ناودانی

ناودانی

ناودانی ها نیز مانند نبشی ها جزو مهمترین مقاطع فلزی ساختمان هستند که برای اتصال قسمت های مختلف ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند.ناودانی نیز از دو روش پرسی و فابریک تولید میشود که به دو شکل ظاهری U و C ساخته میشوند.

کاربرد ناودانی

ناودانی ها مانند اغلب پروفیل ها در صنایع ساختمانی مانند ساخت تیرها ، ستون ها و خرپا مورد استفاده قرار میگیرد همچنین ناودانی های کوچک در ساخت کرکره مغازه ها کاربرد دارد.

استانداردهای ناودانی

برخی استاندارد ناودانی ها در کشورهای مختلف عبارت است از:
UNP و UPE ناودانی اروپایی DIN-1026
استاندارد فرانسه NF A 45-255
استاندارد ناودانی مقاوم به خوردگی  DIN EN ISO 12944-3

تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۳/۰۳

کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران

۴۸,۰۰۰ ریال

۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران

۴۸,۰۰۰ ریال

۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران

۴۸,۰۰۰ ریال

۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران

۴۸,۰۰۰ ریال

۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران

۴۸,۰۰۰ ریال

۷۲۶۲۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران

۴۸,۰۰۰ ریال

۸۱۵۲۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران

۴۸,۰۰۰ ریال

۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران

۵۱,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۳/۰۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۳۶۱۶ناودانی فایکو سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران

۲۹,۹۰۰ ریال

۸۳۰۱۸ناودانی فایکو سبک ۱۲ متری بنگاه تهران

۲۹,۶۰۰ ریال

۵۲۳۹۲۰ناودانی فایکو سبک ۱۲ متری بنگاه تهران

۳۴,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۳/۰۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۵۱۱۱۲ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران

۲۸,۷۰۰ ریال

۵۵۱۳۱۴ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران

۲۸,۷۰۰ ریال

۵۳۸۱۱۶ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران

۲۸,۷۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۳/۰۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران

۲۸,۹۰۰ ریال

۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران

۲۸,۹۰۰ ریال

۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران

۲۸,۹۰۰ ریال

۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران

۲۸,۹۰۰ ریال

۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران

۲۸,۹۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۳/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۹۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۷۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۷۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۷۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۳/۰۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۹۰۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری بنگاه تهران۳۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۳/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۳/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۴۹۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۸,۱۰۰ ریال
۲۴۵۰۸ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۸,۱۰۰ ریال
۲۴۵۱۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۸,۰۰۰ ریال
۲۴۵۲۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۸,۰۰۰ ریال
۲۴۵۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۸,۳۰۰ ریال
۲۴۵۴۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۸,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۳/۰۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۲,۰۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۲,۰۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۲,۰۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۲,۰۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۲,۰۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۲,۰۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۳/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۴۴۶۰×۶۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۹,۶۵۰ ریال
۳۷۳۶۶۰×۶۰ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۹,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۲۹
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۰۰۶ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه ۲۷,۷۰۰ ریال
۹۹۹۶ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری درب کارخانه ۲۸,۰۰۰ ریال
۱۰۰۱۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه ۲۸,۴۰۰ ریال
۱۰۰۲۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری درب کارخانه ۲۷,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۲/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۵۱۱۱۲ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۲۸,۷۰۰ ریال
۵۵۱۳۱۴ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۲۸,۷۰۰ ریال
۵۳۸۱۱۶ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۲۸,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۲/۲۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۶۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۴۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۴۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۲۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۳۶۸ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۹,۲۰۰ ریال
۲۴۳۷۱۰ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۹,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۲۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۳۸۱۰ناودانی آریان فولاد ۶متری درب کارخانه ۲۸,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۲/۰۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۴۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۴۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۴۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۲/۰۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۲/۰۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۴۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۴۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۴۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۴۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۲/۰۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۰۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۹۰۵ناودانی اسپیرال ۶ متری درب کارخانه ۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۰۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۳۹۲۰ناودانی فایکو ۱۲متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۳۱۹۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۲۲۳۱۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۲۲۴۱۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۲۲۵۱۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۲۹۸۲۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۶۲۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۷,۰۰۰ ریال
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۸,۰۰۰ ریال
۸۱۵۲۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۸,۰۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۸,۰۰۰ ریال
۲۹۹۳۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۲/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۰۰۶ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه ۲۷,۰۰۰ ریال
۹۹۹۶ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری درب کارخانه ۲۶,۷۰۰ ریال
۱۰۰۱۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه ۲۷,۵۰۰ ریال
۱۰۰۲۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری درب کارخانه ۲۶,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۳۱۹۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۳۱۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۴۱۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۵۱۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۹۸۲۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۶۲۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۸۱۵۲۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۹۹۳۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۴۹۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۷,۰۰۰ ریال
۲۴۵۰۸ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۷,۰۰۰ ریال
۲۴۵۱۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۷,۱۰۰ ریال
۲۴۵۲۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۷,۱۰۰ ریال
۲۴۵۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۷۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۱/۳۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۵۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۱/۳۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۸۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۸۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۸۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۸۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۸۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۸۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۹
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۴۹۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۶,۶۰۰ ریال
۲۴۵۰۸ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۶,۶۰۰ ریال
۲۴۵۱۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۶,۸۰۰ ریال
۲۴۵۲۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۶,۸۰۰ ریال
۲۴۵۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۶,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۳۱۹۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۳۱۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۴۱۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۵۱۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۹۸۲۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۶۲۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۸۱۵۲۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۹۹۳۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۵۱۱۱۲ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۲۷,۲۰۰ ریال
۵۵۱۳۱۴ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۲۷,۲۰۰ ریال
۵۳۸۱۱۶ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۲۷,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۷۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۷۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۷۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۰۰۰۶ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه ۲۶,۳۰۰ ریال
۹۹۹۶ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری درب کارخانه ۲۶,۵۰۰ ریال
۱۰۰۱۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری درب کارخانه ۲۶,۸۰۰ ریال
۱۰۰۲۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری درب کارخانه ۲۶,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۰۰۶ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۶,۵۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۶,۵۰۰ ریال
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۶,۵۰۰ ریال
۵۸۴۳۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۶,۵۰۰ ریال
۵۸۴۴۱۴ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۴۹۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۷,۵۰۰ ریال
۲۴۵۰۸ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۷,۵۰۰ ریال
۲۴۵۱۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۷,۵۰۰ ریال
۲۴۵۲۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۷,۵۰۰ ریال
۲۴۵۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۷,۹۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۷,۷۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۷,۷۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۷,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۵۱۱۱۲ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۲۷,۷۰۰ ریال
۵۵۱۳۱۴ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۲۷,۷۰۰ ریال
۵۳۸۱۱۶ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۲۷,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۲۶
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۹۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۹۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۹۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۹۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۹۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۷۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۷۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۷۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۷۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۲۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۸۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۸۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۸۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۸۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۸۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۸۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۲۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۳۱۹۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۳۱۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۴۱۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۲۵۱۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۹۸۲۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۶۲۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۸۱۵۲۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۲۹۹۳۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۱/۲۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۴۹۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۸,۲۰۰ ریال
۲۴۵۰۸ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۸,۲۰۰ ریال
۲۴۵۱۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۸,۲۰۰ ریال
۲۴۵۲۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۸,۲۰۰ ریال
۲۴۵۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۸,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۱/۲۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۴۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۲۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۲۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۲۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۱/۲۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۵۱۱۱۲ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۲۸,۲۰۰ ریال
۵۵۱۳۱۴ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۲۸,۲۰۰ ریال
۵۳۸۱۱۶ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۲۸,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۱/۲۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۳۶۸ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۷,۷۰۰ ریال
۲۴۳۷۱۰ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۷,۷۰۰ ریال
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران ۲۷,۸۰۰ ریال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۹۰۰۶ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۸,۴۰۰ ریال
۵۸۴۱۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۸,۳۰۰ ریال
۵۸۴۲۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۸,۳۰۰ ریال
۵۸۴۳۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۸,۳۰۰ ریال
۵۸۴۴۱۴ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۸,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۲,۰۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۲,۰۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۲,۰۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۲,۰۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۲,۰۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۲,۰۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۹۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۷۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۷۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۹,۲۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۹,۲۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۹,۲۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۹,۲۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۹,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۴۹۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۸,۲۰۰ ریال
۲۴۵۰۸ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۸,۲۰۰ ریال
۲۴۵۱۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۸,۲۰۰ ریال
۲۴۵۲۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲ متری درب کارخانه۲۸,۲۰۰ ریال
۲۴۵۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری درب کارخانه۲۸,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۹,۲۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۵۱۱۱۲ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۲۹,۴۰۰ ریال
۵۵۱۳۱۴ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۲۹,۴۰۰ ریال
۵۳۸۱۱۶ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۲۹,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۳۶۸ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۸,۵۰۰ ریال
۲۴۳۷۱۰ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۸,۶۰۰ ریال
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۹۰۰ ریال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۱۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۹۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۹۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۹۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۹۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۰۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۰۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۵۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۵۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۰۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۰۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۸۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۸۰۰ ریال
۸۵۲۱۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۸۰۰ ریال
۸۵۳۱۲ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۵۰۰ ریال
۸۵۷۱۴ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۰,۰۰۰ ریال
۸۵۴۱۶ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۵۰۰ ریال
۸۵۵۱۸ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۹,۵۰۰ ریال
۸۵۶۲۰ناودانی ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۰۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۰۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۵۱۱۱۲ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۲۷,۵۰۰ ریال
۵۵۱۳۱۴ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۲۷,۵۰۰ ریال
۵۳۸۱۱۶ناودانی فولاد البرز غرب ۶متری بنگاه تهران ۲۷,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۳,۰۰۰ ریال
۳۱۹۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۳,۰۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۳,۰۰۰ ریال
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۴۳,۰۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۳,۰۰۰ ریال
۲۲۳۱۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۳,۰۰۰ ریال
۲۲۴۱۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۳,۰۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۳,۰۰۰ ریال
۲۲۵۱۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۳,۰۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۳,۰۰۰ ریال
۲۹۸۲۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۳,۵۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۳,۵۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
۷۲۶۲۴ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
۸۱۵۲۶ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی سبک ۱۲متری بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
۲۹۹۳۰ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۴۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۲۴۳۶۸ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۶,۶۰۰ ریال
۲۴۳۷۱۰ناودانی نورد سجاد ۶متری بنگاه تهران ۲۵,۰۰۰ ریال
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران ۲۷,۰۰۰ ریال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۶,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۰۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۵,۱۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران۲۴,۸۰۰ ریال
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۲۰۰ ریال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۲۰۰ ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۲۰۰ ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۷,۲۰۰ ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۷۲۶۱۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۵۰۰ ریال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۷۰۰ ریال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۷۰۰ ریال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۷۰۰ ریال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۷۰۰ ریال
۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۷۲۷۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۷۲۸۲۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۲۰۰ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۲۰۰ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۲۰۰ریال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۲۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ریال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ریال
۵۴۵۷۸ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۲۰۰ریال
۵۴۵۸۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ریال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ریال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ریال
۵۴۵۹۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ریال
۵۴۶۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۲۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ریال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ریال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۱۲ متری بنگاه تهران۱۶۷۰۰ ریال
۱۴۲۱۰ناودانی نوردسجاد ۶ متری کارخانه ۱۶۱۰۰ ریال
۱۴۳۱۰ناودانی فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران ۱۶۵۰۰ ریال
۱۴۴۱۰ناودانی اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران۲۴۸۰۰ ریال

دیدگاهها

 1. :

  سلام خسته نباشید لطفا لیست قیمت ناودانی اروپایی ارسال کنید ممنون میشم

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام برای استعلام قیمت با کارشناس مربوطه تماس بگیرید

 2. :

  سلام فرق بین ناودانی ساده مشبک در چیست !!!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام ناودانی مشبک: ناودانی مشبک از ورق گرم،گالوانیزه شده به صورت سرد یا گرم ،تولید می گردد و جهت مصارف گوناگون نظیر موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد: -جهت ساخت قفسه های مستحکم فولادی -نصب سنگ بصورت خشک -سازه های سبک فولادی

   ناودانی ساده: ناودانی صنعتی و ساختمانی که با ورق گرم تولید می شود و می تواند در صورت نیاز به صورت گرم یا سرد گالوانیزه شود.این محصول در ابعاد ۸،۱۰،۱۲،۱۴،۱۶ تولید می گردد. ناودانی از ارتفاع ۳۰ تا ۴۰۰ میلیمتر موجود بوده و بیشتر برای ساختن پل های باربر و موارد دیگر به کار می رود.

 3. :

  ناودان‌های شیاری آشکارازنظرشکل ظاهری به دو فرم باز و بسته دیده می‌شوند!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام الف) باز: این دسته ناودانها از عقب نشینی بخشی از دیوار در بدنه بنا بوجود می‌آیند و آب از ناودانی که یکراست روی جداره بنا قرار گرفته عبور می‌کند. در این حالت فرسایش ناشی از جاری شدن آب روی بدنه بالا است.

   ب) بسته: در ناودان‌های شیاری بسته، برای جلوگیری از فرسایش بدنه بنا، نظم دادن به خروج آب و قابل تعویض بودن ناودان، اقدام به الحاق ناودان تخته‌ای به بنا کرده‌اند که بعدها ناودان‌های حلبی با تزئینات خاصی جایگزین آنها شدند

 4. :

  سلام قیمت ناودانی ۶ اسپیرال چند!؟!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام قیمت ناودانی اسپیرال ۶ ۲۲۱۰۰ریال ولی جهت استعلام قیمت تماس بگیرین

 5. :

  سلام قیمت ناودانی ۵ میخواستم کیفیت بار برام مهمه لطفا استعلام قیمت و برام ارسال کنید

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام روزتون بخیر جهت استعلام قیمت به صورت پیش فاکتور به ایمیل شما ارسال می شود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *