میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

این نوع میلگرد را به دلیل آجدار بودن سطح آن میلگرد آجدار مینامند.خواص ساختاری این نوع میلگرد ها بهتر از میلگرد ساده عادی هستند. برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مقاومت سازه های بتنی از میلگرد آجدار استفاده میشود و به دلیل خواص مقاومت کششی ، خمشی و ارتجاعی کردن بتن آرمه (ضد زلزه کردن ساختمان بتنی) از این میلگرد در اسکلت فلزی سازه های بتنی استفاده میشود.
مشخصه های محاسباتی مهم میلگرد عبارت است از : ۱- مقاومت تسلیم ۲-اسپیسر میلگرد ۳-مقاومت کششی

استانداردهای میلگرد آجدار

این نوع میلگردها بر اساس استانداردهای قدیمی A2 A3 A4 دسته بندی میشوند ولی استانداردهای کنونی میلگردهای آجدار عبارت است از :
میلگرد آجدار 340 – میلگرد آجدار مارپیچ
میلگرد آجدار 400 – میلگرد آجدار جناقی
میلگرد آجدار 500 – میلگرد آجدار مرکب
میلگرد آجدار از قطر ۵.۵ تا ۴۰ میلیمتر تولید میشود.

دسته:

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۲۶

کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۱۲۵۱۰میلگرد آجدار A2 کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۳,۲۰۰ ریال

۱۰۱۲۶۱۰میلگرد آجدار A3 کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۴,۳۰۰ ریال

۱۰۱۲۷۱۲میلگرد آجدار A3 کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۲,۸۰۰ ریال

۱۰۱۹۵۱۲میلگرد آجدار A2 کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۲,۶۰۰ ریال

۱۰۱۹۶۱۴میلگرد آجدار A2 کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۲,۵۰۰ ریال

۱۰۱۹۷۱۶میلگرد آجدار A3 کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۲,۷۰۰ ریال

۱۰۱۲۸۱۶میلگرد آجدار A3 کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۲,۵۰۰ ریال

۱۰۱۲۹۲۵میلگرد آجدار A2 کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۲,۸۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۲۶
کد سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۵۰۰۸میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۳,۰۰۰ ریال

۵۵۰۱۱۰میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۲,۷۰۰ ریال

۵۷۴۷۱۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۲,۲۰۰ ریال

۵۷۴۸۱۴میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۱,۹۰۰ ریال

۵۵۰۶۱۶میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۱,۹۰۰ ریال

۵۵۰۴۱۸میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۱,۹۰۰ ریال

۵۲۵۹۲۰میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۱,۹۰۰ ریال

۵۵۰۷۲۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۱,۹۰۰ ریال

۵۵۰۹۲۵میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۱,۹۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۲۶
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۱۹۲۸میلگرد آجدار A2 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۴,۰۰۰ ریال

۵۱۴۷۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۴,۶۰۰ ریال

۱۰۱۹۳۱۰میلگرد آجدار A2 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۳,۰۰۰ ریال

۱۰۱۹۴۱۲میلگرد آجدار A2 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۳,۰۰۰ ریال

۵۱۰۳۱۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۳,۹۰۰ ریال

۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۳,۹۰۰ ریال

۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۳,۴۰۰ ریال

۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۳,۴۰۰ ریال

۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۳,۴۰۰ ریال

۵۱۰۱۳۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۳,۴۰۰ ریال

۵۰۹۳۲۵میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۳,۴۰۰ ریال

۵۰۹۸۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۳,۴۰۰ ریال

۵۱۰۲۳۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۳,۴۰۰ ریال

۵۱۰۷۳۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۳,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۲۵
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۹۰۱۲میلگرد آجدار میانه A3 شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۲,۷۰۰ ریال
۵۷۹۱۱۴میلگرد آجدار میانه A3 شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۲,۴۰۰ ریال
۵۷۹۲۱۶میلگرد آجدار میانه A3 شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۲,۴۰۰ ریال
۵۷۹۴۱۸میلگرد آجدار میانه A3 شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۲,۴۰۰ ریال
۵۷۹۵۲۰میلگرد آجدار میانه A3 شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۲,۴۰۰ ریال
۵۷۹۷۲۵میلگرد آجدار میانه A3 شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۲,۴۰۰ ریال
۵۷۹۸۲۸میلگرد آجدار میانه A3 شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۲,۴۰۰ ریال
۱۰۱۸۵۳۲میلگرد آجدار میانه A3 شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۲,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۲۵
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۱۸۳۸میلگرد آجدار A2 پارس شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۷۵۰ ریال
۱۰۱۸۴۱۲میلگرد آجدار A2 پارس شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۶۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۸۴۲۰میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۱۵۰ ریال
۵۷۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۱۵۰ ریال
۵۷۸۶۲۵میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۱۵۰ ریال
۵۷۳۱۱۰میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۷۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۲۵۷۱۴میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۱۵۰ ریال
۵۰۵۸۱۸میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۵۰ ریال
۵۷۸۴۲۰میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۱۵۰ ریال
۵۷۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۱۵۰ ریال
۵۷۸۶۲۵میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۱۵۰ ریال
۵۷۸۸۲۸میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۱۵۰ ریال
۱۰۱۸۲۳۲میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۱۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۲۵
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۴۴۸میلگرد آجدار A2 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۳,۲۰۰ ریال
۱۲۰۴۳۱۰میلگرد آجدار A2 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
۱۲۰۴۵۱۰میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۳,۹۰۰ ریال
۱۲۰۴۶۱۲میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۱۲۰۴۷۱۴میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۱۲۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۱۲۰۴۹۱۸میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۱۲۰۵۰۲۰میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۱۲۰۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۱۲۰۵۱۲۵میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۱۲۰۵۲۲۸میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۱۲۰۵۳۳۰میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۱۲۰۵۵۳۲میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۲۴
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۰۳۸میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۱۲۰۰۲۱۰میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۲,۷۰۰ ریال
۵۰۳۵۱۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۴۴۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۵۲۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۵۹۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۶۶۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۸۵۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۹۴۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۹۹۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۴۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۳۵۷۳۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۲۴
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۹۵۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۲۴
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۳۰۱۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۵۰۰ ریال
۵۴۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۵۰۰ ریال
۵۴۳۱۱۴میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۵۰۰ ریال
۵۴۳۳۱۶میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۴۳۴۱۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۶۴۲۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۸۲۲۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۹۲۲۵میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۴۳۸۲۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۱۰۴۳۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۲۴
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۱۵۴۱۰میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۱۰۱۵۵۱۲میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۰۷۷۲۰میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۱۰۱۵۶۲۲میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۱۰۱۵۷۲۵میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۲۳
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۱۵۸میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۴,۲۰۰ ریال
۱۲۰۱۷۱۲میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۱۲۰۱۸۱۴میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۱۲۰۱۹۱۶میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۱۲۰۲۰۱۸میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۱۲۰۴۲۲۰میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۲۳
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۱۶۱۰میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۳,۶۰۰ ریال
۵۸۶۵۱۴میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۸۶۱۴میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۵۲۴۱۶میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۲۶۲۱۶میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۵۲۵۱۸میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۲۳
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر سایز ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر سایز ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر سایز ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۲۰۰ ریال
۱۰۱۷۳۱۴میلگرد آجدار A4 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۱۰۱۷۲۱۶میلگرد آجدار A4 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۱۰۱۷۴۱۸میلگرد آجدار A4 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۲۳
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۹۴۰۱۰میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۳,۶۰۰ ریال
۵۹۴۱۱۲میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۷۰۰ ریال
۵۹۱۰۱۴میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۷۰۰ ریال
۵۹۱۱۱۶میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۷۰۰ ریال
۵۹۱۲۱۸میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۷۰۰ ریال
۶۱۳۲۵میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۷۰۰ ریال
۱۰۱۷۱۳۲میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۰/۲۱
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۱۳۰۱۰میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۵,۰۰۰ ریال
۱۰۱۳۱۱۲میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۴,۰۰۰ ریال
۱۰۱۳۲۱۴میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۲۰۰ ریال
۱۰۱۳۳۱۶میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۲۰۰ ریال
۱۰۱۳۴۱۸میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۱۰۱۳۵۲۰میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۱۰۱۳۶۲۲میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۱۰۱۳۷۲۵میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۰/۲۱
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۰۳۸میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۱۲۰۰۲۱۰میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۲,۷۰۰ ریال
۵۰۳۵۱۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۴۴۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۵۲۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۵۹۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۶۶۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۸۵۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۹۴۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۹۹۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۴۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۳۵۷۳۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۰/۲۱
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر سایز ۱۲ متری کارخانه۲۳,۲۰۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر سایز ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر سایز ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۰/۲۱
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۱۵۸میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۸۵۰ ریال
۱۲۰۱۶۱۰میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۲۵۰ ریال
۵۹۶۳۱۲میلگرد آجدار A3 شمس شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۵۰ ریال
۱۲۰۱۷۱۲میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۷۰۰ ریال
۱۲۰۱۳۱۴میلگرد آجدار A2 شمس شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۴۵۰ ریال
۵۹۶۴۱۴میلگرد آجدار A3 شمس شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۵۰ ریال
۱۲۰۱۲۱۶میلگرد آجدار A2 شمس شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۴۵۰ ریال
۵۹۶۵۱۶میلگرد آجدار A3 شمس شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۵۰ ریال
۱۲۰۲۰۱۸میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۲۰
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۱۵۴۱۰میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۱۰۱۵۵۱۲میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۰۷۷۲۰میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۱۰۱۵۶۲۲میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۱۰۱۵۷۲۵میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۲۰
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۱۶۱۰میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۳,۵۵۰ ریال
۵۸۶۵۱۴میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۴۵۰ ریال
۵۰۸۶۱۴میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۴۵۰ ریال
۵۵۲۴۱۶میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۴۵۰ ریال
۵۲۶۲۱۶میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۴۵۰ ریال
۵۵۲۵۱۸میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۴۵۰ ریال
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۴۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۲۰
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۴۴۸میلگرد آجدار A2 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۳,۲۰۰ ریال
۱۲۰۴۳۱۰میلگرد آجدار A2 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
۱۲۰۴۵۱۰میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۳,۹۰۰ ریال
۱۲۰۴۶۱۲میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۱۲۰۴۷۱۴میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۱۲۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۱۲۰۴۹۱۸میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۱۲۰۵۰۲۰میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۱۲۰۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۱۲۰۵۱۲۵میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۱۲۰۵۲۲۸میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۱۲۰۵۳۳۰میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۱۲۰۵۵۳۲میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۲۰
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۳۰۱۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۴۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۴۳۱۱۴میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۴۳۳۱۶میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
۵۴۳۴۱۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
۵۰۶۴۲۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
۵۰۸۲۲۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
۵۰۹۲۲۵میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
۵۴۳۸۲۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۱۰۴۳۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۲۰
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۲۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۶۵۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۶۵۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۶۵۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۶۵۰ ریال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۶۵۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۶۵۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۶۵۰ ریال
۵۰۹۵۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۶۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۹
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۹۸میلگرد آجدار A2 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۷۰۰ ریال
۵۰۲۶۱۰میلگرد آجدار A2 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۴۸۶۱۲میلگرد آجدار A2 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۵۴۸۷۱۴میلگرد آجدار A2 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۲۰۰ ریال
۶۲۰۱۶میلگرد آجدار A3 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۲۰۰ ریال
۶۲۲۱۸میلگرد آجدار A3 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۲۰۰ ریال
۶۲۳۲۰میلگرد آجدار A3 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۴۷۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۶۰۰ ریال
۵۱۰۳۱۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۹۰۰ ریال
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۹۰۰ ریال
۵۰۵۰۱۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۹۰۰ ریال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۱۰۱۳۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۰۹۳۲۵میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۰۹۸۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۱۰۲۳۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۱۰۷۳۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۹
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر سایز ۱۲ متری کارخانه۲۳,۲۰۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر سایز ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر سایز ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۹
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۳۶۸میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۰۱۲۱۰میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۶۰۰ ریال
۵۰۳۸۱۲میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۸
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۳۳۱۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانهتماس بگیرید
۵۰۴۲۱۴میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانهتماس بگیرید
۵۰۴۹۱۶میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۸۵۰ ریال
۵۰۵۵۱۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۸۵۰ ریال
۵۰۶۲۲۰میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۸۵۰ ریال
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۸۵۰ ریال
۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۸۵۰ ریال
۵۰۹۶۲۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۸۵۰ ریال
۵۱۰۵۳۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۸
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۰۳۸میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۶۰۰ ریال
۱۲۰۰۲۱۰میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۰۳۵۱۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۰۴۴۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۰۵۲۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۰۵۹۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۰۶۶۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۰۸۵۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۰۹۴۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۰۹۹۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۴۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۳۵۷۳۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۸
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۴,۰۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
۵۰۹۵۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۸
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۹۴۱۱۲میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۳,۷۰۰ ریال
۵۹۱۰۱۴میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۹۱۱۱۶میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۹۱۲۱۸میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۳,۰۰۰ ریال
۶۱۳۲۵میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۷
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۱۶۱۰میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۳,۶۰۰ ریال
۵۸۶۵۱۴میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۸۶۱۴میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۵۲۴۱۶میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۲۶۲۱۶میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۵۲۵۱۸میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۷
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۹۵۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۷
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۳۶۸میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۲۰۰ ریال
۵۰۱۲۱۰میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۳۸۱۲میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۷
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر سایز ۱۲ متری کارخانه۲۳,۲۰۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر سایز ۱۲ متری کارخانه۲۲,۱۰۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر سایز ۱۲ متری کارخانه۲۲,۱۰۰ ریال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۴۷۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۶۰۰ ریال
۵۱۰۳۱۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۸۰۰ ریال
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۸۰۰ ریال
۵۰۵۰۱۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۸۰۰ ریال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۱۰۱۳۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۰۹۳۲۵میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۰۹۸۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۱۰۲۳۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۱۰۷۳۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۷
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۳۳۱۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانهتماس بگیرید
۵۰۴۲۱۴میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانهتماس بگیرید
۵۰۴۹۱۶میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۲۵,۸۰۰ ریال
۵۰۵۵۱۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۲۵,۸۰۰ ریال
۵۰۶۲۲۰میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۷۰۰ ریال
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۷۰۰ ریال
۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۷۰۰ ریال
۵۰۹۶۲۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۷۰۰ ریال
۵۱۰۵۳۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۷
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۹۴۱۱۲میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۳,۶۰۰ ریال
۵۹۱۰۱۴میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۹۰۰ ریال
۵۹۱۱۱۶میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۹۰۰ ریال
۵۹۱۲۱۸میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۹۰۰ ریال
۶۱۳۲۵میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۷
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۹۸میلگرد آجدار A2 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۵۰۲۶۱۰میلگرد آجدار A2 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۴۸۶۱۲میلگرد آجدار A2 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۴۸۷۱۴میلگرد آجدار A2 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۶۲۰۱۶میلگرد آجدار A3 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۶۲۲۱۸میلگرد آجدار A3 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۶۲۳۲۰میلگرد آجدار A3 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۰/۱۴
کد سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۱۴۵۱۰میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۳,۱۰۰ ریال
۵۷۵۱۱۲میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۲,۶۰۰ ریال
۱۰۱۴۶۱۶میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۲,۱۰۰ ریال
۱۰۱۴۷۱۸میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۲,۱۰۰ ریال
۵۷۵۲۲۰میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۲,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۰/۱۴
کد سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۴۷۱۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
۵۷۴۸۱۴میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۵۰۶۱۶میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۵۰۴۱۸میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۵۰۵۲۰میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۵۰۷۲۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
[تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۱۳
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۱۳۰۱۰میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۴,۸۰۰ ریال
۱۰۱۳۱۱۲میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۸۰۰ ریال
۱۰۱۳۲۱۴میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۱۰۱۳۳۱۶میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۱۰۱۳۴۱۸میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۱۰۱۳۵۲۰میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۱۰۱۳۶۲۲میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۱۰۱۳۷۲۵میلگرد آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۱۳
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۱۲۵۱۰میلگرد آجدار A2 کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۱۰۱۲۶۱۰میلگرد آجدار A3 کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۴,۲۰۰ ریال
۱۰۱۲۷۱۲میلگرد آجدار A3 کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
۱۰۱۲۸۱۶میلگرد آجدار A3 کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
۱۰۱۲۹۲۵میلگرد آجدار A2 کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۱۳
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۹۱۰۱۴میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۹۰۰ ریال
۵۹۱۱۱۶میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۹۰۰ ریال
۵۹۱۲۱۸میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۹۰۰ ریال
۶۱۳۲۵میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۱۳
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۳۶۸میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۳۰۰ ریال
۵۰۱۲۱۰میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۳۸۱۲میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۲
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۳۰۱۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۴۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۴۳۱۱۴میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۴۳۳۱۶میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
۵۴۳۴۱۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
۵۰۶۴۲۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
۵۰۸۲۲۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
۵۰۹۲۲۵میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
۵۴۳۸۲۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۱۰۴۳۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۲
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر سایز ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر سایز ۱۲ متری کارخانه۲۱,۶۰۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر سایز ۱۲ متری کارخانه۲۲,۶۵۰ ریال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۴۷۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۶۰۰ ریال
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۹۰۰ ریال
۵۰۵۰۱۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۹۰۰ ریال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۱۰۱۳۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۰۹۳۲۵میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۰۹۸۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۱۰۲۳۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۱۰۷۳۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۱
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۳۲۱۴میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۸۳۳۱۶میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۲۵۸۱۶میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۸۳۴۱۸میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۷۷۲۰میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۱
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۱۶۱۰میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۳,۷۰۰ ریال
۵۸۶۵۱۴میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۶۰۰ ریال
۵۰۸۶۱۴میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۶۰۰ ریال
۵۵۲۴۱۶میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۶۰۰ ریال
۵۲۶۲۱۶میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۶۰۰ ریال
۵۵۲۵۱۸میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۶۰۰ ریال
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۱
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۰۱۱۲۱۰میلگرد آجدار A2 آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۱۰۱۱۳۱۲میلگرد آجدار A2 آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۱۰۱۱۴۱۴میلگرد آجدار A3 آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۰۵۰ ریال
۱۰۱۱۵۱۶میلگرد آجدار A3 آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۰۵۰ ریال
۱۰۱۱۶۱۸میلگرد آجدار A3 آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۰۵۰ ریال
۱۰۱۱۷۲۰میلگرد آجدار A3 آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۰۵۰ ریال
۱۰۱۱۸۲۲میلگرد آجدار A3 آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۰۵۰ ریال
۱۰۱۱۹۲۵میلگرد آجدار A3 آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۰۵۰ ریال
۱۰۱۲۰۲۸میلگرد آجدار A3 آریان فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۰۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۱۱
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۰۳۸میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۷۰۰ ریال
۱۲۰۰۲۱۰میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۴۰۰ ریال
۵۰۳۵۱۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۵۰۴۴۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۵۰۵۲۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۵۰۵۹۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۵۰۶۶۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۵۰۸۵۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۵۰۹۴۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۵۰۹۹۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۵۴۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۵۳۵۷۳۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۰
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۹۸میلگرد آجدار A2 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۲۰۰ ریال
۵۰۲۶۱۰میلگرد آجدار A2 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۴۸۶۱۲میلگرد آجدار A2 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۴۸۷۱۴میلگرد آجدار A2 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۶۲۰۱۶میلگرد آجدار A3 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۶۲۲۱۸میلگرد آجدار A3 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۶۲۳۲۰میلگرد آجدار A3 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۰
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۳۰۱۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ریال
۵۴۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ریال
۵۴۳۱۱۴میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ریال
۵۴۳۳۱۶میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۴۳۴۱۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
۱۰۱۱۰۲۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۴۳۵۲۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۴۳۶۲۵میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۴۳۸۲۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ریال
۱۰۱۱۱۳۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۰
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۳۶۸میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۰۱۲۱۰میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
۵۰۳۸۱۲میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۰
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر سایز ۱۲ متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر سایز ۱۲ متری کارخانه۲۲,۶۵۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر سایز ۱۲ متری کارخانه۲۲,۶۵۰ ریال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۱۵۰ ریال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۱۵۰ ریال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۱۵۰ ریال
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۱۵۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۱۵۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۱۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۹
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۲۶۸میلگرد آجدار A2 کاوه تیکمه داش شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ریال
۱۲۰۲۷۱۰میلگرد آجدار A2 کاوه تیکمه داش شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۱۲۰۲۸۱۲میلگرد آجدار A3 کاوه تیکمه داش شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۱۲۰۲۹۱۴میلگرد آجدار A3 کاوه تیکمه داش شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۱۲۰۷۱۱۶میلگرد آجدار A3 کاوه تیکمه داش شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۱۲۰۳۱۱۸میلگرد آجدار A3 کاوه تیکمه داش شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۵۰۷۸۲۰میلگرد آجدار A3 کاوه تیکمه داش شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۶۶۳۲۲میلگرد آجدار A3 کاوه تیکمه داش شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۶۶۴۲۵میلگرد آجدار A3 کاوه تیکمه داش شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۱۲۰۳۲۲۸میلگرد آجدار A3 کاوه تیکمه داش شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
۱۲۰۳۳۳۲میلگرد آجدار A3 کاوه تیکمه داش شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۹
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۳۳۱۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۵۰۴۲۱۴میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۲۶,۱۰۰ ریال
۵۰۴۹۱۶میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۲۵,۹۰۰ ریال
۵۰۵۵۱۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴,۰۰۰ ریال
۵۰۶۲۲۰میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴,۰۰۰ ریال
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴,۰۰۰ ریال
۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴,۰۰۰ ریال
۵۰۹۶۲۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴,۰۰۰ ریال
۵۱۰۵۳۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۹
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۴۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۲۰۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۵۰۹۵۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۹
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ریال
۵۰۵۰۱۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ریال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۴۰۰ ریال
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۴۰۰ ریال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۴۰۰ ریال
۵۰۹۳۲۵میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۴۰۰ ریال
۵۰۹۸۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۴۰۰ ریال
۵۱۰۱۳۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۴۰۰ ریال
۵۱۰۲۳۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۱۰۷۳۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۰/۰۷
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر سایز ۱۲ متری کارخانه۲۳,۸۰۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر سایز ۱۲ متری کارخانه۲۲,۷۰۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر سایز ۱۲ متری کارخانه۲۲,۷۵۰ ریال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۷۵۰ ریال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۷۵۰ ریال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۷۵۰ ریال
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۷۵۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۷۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۰/۰۷
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۰۳۸میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴,۲۰۰ ریال
۱۲۰۰۲۱۰میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ریال
۵۰۳۵۱۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۶۰۰ ریال
۵۰۴۴۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۶۰۰ ریال
۵۰۵۲۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۶۰۰ ریال
۵۰۵۹۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۶۰۰ ریال
۵۰۶۶۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۶۰۰ ریال
۵۰۸۵۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۶۰۰ ریال
۵۰۹۴۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۶۰۰ ریال
۵۰۹۹۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۶۰۰ ریال
۵۳۵۷۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۰/۰۷
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۴۴۸میلگرد آجدار A2 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۳,۸۰۰ ریال
۱۲۰۴۳۱۰میلگرد آجدار A2 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۳,۶۰۰ ریال
۱۲۰۴۵۱۰میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۴,۶۰۰ ریال
۱۲۰۴۶۱۲میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۱۲۰۴۷۱۴میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۱۲۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۱۲۰۴۹۱۸میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۱۲۰۵۰۲۰میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۱۲۰۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۱۲۰۵۱۲۵میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۱۲۰۵۲۲۸میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۱۲۰۵۳۳۰میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۱۲۰۵۵۳۲میلگرد آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۰/۰۷
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۷۰۱۸میلگرد آجدار A2 روهینا شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۴,۲۰۰ ریال
۷۰۰۱۰میلگرد آجدار A2 روهینا شاخه ۱۲ متری درب کارخانه۲۳,۸۰۰ ریال
۷۰۲۱۲میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۳,۲۰۰ ریال
۱۲۰۱۸۱۴میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۱۲۰۱۹۱۶میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۱۲۰۲۰۱۸میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
۱۲۰۴۲۲۰میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۰/۰۷
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۹۸میلگرد آجدار A2 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۸۵۰ ریال
۵۰۲۶۱۰میلگرد آجدار A2 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۱۵۰ ریال
۵۴۸۶۱۲میلگرد آجدار A2 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۵۰ ریال
۵۴۸۷۱۴میلگرد آجدار A2 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۵۰ ریال
۶۲۰۱۶میلگرد آجدار A3 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۵۰ ریال
۶۲۲۱۸میلگرد آجدار A3 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۵۰ ریال
۶۲۳۲۰میلگرد آجدار A3 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۰۶
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۱۶۱۰میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۴,۰۰۰ ریال
۵۹۴۰۱۰میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۴,۲۰۰ ریال
۵۸۶۵۱۴میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۹۰۰ ریال
۵۹۱۰۱۴میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۳,۲۰۰ ریال
۵۵۲۴۱۶میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۹۰۰ ریال
۵۹۱۱۱۶میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۳,۲۰۰ ریال
۵۵۲۵۱۸میلگرد آجدار نیشابور شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۲,۹۰۰ ریال
۵۹۱۲۱۸میلگرد آجدار شاهرود شاخه ۱۲ متری کار خانه۲۳,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۰۶
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار A3نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
۵۰۷۳۲۰میلگرد آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۲۰۰ ریال
۵۰۸۶۲۲میلگرد آجدار A3نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
۶۱۲۲۲میلگرد آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۲۰۰ ریال
۶۱۳۲۵میلگرد آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۲۰۰ ریال
۱۰۱۰۵۲۵میلگرد آجدار A3 یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۴۰۰ ریال
۵۲۶۲۲۸میلگرد آجدار A3نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
۱۰۱۰۶۲۸میلگرد آجدار A3 یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۴۰۰ ریال
۱۰۱۰۷۳۲میلگرد آجدار A3 یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۰۵
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب ۱۲ متری کارخانه۲۳,۹۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب ۱۲ متری کارخانه۲۳,۷۰۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۱۲۰۱۴۱۲میلگرد آجدار A2 شمس ۱۲ متری کارخانه۲۳,۴۵۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۱۲۰۱۳۱۴میلگرد آجدار A2 شمس ۱۲ متری کارخانه۲۳,۴۵۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۱۲۰۱۲۱۶میلگرد آجدار A2 شمس ۱۲ متری کارخانه۲۳,۴۵۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کاشان ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۰۹۸۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۰۹۵۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۰۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۸۰۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۲۰۰ ریال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۷۰۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۰۴
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۹۸میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۸۵۰ ریال
۵۰۲۶۱۰میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۱۵۰ ریال
۵۴۸۶۱۲میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۵۰ ریال
۵۴۸۸۱۶میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۵۰ ریال
۶۲۳۲۰میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۵۰ ریال
۵۴۸۹۱۸میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۵۰ ریال
۵۴۸۷۱۴میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۰۴
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۱۳۱۰میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۶۰۰ ریال
۵۱۰۳۱۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۷۰۰ ریال
۵۹۸۹۱۴میلگرد آجدار A4 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۲۰۰ ریال
۵۰۵۷۱۸میلگرد آجدار A4 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۲۰۰ ریال
۵۱۰۱۳۰میلگرد آجدار A4 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۲۰۰ ریال
۵۱۰۲۳۲میلگرد آجدار A4 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۰۳
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۰۳۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۲ متری کارخانه۲۳,۶۰۰ ریال
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ریال
۱۲۰۰۲۱۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۷۳۱۱۰میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۰۳۵۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
۵۷۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۵۰ ریال
۵۰۴۴۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
۵۲۵۷۱۴میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۵۰ ریال
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
۵۰۶۶۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۷۸۴۲۰میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۵۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
۵۰۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۷۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۵۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۹۰۰ ریال
۵۰۹۴۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۷۸۶۲۵میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۵۰ ریال
۵۰۹۹۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۱۲۰۳۲۲۸میلگرد آجدار A3 کاوه تیکمه داش شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
۵۳۵۷۳۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۱۲۰۳۳۳۲میلگرد آجدار A3 کاوه تیکمه داش شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۱۵۸میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۸۵۰ ریال
۱۲۰۱۶۱۰میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۲۵۰ ریال
۵۹۶۳۱۲میلگرد آجدار A3 شمس شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
۱۲۰۱۷۱۲میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۷۰۰ ریال
۱۲۰۱۳۱۴میلگرد آجدار A2 شمس شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۹۶۴۱۴میلگرد آجدار A3 شمس شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
۱۲۰۱۲۱۶میلگرد آجدار A2 شمس شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
۵۹۶۵۱۶میلگرد آجدار A3 شمس شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
۱۲۰۲۰۱۸میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۰۹۶۲۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۱۰۵۳۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۲۹
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۲۰۰۳۸میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۷۵۰ ریال
۵۱۱۳۱۰میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۴۰۰ ریال
۵۰۱۴۱۰میلگرد آجدار A4 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۴۰۰ ریال
۵۰۳۵۱۲میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۷۵۰ ریال
۵۱۰۳۱۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۵۰۰ ریال
۵۵۲۴۱۴میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۹۰۰ ریال
۵۹۸۹۱۴میلگرد آجدار A4 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۴۰۰ ریال
۵۵۲۵۱۶میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۹۰۰ ریال
۵۰۵۷۱۸میلگرد آجدار A4 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۲۰۰ ریال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۲۹
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۵۲۰میلگرد آجدار A4 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۲۰۰ ریال
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۵۰۸۴۲۲میلگرد آجدار A4 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۲۰۰ ریال
۵۰۸۶۲۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۵۸۶۶۲۵میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۵۲۶۲۲۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۵۱۰۰۲۸میلگرد آجدار A4 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۲۰۰ ریال
۵۱۰۱۳۰میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۱۰۲۳۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۱۰۷۳۶میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۲۸
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۳۵۸میلگرد آجدار A۲ آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۷۵۰ ریال
۵۰۴۴۱۰میلگرد آجدار A۲ آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۵۰ ریال
۵۰۵۲۱۲میلگرد آجدار A۲ آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۰۳۳۱۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۳۰۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۵۰ ریال
۵۰۴۲۱۴میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۳۰۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۵۰ ریال
۵۰۴۹۱۶میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۹۰۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۵۰ ریال
۵۰۵۵۱۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۲۸
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۵۰ ریال
۵۰۶۲۲۰میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۵۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۵۰ ریال
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۵۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۵۰ ریال
۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۵۰ ریال
۵۰۹۶۲۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۵۰ ریال
۵۱۰۲۳۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۷
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۳۶۸میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۶۰۰ ریال
۷۰۱۸میلگرد آجدار A2 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۵۰۰ ریال
۵۰۱۲۱۰میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۷۸۰۱۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ریال
۷۰۲۱۰میلگرد آجدار A2 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۵۲۶۱۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۵۰ ریال
۷۰۳۱۲میلگرد آجدار A3 روهینا شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۹۶۳۱۲میلگرد آجدار A3 شمس شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۰۵۳۱۴میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۹۶۴۱۴میلگرد آجدار A3 شمس شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۷۳۳۱۶میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۹۶۵۱۶میلگرد آجدار A3 شمس شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۷۳۴۱۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۰۸۶۲۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۸۶۶۲۵میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۲۶۲۲۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۰۸۶۳۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۲۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۱۴۶۱۰میلگرد آجدار A3 کویر کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۴,۳۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۲۰۰ ریال
۵۱۰۳۱۲میلگرد آجدار A3 کویر کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۰۴۴۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کویر کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۵۱۱۶میلگرد آجدار A3 کویر کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳,۳۰۰ ریال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کویر کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۲۶
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۶۸۵۲۰میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۴۰۰ ریال
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کویر کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۶۸۶۲۲میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۴۰۰ ریال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کویر کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۶۸۷۲۵میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۴۰۰ ریال
۵۰۹۳۲۵میلگرد آجدار A3 کویر کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۵۰۹۸۲۸میلگرد آجدار A3 کویر کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۵۱۰۱۳۰میلگرد آجدار A3 کویر کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۵۱۰۲۳۲میلگرد آجدار A3 کویر کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
۵۱۰۷۳۶میلگرد آجدار A3 کویر کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۱۶۸میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹,۷۰۰ ریال
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۶۱۷۱۰میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۴۰۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۱۵۰ ریال
۶۱۸۱۲میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۲۰۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۲۰۰ ریال
۵۴۳۱۱۴میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۲۰۰ ریال
۵۴۳۳۱۶میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۲۰۰ ریال
۵۴۳۴۱۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۷۸۲۰میلگرد آجدار A3تیکمه داش شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۶۰۰ ریال
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۲۰۰ ریال
۶۶۳۲۲میلگرد آجدار A3تیکمه داش شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۶۰۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۲۰۰ ریال
۶۶۴۲۵میلگرد آجدار A3تیکمه داش شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۶۰۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۲۰۰ ریال
۵۳۵۶۲۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۱۵۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۱۵۰ ریال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۵۰ ریال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۵۰ ریال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۵۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۵۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۵۰ ریال
۵۳۵۶۲۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۴۲۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۴۳۵۲۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۰۸۶۲۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۴۳۶۲۵میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۸۶۶۲۵میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۲۶۲۲۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۰۸۶۳۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۲۱
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۳۶۸میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۶۰۰ ریال
۵۴۳۰۱۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۶۰۰ ریال
۵۰۲۹۱۰میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۵۰ ریال
۵۵۰۲۱۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۰۳۸۱۲میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۵۰ ریال
۵۴۳۱۱۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۵۰۳۱۴میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۴۳۲۱۴میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۵۰۶۱۶میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۵۰۴۱۸میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۷۵۰ ریال
۵۵۰۵۲۰میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۷۵۰ ریال
۵۵۰۷۲۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۷۵۰ ریال
۵۵۰۹۲۵میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۳۵۶۲۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۷۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۰
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۶۵۰ ریال
۵۷۸۰۱۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۶۵۰ ریال
۵۵۲۶۱۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۵۰ ریال
۵۰۵۳۱۴میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۵۰ ریال
۵۹۶۵۱۶میلگرد آجدار A3 شمس شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹,۴۵۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۵۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۵۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۵۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۵۰ ریال
۵۰۹۵۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۰۰۱۸میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۲۰۰ ریال
۵۰۱۲۱۰میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۱۵۰ ریال
۵۰۳۴۱۲میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۵۵۰ ریال
۵۰۴۴۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۲۰۰ ریال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۵۰ ریال
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۲۰۰ ریال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۵۰ ریال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۲۰۰ ریال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۵۰ ریال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۵۰ ریال
۵۰۹۳۲۵میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۵۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۵۰ ریال
۵۳۵۶۲۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۱۸
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۳۰۱۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۳۳۱۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۵۰۰ ریال
۵۴۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۰۴۲۱۴میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۷۰۰ ریال
۵۴۳۱۱۴میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۰۴۹۱۶میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۷۰۰ ریال
۵۰۵۵۱۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۶۲۲۲۰میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۰۶۲۲۰میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۹۶۲۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۱۰۲۳۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۱۴
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۵۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۷۸۰۱۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۲۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۷۰۰ ریال
۵۵۲۶۱۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۵۰ ریال
۵۰۳۱۱۴میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۷۰۰ ریال
۵۰۵۳۱۴میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۷۳۳۱۶میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۷۳۴۱۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۱۴
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
۵۰۸۶۲۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
۵۸۶۶۲۵میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۲۶۲۲۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۸۶۳۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۳۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۱۳
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۷۵۰ ریال
۵۹۴۲۱۰میلگرد آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۹۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۵۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۰۰ ریال
۵۹۱۱۱۴میلگرد آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۰۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۰۰ ریال
۵۹۱۲۱۸میلگرد آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۹/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۰۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۰۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۰۰ ریال
۵۰۹۵۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۱۲
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۱۷۱۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۹۰۰ ریال
۵۰۱۵۱۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۷۰۰ ریال
۵۴۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۰۳۵۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
۶۱۹۱۴میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۴۳۱۱۴میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۶۲۰۱۶میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۴۳۳۱۶میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۶۲۲۱۸میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۴۳۴۱۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۶۰۰ ریال
۵۰۶۴۲۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۶۰۰ ریال
۵۴۳۵۲۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۶۰۰ ریال
۵۰۹۲۲۵میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۹۷۲۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۱۰۴۳۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۱۱
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۵۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۵۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۰۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۰۰ ریال
۶۱۹۱۴میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۰۰ ریال
۶۲۰۱۶میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۰۰ ریال
۶۲۲۱۸میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۶۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۵۰ ریال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۰۰ ریال
۵۰۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۵۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۰۰ ریال
۵۰۹۴۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۵۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۰۰ ریال
۵۰۹۵۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۹
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۶۲۴۸میلگرد آجدار A2 آریاذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۹۰۰ ریال
۵۰۳۶۸میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۶۲۵۱۰میلگرد آجدار A2 آریاذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۱۲۱۰میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۵۲۳۱۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۳۵۰ ریال
۵۰۳۶۱۲میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۵۳۱۴میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۷۳۳۱۶میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۷۳۴۱۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۹
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۸۶۲۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۸۶۶۲۵میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۲۶۲۲۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۸
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۵۰ ریال
۶۱۶۸میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۱۵۱۰میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۶۱۷۱۰میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۵۰ ریال
۵۰۳۵۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۵۰ ریال
۶۱۸۱۲میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۶۱۹۱۴میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۶۲۰۱۶میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۶۲۱۱۸میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۸
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۶۲۲۲۰میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۰۸۶۲۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۸۶۶۲۵میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۰۹۳۲۵میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۰۹۸۲۸میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۰۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۱۰۰ ریال
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۵۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۵۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۶۰۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۵۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۳۰۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۳۰۰ ریال
۵۹۶۴۱۴میلگرد آجدار A3 شمس شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۱۰۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۳۰۰ ریال
۵۹۶۵۱۶میلگرد آجدار A3 شمس شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۱۰۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۳۰۰ ریال
۶۱۱۱۸میلگرد آجدار A3 شمس شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۹/۰۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۷۳۲۰میلگرد آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۵۰ ریال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۳۰۰ ریال
۶۱۲۲۲میلگرد آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۵۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۳۰۰ ریال
۶۱۳۲۵میلگرد آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۵۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۳۰۰ ریال
۵۰۹۵۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۰۵
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۱۴۱۰میلگرد آجدار A4 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵,۱۰۰ ریال
۵۴۳۰۱۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۴۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۹۰۰ ریال
۵۹۸۹۱۴میلگرد آجدار A4 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۱۰۰ ریال
۵۴۳۱۱۴میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۵۱۱۶میلگرد آجدار A4 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۱۰۰ ریال
۵۲۵۸۱۶میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۶۵۰ ریال
۵۴۳۲۱۶میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۹۰۰ ریال
۵۴۳۴۱۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۹/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۷۷۲۰میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۰۶۲۲۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۰۸۲۲۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۹۳۲۵میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۰۹۲۲۵میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۹۷۲۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۵۱۰۴۳۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۰۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۰۳۶۸میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۶۰۰ ریال
۵۰۱۲۱۰میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۲۰۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۱۵۰ ریال
۵۹۶۳۱۲میلگرد آجدار A3 شمس شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹,۴۵۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۱۵۰ ریال
۵۹۶۴۱۴میلگرد آجدار A3 شمس شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹,۴۵۰ ریال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۱۵۰ ریال
۵۹۶۵۱۶میلگرد آجدار A3 شمس شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹,۴۵۰ ریال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۰۰ ریال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۰۴
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۶۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتاگیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۵۵۰ ریال
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۶۵۰ ریال
۵۰۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتاگیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۵۵۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۶۵۰ ریال
۵۰۹۴۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتاگیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۵۵۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۶۵۰ ریال
۵۳۵۶۲۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۶۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۹۸میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۹۰۰ ریال
۵۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۰۲۶۱۰میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۵۰ ریال
۵۰۱۳۱۰میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۹۰۰ ریال
۵۴۸۶۱۲میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۵۰ ریال
۵۱۰۳۱۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۰۰ ریال
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۰۰ ریال
۵۰۵۰۱۶میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۰۰ ریال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۹/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۰۹۳۲۵میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۰۹۸۲۸میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۱۰۲۳۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۵۰ ریال
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۰۱۵۱۰میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۳۰۰ ریال
۵۰۳۵۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۵۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۳۰۰ ریال
۵۰۴۴۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۵۰ ریال
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کویر کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۰۰ ریال
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۵۰ ریال
۵۰۵۰۱۶میلگرد آجدار A3 کویر کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۰۰ ریال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کویر کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۵۰۵۲۰میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۰۶۶۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۵۰۷۲۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۰۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۵۰۹۲۵میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۰۹۴۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۰۹۹۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۳۵۷۳۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۳۰
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۴۲۱۴میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴۱۰۰ريال
۵۰۴۹۱۶میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۵۰۰ ریال
۵۰۵۵۱۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۲۱
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۵۴۸۷۱۴میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۵۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۵۴۸۸۱۶میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۵۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۵۴۸۹۱۸میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۵۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۱۵
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۵۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
۵۹۱۰۱۴میلگرد آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
۵۹۱۱۱۶میلگرد آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
۵۹۱۲۱۸میلگرد آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۰
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۸۰۰ ریال
۵۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۰۱۵۱۰میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ریال
۵۰۱۳۱۰میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
۵۰۳۵۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۷۴۷۱۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۱,۱۵۰ ریال
۵۱۰۳۱۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۶۰۰ ریال
۵۷۴۸۱۴میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۱,۱۵۰ ریال
۵۰۳۱۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۶۵۰ ریال
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۶۰۰ ریال
۵۰۴۰۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۵۰۱۶میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۶۰۰ ریال
۵۰۴۷۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۰۶
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۵۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۶۵۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
[table “5841” not found /]
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۳۵۰ ریال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۵۰ ریال
۵۰۸۶۲۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۳۵۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۵۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۵۰ ریال
۵۰۹۵۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کد سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۷۰۰ريال
۵۵۰۰۸میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۳۰۰ريال
۵۰۱۵۱۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۳۰۰ريال
۵۵۰۱۱۰میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۰۰۰ريال
۵۴۸۶۱۲میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۲۰۰ريال
۵۵۰۲۱۲میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۵۴۸۷۱۴میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۲۰۰ريال
۵۵۰۳۱۴میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۵۰۰ريال
۵۵۰۶۱۶میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۲۰۰ريال
۵۴۵۷۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۵۰۰ريال
۵۵۰۴۱۸میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲متری کارخانه۲۵۶۰۰ريال
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۵۲۰۰ريال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴۳۰۰ريال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴۳۰۰ريال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳۷۰۰ريال
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴۴۰۰ريال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۴۷۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۱۰۰ريال
۵۱۴۶۱۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۱۰۰ريال
۵۱۰۳۱۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۵۰۱۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۹۳۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۹۸۳۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۱۰۱۳۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۱۰۲۳۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۹۰۰ريال
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۱۰۰ريال
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۵۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۰۰۱۸میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۵۹۷۰ ریال
۵۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۲۰۰ ریال
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۷۰۰ ریال
۵۰۰۴۸میلگرد آجدار A2 پارس آرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۵۹۷۰ ریال
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۱۰۰ ریال
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۷۵۰ ریال
۵۰۰۷۸میلگرد آجدار A2 تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۶۰۰ ریال
۵۰۰۸۸میلگرد آجدار A2 الیگودرز شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۴۵۰ ریال
۵۰۰۹۸میلگرد آجدار A2 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۵۵۰ ریال
۵۰۱۰۸میلگرد آجدار A2 کاوه شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۶۰۰ ریال
۵۰۱۱۸میلگرد آجدار A3 سپهر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۱۶۴۰۰ ریال

دیدگاهها

 1. :

  سلام روزتون بخیر انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز کنونی میتونم بپرسم میلگرد آجدار َ A3 نوع آج چیه َA2 نوع آج چیه

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام روز شما بخیر انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز کنونی A3 نوع آج مارپیچی A2 نوع آج جناغی توضیحات کامل در سایتمون هست.

 2. :

  سلام ببخشید میتونم بپرسم روش تشخیص میلگرد “آج ۳۴۰” و میلگرد “آج ۴۰۰” به چه صورت میباشد؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام در “آج ۳۴۰” ، آج ها با زاویه ۴۵ درجه و بصورت مارپیچی میباشد. برای درک بهتر، میله ای را در نظر بگیرید که نخی بدور آن با زاویه ۴۵ درجه پیچیده شده است. در “آج ۳۴۰” هم این گونه است. ولی در “آج ۴۰۰” زاویه آج ها ۴۵ درجه است ولی اگر از روبرو به میلگرد نگاه کنید، آجها بصورت جناقی (هفت و هشت) میباشد.

 3. :

  سلام وقتتون بخیر خواهشا میتونم بپرسم فرق بین میلگرد آجدار A2 , A3 چیست با توضیحات کاما بگین ممنون میشم

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام وقت شما بخیر
   مشخصات میلگرد A2 آجدار
   میلگرد A2 ، بعنوان یک میلگرد آجدار میباشد که تنش جاری آن برابر با ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۹ درصد، نسبتا نرم بوده و نسبت به نوع A1 ، تردتر میباشد. آج های آن بصورت موازی و فنری شکل است. برای مصارف ساختمانی ، علی الخصوص خاموت زنی بسیار مناسب میباشد.
   مشخصات میلگرد A3 آجدار:
   تنش جاری آن ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد و تنش گسیختگی آن برابر ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. تغییر شکل نسبی پلاستیکی آن ۱۴ درصد بوده و بطور کلی میلگردی ترد است و برای ساختمان مناسب میباشد. آج های آن بشکل جناقی (هفت و هشت) میباشد. در مکان هایی که سازه با تغییر شکل مواجه است، این میلگرد مناسب نبوده و عملیات جوشکاری در آن ممنوع میباشد.

 4. :

  سلام وقت بخیر خواص مکانیکی میلگردها – تست کرنش و کشش و خمش حداکثر نیرویی وارد میشود که به میلگرد وارد‌ دچار تغییر شکل دائمی میشود

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام وقت شما بخیر از این سایت مارو انتخاب کردین ممنونم حداکثر نیرویی است که به میلگرد وارد‌ و میلگرد دچار تغییر شکل دائمی نمی‌شود. اگر مقدار نیرو افزایش یابد، میلگرد بحالت اولیه بر نمی‌گردد و برای همیشه تغییر شکل می‌دهد. خاصیت برگشت پذیری را ‌خاصیت الاستیکه‌ و خاصیت برگشت ناپذیری را ‌خاصیت پلاستیک‌ می‌نامند. در طراحی‌ها، ملاک انتخاب میلگرد، مقدار تنش تسلیم است. به همین خاطر است که بخاطر همین خاصیت بسیار مهم، مقدار تنش تسلیم در نامگذاری میلگردها سهیم است. در میلگرد آج ۳۴۰‌،‌ حداقل تنش تسلیم این میلگرد، ۳۴۰ مگاپاسکال (MPA) است. ‌

 5. :

  سلام بریدن میلگردها باید حتی‌الامکان با وسائل مکانیکی صورت گیرد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام روزتون بخیر بریدن میلگردها باید حتی‌الامکان با وسائل مکانیکی صورت گیرد (بویژه برای فولادهای با مقاومت بیشتر و اصلاح سرد شده به روش پیچاندن). خم کردن میلگرد باید به روش سرد انجام شود. استفاده از حرارت (بیش از ۱۰۰ درجه سانتی گراد) برای خم کردن میلگرد مجاز نیست. خم کردن میلگردهای داخل بتن نظیر میلگردهای انتظار یا باز کردن میلگردهای خم شده مجاز نیست مگر با اجازه دستگاه نظارت و پیش بینی در طرح . برای اطلاعات بیشتر با کارشناس ما تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.