میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

این نوع میلگرد را به دلیل آجدار بودن سطح آن میلگرد آجدار مینامند.خواص ساختاری این نوع میلگرد ها بهتر از میلگرد ساده عادی هستند. برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مقاومت سازه های بتنی از میلگرد آجدار استفاده میشود و به دلیل خواص مقاومت کششی ، خمشی و ارتجاعی کردن بتن آرمه (ضد زلزه کردن ساختمان بتنی) از این میلگرد در اسکلت فلزی سازه های بتنی استفاده میشود.
مشخصه های محاسباتی مهم میلگرد عبارت است از : ۱- مقاومت تسلیم ۲-اسپیسر میلگرد ۳-مقاومت کششی

استانداردهای میلگرد آجدار

این نوع میلگردها بر اساس استانداردهای قدیمی A2 A3 A4 دسته بندی میشوند ولی استانداردهای کنونی میلگردهای آجدار عبارت است از :
میلگرد آجدار 340 – میلگرد آجدار مارپیچ
میلگرد آجدار 400 – میلگرد آجدار جناقی
میلگرد آجدار 500 – میلگرد آجدار مرکب
میلگرد آجدار از قطر ۵.۵ تا ۴۰ میلیمتر تولید میشود.

 


کارشناس فروش میلگرد آجدار

دسته:

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۱۱/۲۸

کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶A2۸میلگرد آجدار ظفر بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۴۷,۱۰۰ ریال

۵۰۲۲A2۱۰میلگرد آجدار ظفر بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۴۶,۶۰۰ ریال

۵۳۵۳A3۱۰میلگرد آجدار ظفر بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۴۸,۱۰۰ ریال

۵۰۳۲A3۱۲میلگرد آجدار ظفر بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۴۶,۶۰۰ ریال

۵۰۴۱A3۱۴میلگرد آجدار ظفر بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۴۶,۱۰۰ ریال

۵۰۴۸A3۱۶میلگرد آجدار ظفر بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۴۶,۱۰۰ ریال

۵۰۵۴A3۱۸میلگرد آجدار ظفر بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۴۶,۱۰۰ ریال

۵۰۶۱A3۲۰میلگرد آجدار ظفر بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۴۶,۱۰۰ ریال

۵۰۸۰A3۲۲میلگرد آجدار ظفر بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۴۶,۱۰۰ ریال

۵۰۹۱A3۲۵میلگرد آجدار ظفر بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۴۶,۱۰۰ ریال

۵۰۹۵A3۲۸میلگرد آجدار ظفر بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۴۶,۱۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۱۱/۲۸
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۸۰A3۱۰میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه

۴۶,۱۰۰ ریال

۵۸۶۵A3۱۲میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه

۴۵,۰۰۰ ریال

۵۲۶۲A3۱۴میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه

۴۳,۶۰۰ ریال

۵۷۳۳A3۱۶میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه

۴۳,۶۰۰ ریال

۵۵۲۵A3۱۸میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه

۴۳,۶۰۰ ریال

۵۷۳۴A3۲۰میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه

۴۳,۶۰۰ ریال

۵۸۳۹A3۲۲میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه

۴۳,۶۰۰ ریال

۵۸۶۶A3۲۵میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه

۴۳,۶۰۰ ریال

۵۲۶۰A3۲۸میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه

۴۳,۶۰۰ ریال

۵۵۲۶A3۳۲میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه

۴۴,۷۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۱۱/۲۸
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۱۹۲A2۸میلگرد آجدار کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۸,۰۰۰ ریال

۱۰۱۹۳A2۱۰میلگرد آجدار کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۷,۰۰۰ ریال

۱۰۱۹۴A2۱۲میلگرد آجدار کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۷,۰۰۰ ریال

۵۰۰۲A3۸میلگرد آجدار کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۸,۵۰۰ ریال

۵۰۱۳A3۱۰میلگرد آجدار کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۸,۵۰۰ ریال

۵۱۴۷A3۱۲میلگرد آجدار کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۸,۵۰۰ ریال

۵۱۰۳A3۱۴میلگرد آجدار کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۸,۵۰۰ ریال

۵۰۵۰A3۱۶میلگرد آجدار کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۸,۵۰۰ ریال

۵۰۵۶A3۱۸میلگرد آجدار کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۸,۵۰۰ ریال

۵۰۶۳A3۲۰میلگرد آجدار کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۸,۵۰۰ ریال

۵۰۸۳A3۲۲میلگرد آجدار کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۸,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۱۱/۲۸
کد استانداردسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۰۳A2۸میلگرد آجدار آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۸,۰۰۰ ریال

۱۲۰۰۲A2۱۰میلگرد آجدار آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۷,۵۰۰ ریال

۵۰۳۵A3۱۲میلگرد آجدار آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۷,۰۰۰ ریال

۵۰۴۴A3۱۴میلگرد آجدار آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۷,۰۰۰ ریال

۵۰۵۲A3۱۶میلگرد آجدار آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۷,۰۰۰ ریال

۵۰۵۹A3۱۸میلگرد آجدار آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۷,۰۰۰ ریال

۵۰۶۶A3۲۰میلگرد آجدار آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۷,۰۰۰ ریال

۵۴۰۰A3۲۲میلگرد آجدار آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۷,۰۰۰ ریال

۵۰۹۴A3۲۵میلگرد آجدار آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۷,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۱۱/۲۸
کداستاندارد سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۹۹A3۱۰میلگرد آجدار امیرکبیر شاخه ۱۲ متری درب کارخانه

۴۴,۰۰۰ ریال

۱۳۰۰A3۱۲میلگرد آجدار امیرکبیر شاخه ۱۲ متری درب کارخانه

۴۴,۰۰۰ ریال

۱۳۰۱A3۱۴میلگرد آجدار امیرکبیر شاخه ۱۲ متری درب کارخانه

۴۳,۰۰۰ ریال

۱۳۰۲A3۱۶میلگرد آجدار امیرکبیر شاخه ۱۲ متری درب کارخانه

۴۳,۰۰۰ ریال

۱۳۰۳A3۱۸میلگرد آجدار امیرکبیر شاخه ۱۲ متری درب کارخانه

۴۳,۰۰۰ ریال

۱۳۰۴A3۲۰میلگرد آجدار امیرکبیر شاخه ۱۲ متری درب کارخانه

۴۳,۰۰۰ ریال

۱۳۰۵A3۲۲میلگرد آجدار امیرکبیر شاخه ۱۲ متری درب کارخانه

۴۳,۰۰۰ ریال

۱۳۰۶A3۲۵میلگرد آجدار امیرکبیر شاخه ۱۲ متری درب کارخانه

۴۳,۰۰۰ ریال

۱۳۰۷A3۲۸میلگرد آجدار امیرکبیر شاخه ۱۲ متری درب کارخانه

۴۳,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۱۱/۲۸
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۵A2۸میلگرد آجدار ابهر ۱۲ متری درب کارخانه

۴۵,۰۰۰ ریال

۵۰۳۱A2۱۲میلگرد آجدار ابهر ۱۲ متری درب کارخانه

۴۳,۵۰۰ ریال

۱۳۴۷A3۱۰میلگرد آجدار ابهر ۱۲ متری درب کارخانه

۴۴,۵۰۰ ریال

۱۰۲۴۳A3۱۲میلگرد آجدار ابهر ۱۲ متری درب کارخانه

۴۴,۵۰۰ ریال

۵۰۴۰A3۱۴میلگرد آجدار ابهر ۱۲ متری درب کارخانه

۴۳,۵۰۰ ریال

۵۰۴۷A3۱۶میلگرد آجدار ابهر ۱۲ متری درب کارخانه

۴۳,۵۰۰ ریال

۵۴۵۰A3۱۸میلگرد آجدار ابهر ۱۲ متری درب کارخانه

۴۳,۵۰۰ ریال

۵۰۶۰A3۲۰میلگرد آجدار ابهر ۱۲ متری درب کارخانه

۴۳,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۱۱/۲۸
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۳۰A3۱۰میلگرد آجدار پرشین فولاد شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۹,۵۰۰ ریال

۵۴۳۲A3۱۲میلگرد آجدار پرشین فولاد شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۹,۵۰۰ ریال

۵۴۳۱A3۱۴میلگرد آجدار پرشین فولاد شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۷,۰۰۰ ریال

۵۴۳۳A3۱۶میلگرد آجدار پرشین فولاد شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۶,۵۰۰ ریال

۵۴۳۴A3۱۸میلگرد آجدار پرشین فولاد شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۶,۵۰۰ ریال

۵۰۶۴A3۲۰میلگرد آجدار پرشین فولاد شاخه ۱۲متری کارخانه

۳۵,۰۰۰ ریال

۵۴۳۵A3۲۲میلگرد آجدار پرشین فولاد شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۶,۵۰۰ ریال

۵۴۳۶A3۲۵میلگرد آجدار پرشین فولاد شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۶,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۱۱/۲۸
کد استانداردسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۷۱۳A3۱۲میلگرد آجدار شاهین بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۴۶,۷۰۰ ریال

۱۸۷۱۴A3۱۴میلگرد آجدار شاهین بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۴۶,۱۰۰ ریال

۱۸۷۱۵A3۱۶میلگرد آجدار شاهین بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۴۶,۱۰۰ ریال

۱۸۷۱۶A3۱۸میلگرد آجدار شاهین بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۴۶,۱۰۰ ریال

۱۸۷۱۷A3۲۰میلگرد آجدار شاهین بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۴۶,۱۰۰ ریال

۱۸۷۱۸A3۲۲میلگرد آجدار شاهین بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۳۶,۵۰۰ ریال

۱۸۷۱۹A3۲۵میلگرد آجدار شاهین بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۴۶,۱۰۰ ریال

۱۸۷۲۰A3۲۸میلگرد آجدار شاهین بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۴۶,۱۰۰ ریال

۱۸۷۲۱A3۳۲میلگرد آجدار شاهین بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۴۶,۱۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۱۱/۲۷
کد استانداردسایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۸۴A3۱۲میلگرد آجدار راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۶,۶۵۰ ریال
۱۹۸۵A3۱۴میلگرد آجدار راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۶,۱۵۰ ریال
۱۹۸۶A3۱۶میلگرد آجدار راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۶,۱۵۰ ریال
۱۹۸۷A3۱۸میلگرد آجدار راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۶,۱۵۰ ریال
۱۹۸۸A3۲۰میلگرد آجدار راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۶,۱۵۰ ریال
۱۹۸۹A3۲۲میلگرد آجدار راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۶,۱۵۰ ریال
۱۹۹۰A3۲۵میلگرد آجدار راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۶,۱۵۰ ریال
۱۷۴۵۷A3۲۸میلگرد آجدار راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۶,۱۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۱۱/۲۷
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۸۱۱۷ A2 ۱۰میلگرد آجدار سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۸,۲۰۰ ریال
۱۸۱۱۸ A2 ۱۲میلگرد آجدار سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۷,۷۰۰ ریال
۱۸۱۲۴ A3۱۴میلگرد آجدار سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۷,۲۰۰ ریال
۱۸۱۲۵ A3۱۶میلگرد آجدار سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۷,۲۰۰ ریال
۱۸۱۲۶ A3۱۸میلگرد آجدار سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۷,۲۰۰ ریال
۱۸۱۲۷ A3۲۰میلگرد آجدار سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۷,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۱۱/۲۷
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۹ A2 ۸میلگرد آجدار حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۷,۷۰۰ ریال
۵۰۲۶ A2 ۱۰میلگرد آجدار حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۶,۵۰۰ ریال
۶۲۲A3۱۸میلگرد آجدار حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۵,۳۰۰ ریال
۶۲۳A3۲۰میلگرد آجدار حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۵,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۱۱/۲۷
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۹۱۱A3۱۶میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۵,۱۰۰ ریال
۵۹۱۲A3۱۸میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۵,۱۰۰ ریال
۵۰۷۳A3۲۰میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۵,۱۰۰ ریال
۶۱۲A3۲۲میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۵,۱۰۰ ریال
۶۱۳A3۲۵میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۵,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۱۱/۲۷
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۶۷A3۱۰میلگرد آجدار پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۶۸A3۱۲میلگرد آجدار پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۶۹A3۱۴میلگرد آجدار پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۷۰A3۱۶میلگرد آجدار پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۷۱A3۱۸میلگرد آجدار پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۷۲A3۲۰میلگرد آجدار پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۷۳A3۲۲میلگرد آجدار پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۷۴A3۲۵میلگرد آجدار پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۷۵A3۲۸میلگرد آجدار پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۳۳A3۳۲میلگرد آجدار پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۱۱/۲۷
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۰۷A3۱۶میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۹۰۸A3۱۸میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۹۰۹A3۲۰میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۹۱۰A3۲۲میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۹۱۱A3۲۵میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۹۱۲A3۲۸میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۱/۲۴
کداستاندارد سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۶۲A3 ۱۰میلگرد آجدار هیربد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۷۴۷A3 ۱۲میلگرد آجدار هیربد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۷۴۸A3 ۱۴میلگرد آجدار هیربد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۱۴۳A3 ۱۶میلگرد آجدار هیربد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۰۵۳A3 ۱۸میلگرد آجدار هیربد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۰۶۸A3 ۲۲میلگرد آجدار هیربد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۰۸۲A3 ۲۵میلگرد آجدار هیربد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۵۰۸۶A3 ۲۸میلگرد آجدار هیربد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۱۹
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۷۷A2۸میلگرد آجدار سپهر ایرانیان شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۸,۳۰۰ ریال
۱۲۸۰A3۸میلگرد آجدار سپهر ایرانیان شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۹,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۱۹
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۹۱A3۱۴میلگرد آجدار ارگ تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۴,۰۰۰ ریال
۱۶۹۲A3۱۶میلگرد آجدار ارگ تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۴,۰۰۰ ریال
۱۶۹۳A3۱۸میلگرد آجدار ارگ تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۴,۰۰۰ ریال
۵۰۷۰A3۲۰میلگرد آجدار ارگ تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۴,۰۰۰ ریال
۱۶۹۴A3۲۲میلگرد آجدار ارگ تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۴,۰۰۰ ریال
۱۶۹۵A3۲۵میلگرد آجدار ارگ تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۱۰/۱۹
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۱۱۲ A2۱۰میلگرد آجدار آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۵,۵۰۰ ریال
۱۰۱۱۳ A2۱۲میلگرد آجدار آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۴,۵۰۰ ریال
۱۴۷۸ A3۱۰میلگرد آجدار آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۵,۰۰۰ ریال
۱۴۷۹A3۱۲میلگرد آجدار آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۴,۵۰۰ ریال
۱۰۱۱۵A3۱۴میلگرد آجدار آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۴,۰۰۰ ریال
۱۰۱۱۴A3۱۶میلگرد آجدار آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۴,۰۰۰ ریال
۱۰۱۱۶A3۱۸میلگرد آجدار آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۴,۰۰۰ ریال
۱۴۸۰A3۲۰میلگرد آجدار آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۴,۰۰۰ ریال
۱۴۸۱A3۲۲میلگرد آجدار آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۴,۰۰۰ ریال
۱۴۸۲A3۲۵میلگرد آجدار آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۴,۰۰۰ ریال
۱۰۱۲۰A3۲۸میلگرد آجدار آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۱۰/۱۸
کداستاندارد سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۵۶۵A3 ۱۴میلگرد آجدار فایکو شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۱۸۵۶۶A3 ۱۶میلگرد آجدار فایکو شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۱۸۵۶۷A3 ۱۸میلگرد آجدار فایکو شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۱۸۵۶۸A3 ۲۰میلگرد آجدار فایکو شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۱۸۵۶۹A3 ۲۲میلگرد آجدار فایکو شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۱۰/۱۸
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۷۸۷A3 ۱۸میلگرد آجدار ذوب آهن شاخه ۱۲متری بنگاه تهران۳۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۱۰/۱۸
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۷۸۷A2 ۸میلگرد آجدار کویر کاشان شاخه ۱۲متری بنگاه تهران۳۵,۵۰۰ ریال
۱۷۷۸۹A2 ۱۰میلگرد آجدار کویر کاشان شاخه ۱۲متری بنگاه تهران۳۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۱۰/۱۸
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۵۰۰A2۸میلگرد آجدار هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۵۵۰۱A2۱۰میلگرد آجدار هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۱۷۷۴۰A3۱۲میلگرد آجدار هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۵,۸۰۰ ریال
۵۵۰۳A3۱۴میلگرد آجدار هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۵,۸۰۰ ریال
۵۵۰۶A3۱۶میلگرد آجدار هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۵,۸۰۰ ریال
۵۵۰۴A3۱۸میلگرد آجدار هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۵,۵۰۰ ریال
۵۵۰۵A3۲۰میلگرد آجدار هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۵,۵۰۰ ریال
۵۵۰۷A3۲۲میلگرد آجدار هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۵,۵۰۰ ریال
۵۵۰۹A3۲۵میلگرد آجدار هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۵,۵۰۰ ریال
۱۷۷۴۱A3۲۸میلگرد آجدار هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۵,۸۰۰ ریال
۵۲۶۱A3۳۲میلگرد آجدار هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۵,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۱۰/۱۸
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۲۰۸A3۱۲میلگرد آجدار نیک صدرا طوس شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۷,۰۰۰ ریال
۱۶۲۹A3۱۴میلگرد آجدار نیک صدرا طوس شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۶,۰۰۰ ریال

۱۶۳۰A3۱۶میلگرد آجدار نیک صدرا طوس شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۹۷/۱۰/۱۸
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۴۴A2 ۸میلگرد آجدار فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۳۸,۱۰۰ ریال
۱۲۰۴۳ A2 ۱۰میلگرد آجدار فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۳۸,۹۰۰ ریال
۱۲۰۴۵A3 ۱۰میلگرد آجدار فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۳۸,۹۰۰ ریال
۱۲۰۴۶A3 ۱۲میلگرد آجدار فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۳۷,۹۰۰ ریال
۱۲۰۴۷A3 ۱۴میلگرد آجدار فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۱۲۰۴۸A3 ۱۶میلگرد آجدار فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۱۲۰۴۹A3 ۱۸میلگرد آجدار فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۱۲۰۵۰A3 ۲۰میلگرد آجدار فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۱۲۰۵۴A3 ۲۲میلگرد آجدار فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۱۲۰۵۱A3 ۲۵میلگرد آجدار فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۱۲۰۵۲A3 ۲۸میلگرد آجدار فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۱۲۰۵۳A3 ۳۰میلگرد آجدار فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۱۲۰۵۵A3 ۳۲میلگرد آجدار فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۱۰/۰۹
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۵۳۸A3 ۱۰میلگرد آجدار قزوین شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۱۰/۰۹
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۸۶A4 ۱۸میلگرد آجدار ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۳۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۱۰/۰۴
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۲۶A2 ۸میلگرد آجدار تیکمه داش سایز ۱۲ متری کارخانه۳۷,۹۰۰ ریال
۱۲۰۲۷A2 ۱۰میلگرد آجدار تیکمه داش سایز ۱۲ متری کارخانه۳۷,۷۰۰ ریال
۵۰۱۰A3۸میلگرد آجدار تیکمه داش سایز ۱۲ متری کارخانه۳۸,۹۰۰ ریال
۱۴۳۱A3۱۰میلگرد آجدار تیکمه داش سایز ۱۲ متری کارخانه۳۸,۷۰۰ ریال
۱۲۰۲۸A3۱۲میلگرد آجدار تیکمه داش سایز ۱۲ متری کارخانه۳۷,۷۰۰ ریال
۱۲۰۲۹A3۱۴میلگرد آجدار تیکمه داش سایز ۱۲ متری کارخانه۳۷,۳۰۰ ریال
۱۲۰۷۱A3۱۶میلگرد آجدار تیکمه داش سایز ۱۲ متری کارخانه۳۷,۳۰۰ ریال
۱۲۰۳۱A3۱۸میلگرد آجدار تیکمه داش سایز ۱۲ متری کارخانه۳۷,۳۰۰ ریال
۵۰۷۸A3۲۰میلگرد آجدار تیکمه داش سایز ۱۲ متری کارخانه۳۷,۳۰۰ ریال
۶۶۳A3۲۲میلگرد آجدار تیکمه داش سایز ۱۲ متری کارخانه۳۷,۳۰۰ ریال
۶۶۴A3۲۵میلگرد آجدار تیکمه داش سایز ۱۲ متری کارخانه۳۷,۳۰۰ ریال
۱۲۰۳۲A3۲۸میلگرد آجدار تیکمه داش سایز ۱۲ متری کارخانه۳۷,۳۰۰ ریال
۱۲۰۳۳A3۳۲میلگرد آجدار تیکمه داش سایز ۱۲ متری کارخانه۳۷,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۹/۲۵
کداستاندارد سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۸۶۸A3 ۱۰میلگرد آجدار امیرکبیر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۱۷۸۶۷A3 ۱۲میلگرد آجدار امیرکبیر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۵,۰۰۰ ریال
۱۸۵۲۰A3 ۱۴میلگرد آجدار امیرکبیر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۱۸۵۲۱A3 ۱۶میلگرد آجدار امیرکبیر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۱۸۵۲۲A3 ۱۸میلگرد آجدار امیرکبیر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۱,۹۰۰ ریال
۱۷۹۹۶A3 ۲۰میلگرد آجدار امیرکبیر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۱,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۹/۲۱
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۶۲A3۱۰میلگرد آجدار بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۶,۰۰۰ ریال
۱۲۶۳A3۱۲میلگرد آجدار بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۷,۰۰۰ ریال
۱۲۶۴A3۱۴میلگرد آجدار بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۶,۵۰۰ ریال
۱۲۶۵A3۱۶میلگرد آجدار بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۶,۵۰۰ ریال
۱۲۶۶A3۱۸میلگرد آجدار بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۶,۰۰۰ ریال
۱۲۶۷A3۲۰میلگرد آجدار بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۶,۰۰۰ ریال
۱۲۶۸A3۲۲میلگرد آجدار بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۶,۰۰۰ ریال
۱۲۶۹A3۲۵میلگرد آجدار بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۶,۰۰۰ ریال
۱۲۷۰A3۲۸میلگرد آجدار بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۶,۰۰۰ ریال
۱۲۷۱A3۳۲میلگرد آجدار بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۶,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۹/۱۸
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۸۳A2 ۱۰میلگرد آجدار بردسیرکرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۹,۵۰۰ ریال
۱۲۸۴A3۱۰میلگرد آجدار بردسیرکرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۰,۵۰۰ ریال
۱۲۸۵A3۱۲میلگرد آجدار بردسیرکرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۸,۵۰۰ ریال
۱۲۸۶A3۱۲میلگرد آجدار بردسیرکرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۹,۰۰۰ ریال
۱۲۸۷A2 ۱۴میلگرد آجدار بردسیرکرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۸,۰۰۰ ریال
۱۲۸۸A3۱۴میلگرد آجدار بردسیرکرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۸,۳۰۰ ریال
۱۲۸۹A2۱۶میلگرد آجدار بردسیرکرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۸,۰۰۰ ریال
۱۲۹۰A3۱۶میلگرد آجدار بردسیرکرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۸,۳۰۰ ریال
۵۰۷۴A3۲۰میلگرد آجدار بردسیرکرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۹/۱۸
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۳۶A2 ۸میلگرد آجدار قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۳۹,۰۰۰ ریال
۱۸۱۴۰A2 ۱۰میلگرد آجدار قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۳۷,۰۰۰ ریال
۵۰۳۸A2 ۱۲میلگرد آجدار قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۳۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۳۰
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۳۳A3۱۲میلگرد آجدار ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۴۴,۶۰۰ ریال
۵۰۴۲A3۱۴میلگرد آجدار ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۴۴,۶۰۰ ریال
۵۰۵۵A3۱۸میلگرد آجدار ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۴۲,۲۰۰ ریال
۵۰۶۲A3۲۰میلگرد آجدار ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۴۳,۲۰۰ ریال
۵۰۸۱A3۲۲میلگرد آجدار ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۴۱,۵۰۰ ریال
۵۰۹۰A3۲۵میلگرد آجدار ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۴۳,۰۰۰ ریال
۵۰۹۶A3۲۸میلگرد آجدار ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۴۱,۵۰۰ ریال
۵۱۰۵A3۳۲میلگرد آجدار ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۴۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۷/۲۵
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۶۲۷A2 ۸میلگرد آجدار پارس آرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۴,۹۰۰ ریال
۱۷۶۲۸A2 ۸میلگرد آجدار پارس آرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۴,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۷/۱۰
کداستاندارد سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۸۱A3۱۰میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۵۰,۰۰۰ ریال
۱۶۸۲A3۱۲میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۴۷,۴۰۰ ریال
۱۶۸۳A3۱۴میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۴۶,۵۰۰ ریال
۱۶۸۴A3۱۶میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۴۶,۵۰۰ ریال
۱۶۸۵A3۱۸میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۴۶,۵۰۰ ریال
۵۰۷۶A3۲۰میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۴۶,۵۰۰ ریال
۱۶۸۶A3۲۲میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۴۶,۵۰۰ ریال
۱۶۸۷A3۲۵میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۴۶,۵۰۰ ریال
۱۶۸۸A3۲۸میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۴۶,۵۰۰ ریال
۱۶۸۹A3۳۲میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۴۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۷/۱۰
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۹۶A3۱۲میلگرد آجدار جهان فولاد غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۷,۱۰۰ ریال
۱۶۹۸A3۱۴میلگرد آجدار جهان فولاد غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۷,۱۰۰ ریال
۱۶۹۷A3۱۶میلگرد آجدار جهان فولاد غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۷,۱۰۰ ریال
۱۸۲۱۵A3‍۱۸میلگرد آجدار جهان فولاد غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۷,۱۰۰ ریال
۱۸۲۱۶A3۲۰میلگرد آجدار جهان فولاد غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۷,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۷/۰۹
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۵۱۲A3۱۲میلگرد آجدار قائم شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۶,۶۰۰ ریال
۱۷۴۵۳A3۱۴میلگرد آجدار قائم شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۶,۶۰۰ ریال
۱۷۴۵۴A3۱۶میلگرد آجدار قائم شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۶,۶۰۰ ریال
۱۷۴۵۵A3‍۱۸میلگرد آجدار قائم شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۶,۶۰۰ ریال
۱۷۴۵۶A3۲۰میلگرد آجدار قائم شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۶,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۷/۰۷
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۴۲۴A3۲۲میلگرد آجدار بافق سرمد ابر کوه شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۵۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۷/۰۴
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۳۰۴A3۱۰میلگرد آجدار فولاد اردبیل شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۸,۵۰۰ ریال
۱۷۳۰۵A3۱۲میلگرد آجدار فولاد اردبیل شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۷/۰۲
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۲۰۵A3۱۴میلگرد آجدار ایوان غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۴۵,۵۰۰ ریال
۱۰۲۰۶A3۱۶میلگرد آجدار ایوان غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۴۵,۵۰۰ ریال
۱۱۰۴A3۱۸میلگرد آجدار ایوان غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۴۵,۵۰۰ ریال
۱۲۱۰A3۲۰میلگرد آجدار ایوان غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۴۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۴/۰۹
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۳۲A3 ۱۴میلگرد آجدار آریاذوب شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۴,۱۰۰ ریال
۵۸۳۳A3 ۱۶میلگرد آجدار آریاذوب شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۴,۱۰۰ ریال
۵۸۳۴A3 ۱۸میلگرد آجدار آریاذوب شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۴,۱۰۰ ریال
۵۰۷۷A3 ۲۰میلگرد آجدار آریاذوب شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۴,۱۰۰ ریال
۱۰۱۵۷A3 ۲۵میلگرد آجدار آریاذوب شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۴,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۳/۳۱
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۳۱A3 ۱۰میلگرد آجدار فایکو شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۲,۳۰۰ ریال
۶۸۶A3 ۱۲میلگرد آجدار فایکو شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۲,۳۰۰ ریال
۵۲۵۷A3 ۱۴میلگرد آجدار فایکو شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۳,۲۰۰ ریال
۵۷۳۱A3 ۱۶میلگرد آجدار فایکو شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۳,۷۰۰ ریال
۵۰۵۸A3 ۱۸میلگرد آجدار فایکو شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۲,۵۰۰ ریال
۵۷۸۴A3 ۲۰میلگرد آجدار فایکو شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۳,۲۰۰ ریال
۵۷۸۵A3 ۲۲میلگرد آجدار فایکو شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۳,۲۰۰ ریال
۵۷۸۶A3 ۲۵میلگرد آجدار فایکو شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۳,۲۰۰ ریال
۱۰۱۸۲A3 ۳۲میلگرد آجدار فایکو شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۳,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۳/۲۳
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۵۰A2 ۸میلگرد آجدار درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۶۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۲۵۱A2 ۱۰میلگرد آجدار درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۴۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۲۵۲A3 ۱۲میلگرد آجدار درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۴۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۲۵۳A3 ۱۴میلگرد آجدار درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۲۵۴A3 ۱۶میلگرد آجدار درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۲۵۵A3 ۱۸میلگرد آجدار درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۲۵۶A3 ۲۰میلگرد آجدار درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۲۵۷A3 ۲۲میلگرد آجدار درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۲۵۹A3 ۲۵میلگرد آجدار درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۲۶۰A3 ۲۸میلگرد آجدار درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۵۰۰۷A3 ۳۲میلگرد آجدار درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۳/۰۳
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۱۵A3 ۸میلگرد آجدار روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰۱۶A3 ۱۰میلگرد آجدار روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۹,۴۰۰ ریال
۱۲۰۱۷A3 ۱۲میلگرد آجدار روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۱۲۰۱۸A3 ۱۴میلگرد آجدار روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۴۰۰ ریال
۱۲۰۱۹A3 ۱۶میلگرد آجدار روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۴۰۰ ریال
۱۲۰۲۰A3 ۱۸میلگرد آجدار روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۴۰۰ ریال
۱۲۰۴۲A3 ۲۰میلگرد آجدار روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۴۰۰ ریال
۱۰۲۰۲A3 ۲۲میلگرد آجدار روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۲۴
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۸۵A4 ۱۲میلگرد آجدار کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۰,۵۰۵ ریال
۵۹۸۹A4 ۱۴میلگرد آجدار کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
۵۰۵۱A4 ۱۶میلگرد آجدار کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
۵۰۵۷A4 ۱۸میلگرد آجدار کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
۵۰۶۵A4 ۲۰میلگرد آجدار کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
۵۰۸۴A4 ۲۲میلگرد آجدار کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
۱۴۸۶A4 ۲۵میلگرد آجدار کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
۵۱۰۰A4 ۲۸میلگرد آجدار کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
۱۴۸۷A4 ۳۲میلگرد آجدار کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
۵۱۰۸A4 ۳۶میلگرد آجدار کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶A2۸میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۶۵۰ ریال
۵۰۲۲A2۱۰میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۲۵۰ ریال
۵۰۳۲A3۱۲میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۲۵۰ ریال
۵۰۴۱A3۱۴میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۲۵۰ ریال
۵۰۴۸A3۱۶میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۲۵۰ ریال
۵۰۵۴A3۱۸میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۲۵۰ ریال
۵۰۶۱A3۲۰میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۲۵۰ ریال
۵۰۸۰A3۲۲میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۲۵۰ ریال
۵۰۹۱A3۲۵میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۲۵۰ ریال
۵۰۹۵A3۲۸میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۲۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۲۶
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶A2۸میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۵۰۰ ریال
۵۰۲۲A2۱۰میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۳۰۰ ریال
۵۰۳۲A3۱۲میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۴۱A3۱۴میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۴۸A3۱۶میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۵۴A3۱۸میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۶۱A3۲۰میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۸۰A3۲۲میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۹۱A3۲۵میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۹۵A3۲۸میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۲
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۶۲A3۱۰میلگرد آجدار بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۱۲۶۳A3۱۲میلگرد آجدار بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۱۲۶۴A3۱۴میلگرد آجدار بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۲۰۰ ریال
۱۲۶۵A3۱۶میلگرد آجدار بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۲۰۰ ریال
۱۲۶۶A3۱۸میلگرد آجدار بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۱۲۶۷A3۲۰میلگرد آجدار بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۱۲۶۸A3۲۲میلگرد آجدار بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۱۲۶۹A3۲۵میلگرد آجدار بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۱۲۷۰A3۲۸میلگرد آجدار بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۱۲۷۱A3۳۲میلگرد آجدار بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۲
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶A2 ۸میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۵۰۰ ریال
۵۰۲۲A2 ۱۰میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۳۰۰ ریال
۵۰۳۲A3۱۲میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۴۱A3۱۴میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۴۸A3۱۶میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۵۴A3۱۸میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۶۱A3۲۰میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۸۰A3۲۲میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۹۱A3۲۵میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۱
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶A2 ۸میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۵۰۰ ریال
۵۰۲۲A2 ۱۰میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۳۰۰ ریال
۵۰۳۲A3۱۲میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۴۱A3۱۴میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۴۸A3۱۶میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۵۴A3۱۸میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۶۱A3۲۰میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۸۰A3۲۲میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۹۱A3۲۵میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۷۵۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۵۵۰ ریال
۵۰۳۲A3۱۲میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۵۰۴۱A3۱۴میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۵۰۴۸A3۱۶میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۵۰۵۴A3۱۸میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۵۰۶۱A3۲۰میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۵۰۸۰A3۲۲میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۵۰۹۱A3۲۵میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کد استاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۴۵۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۲۵۰ ریال
۵۰۳۲A3۱۲میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۵,۹۵۰ ریال
۵۰۴۱A3۱۴میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۵,۹۵۰ ریال
۵۰۴۸A3۱۶میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۵,۹۵۰ ریال
۵۰۵۴A3۱۸میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۵,۹۵۰ ریال
۵۰۶۱A3۲۰میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۵,۹۵۰ ریال
۵۰۸۰A3۲۲میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۵,۹۵۰ ریال
۵۰۹۱A3۲۵میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۵,۹۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۰A3۲۰میلگرد آجدار ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۵۴A3۲۲میلگرد آجدار ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۸۱A3۲۲میلگرد آجدار ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۳۵۵A3۲۵میلگرد آجدار ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۹۰A3۲۵میلگرد آجدار ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۰۹۶A3۲۸میلگرد آجدار ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۱۰۵A3۳۲میلگرد آجدار ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۵۰۵A3۲۰میلگرد آجدار هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۰۶۶A3۲۰میلگرد آجدار آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۵۰۷A3۲۲میلگرد آجدار هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۰۸۵A3۲۲میلگرد آجدار آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۵۰۹A3۲۵میلگرد آجدار هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۰۹۴A3۲۵میلگرد آجدار آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۰۹۹A3۲۸میلگرد آجدار آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۳۵۷A3۳۲میلگرد آجدار آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۵۰A2 ۸میلگرد آجدار قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲۰۰۰ريال
۵۰۰۶A2 ۸میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۸۵۰ريال
۵۲۵۱A2 ۱۰میلگرد آجدار قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۵۰۰ريال
۵۰۲۲A2 ۱۰میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۶۵۰ريال
۵۵۲۶A2 ۱۲میلگرد آجدار نیشابورشاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۹۰۰ريال
۵۰۳۲A2 ۱۲میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۰۵۰ريال
۵۰۵۳A3۱۴میلگرد آجدار نیشابورشاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۴۵۰ريال
۵۰۴۱A3۱۴میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۰۵۰ريال
۵۴۸۸A3۱۶میلگرد آجدار حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۴۵۰ريال
۵۰۴۸A3۱۶میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۰۵۰ريال
۵۴۸۹A3۱۸میلگرد آجدار حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۴۵۰ريال
۵۰۵۴A3۱۸میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۰۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۰۵A2۸میلگرد آجدار ابهر شاخه ۱۲متری کارخانه۲۵۶۰۰ريال
۵۰۰۳A3۸میلگرد آجدار آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۵۲۰۰ريال
۵۰۲۱A2۱۰میلگرد آجدار ابهر شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴۳۰۰ريال
۵۰۳۱A2۱۲میلگرد آجدار ابهر شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴۳۰۰ريال
۵۰۴۰A3۱۴میلگرد آجدار ابهر شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳۷۰۰ريال
۵۰۵۲A3۱۶میلگرد آجدار آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴۴۰۰ريال
۵۰۵۹A3۱۸میلگرد آجدار آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۴۷A3۸میلگرد آجدار کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۱۰۰ريال
۵۱۴۶A3۱۰میلگرد آجدار کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۱۰۰ريال
۵۱۰۳A3۱۲میلگرد آجدار کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۴۳A3۱۴میلگرد آجدار کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۵۰A3۱۶میلگرد آجدار کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۵۶A3۱۸میلگرد آجدار کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۶۳A3۲۰میلگرد آجدار کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۸۳A3۲۲میلگرد آجدار کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۹۳A3۲۸میلگرد آجدار کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۹۸A3۳۰میلگرد آجدار کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۱۰۱A3۳۲میلگرد آجدار کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۱۰۲A3۳۶میلگرد آجدار کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۰۲A3۸میلگرد آجدار کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۹۰۰ريال
۵۰۰۵A2۸میلگرد آجدار ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۱۰۰ريال
۵۰۰۶A2۸میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۵۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۰۳
کداستاندارد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۰۰۱A3۸میلگرد آجدار قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۵۹۷۰ ریال
۵۰۰۲A3۸میلگرد آجدار کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۲۰۰ ریال
۵۰۰۳A3۸میلگرد آجدار آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۷۰۰ ریال
۵۰۰۴A2۸میلگرد آجدار پارس آرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۵۹۷۰ ریال
۵۰۰۵A3۸میلگرد آجدار ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۱۰۰ ریال
۵۰۰۶A2۸میلگرد آجدار بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۷۵۰ ریال
۵۰۰۷A2۸میلگرد آجدار تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۶۰۰ ریال
۵۰۰۸A2۸میلگرد آجدار الیگودرز شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۴۵۰ ریال
۵۰۰۹A2۸میلگرد آجدار حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۵۵۰ ریال
۵۰۱۰A2۸میلگرد آجدار کاوه شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۶۰۰ ریال
۵۰۱۱A3۸میلگرد آجدار سپهر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۱۶۴۰۰ ریال

دیدگاهها

 1. :

  سلام روزتون بخیر انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز کنونی میتونم بپرسم میلگرد آجدار َ A3 نوع آج چیه َA2 نوع آج چیه

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام روز شما بخیر انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز کنونی A3 نوع آج مارپیچی A2 نوع آج جناغی توضیحات کامل در سایتمون هست.

 2. :

  سلام ببخشید میتونم بپرسم روش تشخیص میلگرد “آج ۳۴۰” و میلگرد “آج ۴۰۰” به چه صورت میباشد؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام در “آج ۳۴۰” ، آج ها با زاویه ۴۵ درجه و بصورت مارپیچی میباشد. برای درک بهتر، میله ای را در نظر بگیرید که نخی بدور آن با زاویه ۴۵ درجه پیچیده شده است. در “آج ۳۴۰” هم این گونه است. ولی در “آج ۴۰۰” زاویه آج ها ۴۵ درجه است ولی اگر از روبرو به میلگرد نگاه کنید، آجها بصورت جناقی (هفت و هشت) میباشد.

 3. :

  سلام وقتتون بخیر خواهشا میتونم بپرسم فرق بین میلگرد آجدار A2 , A3 چیست با توضیحات کاما بگین ممنون میشم

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام وقت شما بخیر
   مشخصات میلگرد A2 آجدار
   میلگرد A2 ، بعنوان یک میلگرد آجدار میباشد که تنش جاری آن برابر با ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۹ درصد، نسبتا نرم بوده و نسبت به نوع A1 ، تردتر میباشد. آج های آن بصورت موازی و فنری شکل است. برای مصارف ساختمانی ، علی الخصوص خاموت زنی بسیار مناسب میباشد.
   مشخصات میلگرد A3 آجدار:
   تنش جاری آن ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد و تنش گسیختگی آن برابر ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. تغییر شکل نسبی پلاستیکی آن ۱۴ درصد بوده و بطور کلی میلگردی ترد است و برای ساختمان مناسب میباشد. آج های آن بشکل جناقی (هفت و هشت) میباشد. در مکان هایی که سازه با تغییر شکل مواجه است، این میلگرد مناسب نبوده و عملیات جوشکاری در آن ممنوع میباشد.

 4. :

  سلام وقت بخیر خواص مکانیکی میلگردها – تست کرنش و کشش و خمش حداکثر نیرویی وارد میشود که به میلگرد وارد‌ دچار تغییر شکل دائمی میشود

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام وقت شما بخیر از این سایت مارو انتخاب کردین ممنونم حداکثر نیرویی است که به میلگرد وارد‌ و میلگرد دچار تغییر شکل دائمی نمی‌شود. اگر مقدار نیرو افزایش یابد، میلگرد بحالت اولیه بر نمی‌گردد و برای همیشه تغییر شکل می‌دهد. خاصیت برگشت پذیری را ‌خاصیت الاستیکه‌ و خاصیت برگشت ناپذیری را ‌خاصیت پلاستیک‌ می‌نامند. در طراحی‌ها، ملاک انتخاب میلگرد، مقدار تنش تسلیم است. به همین خاطر است که بخاطر همین خاصیت بسیار مهم، مقدار تنش تسلیم در نامگذاری میلگردها سهیم است. در میلگرد آج ۳۴۰‌،‌ حداقل تنش تسلیم این میلگرد، ۳۴۰ مگاپاسکال (MPA) است. ‌

 5. :

  سلام بریدن میلگردها باید حتی‌الامکان با وسائل مکانیکی صورت گیرد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام روزتون بخیر بریدن میلگردها باید حتی‌الامکان با وسائل مکانیکی صورت گیرد (بویژه برای فولادهای با مقاومت بیشتر و اصلاح سرد شده به روش پیچاندن). خم کردن میلگرد باید به روش سرد انجام شود. استفاده از حرارت (بیش از ۱۰۰ درجه سانتی گراد) برای خم کردن میلگرد مجاز نیست. خم کردن میلگردهای داخل بتن نظیر میلگردهای انتظار یا باز کردن میلگردهای خم شده مجاز نیست مگر با اجازه دستگاه نظارت و پیش بینی در طرح . برای اطلاعات بیشتر با کارشناس ما تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *