میلگرد زیگزاگ

میلگرد زیگزاگ

به میلگردهای قطر ۵ تا ۱۰ میلیمتر که قابلیت انعطافی بهتری نسبت به میلگردهای دیگر دارند را اصطلاحا میلگرد زیگزاگ میگویند.میلگردهای زیگزاگ در صنعت ساختمان در تولید خرپا و تیرچه کاربرد دارد.

دسته:

تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۲۷

کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۵,۲۰۰ ریال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۵,۲۰۰ ریال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۵,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۸/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶,۴۰۰ ریال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۵,۲۰۰ ریال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۵,۲۰۰ ریال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۵,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶,۳۰۰ ریال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۸/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۵,۳۰۰ ریال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۵,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۱۶
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۵,۲۰۰ ریال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۵,۲۰۰ ریال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۵,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶,۳۰۰ ریال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۱۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۵,۳۰۰ ریال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۵,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۵,۲۰۰ ریال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۵,۲۰۰ ریال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۵,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۱۱
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶.۰۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۶.۰۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۶.۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶,۳۰۰ ریال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۰۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۵,۵۰۰ ریال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۲
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶,۰۰۰ ریال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۶,۰۰۰ ریال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶,۰۰۰ ریال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۶,۰۰۰ ریال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶.۸۰۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۵.۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۵,۸۰۰ ریال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۵,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۲۴
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶,۰۰۰ ریال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۶,۰۰۰ ریال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۵,۸۰۰ ریال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۵,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۵,۸۰۰ ریال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۵,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۰
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶,۲۰۰ ریال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۶,۲۰۰ ریال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۶,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶.۲۰۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶.۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶.۴۰۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶.۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۷
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶,۲۰۰ ریال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۶,۲۰۰ ریال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۶,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶,۲۰۰ ریال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۶,۲۰۰ ریال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۶,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۱۵
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶.۲۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۶.۲۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۶.۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶۴۰۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۲
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶۲۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۶۲۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۶۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶۲۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۶۲۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۶۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۰
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶۴۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۶۴۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۶۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۰۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶۴۰۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶۴۰۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۰۴
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶۴۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۶۴۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۶۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶۳۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۶۳۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۶۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶۹۰۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶۹۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶۴۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۶۴۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۶۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۳۰
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶۵۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۶۵۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۶۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۲۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۷۱۰۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۷۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۷۱۰۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۷۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۷۲۰۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۷۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۲۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۷۲۰۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۷۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۷۳۰۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۷۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۸/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۵,۳۰۰ ریال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۵,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۴۴۰۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۴۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۰
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶,۵۰۰ ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۶,۵۰۰ ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۶,۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۷۴۵۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۷۴۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۱۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۷۵۰۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۷۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۷۴۰۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۷۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۱۳
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶۳۲۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۶۳۲۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۶۳۲۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۲
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶۳۸۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۶۳۸۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۶۳۸۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۰۹
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶۴۵۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۶۴۵۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۶۴۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۰۷
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶۴۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۶۴۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۶۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۰۶
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶۵۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۶۵۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۶۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۰۵
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۶۵۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۶۵۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۶۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۵۵۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۵۵۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۵۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۳۱
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۵۰۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۵۰۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۵۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۳۰
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۴۰۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۴۰۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۴۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۹
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۳۴۵۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۳۴۵۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۳۴۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۸
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۳۵۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۳۵۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۳۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۲۴
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۳۰۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۳۰۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۳۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۱
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۲۵۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۲۵۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۲۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۷
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۲۵۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۲۵۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۲۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۱۵
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۲۴۹۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۲۴۹۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۲۴۹۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۱۲
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۲۴۹۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۲۴۹۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۲۴۹۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۰
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۲۵۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۲۲۵۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۲۲۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۰۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۰۰۰۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۲۰۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۰۵
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۹۰۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۹۰۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۹۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۸۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۸۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۹۰۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۹۰۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۹۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۸۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۸۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۷۰۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۷۰۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۷۰۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۷۰۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۱۴
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۲۵۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۸۲۵۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۸۲۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۵۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۵۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۲۵۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۸۲۵۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۸۲۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۵۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۲۵۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۸۲۵۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۸۲۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۵۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۰۵
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۹۰۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۹۰۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۹۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۸
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۲۵۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۸۲۵۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۸۲۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۵۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۷
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۳۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۳۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۲۴
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۳۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۳۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۳/۲۴
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۳/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۳۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۳۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۳۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۳۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۲۳
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۲
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۳۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۳۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۰۶میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۳۰ريال
۵۲۱۱۸میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۶۳۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۲۰
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۱۸
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۱۰
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۸۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۰۹
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۲۰۰ ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۸۲۰۰ ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۸۲۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۰۷
کد سایز (میل)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۲۱۵میلگرد زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۸۲۰۰ ريال
۵۱۲۲۵میلگرد زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۸۲۰۰ ريال
۵۱۲۳۵میلگرد زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۸۲۰۰ ريال

دیدگاهها

 1. :

  میلگرد زیگزاگ تیرچه چیست و بیشترین کاربرد آن در کدام قسمت از ساختمان می باشد؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام میلگردهای زیگزاگ از اعضای ضروری تشکیل دهنده تیرچه ها هستند که در کنار میلگردهای بالایی یا فوقانی و میلگردهای کششی یا زیرین، مجموعه ی میلگردهای به کار رفته در تیرچه ها را تشکیل می دهند و ارتباط و اتصال این اجزا با جوشکاری میسر می گردد.

 2. :

  سلام با سپاس بروزرسانی سایتتون انتقال صدا و لرزش سقف های کرومیت در مقایسه با سایر سقف ها چگونه است؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام با تشکر که سایت مارو برگزیدن سپاسگزارم طور کلی سقفهای تیرچه بلوک اعم از تیرچه کرومیت یا بتنی اگر درست طراحی، محاسبه و اجرا شوند نسبت به سقفهای بتن درجا و کامپوزیت بدلیل ضخامت بیشتر سقف و استفاده از بلوکه لرزش کمتری دارند. اما این مسأله کلی است و بنا بر شرایط مختلف تفاوت می‌کند. مثلا لرزش سقفهای کامپوزیت در صورتیکه به هنگام بتن ریزی زیر کلیه تیر آهنهای فرعی و اصلی شمع بندی شوند به مراتب کمتر خواهد شد. لرزش سقفهای تیرچه و بلوک سنتی (تیرچه زیگزاگ بتنی) نیز به دلیل شمع بندی به هنگام اجرا نسبت به سایر سقفها کمتر است. سقفی با تیرچه کرومیت و بلوکه سفال را درنظر بگیرید، چنانچه بلوکه آنرا به پلی استایرن تغییر دهید انتقال صوت تا حد زیادی کم می‌شود ولی لرزش سقف تا حدی افزایش می‌یابد. بد نیست بدانید روابط پیشنهادی در بند ۱۰-۱-۹-۳ مبحث دهم از مقررات ملی ساختمان جهت کنترل فرکانس تیرها به هیچ وجه در مورد تیرچه‌های کرومیت صدق نمی‌کند و در عمل نیز تجربه آنرا ثابت کرده است زیرا لرزش سقفها به عوامل متعدد و پیچیده‌ای بستگی دارد. اما اگر بخواهیم نتیجه‌گیری کلی نماییم باید گفت چنانچه تیرچه‌ها به درستی طراحی و تولید شوند و در اجرا نیز دقتهای لازم به عمل آید لرزش سقفهای کرومیت تا دهانه حدود ۸ متر کاملا در حد قابل قبول می‌باشد و جای نگرانی در این مورد نیست. در اینجا ذکر این نکته نیز لازمست که در بعضی از ساختمانها قسمت قابل توجهی از لرزش به دلیل ضعف و لرزش اسکلت می‌باشد و ربطی به سقفها ندارد.

 3. :

  سلام ممنون میشم پاسخگوی سوالات من باشید آیا استفاده از آرماتور در تولید تیرچه به منظور تقویت بال فوقانی یا تحتانی مشکلی ندارد؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام روزتون بخیر چنانچه فولاد میلگردها قابلیت جوشکاری مورد نظر آئین نامه را داشته باشد می‌توان همانند سایر اجزای تیرچه از آن استفاده نمود و از این جهت تفاوتی میان ورق و میلگرد وجود ندارد.

 4. :

  سلاام چرا نباید بال فشاری تیرچه‌های کرومیت را به پلها جوش داد؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام جوش دادن تیرچه‌های کرومیت به پلها ممکن است مسائل مختلفی ایجاد نماید که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود :
   اول آنکه چون طرح تیرچه‌ها بصورت مفصلی می‌باشد عملکرد تیرچه با طرح اولیه متفاوت خواهد شد و این امر ممکن است باعث جاری شدن نبشی فوقانی یا شکستن جوش در محل تکیه‌گاهها شود. ضمن اینکه در نشریه ۱۵۱ صراحتا از جوش دادن نبشی فوقانی به پلها منع شده است.
   دوم آنکه این امر می‌تواند منجر به کمانش موضعی در بال تحتانی تیرچه‌ها در محل تکیه‌گاه شود.
   سوم آنکه به هنگام بارگذاری تیرچه‌ها ممکن است نیروی کششی در بال فوقانی تیرچه‌ها و نیروی فشاری در بال تحتانی در محل تکیه‌گاه موجب ایجاد پیچش اولیه در پلها شود. این امر در سقفهایی که جهت تیرچه‌ها به صورت شطرنجی است و نیز در پلهای کناری احتمال وقوع بیشتری دارد.
   چهارم آنکه بدلیل جوشکاری بال فوقانی مقداری از پیش خیز تیرچه که قرار بوده است بر اثر بارگذاری خنثی شود ممکن است عملی نشود.

 5. :

  سلام قاب کامل در اسکلت فلزی در کجا کاربر دارد!!!؟؟؟؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام وقتتون بخیر ۱)قاب با تیر های افقی:اسکلت فلزی بستهٔ است که از ستونها، تیر های افقی و بادبند تشکیل یافته است.
   توجه:در ساختمان های اسکلت فلزی مرتفع ( حداقل ۳ طبقه ) و یا طویل ( حداقل به طول ۱۰ متر ) از بادبند استفاده می شود.
   ۲)قاب با تیر های موّرب ( شیبدرا ):
   الف) در حالت سوله
   ب) در حالت خرپا
   ۲-الف) قاب در حالت سوله:اسکلت فلزی بسته ای که از ستونها، تیر های موّرب ( ترک ) و بادبند تشکیل یافته است.
   توجه:قاب در حالت سوله بصورت یک طبقه ساخته می شود. کابرد سوله، جهت پوشش دهانه های بزرگ ( ۹ تا ۶۰ متری و بیشتر ) استفاده می شود.
   مثال: ۱-کارخانه ها ۲-سالنهای ورزشی ۳- انبار های بزرگ ۴-دامداری ها ۵-آشیانه ها هواپیماها ۶-کارگاهها و ….
   قابها در حالت سوله، اههمّت خاصی از نظر مهندسی مدرن کسب نموده و به تدریج جایگزین ساختمانهای با پوشش خرپایی می گیرند.
   فاصلهٔ قابها در حالت سوله:با توجه به اندازهٔ طول دهانه و مقدار بار وارده، فاصله هر قاب دیگر ۴/۵ تا ۱۰ متر در نظر گرفته می شود.
   انواع قاب شیبدار در حالت سوله
   الف) قاب بدون ماهیچه ( یکنواخت )
   ب) قاب با ماهیچه ( غیر یکنواخت )
   ۱-ماهیچه در تیر مورب
   ۲-ماهیچه در تیر موّرب و ستون
   الف)قاب بدون ماهیچه ( یکنواخت ):در این قاب، مقطع ستون بصورت یکنواخت و ثابت است به بیان دیگر اندازه جان ستون،از پای ستون تا بالا ترین ارتفاع آن به یک اندازه می باشد، همچنین نمرهٔ تیر مورب ( تراورس ) از تیزه تا ستون، بصورت یکنواخت و ثابت می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.