میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

این نوع میلگرد را به دلیل آجدار بودن سطح آن میلگرد آجدار مینامند.خواص ساختاری این نوع میلگرد ها بهتر از میلگرد ساده عادی هستند. برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مقاومت سازه های بتنی از میلگرد آجدار استفاده میشود و به دلیل خواص مقاومت کششی ، خمشی و ارتجاعی کردن بتن آرمه (ضد زلزه کردن ساختمان بتنی) از این میلگرد در اسکلت فلزی سازه های بتنی استفاده میشود.
مشخصه های محاسباتی مهم میلگرد عبارت است از : ۱- مقاومت تسلیم ۲-اسپیسر میلگرد ۳-مقاومت کششی

استانداردهای میلگرد آجدار

این نوع میلگردها بر اساس استانداردهای قدیمی A2 A3 A4 دسته بندی میشوند ولی استانداردهای کنونی میلگردهای آجدار عبارت است از :
میلگرد آجدار 340 – میلگرد آجدار مارپیچ
میلگرد آجدار 400 – میلگرد آجدار جناقی
میلگرد آجدار 500 – میلگرد آجدار مرکب
میلگرد آجدار از قطر ۵.۵ تا ۴۰ میلیمتر تولید میشود.

 


کارشناس فروش میلگرد آجدار

دسته:

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۹/۲۰

کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۸۴۱۲میلگرد آجدار A3 راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۳۷,۸۵۰ ریال

۱۹۸۵۱۴میلگرد آجدار A3 راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۳۷,۳۵۰ ریال

۱۹۸۶۱۶میلگرد آجدار A3 راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۳۷,۳۵۰ ریال

۱۹۸۷۱۸میلگرد آجدار A3 راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۳۷,۳۵۰ ریال

۱۹۸۸۲۰میلگرد آجدار A3 راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۳۷,۳۵۰ ریال

۱۹۸۹۲۲میلگرد آجدار A3 راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۳۷,۳۵۰ ریال

۱۹۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۳۷,۶۵۰ ریال

۱۷۴۵۷۲۸میلگرد آجدار A3 راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۳۷,۶۵۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۹/۲۰
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۰۳۸میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه

۳۹,۵۰۰ ریال

۱۲۰۰۲۱۰میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه

۳۹,۰۰۰ ریال

۵۰۳۵۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه

۳۸,۵۰۰ ریال

۵۰۴۴۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه

۳۸,۵۰۰ ریال

۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه

۳۸,۵۰۰ ریال

۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه

۳۸,۵۰۰ ریال

۵۰۶۶۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه

۳۸,۵۰۰ ریال

۵۴۰۰۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه

۳۸,۵۰۰ ریال

۵۰۹۴۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه

۳۸,۵۰۰ ریال

۵۰۹۹۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه

۳۸,۵۰۰ ریال

۵۳۵۷۳۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه

۳۸,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۹/۲۰
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۳۸,۳۰۰ ریال

۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۳۸,۱۰۰ ریال

۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۳۷,۶۰۰ ریال

۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۳۷,۶۰۰ ریال

۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۳۷,۶۰۰ ریال

۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۳۷,۶۰۰ ریال

۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۳۷,۶۰۰ ریال

۵۰۹۵۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه

۳۷,۶۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۹/۲۰
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۸۰۱۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه

۴۰,۶۰۰ ریال

۵۸۶۵۱۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه

۳۹,۵۰۰ ریال

۵۲۶۲۱۴میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه

۳۸,۱۰۰ ریال

۵۷۳۳۱۶میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه

۳۸,۱۰۰ ریال

۵۵۲۵۱۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه

۳۸,۱۰۰ ریال

۵۷۳۴۲۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه

۳۸,۱۰۰ ریال

۵۸۳۹۲۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه

۳۸,۱۰۰ ریال

۵۸۶۶۲۵میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه

۳۸,۱۰۰ ریال

۵۲۶۰۲۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه

۳۸,۱۰۰ ریال

۵۵۲۶۳۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه

۳۹,۳۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۹/۲۰
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۹۴۰۱۰میلگرد آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه

۴۰,۰۰۰ ریال

۵۹۴۱۱۲میلگرد آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه

۳۹,۰۰۰ ریال

۵۹۱۰۱۴میلگرد آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه

۳۸,۰۰۰ ریال

۵۹۱۱۱۶میلگرد آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه

۳۸,۰۰۰ ریال

۵۹۱۲۱۸میلگرد آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه

۳۸,۰۰۰ ریال

۵۰۷۳۲۰میلگرد آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه

۳۸,۰۰۰ ریال

۶۱۲۲۲میلگرد آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه

۳۸,۰۰۰ ریال

۶۱۳۲۵میلگرد آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه

۳۸,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۹/۲۰
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۳۰۱۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲متری کارخانه

۴۰,۰۰۰ ریال

۵۴۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲متری کارخانه

۳۹,۰۰۰ ریال

۵۴۳۱۱۴میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲متری کارخانه

۳۹,۰۰۰ ریال

۵۴۳۳۱۶میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲متری کارخانه

۳۷,۵۰۰ ریال

۵۴۳۴۱۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲متری کارخانه

۳۷,۵۰۰ ریال

۵۰۶۴۲۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲متری کارخانه

۳۷,۵۰۰ ریال

۵۴۳۵۲۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲متری کارخانه

۳۷,۵۰۰ ریال

۵۴۳۶۲۵میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲متری کارخانه

۳۷,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۹/۲۰
کد سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۹۹۱۰میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری درب کارخانه

۳۸,۰۰۰ ریال

۱۳۰۰۱۲میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری درب کارخانه

۳۸,۰۰۰ ریال

۱۳۰۱۱۴میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری درب کارخانه

۳۶,۵۰۰ ریال

۱۳۰۲۱۶میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری درب کارخانه

۳۶,۵۰۰ ریال

۱۳۰۳۱۸میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری درب کارخانه

۳۶,۵۰۰ ریال

۱۳۰۴۲۰میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری درب کارخانه

۳۶,۵۰۰ ریال

۱۳۰۵۲۲میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری درب کارخانه

۳۶,۵۰۰ ریال

۱۳۰۶۲۵میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری درب کارخانه

۳۶,۵۰۰ ریال

۱۳۰۷۲۸میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری درب کارخانه

۳۶,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۹/۱۹
کد سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۸۶۸۱۰میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۱۷۸۶۷۱۲میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۱۸۵۲۰۱۴میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۱۸۵۲۱۱۶میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۱۸۵۲۲۱۸میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۱۷۹۹۶۲۰میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۱۷۹۹۷۲۲میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۱۷۹۹۸۲۵میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
۱۷۹۹۹۲۸میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۹/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۷۰۱۶میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۷,۳۰۰ ریال
۱۸۷۱۱۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۷,۳۰۰ ریال
۱۸۷۲۲۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۷,۳۰۰ ریال
۱۸۷۳۲۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۷,۳۰۰ ریال
۱۸۷۴۲۵میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۷,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۹/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۹۰۷۱۶میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۸,۶۰۰ ریال
۱۹۰۸۱۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۸,۴۰۰ ریال
۱۹۰۹۲۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۸,۴۰۰ ریال
۱۹۱۰۲۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۸,۴۰۰ ریال
۱۹۱۱۲۵میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۸,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۹/۱۹
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۷۷۸میلگرد آجدار A2 سپهر ایرانیان شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۸,۵۰۰ ریال
۱۲۸۰۸میلگرد آجدار A3 سپهر ایرانیان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۰,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۹/۱۹
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۱۹۲۸میلگرد آجدار A2 کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۴۱,۰۰۰ ریال
۱۰۱۹۳۱۰میلگرد آجدار A2 کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۹,۵۰۰ ریال
۵۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۴۲,۰۰۰ ریال
۵۰۱۳۱۰میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۴۲,۰۰۰ ریال
۵۱۴۷۱۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۴۱,۰۰۰ ریال
۵۱۰۳۱۴میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۴۲,۸۰۰ ریال
۵۰۵۰۱۶میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۴۰,۰۰۰ ریال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۹,۵۰۰ ریال
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۹,۵۰۰ ریال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۹,۵۰۰ ریال
۵۰۹۳۲۵میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۹,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۹/۱۹
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر ۱۲ متری درب کارخانه۳۸,۵۰۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر ۱۲ متری درب کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۱۳۴۷۱۰میلگرد آجدار A3 ابهر ۱۲ متری درب کارخانه۳۸,۵۰۰ ریال
۱۰۲۴۳۱۲میلگرد آجدار A3 ابهر ۱۲ متری درب کارخانه۳۸,۵۰۰ ریال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر ۱۲ متری درب کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر ۱۲ متری درب کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر ۱۲ متری درب کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر ۱۲ متری درب کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر ۱۲ متری درب کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر ۱۲ متری درب کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۹/۱۸
کد سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۵۶۵۱۴میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۱۸۵۶۶۱۶میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۱۸۵۶۷۱۸میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۱۸۵۶۸۲۰میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۱۸۵۶۹۲۲میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
۱۸۵۷۰۲۵میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۳۷,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۹/۱۸
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۸۳۱۰میلگرد آجدار A2 بردسیرکرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۹,۵۰۰ ریال
۱۲۸۴۱۰میلگرد آجدار A3 بردسیرکرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۰,۵۰۰ ریال
۱۲۸۵۱۲میلگرد آجدار A2 بردسیرکرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۸,۵۰۰ ریال
۱۲۸۶۱۲میلگرد آجدار A3 بردسیرکرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۹,۰۰۰ ریال
۱۲۸۷۱۴میلگرد آجدار A2 بردسیرکرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۸,۰۰۰ ریال
۱۲۸۸۱۴میلگرد آجدار A3 بردسیرکرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۸,۳۰۰ ریال
۱۲۸۹۱۶میلگرد آجدار A2 بردسیرکرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۸,۰۰۰ ریال
۱۲۹۰۱۶میلگرد آجدار A3 بردسیرکرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۸,۳۰۰ ریال
۵۰۷۴۲۰میلگرد آجدار A3 بردسیرکرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۹/۱۸
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۳۶۸میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۳۹,۰۰۰ ریال
۱۸۱۴۰۱۰میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۳۷,۰۰۰ ریال
۵۰۳۸۱۲میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۳۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۹/۱۷
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۶۲۱۰میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۸,۰۰۰ ریال
۱۲۶۳۱۲میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۹,۰۰۰ ریال
۱۲۶۴۱۴میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۸,۵۰۰ ریال
۱۲۶۵۱۶میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۸,۵۰۰ ریال
۱۲۶۶۱۸میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۸,۰۰۰ ریال
۱۲۶۷۲۰میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۸,۰۰۰ ریال
۱۲۶۸۲۲میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۸,۰۰۰ ریال
۱۲۷۰۲۸میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۸,۰۰۰ ریال
۱۲۷۱۳۲میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۹/۱۷
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۵۳۸۱۰میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۷,۳۰۰ ریال
۱۸۵۳۹۱۲میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۷,۳۰۰ ریال
۱۸۵۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۷,۳۰۰ ریال
۱۸۵۴۱۱۶میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۷,۳۰۰ ریال
۱۸۵۴۲۱۸میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۷,۳۰۰ ریال
۱۸۵۴۳۲۰میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۳۷,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۹/۱۱
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۱۱۲۱۰میلگرد آجدار A2 آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۸,۸۰۰ ریال
۱۰۱۱۳۱۲میلگرد آجدار A2 آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۸,۸۰۰ ریال
۱۴۷۸۱۰میلگرد آجدار A3 آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۹,۸۰۰ ریال
۱۴۷۹۱۲میلگرد آجدار A3 آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۹,۸۰۰ ریال
۱۰۱۱۵۱۴میلگرد آجدار A3 آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۸,۸۰۰ ریال
۱۰۱۱۴۱۶میلگرد آجدار A3 آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۸,۸۰۰ ریال
۱۰۱۱۶۱۸میلگرد آجدار A3 آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۸,۸۰۰ ریال
۱۴۸۰۲۰میلگرد آجدار A3 آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۸,۸۰۰ ریال
۱۴۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۸,۸۰۰ ریال
۱۴۸۲۲۵میلگرد آجدار A3 آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۸,۸۰۰ ریال
۱۰۱۲۰۲۸میلگرد آجدار A3 آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۸,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۹/۱۰
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۲۶۳۱۰میلگرد آجدار A3 ارگ تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۰,۵۰۰ ریال
۱۶۹۲۱۶میلگرد آجدار A3 ارگ تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۹,۱۰۰ ریال
۱۶۹۳۱۸میلگرد آجدار A3 ارگ تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۹,۱۰۰ ریال
۵۰۷۰۲۰میلگرد آجدار A3 ارگ تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۹,۱۰۰ ریال
۱۶۹۴۲۲میلگرد آجدار A3 ارگ تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۹,۱۰۰ ریال
۱۶۹۵۲۵میلگرد آجدار A3 ارگ تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۹,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۹/۱۰
کد سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۴۷۱۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۴۱,۳۰۰ ریال
۵۷۴۸۱۴میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۵۱۴۳۱۶میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۵۰۵۳۱۸میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۵۰۶۸۲۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۵۰۸۲۲۵میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۵۰۸۶۲۸میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۴۱,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۰۹/۰۱
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۴۴۸میلگرد آجدار A2 فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۴۴,۸۰۰ ریال
۱۲۰۴۳ ۱۰میلگرد آجدار A2 فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۴۴,۵۰۰ ریال
۱۲۰۴۵۱۰میلگرد آجدار A3 فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۴۵,۵۰۰ ریال
۱۲۰۴۶۱۲میلگرد آجدار A3 فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۴۴,۵۰۰ ریال
۱۲۰۴۷۱۴میلگرد آجدار A3 فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۴۴,۰۰۰ ریال
۱۲۰۴۸ ۱۶میلگرد آجدار A3 فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۴۴,۰۰۰ ریال
۱۲۰۴۹۱۸میلگرد آجدار A3 فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۴۴,۰۰۰ ریال
۱۲۰۵۰۲۰میلگرد آجدار A3 فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۴۴,۰۰۰ ریال
۱۲۰۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۴۴,۰۰۰ ریال
۱۲۰۵۱۲۵میلگرد آجدار A3 فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۴۴,۰۰۰ ریال
۱۲۰۵۲۲۸میلگرد آجدار A3 فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۴۴,۰۰۰ ریال
۱۲۰۵۳۳۰میلگرد آجدار A3 فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۴۴,۰۰۰ ریال
۱۲۰۵۵۳۲میلگرد آجدار A3 فولاد آذر امین شاخه ۱۲متری کارخانه۴۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۰۹/۰۱
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۹۸میلگرد آجدار A2 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۵,۵۰۰ ریال
۵۰۲۶۱۰میلگرد آجدار A2 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۳,۲۰۰ ریال
۵۴۸۶۱۲میلگرد آجدار A2 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۲,۰۰۰ ریال
۶۲۰۱۶میلگرد آجدار A3 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۲,۰۰۰ ریال
۶۲۲۱۸میلگرد آجدار A3 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۲,۰۰۰ ریال
۶۲۳۲۰میلگرد آجدار A3 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۸/۳۰
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۳۳۱۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۴۴,۶۰۰ ریال
۵۰۴۲۱۴میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۴۴,۶۰۰ ریال
۵۰۵۵۱۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۴۲,۲۰۰ ریال
۵۰۶۲۲۰میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۴۳,۲۰۰ ریال
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۴۱,۵۰۰ ریال
۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۴۳,۰۰۰ ریال
۵۰۹۶۲۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۴۱,۵۰۰ ریال
۵۱۰۵۳۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۴۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۸/۱۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۸۱۱۷۱۰میلگرد آجدار A2 سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۸,۸۰۰ ریال
۱۸۱۱۸۱۲میلگرد آجدار A2 سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۸,۵۰۰ ریال
۱۸۱۱۹۱۴میلگرد آجدار A2 سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۸,۵۰۰ ریال
۱۸۱۲۰۱۶میلگرد آجدار A2 سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۸,۲۰۰ ریال
۱۸۱۲۱۱۸میلگرد آجدار A2 سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۸,۲۰۰ ریال
۱۸۱۲۲۲۰میلگرد آجدار A2 سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۸,۲۰۰ ریال
۱۸۱۲۳۱۲میلگرد آجدار A3 سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۸,۵۰۰ ریال
۱۸۱۲۴۱۴میلگرد آجدار A3 سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۸,۵۰۰ ریال
۱۸۱۲۵۱۶میلگرد آجدار A3 سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۸,۲۰۰ ریال
۱۸۱۲۶۱۸میلگرد آجدار A3 سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۸,۲۰۰ ریال
۱۸۱۲۷۲۰میلگرد آجدار A3 سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۸,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۷/۲۵
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۶۲۷۸میلگرد آجدار A2 پارس آرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۴,۹۰۰ ریال
۱۷۶۲۸۸میلگرد آجدار A2 پارس آرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۴,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۷/۲۱
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۲۰۸۱۲میلگرد آجدار A3 نیک صدرا طوس شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۶,۰۰۰ ریال
۱۶۲۹۱۴میلگرد آجدار A3 نیک صدرا طوس شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۵,۰۰۰ ریال
۱۶۳۰۱۶میلگرد آجدار A3 نیک صدرا طوس شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۷/۱۰
کد سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۸۱۱۰میلگرد آجدار A3 صبا فولاد زاگرس شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۵۰,۰۰۰ ریال
۱۶۸۲۱۲میلگرد آجدار A3 صبا فولاد زاگرس شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۴۷,۴۰۰ ریال
۱۶۸۳۱۴میلگرد آجدار A3 صبا فولاد زاگرس شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۴۶,۵۰۰ ریال
۱۶۸۴۱۶میلگرد آجدار A3 صبا فولاد زاگرس شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۴۶,۵۰۰ ریال
۱۶۸۵۱۸میلگرد آجدار A3 صبا فولاد زاگرس شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۴۶,۵۰۰ ریال
۵۰۷۶۲۰میلگرد آجدار A3 صبا فولاد زاگرس شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۴۶,۵۰۰ ریال
۱۶۸۶۲۲میلگرد آجدار A3 صبا فولاد زاگرس شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۴۶,۵۰۰ ریال
۱۶۸۷۲۵میلگرد آجدار A3 صبا فولاد زاگرس شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۴۶,۵۰۰ ریال
۱۶۸۸۲۸میلگرد آجدار A3 صبا فولاد زاگرس شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۴۶,۵۰۰ ریال
۱۶۸۹۳۲میلگرد آجدار A3 صبا فولاد زاگرس شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۴۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۷/۱۰
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۶۹۶۱۲میلگرد آجدار A3 جهان فولاد غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۷,۱۰۰ ریال
۱۶۹۸۱۴میلگرد آجدار A3 جهان فولاد غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۷,۱۰۰ ریال
۱۶۹۷۱۶میلگرد آجدار A3 جهان فولاد غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۷,۱۰۰ ریال
۱۸۲۱۵‍۱۸میلگرد آجدار A3 جهان فولاد غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۷,۱۰۰ ریال
۱۸۲۱۶۲۰میلگرد آجدار A3 جهان فولاد غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۷,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۷/۰۹
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۵۱۲۱۲میلگرد آجدار A3 قائم شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۶,۶۰۰ ریال
۱۷۴۵۳۱۴میلگرد آجدار A3 قائم شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۶,۶۰۰ ریال
۱۷۴۵۴۱۶میلگرد آجدار A3 قائم شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۶,۶۰۰ ریال
۱۷۴۵۵‍۱۸میلگرد آجدار A3 قائم شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۶,۶۰۰ ریال
۱۷۴۵۶۲۰میلگرد آجدار A3 قائم شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۶,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۷/۰۷
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۴۲۴۲۲میلگرد آجدار A3 بافق سرمد ابر کوه شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۵۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۷/۰۴
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۷۳۰۴۱۰میلگرد آجدار A3 فولاد اردبیل شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۸,۵۰۰ ریال
۱۷۳۰۵۱۲میلگرد آجدار A3 فولاد اردبیل شاخه ۱۲ متری کارخانه۴۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۷/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۲۰۵۱۴میلگرد آجدار A3 ایوان غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۴۵,۵۰۰ ریال
۱۰۲۰۶۱۶میلگرد آجدار A3 ایوان غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۴۵,۵۰۰ ریال
۱۱۰۴۱۸میلگرد آجدار A3 ایوان غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۴۵,۵۰۰ ریال
۱۲۱۰۲۰میلگرد آجدار A3 ایوان غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۴۵,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۵/۲۴
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۲۶۸میلگرد آجدار A2 تیکمه داش سایز ۱۲ متری کارخانه۴۶,۷۰۰ ریال
۱۲۰۲۸۱۲میلگرد آجدار A3 تیکمه داش سایز ۱۲ متری کارخانه۴۶,۴۵۰ ریال
۱۲۰۲۹۱۴میلگرد آجدار A3 تیکمه داش سایز ۱۲ متری کارخانه۴۵,۹۵۰ ریال
۱۲۰۷۱۱۶میلگرد آجدار A3 تیکمه داش سایز ۱۲ متری کارخانه۴۵,۹۵۰ ریال
۱۲۰۳۱۱۸میلگرد آجدار A3 تیکمه داش سایز ۱۲ متری کارخانه۴۵,۹۵۰ ریال
۵۰۷۸۲۰میلگرد آجدار A3 تیکمه داش سایز ۱۲ متری کارخانه۴۵,۹۵۰ ریال
۶۶۳۲۲میلگرد آجدار A3 تیکمه داش سایز ۱۲ متری کارخانه۴۵,۹۵۰ ریال
۶۶۴۲۵میلگرد آجدار A3 تیکمه داش سایز ۱۲ متری کارخانه۴۵,۹۵۰ ریال
۱۲۰۳۲۲۸میلگرد آجدار A3 تیکمه داش سایز ۱۲ متری کارخانه۴۵,۹۵۰ ریال
۱۲۰۳۳۳۲میلگرد آجدار A3 تیکمه داش سایز ۱۲ متری کارخانه۴۵,۹۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۴/۲۳
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۸۶۱۸میلگرد آجدار A4 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۳۵,۸۰۰ ریال
۱۰۸۸۲۲میلگرد آجدار A4 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۳۵,۸۰۰ ریال
۱۰۸۹۲۵میلگرد آجدار A4 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۳۵,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۴/۰۹
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۳۲۱۴میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۴,۱۰۰ ریال
۵۸۳۳۱۶میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۴,۱۰۰ ریال
۵۸۳۴۱۸میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۴,۱۰۰ ریال
۵۰۷۷۲۰میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۴,۱۰۰ ریال
۱۰۱۵۷۲۵میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۴,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۳/۳۱
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۳۱۱۰میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۲,۳۰۰ ریال
۶۸۶۱۲میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۲,۳۰۰ ریال
۵۲۵۷۱۴میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۳,۲۰۰ ریال
۵۷۳۱۱۶میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۳,۷۰۰ ریال
۵۰۵۸۱۸میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۲,۵۰۰ ریال
۵۷۸۴۲۰میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۳,۲۰۰ ریال
۵۷۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۳,۲۰۰ ریال
۵۷۸۶۲۵میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۳,۲۰۰ ریال
۱۰۱۸۲۳۲میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کار خانه۳۳,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۳/۲۳
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۵۰۸میلگرد آجدار A2 درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۶۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۲۵۱۱۰میلگرد آجدار A2 درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۴۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۲۵۲۱۲میلگرد آجدار A3 درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۴۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۲۵۳۱۴میلگرد آجدار A3 درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۲۵۴۱۶میلگرد آجدار A3 درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۲۵۵۱۸میلگرد آجدار A3 درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۲۵۶۲۰میلگرد آجدار A3 درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۲۵۷۲۲میلگرد آجدار A3 درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۲۵۹۲۵میلگرد آجدار A3 درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۱۲۶۰۲۸میلگرد آجدار A3 درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
۵۰۰۷۳۲میلگرد آجدار A3 درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۲,۰۰۰ ریال (خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۷/۰۳/۰۳
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۱۵۸میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰۱۶۱۰میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۹,۴۰۰ ریال
۱۲۰۱۷۱۲میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
۱۲۰۱۸۱۴میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۴۰۰ ریال
۱۲۰۱۹۱۶میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۴۰۰ ریال
۱۲۰۲۰۱۸میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۴۰۰ ریال
۱۲۰۴۲۲۰میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۴۰۰ ریال
۱۰۲۰۲۲۲میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۲/۲۴
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۴۸۵۱۲میلگرد آجدار A4 کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۰,۵۰۵ ریال
۵۹۸۹۱۴میلگرد آجدار A4 کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
۵۰۵۱۱۶میلگرد آجدار A4 کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
۵۰۵۷۱۸میلگرد آجدار A4 کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
۵۰۶۵۲۰میلگرد آجدار A4 کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
۵۰۸۴۲۲میلگرد آجدار A4 کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
۱۴۸۶۲۵میلگرد آجدار A4 کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
۵۱۰۰۲۸میلگرد آجدار A4 کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
۱۴۸۷۳۲میلگرد آجدار A4 کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
۵۱۰۸۳۶میلگرد آجدار A4 کویرکاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۶۵۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۲۵۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۲۵۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۲۵۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۲۵۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۲۵۰ ریال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۲۵۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۲۵۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۲۵۰ ریال
۵۰۹۵۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۲۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۲۶
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۵۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۳۰۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۹۵۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۲
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۶۲۱۰میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۱۲۶۳۱۲میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۱۲۶۴۱۴میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۲۰۰ ریال
۱۲۶۵۱۶میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۲۰۰ ریال
۱۲۶۶۱۸میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۱۲۶۷۲۰میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۱۲۶۸۲۲میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۱۲۶۹۲۵میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۱۲۷۰۲۸میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۱۲۷۱۳۲میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۲
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۵۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۳۰۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۱
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۵۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۸,۳۰۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۷,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۷۵۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۵۵۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۴۵۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۶,۲۵۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۵,۹۵۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۵,۹۵۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۵,۹۵۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۵,۹۵۰ ریال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۵,۹۵۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۵,۹۵۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۵,۹۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۰۹۶۲۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۱۰۵۳۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۵۰۵۲۰میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۰۶۶۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۵۰۷۲۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۰۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۵۰۹۲۵میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۰۹۴۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۰۹۹۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۳۵۷۳۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۵۰۸میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲۰۰۰ريال
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۸۵۰ريال
۵۲۵۱۱۰میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۵۰۰ريال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۶۵۰ريال
۵۵۲۶۱۲میلگرد آجدار A2 نیشابورشاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۹۰۰ريال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۰۵۰ريال
۵۰۵۳۱۴میلگرد آجدار A2 نیشابورشاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۴۵۰ريال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۰۵۰ريال
۵۴۸۸۱۶میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۴۵۰ريال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۰۵۰ريال
۵۴۸۹۱۸میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۴۵۰ريال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۰۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲متری کارخانه۲۵۶۰۰ريال
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۵۲۰۰ريال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴۳۰۰ريال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴۳۰۰ريال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳۷۰۰ريال
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴۴۰۰ريال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۴۷۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۱۰۰ريال
۵۱۴۶۱۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۱۰۰ريال
۵۱۰۳۱۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۵۰۱۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۹۳۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۹۸۳۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۱۰۱۳۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۱۰۲۳۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۹۰۰ريال
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۱۰۰ريال
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۵۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۰۰۱۸میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۵۹۷۰ ریال
۵۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۲۰۰ ریال
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۷۰۰ ریال
۵۰۰۴۸میلگرد آجدار A2 پارس آرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۵۹۷۰ ریال
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۱۰۰ ریال
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۷۵۰ ریال
۵۰۰۷۸میلگرد آجدار A2 تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۶۰۰ ریال
۵۰۰۸۸میلگرد آجدار A2 الیگودرز شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۴۵۰ ریال
۵۰۰۹۸میلگرد آجدار A2 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۵۵۰ ریال
۵۰۱۰۸میلگرد آجدار A2 کاوه شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۶۰۰ ریال
۵۰۱۱۸میلگرد آجدار A3 سپهر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۱۶۴۰۰ ریال

دیدگاهها

 1. :

  سلام روزتون بخیر انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز کنونی میتونم بپرسم میلگرد آجدار َ A3 نوع آج چیه َA2 نوع آج چیه

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام روز شما بخیر انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز کنونی A3 نوع آج مارپیچی A2 نوع آج جناغی توضیحات کامل در سایتمون هست.

 2. :

  سلام ببخشید میتونم بپرسم روش تشخیص میلگرد “آج ۳۴۰” و میلگرد “آج ۴۰۰” به چه صورت میباشد؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام در “آج ۳۴۰” ، آج ها با زاویه ۴۵ درجه و بصورت مارپیچی میباشد. برای درک بهتر، میله ای را در نظر بگیرید که نخی بدور آن با زاویه ۴۵ درجه پیچیده شده است. در “آج ۳۴۰” هم این گونه است. ولی در “آج ۴۰۰” زاویه آج ها ۴۵ درجه است ولی اگر از روبرو به میلگرد نگاه کنید، آجها بصورت جناقی (هفت و هشت) میباشد.

 3. :

  سلام وقتتون بخیر خواهشا میتونم بپرسم فرق بین میلگرد آجدار A2 , A3 چیست با توضیحات کاما بگین ممنون میشم

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام وقت شما بخیر
   مشخصات میلگرد A2 آجدار
   میلگرد A2 ، بعنوان یک میلگرد آجدار میباشد که تنش جاری آن برابر با ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۹ درصد، نسبتا نرم بوده و نسبت به نوع A1 ، تردتر میباشد. آج های آن بصورت موازی و فنری شکل است. برای مصارف ساختمانی ، علی الخصوص خاموت زنی بسیار مناسب میباشد.
   مشخصات میلگرد A3 آجدار:
   تنش جاری آن ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد و تنش گسیختگی آن برابر ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. تغییر شکل نسبی پلاستیکی آن ۱۴ درصد بوده و بطور کلی میلگردی ترد است و برای ساختمان مناسب میباشد. آج های آن بشکل جناقی (هفت و هشت) میباشد. در مکان هایی که سازه با تغییر شکل مواجه است، این میلگرد مناسب نبوده و عملیات جوشکاری در آن ممنوع میباشد.

 4. :

  سلام وقت بخیر خواص مکانیکی میلگردها – تست کرنش و کشش و خمش حداکثر نیرویی وارد میشود که به میلگرد وارد‌ دچار تغییر شکل دائمی میشود

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام وقت شما بخیر از این سایت مارو انتخاب کردین ممنونم حداکثر نیرویی است که به میلگرد وارد‌ و میلگرد دچار تغییر شکل دائمی نمی‌شود. اگر مقدار نیرو افزایش یابد، میلگرد بحالت اولیه بر نمی‌گردد و برای همیشه تغییر شکل می‌دهد. خاصیت برگشت پذیری را ‌خاصیت الاستیکه‌ و خاصیت برگشت ناپذیری را ‌خاصیت پلاستیک‌ می‌نامند. در طراحی‌ها، ملاک انتخاب میلگرد، مقدار تنش تسلیم است. به همین خاطر است که بخاطر همین خاصیت بسیار مهم، مقدار تنش تسلیم در نامگذاری میلگردها سهیم است. در میلگرد آج ۳۴۰‌،‌ حداقل تنش تسلیم این میلگرد، ۳۴۰ مگاپاسکال (MPA) است. ‌

 5. :

  سلام بریدن میلگردها باید حتی‌الامکان با وسائل مکانیکی صورت گیرد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام روزتون بخیر بریدن میلگردها باید حتی‌الامکان با وسائل مکانیکی صورت گیرد (بویژه برای فولادهای با مقاومت بیشتر و اصلاح سرد شده به روش پیچاندن). خم کردن میلگرد باید به روش سرد انجام شود. استفاده از حرارت (بیش از ۱۰۰ درجه سانتی گراد) برای خم کردن میلگرد مجاز نیست. خم کردن میلگردهای داخل بتن نظیر میلگردهای انتظار یا باز کردن میلگردهای خم شده مجاز نیست مگر با اجازه دستگاه نظارت و پیش بینی در طرح . برای اطلاعات بیشتر با کارشناس ما تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *