۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۹۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۹۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۸۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۹۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۲۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۲۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۱۰۰ ریال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۵,۳۰۰ ریال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۲۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۱۹۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۳۱۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۴۱۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۵۱۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۹۸۲۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۷۲۶۲۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۸۱۵۲۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۲۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۲۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۹۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۹۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۹۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۸۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۹۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۲۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۴۹۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۵,۹۰۰ ریال
۲۴۵۰۸ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۵,۹۰۰ ریال
۲۴۵۱۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۵,۶۰۰ ریال
۲۴۵۲۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۵,۶۰۰ ریال
۲۴۵۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۶,۲۰۰ ریال
۲۴۵۴۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۶,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۲۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۳۶۸ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۴,۹۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۰۰۰ ریال
۲۴۳۷۱۰ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۵,۰۰۰ ریال
۲۴۳۸۱۰ناودانی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۵,۱۰۰ ریال
۲۴۴۰۱۰ناودانی فراد ۱۲متری درب کارخانه ۲۴,۹۰۰ ریال
۲۴۳۹۱۰ناودانی فراد ۶متری درب کارخانه ۲۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۲۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۱۹۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۳۱۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۴۱۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۵۱۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۹۸۲۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۷۲۶۲۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۸۱۵۲۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۲۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۶۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۲۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۹۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۲۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۶۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۲۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۴۹۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۶,۲۰۰ ریال
۲۴۵۰۸ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۶,۲۰۰ ریال
۲۴۵۱۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۲۴۵۲۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۲۴۵۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۶,۶۰۰ ریال
۲۴۵۴۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۶,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۲۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۶۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۲۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۳۶۸ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۴,۹۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۰۰۰ ریال
۲۴۳۷۱۰ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۵,۰۰۰ ریال
۲۴۳۸۱۰ناودانی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۵,۱۰۰ ریال
۲۴۴۰۱۰ناودانی فراد ۱۲متری درب کارخانه ۲۴,۹۰۰ ریال
۲۴۳۹۱۰ناودانی فراد ۶متری درب کارخانه ۲۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۹
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۹۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۱۹۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۳۱۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۴۱۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۵۱۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۹۸۲۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۷۲۶۲۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۸۱۵۲۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۱۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۴۹۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۶,۲۰۰ ریال
۲۴۵۰۸ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۶,۲۰۰ ریال
۲۴۵۱۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۲۴۵۲۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۲۴۵۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۶,۶۰۰ ریال
۲۴۵۴۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۶,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۱۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۶۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۱۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۳۶۸ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۴,۹۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۰۰۰ ریال
۲۴۳۷۱۰ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۵,۰۰۰ ریال
۲۴۳۸۱۰ناودانی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۵,۱۰۰ ریال
۲۴۴۰۱۰ناودانی فراد ۱۲متری درب کارخانه ۲۴,۹۰۰ ریال
۲۴۳۹۱۰ناودانی فراد ۶متری درب کارخانه ۲۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۱۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۱۹۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۳۱۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۴۱۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۵۱۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۹۸۲۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۷۲۶۲۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۸۱۵۲۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۰۰۶ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۱۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۱۰۰ ریال
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه تماس بگیرید
۵۸۴۳۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۱۰۰ ریال
۵۸۴۴۱۴ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۵۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۵۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۹۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۵۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۵۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۹۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۵,۷۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۴۹۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۶,۲۰۰ ریال
۲۴۵۰۸ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۶,۲۰۰ ریال
۲۴۵۱۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۲۴۵۲۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۲۴۵۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۶,۶۰۰ ریال
۲۴۵۴۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۶,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۱۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۰۰۶ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۱۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۱۰۰ ریال
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه تماس بگیرید
۵۸۴۳۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۱۰۰ ریال
۵۸۴۴۱۴ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۱۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۱۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۱۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۳۰۰ ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۵,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۱۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۵۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۵۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۹۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۱۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۱۹۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۳۱۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۴۱۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۵۱۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۹۸۲۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۷۲۶۲۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۸۱۵۲۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۱۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۴۹۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۶,۲۰۰ ریال
۲۴۵۰۸ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۶,۲۰۰ ریال
۲۴۵۱۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۲۴۵۲۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۲۴۵۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۶,۶۰۰ ریال
۲۴۵۴۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۶,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۰۰۶ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۵۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
۵۸۴۳۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
۵۸۴۴۱۴ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۱۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۱۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۸۰۰ ریال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۶۰۰ ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۵,۸۰۰ ریال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۵,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۱۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۱۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۱۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۴۹۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۲۴۵۰۸ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه ۲۶,۰۰۰ ریال
۲۴۵۱۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۵,۹۰۰ ریال
۲۴۵۲۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۵,۹۰۰ ریال
۲۴۵۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۶,۴۰۰ ریال
۲۴۵۴۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۶,۴۰۰ ریال
[table “11660” not found /]
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۹
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۰۰۶ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۵۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
۵۸۴۳۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
۵۸۴۴۱۴ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۹
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۱۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۸۰۰ ریال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۶۰۰ ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۵,۸۰۰ ریال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۵,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۵۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۵۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۵۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۹۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۸۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۱۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۳۰۰ ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۵,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۱۹۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۳۱۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۴۱۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۵۱۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۹۸۲۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۷۲۶۲۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۸۱۵۲۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۰۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۴۹۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۲۴۵۰۸ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۲۴۵۱۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۵,۹۰۰ ریال
۲۴۵۲۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۵,۹۰۰ ریال
۲۴۵۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۶,۴۰۰ ریال
۲۴۵۴۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۶,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۰۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۸۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۸۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۸۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۸۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۲/۰۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۳۶۸ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۵,۲۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۱۰۰ ریال
۲۴۳۷۱۰ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۵,۲۰۰ ریال
۲۴۳۸۱۰ناودانی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۵,۲۰۰ ریال
۲۴۴۰۱۰ناودانی فراد ۱۲متری درب کارخانه ۲۵,۲۰۰ ریال
۲۴۳۹۱۰ناودانی فراد ۶متری درب کارخانه ۲۵,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۶۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۶۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۸۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۸۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۸۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۸۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۲/۰۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۳۶۸ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۵,۰۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۴۷,۰۰ ریال
۲۴۳۷۱۰ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۵,۰۰۰ ریال
۲۴۳۸۱۰ناودانی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۴,۸۰۰ ریال
۲۴۴۰۱۰ناودانی فراد ۱۲متری درب کارخانه ۲۴,۹۰۰ ریال
۲۴۳۹۱۰ناودانی فراد ۶متری درب کارخانه ۲۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۰۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۴۹۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۵,۴۰۰ ریال
۲۴۵۰۸ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۵,۴۰۰ ریال
۲۴۵۱۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۵,۴۰۰ ریال
۲۴۵۲۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۵,۴۰۰ ریال
۲۴۵۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۲۴۵۴۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۰۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۳۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۱۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۱۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۱۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۲۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۲/۰۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۱۹۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۳۱۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۴۱۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۵۱۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۹۸۲۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۷۲۶۲۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۸۱۵۲۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۳۶۸ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۴,۶۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۰۰۰ ریال
۲۴۳۷۱۰ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۴,۵۰۰ ریال
۲۴۳۸۱۰ناودانی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۵,۰۰۰ ریال
۲۴۴۰۱۰ناودانی فراد ۱۲متری درب کارخانه ۲۴,۶۰۰ ریال
۲۴۳۹۱۰ناودانی فراد ۶متری درب کارخانه ۲۴,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۶۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۶۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۸۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۸۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۸۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۸۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۱۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۲۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۲۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۲۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۱۹۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۳۱۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۴۱۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۵۱۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۹۸۲۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۷۲۶۲۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
۸۱۵۲۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰،۵۰۰ريال (خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۷۰۰ ریال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۴,۷۰۰ ریال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۱۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۲۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۲۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۲۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۲۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۵۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۵۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۵۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۵۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۵۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۵۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۲۹
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۴۹۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۵,۵۰۰ ریال
۲۴۵۰۸ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۵,۵۰۰ ریال
۲۴۵۱۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۵,۵۰۰ ریال
۲۴۵۲۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۵,۵۰۰ ریال
۲۴۵۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۲۴۵۴۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۲۹
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۱۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۱۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۱۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۲۹
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۳۶۸ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۴,۹۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۰۰۰ ریال
۲۴۳۷۱۰ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۴,۸۰۰ ریال
۲۴۳۸۱۰ناودانی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۵,۰۰۰ ریال
۲۴۴۰۱۰ناودانی فراد ۱۲متری درب کارخانه ۲۴,۹۰۰ ریال
۲۴۳۹۱۰ناودانی فراد ۶متری درب کارخانه ۲۴,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۳۰۰ ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۵,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۰۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۱۹۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۰۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۰۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۰۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۰۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۳۱۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۰۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۴۱۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۰۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۰۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۲۵۱۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۰۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۰۰۰ريال (خرید با تایید)
۲۹۸۲۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۰۰۰ريال (خرید با تایید)
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۰۰۰ريال (خرید با تایید)
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۰۰۰ريال (خرید با تایید)
۷۲۶۲۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۰۰۰ريال (خرید با تایید)
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۰۰۰ريال (خرید با تایید)
۸۱۵۲۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲،۰۰۰ريال (خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۲۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۵۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۵۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۰۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۵۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۵۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۵۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۲۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۳۶۸ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۵,۲۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۵۰۰ ریال
۲۴۳۷۱۰ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۵,۱۰۰ ریال
۲۴۳۸۱۰ناودانی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۵,۰۰۰ ریال
۲۴۴۰۱۰ناودانی فراد ۶متری درب کارخانه تماس بگیرید
۲۴۳۹۱۰ناودانی فراد ۶متری درب کارخانه تماس بگیرید
۵۸۴۳۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۴,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۲۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۶,۵۵۰ ریال
۳۷۲۵۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۶,۴۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۲۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۴۹۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۵,۵۰۰ ریال
۲۴۵۰۸ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۵,۵۰۰ ریال
۲۴۵۱۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۵,۵۰۰ ریال
۲۴۵۲۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۵,۵۰۰ ریال
۲۴۵۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
۲۴۵۴۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۲۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۷۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۲۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۳۶۸ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۵,۲۰۰ ریال
۲۴۳۷۱۰ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۵,۱۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۵,۵۰۰ ریال
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۴,۷۰۰ ریال
۲۴۳۹۱۰ناودانی فراد ۶متری درب کارخانه تماس بگیرید
۲۴۴۰۱۰ناودانی فراد ۶متری درب کارخانه تماس بگیرید
۲۴۳۸۱۰ناودانی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۴,۵۰۰ ریال
۵۸۴۳۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۴,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۲۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۳۵۱۴ناودانی فایکو سبک۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۳۶۱۶ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۲۳۸۱۸ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۰,۰۰۰ ریال
۵۲۳۹۲۰ناودانی فایکو ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۲۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۱۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۳۶۸ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۳,۷۰۰ ریال
۲۴۳۷۱۰ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۳,۵۰۰ ریال
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۳,۵۰۰ ریال
۲۴۳۹۱۰ناودانی فراد ۶متری درب کارخانه ۲۳,۵۰۰ ریال
۲۴۴۰۱۰ناودانی فراد ۶متری درب کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۲۴۳۸۱۰ناودانی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۸۴۳۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۹۹۹۶ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه۲۳,۷۰۰ ریال
۱۰۰۰۶ناودانی فولاد تهران سنگین۱۲متری درب کارخانه۲۳,۵۰۰ ریال
۱۰۰۱۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه۲۴,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۸ناودانی فولاد تهران سنگین۱۲متری درب کارخانه۲۳,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۳۱۹۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۲۲۳۱۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۲۲۴۱۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۲۲۵۱۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۲۹۸۲۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۲۶۲۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۸۱۵۲۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۳۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۱۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۱۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۱۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۱۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۹
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۳۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۱۰۰ ریال
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۳,۵۰۰ ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۸۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۴,۱۰۰ ریال
۵۸۴۳۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۳,۵۰۰ ریال
۵۸۴۴۱۴ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۳۸۱۸ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
۵۲۳۹۲۰ناودانی فایکو ۱۲متری بنگاه تهران۳۰,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۰۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۰۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۵۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۰۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۰۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۰۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۳۶۸ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۳,۵۰۰ ریال
۲۴۳۷۱۰ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۳,۵۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۳,۵۰۰ ریال
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۳,۵۰۰ ریال
۲۴۳۹۱۰ناودانی فراد ۶متری درب کارخانه ۲۳,۵۰۰ ریال
۲۴۴۰۱۰ناودانی فراد ۶متری درب کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۲۴۳۸۱۰ناودانی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۸۴۳۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۳۱۹۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۲۲۳۱۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۲۲۴۱۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۲۲۵۱۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۲۹۸۲۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۲۶۲۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۸۱۵۲۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۵,۰۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۵,۰۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۵,۰۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۵,۰۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری درب کارخانه۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۰۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۰۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۵۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۰۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۰۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۰۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۹۹۹۶ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه۲۳,۷۰۰ ریال
۱۰۰۰۶ناودانی فولاد تهران سنگین۱۲متری درب کارخانه۲۳,۵۰۰ ریال
۱۰۰۱۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه۲۴,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۸ناودانی فولاد تهران سنگین۱۲متری درب کارخانه۲۳,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۳۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۱۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۱۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۱۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۱۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۱۶
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۴۳۹۱۰ناودانی فراد ۶متری درب کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۲۴۴۰۱۰ناودانی فراد ۱۲متری درب کارخانه۲۳,۵۰۰ ریال
۲۴۳۸۱۰ناودانی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه۲۳,۵۰۰ ریال
۲۴۳۶۳ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۲۴۳۷۴ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۱۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۷۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۷۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۷۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۱۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ریال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۴,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴,۴۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴,۴۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴,۴۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴,۴۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۲۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۳۱۹۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۲۲۳۱۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۲۲۴۱۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۲۲۵۱۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۲۹۸۲۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال(خرید با تایید)
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۲۶۲۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۸۱۵۲۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۱۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۱۴
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۳,۹۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۱۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۰۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۰۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۵۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۰۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۰۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۰۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۱۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۷۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۷۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۳۱۹۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۲۲۳۱۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۲۲۴۱۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۲۲۵۱۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۲۹۸۲۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۶۲۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
۸۱۵۲۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۳,۹۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۳۰۰ ریال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۱۰۰ ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ریال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۳,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۳۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۱۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۱۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۱۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ريال
۳۱۹۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ريال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ريال
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ريال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ريال
۲۲۳۱۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ريال
۲۲۴۱۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۲۲۵۱۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۲۹۸۲۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ريال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ريال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۶۲۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
۸۱۵۲۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۳۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۱۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۱۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۱۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۹۹۹۶ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۱۰۰۰۶ناودانی فولاد تهران سنگین۱۲متری درب کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۱۰۰۱۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه۲۳,۵۰۰ ریال
۱۰۰۲۸ناودانی فولاد تهران سنگین۱۲متری درب کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۹
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۹
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۹۹۹۶ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه۲۳,۴۰۰ ریال
۱۰۰۰۶ناودانی فولاد تهران سنگین۱۲متری درب کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۱۰۰۱۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه۲۳,۸۰۰ ریال
۱۰۰۲۸ناودانی فولاد تهران سنگین۱۲متری درب کارخانه۲۳,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۰۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۹۹۹۶ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه۲۳,۴۰۰ ریال
۱۰۰۰۶ناودانی فولاد تهران سنگین۱۲متری درب کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۱۰۰۱۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه۲۳,۸۰۰ ریال
۱۰۰۲۸ناودانی فولاد تهران سنگین۱۲متری درب کارخانه۲۳,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۰۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۰۰۶ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۹۰۰ ریال
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۹۰۰ ریال
۵۸۴۳۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۹۰۰ ریال
۵۸۴۴۱۴ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۱/۰۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۳۱۹۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۵۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۲۲۳۱۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۲۲۴۱۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۲۲۵۱۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۲۹۸۲۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۶۲۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۲,۰۰۰ ریال
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
۸۱۵۲۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۰۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ریال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۳,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۰۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۷۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۷۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۷۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۷۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۱/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۰۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۹۹۹۶ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه۲۳,۲۰۰ ریال
۱۰۰۰۶ناودانی فولاد تهران سنگین۱۲متری درب کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۱۰۰۱۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه۲۴,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۸ناودانی فولاد تهران سنگین۱۲متری درب کارخانه۲۳,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۰۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۰۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۶۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۶۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۶۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۶۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۶۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۶۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۰۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۱۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۰۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۳۱۹۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۷۰۰ ریال
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۷۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۲۲۳۱۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۲۲۴۱۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۰۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۲۰۰ ریال
۲۲۵۱۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۲۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۲۰۰ ریال
۲۹۸۲۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۳۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۳۹,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴,۲۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴,۳۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴,۱۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴,۳۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۰۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۳۸۱۸ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ریال
۵۲۳۹۲۰ناودانی فایکو ۱۲متری بنگاه تهران۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۰۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ریال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۳,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۱/۰۳
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۶۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۶۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۶۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۶۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۶۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۶۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایهتماس بگیرید
۳۷۲۵۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایهتماس بگیرید
۳۷۴۴۶۰×۶۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایهتماس بگیرید
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۹۳۰۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه تماس بگیرید
۵۹۳۱۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۸۴۳۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه تماس بگیرید
۵۹۳۲۱۲ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۸۴۴۱۴ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه تماس بگیرید
۵۹۳۳۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۵,۴۰۰ ریال
۳۷۲۵۲.۵×۵ ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۴,۷۰۰ ریال
۳۷۴۴۶۰×۶۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۶ متری درب کوهپایه۲۴,۶۰۰ ریال
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۹۳۰۸ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۹۳۱۱۰ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲,۹۰۰ ریال
۵۸۴۳۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۹۳۲۱۲ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۱۰۰ ریال
۵۸۴۴۱۴ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۹۳۳۱۴ناودانی ابهر ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۷۲۶۱۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۷۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۷۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۷۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۷۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۷۲۷۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۳,۹۵۰ ریال
۳۷۲۵۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۳,۹۵۰ ریال
۳۷۳۴۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۳,۶۵۰ ریال
۳۷۴۶۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۳,۰۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۳۵۵۰×۵۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۳,۲۵۰ ریال
۳۷۴۶۶۰×۶۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۲,۶۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۲۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۲۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۲۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ريال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
۵۴۵۷۸ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۲۰۰ريال
۵۴۵۸۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ريال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ريال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ريال
۵۴۵۹۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ريال
۵۴۶۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته 12 متری بنگاه تهران۱۶۷۰۰ ريال
۱۴۲۱۰ناودانی نوردسجاد 6 متری کارخانه ۱۶۱۰۰ ريال
۱۴۳۱۰ناودانی فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران ۱۶۵۰۰ ريال
۱۴۴۱۰ناودانی اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران۲۴۸۰۰ ريال

دیدگاهها

 1. :

  سلام خسته نباشید لطفا لیست قیمت ناودانی اروپایی ارسال کنید ممنون میشم

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام برای استعلام قیمت با کارشناس مربوطه تماس بگیرید

 2. :

  سلام فرق بین ناودانی ساده مشبک در چیست !!!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام ناودانی مشبک: ناودانی مشبک از ورق گرم،گالوانیزه شده به صورت سرد یا گرم ،تولید می گردد و جهت مصارف گوناگون نظیر موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد: -جهت ساخت قفسه های مستحکم فولادی -نصب سنگ بصورت خشک -سازه های سبک فولادی

   ناودانی ساده: ناودانی صنعتی و ساختمانی که با ورق گرم تولید می شود و می تواند در صورت نیاز به صورت گرم یا سرد گالوانیزه شود.این محصول در ابعاد ۸،۱۰،۱۲،۱۴،۱۶ تولید می گردد. ناودانی از ارتفاع ۳۰ تا ۴۰۰ میلیمتر موجود بوده و بیشتر برای ساختن پل های باربر و موارد دیگر به کار می رود.

 3. :

  ناودان‌های شیاری آشکارازنظرشکل ظاهری به دو فرم باز و بسته دیده می‌شوند!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام الف) باز: این دسته ناودانها از عقب نشینی بخشی از دیوار در بدنه بنا بوجود می‌آیند و آب از ناودانی که یکراست روی جداره بنا قرار گرفته عبور می‌کند. در این حالت فرسایش ناشی از جاری شدن آب روی بدنه بالا است.

   ب) بسته: در ناودان‌های شیاری بسته، برای جلوگیری از فرسایش بدنه بنا، نظم دادن به خروج آب و قابل تعویض بودن ناودان، اقدام به الحاق ناودان تخته‌ای به بنا کرده‌اند که بعدها ناودان‌های حلبی با تزئینات خاصی جایگزین آنها شدند

 4. :

  سلام قیمت ناودانی ۶ اسپیرال چند!؟!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام قیمت ناودانی اسپیرال ۶ ۲۲۱۰۰ریال ولی جهت استعلام قیمت تماس بگیرین

 5. :

  سلام قیمت ناودانی ۵ میخواستم کیفیت بار برام مهمه لطفا استعلام قیمت و برام ارسال کنید

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام روزتون بخیر جهت استعلام قیمت به صورت پیش فاکتور به ایمیل شما ارسال می شود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.