ناودانی

ناودانی

ناودانی ها نیز مانند نبشی ها جزو مهمترین مقاطع فلزی ساختمان هستند که برای اتصال قسمت های مختلف ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند.ناودانی نیز از دو روش پرسی و فابریک تولید میشود که به دو شکل ظاهری U و C ساخته میشوند.

کاربرد ناودانی

ناودانی ها مانند اغلب پروفیل ها در صنایع ساختمانی مانند ساخت تیرها ، ستون ها و خرپا مورد استفاده قرار میگیرد همچنین ناودانی های کوچک در ساخت کرکره مغازه ها کاربرد دارد.

استانداردهای ناودانی

برخی استاندارد ناودانی ها در کشورهای مختلف عبارت است از:
UNP و UPE ناودانی اروپایی DIN-1026
استاندارد فرانسه NF A 45-255
استاندارد ناودانی مقاوم به خوردگی  DIN EN ISO 12944-3

تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۳۰

کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران

۳۳,۰۰۰ ریال

۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران

۳۲,۵۰۰ ریال

۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران

۲۳,۵۰۰ ریال

۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران

۳۲,۵۰۰ ریال

۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران

۳۲,۵۰۰ ریال

۵۷۱۰۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران

۳۲,۵۰۰ ریال

۵۷۰۹۲۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران

۳۲,۵۰۰ ریال

۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران

۳۲,۵۰۰ ریال

۵۷۱۱۲۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران

۳۲,۵۰۰ ریال

۵۷۱۲۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران

۳۲,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۲۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۳۵۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۳۲۰۰ريال
۳۷۴۶۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۳۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۱۷۰۰ريال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۱۷۰۰ريال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۱۷۰۰ريال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۱۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۱۸۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۱۸۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۱۸۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۱۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۲۶
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۱۸۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۱۸۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۱۸۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۱۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۲۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۳۵۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۴۰۰۰ريال
۳۷۴۶۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۵۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۲۵۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۲۵۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۲۵۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۲۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۲۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۳۵۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۴۰۰۰ريال
۳۷۴۶۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۵۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۵۰۰ريال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۵۰۰ريال
۵۵۹۸۱۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۵۰۰ريال
۵۶۰۰۱۶ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۵۰۰ريال
۵۵۹۹۱۸ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۰۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۰۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۰۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۱۶
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۴۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۴۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۴۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۴۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۴۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۴۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۱۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲۷۰۰ريال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲۷۰۰ريال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲۷۰۰ريال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری درب کارخانه ۲۲۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۳۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۳۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۳۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۰۸
کدضخامت(میلیمتر) سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۵۱۱۱۲ناودانی فولاد البرز ۶ متری بنگاه تهران ۲۴۰۰۰ريال
۵۵۱۲۱۴ناودانی فولاد البرز ۶ متری بنگاه تهران ۲۴۰۰۰ريال
۵۵۱۳۱۶ناودانی فولاد البرز ۶ متری بنگاه تهران ۲۴۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۰۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۰۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۳۵۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایهتماس بگیرید
۳۷۴۶۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۵۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۲۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۲۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۲۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۰۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۳۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۹
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۳۵۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۶۴۵۰ريال
۳۷۴۶۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۶۶۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۲۶
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۸۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۸۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۸۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۲۴
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۵۰۰۰ريال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۵۰۰۰ريال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۵۰۰۰ريال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۵۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۴۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۲۶ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳۰۰۰ريال
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۳۳۰۰ريال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۲۸۰۰ريال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۲۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۱۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۱۹۰۰ريال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۱۷۰۰ريال
۵۴۵۷۸ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۲۱۰۰ريال
۵۴۵۸۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۹۰۰ريال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۱۷۰۰ريال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۱۹۰۰ريال
۵۴۵۹۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۹۰۰ريال
۵۴۶۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۲۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۱۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۱۹۰۰ريال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۱۷۰۰ريال
۵۴۵۷۸ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۲۱۰۰ريال
۵۴۵۸۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۹۰۰ريال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۱۷۰۰ريال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۱۹۰۰ريال
۵۴۵۹۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۹۰۰ريال
۵۴۶۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۲۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۲۸۰۰ريال
۳۷۲۵۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۲۶۰۰ريال
۳۷۳۴۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۲۲۰۰ريال
۳۷۴۶۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۲۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۰۷
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۱۳۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۱۳۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۱۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۰۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۱۲۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۱۲۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۱۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۱۱۲۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۲۱۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۲۵۴۰ريال
۳۷۲۵۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۲۲۰۰ريال
۳۷۳۴۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۱۷۰۰ريال
۳۷۴۶۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۱۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ريال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
۵۴۵۷۸ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۲۰۰ريال
۵۴۵۸۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ريال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ريال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ريال
۵۴۵۹۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ريال
۵۴۶۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۷۰۰ريال
۵۴۹۰۱۴ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۲۰۸۰۰ريال
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ريال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
۵۴۵۷۸ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۲۰۰ريال
۵۴۵۸۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ريال
۵۵۲۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۲۰۸۰۰ريال
۵۵۲۱۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ريال
۵۴۵۹۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۰۰۰ريال
۵۴۶۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۲۱۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۴۱۸ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۹۲۰۰ريال
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۹۲۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۹۲۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۹۲۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۹۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۵۵۸ناودانی فولاد تهران سبک ۶ متری بنگاه تهران۱۹۴.۰۰ريال
۵۴۵۶۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۶ متری بنگاه تهران۱۹۲۰۰ريال
۵۴۵۷۸ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهران۱۹۶۰۰ريال
۵۴۵۸۸ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۱۹۴۰۰ريال
۵۴۵۹۱۰ناودانی فولاد تهران سنگین ۱۲ متری بنگاه تهران۱۹۶۰۰ريال
۵۴۶۰۱۰ناودانی فولاد تهران سبک ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹

کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۰۱۰۰ريال
۳۷۲۵۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۹۹۰۰ريال
۳۷۳۴۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۹۷۰۰ٍريال
۳۷۴۶۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۹۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸

کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۲۰۱۰۰ريال
۳۷۲۵۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۹۹۰۰ريال
۳۷۳۴۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۹۷۰۰ريال
۳۷۴۶۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۹۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۴/۱۴

کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۹۸۰۰ريال
۳۷۲۵۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۹۴۰۰ريال
۳۷۳۴۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۹۳۰۰ريال
۳۷۴۶۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۹۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۱۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۷۰۰ريال
۳۷۲۵۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۵۰۰ريال
۳۷۳۴۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۵۰۰ريال
۳۷۴۶۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۷۸۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۷۸۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۷۶۰۰ريال
۵۴۰۳۱۶ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۷۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۷۰۰ريال
۳۷۲۵۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۵۰۰ريال
۳۷۳۴۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۳۵۰ريال
۳۷۴۶۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۲۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۸۸ناودانی اروپایی بال بلند ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۹۰۰ريال
۳۱۹۸ناودانی اروپایی بال کوتاه ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۹۰۰ريال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی بال بلند ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۹۰۰ريال
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی بال کوتاه ۱۲متری بنگاه تهران۲۹۰۰۰ريال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۶۹۰۰ريال
۳۲۳۳۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۷۸۰۰ريال
۳۲۴۳۵ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۷۸۰۰ريال
۳۲۵۴۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۷۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۸۵۸ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۱۷۴۰۰ريال
۵۳۸۴۱۲ناودانی شکفته ۶ متری بنگاه تهران ۱۶۹۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۷۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۶۰۰ريال
۳۷۲۵۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۵۰۰ريال
۳۷۳۴۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۳۰۰ريال
۳۷۴۶۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۲۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۹
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۷۶.۵ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۷۰۰ريال
۳۱۸۸ناودانی اروپایی بال بلند ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۷۰۰ريال
۳۱۹۸ناودانی اروپایی بال کوتاه ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۹۰۰ريال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی بال بلند ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۷۰۰ريال
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی بال کوتاه ۱۲متری بنگاه تهران۲۸۹۰۰ريال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۶۸۰۰ريال
۳۲۳۳۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۷۵۰۰ريال
۳۲۴۳۵ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۷۵۰۰ريال
۳۲۵۴۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۷۵۰۰ٍريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۸
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالابر حسب کیلوگرم
۵۳۸۰۱۴ناودانی فولاد البرز ۱۲متری کارخانه۱۶۹۰۰ريال
۵۳۸۱۱۶ناودانی فولاد البرز ۱۲متری کارخانه۱۶۹۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۳۵۱۴ناودانی فایکو ۱۲متری بنگاه تهران۲۲۹۰۰ريال
۵۲۳۶۱۶ناودانی فایکو ۱۲متری بنگاه تهران۲۲۹۰۰ريال
۵۲۳۷۱۸ناودانی فایکو سبک ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۰۰۰ريال
۵۲۳۸۱۸ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۲۹۰۰ريال
۵۲۳۹۲۰ناودانی فایکو ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۶۴۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۶۴۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۶۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۲۵
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۳۵۱۴ناودانی فایکو ۱۲متری بنگاه تهران۲۲۹۰۰ريال
۵۲۳۶۱۶ناودانی فایکو ۱۲متری بنگاه تهران۲۲۹۰۰ريال
۵۲۳۷۱۸ناودانی فایکو سبک ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۰۰۰ريال
۵۲۳۸۱۸ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۲۹۰۰ريال
۵۲۳۹۲۰ناودانی فایکو ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۲۴
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۷۶.۵ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۷۰۰ريال
۳۱۸۸ناودانی اروپایی بال بلند ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۷۰۰ريال
۳۱۹۸ناودانی اروپایی بال کوتاه ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۹۰۰ريال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی بال بلند ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۷۰۰ريال
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی بال کوتاه ۱۲متری بنگاه تهران۲۸۹۰۰ريال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۶۸۰۰ريال
۳۲۳۳۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۷۵۰۰ريال
۳۲۴۳۵ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۷۵۰۰ريال
۳۲۵۴۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۷۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته 12 متری بنگاه تهران۱۶۷۰۰ريال
۱۴۲۱۰ناودانی نوردسجاد 6 متری کارخانه ۱۶۱۰۰ريال
۱۴۳۱۰ناودانی فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران ۱۶۵۰۰ريال
۱۴۴۱۰ناودانی اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران۲۴۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۶۴۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۶۴۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۶۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۳۱۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۸۰۰ريال
۲۲۴۱۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۸۰۰ريال
۲۲۵۱۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۷۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۲
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۷۶.۵ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۷۰۰ريال
۳۱۸۸ناودانی اروپایی بال بلند ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۷۰۰ريال
۳۱۹۸ناودانی اروپایی بال کوتاه ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۹۰۰ريال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی بال بلند ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۷۰۰ريال
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی بال کوتاه ۱۲متری بنگاه تهران۲۸۹۰۰ريال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۶۸۰۰ريال
۳۲۳۳۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۷۵۰۰ريال
۳۲۴۳۵ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۷۵۰۰ريال
۳۲۵۴۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۷۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۳۵۱۴ناودانی فایکو ۱۲متری بنگاه تهران۲۲۹۰۰ريال
۵۲۳۶۱۶ناودانی فایکو ۱۲متری بنگاه تهران۲۲۹۰۰ريال
۵۲۳۷۱۸ناودانی فایکو سبک ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۰۰۰ريال
۵۲۳۸۱۸ناودانی فایکو سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۲۹۰۰ريال
۵۲۳۹۲۰ناودانی فایکو ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۶۰۰ريال
۳۷۲۵۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۵۰۰ريال
۳۷۳۴۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۳۰۰ريال
۳۷۴۶۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۲۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۰
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۷۶.۵ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۷۰۰ريال
۳۱۸۸ناودانی اروپایی بال بلند ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۷۰۰ريال
۳۱۹۸ناودانی اروپایی بال کوتاه ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۹۰۰ريال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی بال بلند ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۷۰۰ريال
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی بال کوتاه ۱۲متری بنگاه تهران۲۸۹۰۰ريال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۶۸۰۰ريال
۳۲۳۳۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۷۰۰ريال
۳۲۴۳۵ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۷۰۰ريال
۳۲۵۴۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۷۰۰ريال
تاریخ بروز رسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته ۱۲ متری بنگاه تهران۱۶۷۰۰ريال
۱۴۲۱۰ناودانی نوردسجاد ۶ متری کارخانه ۱۶۱۰۰ريال
۱۴۳۱۰ناودانی فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران ۱۶۵۰۰ريال
۱۴۴۱۰ناودانی اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران۲۴۸۰۰ريال
تاریخ بروز رسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۶۴۰۰ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۶۴۰۰ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۶۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۱۷
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۷۱۴۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۶۰۰ ريال
۳۷۲۵۲.۵×۵ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۵۰۰ ريال
۳۷۳۴۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۱۰۰ ريال
۳۷۴۶۶×۶ناودانی اسپیرال کوهپایه ۱۲متری درب کوهپایه۱۸۲۵۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۱۶
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۳۱۷۶.۵ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۷۰۰ ريال
۳۱۸۸ناودانی اروپایی بال بلند ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۷۰۰ ريال
۳۱۹۸ناودانی اروپایی بال کوتاه ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۹۰۰ ريال
۳۲۰۱۲ناودانی اروپایی بال بلند ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۷۰۰ ريال
۳۲۱۱۲ناودانی اروپایی بال کوتاه ۱۲متری بنگاه تهران۲۸۹۰۰ ريال
۳۲۲۲۴ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۶۸۰۰ ريال
۳۲۳۳۲ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۷۵۰۰ ‌ريال
۳۲۴۳۵ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۷۵۰۰ ريال
۳۲۵۴۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۷۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۱۱
کدضخامت (میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۹۷۱۶ناودانی چینی ۱۲متری بنگاه تهران۲۳,۸۰۰ ریال
۲۹۸۲۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۶,۵۰۰ ریال
۲۹۹۳۰ناودانی اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۱۰
کدضخامت(میلیمتر)سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۹۰۵ناودانی اسپیرال ۱۲متری بنگاه تهران۲۳۰۰۰ ريال
۲۹۱۵ناودانی اروپایی بال کوتاه ۱۲متری بنگاه تهران۲۶۵۰۰ ريال
۲۹۲۵ناودانی اروپایی بال بلند ۱۲متری بنگاه تهران۲۸۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۰۹
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۵۰۱۶ناودانی فایکو ۱۲متری بنگاه تهران۱۶۹۰۰ ريال
۲۵۱۱۴ناودانی فایکو ۱۲متری بنگاه تهران۱۶۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۰۸
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۲۲۳۱۴ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۸۰۰ ريال
۲۲۴۱۶ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۵۸۰۰ ريال
۲۲۵۱۸ناودانی اروپایی سنگین ۱۲متری بنگاه تهران۲۷۲۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۰۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۲۱۰ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۹۵۰۰ ريال
۱۹۳۱۲ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۹۵۰۰ ريال
۱۹۴۱۴ناودانی ناب تبریز ۱۲متری بنگاه تهران۱۹۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۱۱۰ناودانی شکفته 12 متری بنگاه تهران۱۶۷۰۰ ريال
۱۴۲۱۰ناودانی نوردسجاد 6 متری کارخانه ۱۶۱۰۰ ريال
۱۴۳۱۰ناودانی فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران ۱۶۵۰۰ ريال
۱۴۴۱۰ناودانی اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران۲۴۸۰۰ ريال

دیدگاهها

 1. :

  سلام خسته نباشید لطفا لیست قیمت ناودانی اروپایی ارسال کنید ممنون میشم

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام برای استعلام قیمت با کارشناس مربوطه تماس بگیرید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.