میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

این نوع میلگرد را به دلیل آجدار بودن سطح آن میلگرد آجدار مینامند.خواص ساختاری این نوع میلگرد ها بهتر از میلگرد ساده عادی هستند. برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مقاومت سازه های بتنی از میلگرد آجدار استفاده میشود و به دلیل خواص مقاومت کششی ، خمشی و ارتجاعی کردن بتن آرمه (ضد زلزه کردن ساختمان بتنی) از این میلگرد در اسکلت فلزی سازه های بتنی استفاده میشود.
مشخصه های محاسباتی مهم میلگرد عبارت است از : ۱- مقاومت تسلیم ۲-اسپیسر میلگرد ۳-مقاومت کششی

استانداردهای میلگرد آجدار

این نوع میلگردها بر اساس استانداردهای قدیمی A2 A3 A4 دسته بندی میشوند ولی استانداردهای کنونی میلگردهای آجدار عبارت است از :
میلگرد آجدار 340 – میلگرد آجدار مارپیچ
میلگرد آجدار 400 – میلگرد آجدار جناقی
میلگرد آجدار 500 – میلگرد آجدار مرکب
میلگرد آجدار از قطر ۵.۵ تا ۴۰ میلیمتر تولید میشود.

دسته:

تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۵/۰۵

کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۴۷۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۱,۱۰۰ ریال

۵۱۴۶۱۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۱,۱۰۰ ریال

۵۱۰۳۱۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۰,۷۰۰ ریال

۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۰,۷۰۰ ریال

۵۰۵۰۱۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۰,۷۰۰ ریال

۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۰,۶۰۰ ریال

۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۰,۶۰۰ ریال

۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۰,۶۰۰ ریال

۵۰۹۳۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۰,۶۰۰ ریال

۵۰۹۸۳۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۰,۶۰۰ ریال

۵۱۰۱۳۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۰,۶۰۰ ریال

۵۱۰۲۳۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۰,۶۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۵/۰۴
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۸۰۰ريال
۵۴۳۱۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۴۰۰ريال
۵۰۱۵۱۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۰۱۷۱۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۰۰۰ريال
۵۰۳۵۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۳۰۰ريال
۵۴۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۱۰۰ريال
۵۰۴۴۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۳۰۰ريال
۵۴۳۱۱۴میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۴۰۰ريال
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۳۰۰ريال
۵۴۳۳۱۶میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۱۰۰ريال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۳۰۰ريال
۵۴۳۴۱۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۰۴
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۴۲۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۱۰۰ريال
۵۰۶۶۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۳۰۰ريال
۵۴۳۵۲۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۱۰۰ريال
۵۰۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۳۰۰ريال
۵۴۳۶۲۵میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۱۰۰ريال
۵۰۹۴۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۳۰۰ريال
۵۴۳۸۲۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۱۰۰ريال
۵۰۹۹۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۴۷۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۱۰۰ريال
۵۱۴۶۱۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۱۰۰ريال
۵۰۱۶۱۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۱۳۰ريال
۵۱۰۳۱۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۵۲۳۱۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۳۰۰ريال
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۵۳۱۴میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۹۳۰ريال
۵۰۵۰۱۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۵۲۴۱۶میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۹۳۰ريال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۵۲۵۱۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۹۳۰ريال
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۹۳۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳

کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۵۲۶۲۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۹۳۰ريال
۵۰۹۳۲۵میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۵۲۷۲۵میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۹۳۰ريال
۵۰۹۸۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۵۲۸۲۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۹۳۰ريال
۵۱۰۱۳۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۱۰۲۳۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۵۰۰۸میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۸۰۰ريال
۵۵۰۱۱۰میلگرد آجدار A2 هیربدشاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۲۰۰ريال
۵۵۰۲۱۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۱۰۰ريال
۵۵۰۳۱۴میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۷۰۰ريال
۵۵۰۶۱۶میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۷۰۰ريال
۵۵۰۴۱۸میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۷۰۰ريال
۵۵۰۵۲۰میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۷۰۰ريال
۵۵۰۷۲۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۷۰۰ريال
۵۵۰۹۲۵میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۷۰۰ريال
۵۵۱۰۲۸میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۴۰۰ريال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۶۲۰ريال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۶۲۰ريال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۶۲۰ريال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۶۲۰ريال
۵۰۶۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۶۲۰ريال
۵۴۵۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۶۲۰ريال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۶۲۰ريال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۶۲۰ريال
۵۳۵۶۲۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۶۲۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۴۷۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۱۰۰ريال
۵۱۴۶۱۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۱۰۰ريال
۵۱۰۳۱۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۵۰۱۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۹۳۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۹۸۳۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۱۰۱۳۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۱۰۲۳۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۱۶۱۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۹۵۰ريال
۵۵۲۳۱۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۳۸۰ريال
۵۰۳۳۱۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۵۳۱۴میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۸۲۰ريال
۵۰۴۲۱۴میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۴۰۰ريال
۵۵۲۴۱۶میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۸۲۰ريال
۵۰۴۹۱۶میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۵۲۵۱۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۸۲۰ريال
۵۰۵۵۱۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۸۲۰ريال
۵۰۶۲۲۰میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۵۲۶۲۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۸۲۰ريال
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۵۲۷۲۵میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۸۲۰ريال
۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۵۲۸۲۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۸۲۰ريال
۵۰۹۶۲۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۱۰۵۳۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸

کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۰۳۳۱۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۰۰۰ريال
۵۰۴۲۱۴میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۰۰۰ريال
۵۰۴۹۱۶میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۰۰۰ريال
۵۰۵۵۱۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۶۰۰ريال
۵۰۸۱۲۰میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۶۰۰ريال
۵۰۶۲۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۶۰۰ريال
۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۶۰۰ريال
۵۰۹۶۲۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۶۰۰ريال
۵۱۰۵۳۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۵۵۰ريال
۵۰۰۱۸میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۲۲۰ريال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۳۵۰ريال
۵۰۱۲۱۰میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۵۲۰ريال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۹۴۰ريال
۵۰۳۶۱۲میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۵۲۰ريال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۹۴۰ريال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۹۴۰ريال
۵۰۶۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۹۴۰ريال
۵۴۵۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۹۴۰ريال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۹۴۰ريال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۹۴۰ريال
۵۳۵۶۲۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۹۴۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۱۸میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۲۲۰ريال
۵۰۱۲۱۰میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۵۲۰ريال
۵۰۳۶۱۲میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۵۲۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۸۰۰ريال
۵۰۱۵۱۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۵۰۰ريال
۵۰۳۵۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۲۰۰ريال
۵۰۴۴۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۲۰۰ريال
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۲۰۰ريال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۲۰۰ريال
۵۰۶۶۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۲۰۰ريال
۵۰۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۲۰۰ريال
۵۰۹۴۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۲۰۰ريال
۵۰۹۹۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۲۰۰ريال
۵۳۵۷۳۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۵۰۰۸میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۵۰۱۱۰میلگرد آجدار A2 هیربدشاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۵۰۲۱۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۱۰۰ريال
۵۵۰۳۱۴میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۶۰۰ريال
۵۵۰۶۱۶میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۶۰۰ريال
۵۵۰۴۱۸میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۶۰۰ريال
۵۵۰۵۲۰میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۶۰۰ريال
۵۵۰۷۲۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۶۰۰ريال
۵۵۰۹۲۵میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۶۰۰ريال
۵۵۱۰۲۸میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۱۶۱۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۳۵۰ريال
۵۵۲۳۱۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۳۲۰ريال
۵۰۵۳۱۴میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۳۲۰ريال
۵۵۲۴۱۶میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۳۲۰ريال
۵۵۲۵۱۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۳۲۰ريال
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۳۲۰ريال
۵۵۲۶۲۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۳۲۰ريال
۵۵۲۷۲۴میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۳۲۰ريال
۵۵۲۸۲۶میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۳۲۰ريال
۵۲۶۲۲۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۵۲۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۴۰۰ريال
۵۰۰۹۸میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۴۰۰ريال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۲۰۰ريال
۵۰۲۶۱۰میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۸۰۰ريال
۵۴۸۶۱۲میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۶۰۰ريال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۸۰۰ريال
۵۴۸۷۱۴میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۸۰۰ريال
۵۴۸۸۱۶میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۶۰۰ريال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۸۰۰ريال
۵۴۸۹۱۸میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۸۸۰۰ريال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۸۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۸۸۰۰ريال
۵۰۹۵۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۸۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۲۰۰ٍريال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهرشاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۶۰۰ريال
۵۰۳۳۱۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۲۵۰ريال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۶۰۰ريال
۵۰۴۲۱۴میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۲۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کد سایز  
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۶۰۰ريال
۵۰۴۹۱۶میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۲۵۰ريال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۶۰۰ريال
۵۰۵۵۱۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۲۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۰۰۰ريال
۵۰۶۲۲۰میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۸۵۰ريال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۰۰۰ريال
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۸۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۶۰۰ريال
۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۸۵۰ريال
۵۳۵۶۲۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۶۰۰ريال
۵۰۹۶۲۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۸۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۱۸میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۰۰۰ريال
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۶۵۰ريال
۵۰۱۲۱۰میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
۵۰۱۵۱۰میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۳۸۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۳۶۱۲میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
۵۰۳۵۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۳۸۰ريال
۵۰۴۴۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۳۸۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۳۸۰ريال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۳۸۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۶۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۳۸۰ريال
۵۰۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۳۸۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۹۴۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۳۸۰ريال
۵۴۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۳۸۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱

کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۳۵۷۳۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۳۸۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۶۰۰ريال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۶۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۶۰۰ريال
۵۰۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۸۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۹۴۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۶۰۰ريال
۵۴۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸

کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۳۵۷۳۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۱۸میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۶۲۰ريال
۵۰۱۲۱۰میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۹۲۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۳۶۱۲میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۹۲۰ريال
۵۰۳۳۱۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۱۰۰ريال
۵۰۴۲۱۴میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۹۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کد سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۴۹۱۶میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
۵۰۵۵۱۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۹۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۲۲۰میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۷۰۰ريال
۵۴۵۳۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۷۰۰ريال
۵۰۹۶۲۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۸۰۰ريال
۵۰۱۵۱۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۵۰۰ريال
۵۰۳۵۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۲۰۰ريال
۵۰۴۴۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۲۰۰ريال
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۲۰۰ريال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۲۰۰ريال
۵۰۶۶۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۲۰۰ريال
۵۰۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۲۰۰ريال
۵۰۹۴۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۲۰۰ريال
۵۰۹۹۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۲۰۰ريال
۵۳۵۷۳۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۱۸میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۶۲۰ريال
۵۰۱۲۱۰میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۹۲۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۳۶۱۲میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۹۲۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۴۰۰ريال
۵۴۳۳۱۶میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۴۰۰ريال
۵۴۳۴۱۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۶۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۴۰۰ريال
۵۰۶۴۲۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
۵۰۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۸۴۰۰ريال
۵۰۸۲۲۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۹۴۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۴۰۰ريال
۵۰۹۲۲۵میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
۵۴۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۴۰۰ريال
۵۰۹۷۲۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۸

کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۳۵۷۳۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۹۰۰ريال
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۵۸۰ريال
۵۰۱۵۱۰میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۶۰۰ريال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۵۸۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۵۲۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۸۳۰۰ريال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۸۰۰۰ريال
۵۰۴۴۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۸۳۰۰ريال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۸۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۰۰۰ريال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۸۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۶۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۰۰۰ريال
۵۰۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۸۳۰۰ريال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۹۴۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۰۰۰ريال
۵۴۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
۵۳۵۶۲۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷

کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۳۵۷۳۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۴۰۰ريال
۵۴۳۹۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۳۰۰ريال
۵۰۱۵۱۰میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۱۰۰ريال
۵۴۳۰۱۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۸۰۰ريال
۵۴۳۳۱۶میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۸۰۰ريال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۸۰۰ريال
۵۴۳۴۱۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۶۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۸۰۰ٍريال
۵۰۶۴۲۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۸۰۰ٍريال
۵۰۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۸۰۰ٍريال
۵۴۳۵۲۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۸۰۰ٍريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۲۰۰ريال
۵۰۱۵۱۰میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۹۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۵۳۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۸۰۰ريال
۵۰۵۲۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۶۰۰ريال
۵۰۳۳۱۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۸۳۰۰ريال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۸۰۰ريال
۵۰۴۴۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۶۰۰ريال
۵۰۴۲۱۴میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۸۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۸۰۰ريال
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۰۴۹۱۶میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۸۳۰۰ريال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۸۰۰ريال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۰۵۵۱۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۹۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۸۰۰ريال
۵۰۶۶۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۰۶۲۲۰میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۹۰۰ريال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۸۰۰ريال
۵۰۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۶۰۰ريال
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۹۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۸۰۰ريال
۵۰۹۴۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۹۰۰ريال
۵۱۵۰۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۸۰۰ريال
۵۴۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۱۰۰ريال
۵۱۴۸۲۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۹۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۳۵۷۳۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۳۵۸۳۲میلگرد آجدار A3 کاوه شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۸۰۰ريال
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۶۰۰ٍريال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۶۰۰ريال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۶۰۰ريال
۵۰۱۵۱۰میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۴۷۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۶۰۰ريال
۵۳۵۳۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۰۹۰ريال
۵۰۵۲۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۱۰۰ريال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۶۰۰ريال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۸۰۰ريال
۵۰۴۴۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۶۰۰ريال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۰۹۰ريال
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۱۰۰ريال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۰۹۰ريال
۵۰۵۳۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۰۹۰ريال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۶۰۰ريال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۰۹۰ريال
۵۰۶۶۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۱۰۰ريال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۶۰۰ريال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۰۹۰ريال
۵۰۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۶۰۰ريال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۰۹۰ريال
۵۰۹۴۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۱۰۰ريال
۵۳۵۶۲۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۶۰۰ريال
۵۱۵۰۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۰۹۰ريال
۵۴۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۳۵۷۳۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۱۰۰ريال
۵۳۵۸۳۲میلگرد آجدار A3 کاوه شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۷۹۰ريال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۵۹۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کد سایزنام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۵۳۵۳۱۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲متری کارخانه۱۷۶۰۰ريال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲متری کارخانه۱۷۷۹۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲متری کارخانه۱۷۰۹۰ريال
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۱۶۷۹۰ريال
۵۰۵۳۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۸۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۶۶۲۰میلگرد آجدار A3آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۱۰۰ريال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۹۴۰ريال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۹۴۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۷۵۰ريال
۵۱۵۰۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲متری کارخانه ۱۷۰۹۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۵۵۰ريال
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۱۹۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۱۳۱۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۳۰۰ريال
۵۰۱۵۱۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۰۹۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کد سایزنام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۱۳۱۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۱۷۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۹۴۰ريال
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲متری کارخانه۱۶۹۴۰ريال
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۱۶۷۹۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۵۳۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۸۵۰ريال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۴۰۰ريال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۶۶۲۰میلگرد آجدار A3آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۷۹۰ريال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۹۴۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۹۴۰ريال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸

کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۷۵۰ريال
۵۰۹۳۲۵میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۴۶۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۱۷۲۰۰ريال
۵۱۴۷۲۸میلگرد آجدار A4 کاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۱۸۰۰۰ريال
۵۱۵۰۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲متری کارخانه۱۶۹۴۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۸
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۰۳۳۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۱۰۰ريال
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۵۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۱۳۱۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۹۰۰ريال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کد سایزنام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۴۷۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲متری کارخانه۱۶۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۴۵۰ريال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۸۵۰ريال
۵۰۴۲۱۴میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۰۰۰ريال
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲متری کارخانه۱۶۴۰۰ريال
۵۰۴۹۱۶میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲متری کارخانه۱۷۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۵۳۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۸۵۰ريال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۴۰۰ريال
۵۰۵۵۱۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۷۵۰ريال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۴۰۰ريال
۵۰۶۲۲۰میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۷۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۷۵۰ريال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳

کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۷۵۰ريال
۵۰۹۳۲۵میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۵۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۴۶۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۱۷۲۰۰ريال
۵۱۴۷۲۸میلگرد آجدار A4 کاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۱۸۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۰۳۳۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۲۰۰ريال
۵۱۰۴۳۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۹۰۰ريال
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۱۰۰ريال
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۵۵۰ريال
[table “1355” not found /]
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۷۵۰ريال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۳/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۰۷۳۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۶۰۰ريال
۵۱۰۸۳۶میلگرد آجدار A4 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۴۰۰ريال
تاریخ بروز رسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۱۶
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۵۱۰۳۳۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۳۰۰ريال
۵۱۰۴۳۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۵۶۵۰ريال
۵۱۰۵۳۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۵۷۰۰ريال
۵۱۰۶۳۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۳/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۱۴۵۲۸میلگرد آجدار A3 امیر کبیر شاخه۱۲ متری کارخانه۱۵۴۰۰ريال
۵۱۴۶۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۱۶۲۰۰ريال
۵۱۴۷۲۸میلگرد آجدار A4 کاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۱۷۲۰۰ريال
۵۱۴۸۲۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۵۷۵۰ريال
۵۱۵۰۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۵۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۰۰۱۸میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۵۹۷۰ ریال
۵۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۲۰۰ ریال
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۷۰۰ ریال
۵۰۰۴۸میلگرد آجدار A2 پارس آرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۵۹۷۰ ریال
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۱۰۰ ریال
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۷۵۰ ریال
۵۰۰۷۸میلگرد آجدار A2 تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۶۰۰ ریال
۵۰۰۸۸میلگرد آجدار A2 الیگودرز شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۴۵۰ ریال
۵۰۰۹۸میلگرد آجدار A2 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۵۵۰ ریال
۵۰۱۰۸میلگرد آجدار A2 کاوه شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۶۰۰ ریال
۵۰۱۱۸میلگرد آجدار A3 سپهر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۱۶۴۰۰ ریال

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “میلگرد آجدار” ارسال می کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.