ناودانی

ناودانی

ناودانی ها نیز مانند نبشی ها جزو مهمترین مقاطع فلزی ساختمان هستند که برای اتصال قسمت های مختلف ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند.ناودانی نیز از دو روش پرسی و فابریک تولید میشود که به دو شکل ظاهری U و C ساخته میشوند.

کاربرد ناودانی

ناودانی ها مانند اغلب پروفیل ها در صنایع ساختمانی مانند ساخت تیرها ، ستون ها و خرپا مورد استفاده قرار میگیرد همچنین ناودانی های کوچک در ساخت کرکره مغازه ها کاربرد دارد.

استانداردهای ناودانی

برخی استاندارد ناودانی ها در کشورهای مختلف عبارت است از:
UNP و UPE ناودانی اروپایی DIN-1026
استاندارد فرانسه NF A 45-255
استاندارد ناودانی مقاوم به خوردگی  DIN EN ISO 12944-3

 


کارشناس فروش میلگرد ناودانی

تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۰۶/۲۷

کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۵۰۱۶ناودانی فایکو سبک ۱۲ متری بنگاه تهران

۴۵,۰۰۰ ریال

۸۳۰۱۸ناودانی فایکو سبک ۱۲ متری بنگاه تهران

۴۸,۷۰۰ ریال

۵۲۳۹۲۰ناودانی فایکو سبک ۱۲ متری بنگاه تهران

۵۷,۰۰۰ ریال

۵۲۳۸۲۴ناودانی فایکو سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران

۷۵,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۰۶/۲۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱ -۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران

۵۵,۰۰۰ ریال

۸۵۲ -۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران

۵۵,۰۰۰ ریال

۸۵۳ -۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران

۵۳,۰۰۰ ریال

۸۵۷ -۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران

۵۳,۰۰۰ ریال

۸۵۴ -۱۶ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران

۵۳,۰۰۰ ریال

۸۵۵ -۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران

۶۸,۰۰۰ ریال

۸۵۶ -۲۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران

۵۳,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۰۶/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۷۰۳۶۸ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران

۴۵,۲۰۰ ریال

۱۷۰۳۷۱۰ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران

۴۵,۲۰۰ ریال

۵۵۱۳۱۴ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران

۴۴,۲۰۰ ریال

۵۳۸۱۱۶ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران

۴۴,۲۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۰۶/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲ -۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران

۴۶,۲۰۰ ریال

۵۳۸۵ -۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران

۴۵,۷۰۰ ریال

۱۴۱ -۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران

۴۵,۷۰۰ ریال

۵۳۸۴ -۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران

۴۵,۷۰۰ ریال

۵۴۹۰ -۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران

۴۵,۷۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۰۶/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۳۶۸ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران

۴۴,۲۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۰۶/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۴۹۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه

۴۶,۸۰۰ ریال

۲۴۵۰۸ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه

۴۶,۸۰۰ ریال

۲۴۵۱۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه

۴۶,۸۰۰ ریال

۲۴۵۲۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه

۴۶,۸۰۰ ریال

۲۴۵۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه

۴۶,۸۰۰ ریال

۲۴۵۴۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه

۴۶,۸۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۶/۲۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۰۱۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه ۴۶,۰۰۰ ریال
۱۰۰۲۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری درب کارخانه ۴۵,۵۰۰ ریال
۱۷۰۳۸۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه ۴۵,۵۰۰ ریال
۱۷۰۳۹۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری درب کارخانه ۴۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۶/۱۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۵۰,۷۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۵۰,۷۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۵۰,۷۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۵۰,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۵/۱۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران ۴۷,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۵/۱۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۰۰۶ناودانی شکفته ۶ متری کارخانه۴۸,۰۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری کارخانه۴۸,۰۰۰ ریال
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری کارخانه۴۸,۰۰۰ ریال
۵۸۴۳۱۲ناودانی شکفته ۶ متری کارخانه۴۸,۰۰۰ ریال
۵۸۴۴۱۴ناودانی شکفته ۶ متری کارخانه۴۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۵/۱۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۸۲,۰۰۰ ریال
۷۲۶۲۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۹۲,۰۰۰ ریال
۸۱۵۲۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۹۲,۰۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۹۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۴/۲۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۸۶۰۱۰ناودانی فولاد البرز۶متری درب کارخانه ۳۴,۸۰۰ ریال
۵۳۸۰۱۴ناودانی فولاد البرز۶متری درب کارخانه ۳۴,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۴/۲۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۳۹۸ناودانی فراد ۶متری درب کارخانه ۳۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۴/۱۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۰۳۵۶۶۰×۶۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری بنگاه تهران۳۵,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۳/۲۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۴۶۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۳۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۳/۰۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۳۸۱۰ناودانی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۳/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۴۴۶۰×۶۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۹,۶۵۰ ریال
۳۷۳۶۶۰×۶۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۹,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۲۹
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۰۰۶ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه ۲۷,۷۰۰ ریال
۹۹۹۶ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری درب کارخانه ۲۸,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه ۲۸,۴۰۰ ریال
۱۰۰۲۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری درب کارخانه ۲۷,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۲/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۵۱۱۱۲ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۲۸,۷۰۰ ریال
۵۵۱۳۱۴ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۲۸,۷۰۰ ریال
۵۳۸۱۱۶ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۲۸,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۷۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۳۶۸ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۶۰۰ ریال
۲۴۳۷۱۰ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۵,۰۰۰ ریال
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران ۲۷,۰۰۰ ریال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۶,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۱۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۲۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۲۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۲۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۷۲۶۱۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۷۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۷۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۷۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۷۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۷۲۷۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۲۰۰ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۲۰۰ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۲۰۰ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۲۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ریال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ریال
۵۴۵۷۸ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۲۰۰ریال
۵۴۵۸۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ریال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ریال
۵۴۵۹۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ریال
۵۴۶۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۲۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته 12 متری بنگاه تهران۱۶۷۰۰ ریال
۱۴۲۱۰ناودانی نوردسجاد 6 متری کارخانه ۱۶۱۰۰ ریال
۱۴۳۱۰ناودانی فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران ۱۶۵۰۰ ریال
۱۴۴۱۰ناودانی اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران۲۴۸۰۰ ریال

دیدگاهها

 1. :

  سلام خسته نباشید لطفا لیست قیمت ناودانی اروپایی ارسال کنید ممنون میشم

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام برای استعلام قیمت با کارشناس مربوطه تماس بگیرید

 2. :

  سلام فرق بین ناودانی ساده مشبک در چیست !!!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام ناودانی مشبک: ناودانی مشبک از ورق گرم،گالوانیزه شده به صورت سرد یا گرم ،تولید می گردد و جهت مصارف گوناگون نظیر موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد: -جهت ساخت قفسه های مستحکم فولادی -نصب سنگ بصورت خشک -سازه های سبک فولادی

   ناودانی ساده: ناودانی صنعتی و ساختمانی که با ورق گرم تولید می شود و می تواند در صورت نیاز به صورت گرم یا سرد گالوانیزه شود.این محصول در ابعاد ۸،۱۰،۱۲،۱۴،۱۶ تولید می گردد. ناودانی از ارتفاع ۳۰ تا ۴۰۰ میلیمتر موجود بوده و بیشتر برای ساختن پل های باربر و موارد دیگر به کار می رود.

 3. :

  ناودان‌های شیاری آشکارازنظرشکل ظاهری به دو فرم باز و بسته دیده می‌شوند!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام الف) باز: این دسته ناودانها از عقب نشینی بخشی از دیوار در بدنه بنا بوجود می‌آیند و آب از ناودانی که یکراست روی جداره بنا قرار گرفته عبور می‌کند. در این حالت فرسایش ناشی از جاری شدن آب روی بدنه بالا است.

   ب) بسته: در ناودان‌های شیاری بسته، برای جلوگیری از فرسایش بدنه بنا، نظم دادن به خروج آب و قابل تعویض بودن ناودان، اقدام به الحاق ناودان تخته‌ای به بنا کرده‌اند که بعدها ناودان‌های حلبی با تزئینات خاصی جایگزین آنها شدند

 4. :

  سلام قیمت ناودانی ۶ اسپیرال چند!؟!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام قیمت ناودانی اسپیرال ۶ ۲۲۱۰۰ریال ولی جهت استعلام قیمت تماس بگیرین

 5. :

  سلام قیمت ناودانی ۵ میخواستم کیفیت بار برام مهمه لطفا استعلام قیمت و برام ارسال کنید

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام روزتون بخیر جهت استعلام قیمت به صورت پیش فاکتور به ایمیل شما ارسال می شود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *