میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

این نوع میلگرد را به دلیل آجدار بودن سطح آن میلگرد آجدار مینامند.خواص ساختاری این نوع میلگرد ها بهتر از میلگرد ساده عادی هستند. برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مقاومت سازه های بتنی از میلگرد آجدار استفاده میشود و به دلیل خواص مقاومت کششی ، خمشی و ارتجاعی کردن بتن آرمه (ضد زلزه کردن ساختمان بتنی) از این میلگرد در اسکلت فلزی سازه های بتنی استفاده میشود.
مشخصه های محاسباتی مهم میلگرد عبارت است از : ۱- مقاومت تسلیم ۲-اسپیسر میلگرد ۳-مقاومت کششی

استانداردهای میلگرد آجدار

این نوع میلگردها بر اساس استانداردهای قدیمی A2 A3 A4 دسته بندی میشوند ولی استانداردهای کنونی میلگردهای آجدار عبارت است از :
میلگرد آجدار 340 – میلگرد آجدار مارپیچ
میلگرد آجدار 400 – میلگرد آجدار جناقی
میلگرد آجدار 500 – میلگرد آجدار مرکب
میلگرد آجدار از قطر ۵.۵ تا ۴۰ میلیمتر تولید میشود.

دسته:

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۳۰

کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۴۲۱۴میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۴,۱۰۰ ریال

۵۰۴۹۱۶میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۳,۵۰۰ ریال

۵۰۵۵۱۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۲,۳۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۲۲۰میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۲,۱۰۰ ریال

۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۲,۱۰۰ ریال

۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۲,۱۰۰ ریال

۵۰۹۶۲۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۲,۱۰۰ ریال

۵۱۰۲۳۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه

۲۲,۱۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۲۷
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۰۱۶۱۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۵۲۳۱۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۵۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۵۰۳۱۴میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۵۰ ریال
۵۸۶۵۱۴میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۵۰۶۱۶میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۵۰ ریال
۵۵۲۴۱۶میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۵۰۴۱۸میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۵۰ ریال
۵۵۲۵۱۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۲۲۰میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۵۰ ریال
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۵۰ ریال
۵۰۸۶۲۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۵۰ ریال
۵۸۶۶۲۵میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۲۶۲۲۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۳۰۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۳۰۰ ریال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۰۰ ریال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۰۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۰۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۰۰ ریال
۵۳۵۶۲۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۸/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۳۰۰ ریال
۵۴۳۰۱۰میلگرد آجدار A2 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۳۰۰ ریال
۵۴۳۲۱۲میلگرد آجدار A2 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۹۰۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۳۰۰ ریال
۵۴۳۱۱۴میلگرد آجدار A2 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۴۸۸۱۶میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۳۵۰ ریال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۸۰۰ ریال
۵۴۸۹۱۸میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۳۵۰ ریال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۲۶
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۰۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۰۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۰۰ ریال
۵۳۵۶۲۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۹۸میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۶۰۰ ریال
۵۱۴۶۱۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ریال
۵۰۲۶۱۰میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۵۰ ریال
۵۱۰۳۱۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۰۰ ریال
۵۴۸۶۱۲میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۳۵۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۵۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۰۵۰۱۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۰۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ريال
۵۰۹۸۳۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۰۸۶۲۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۸۲۶۲۵میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۹۳۲۵میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ريال
۵۱۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ريال
۵۰۹۸۳۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ريال
۵۱۰۱۳۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۱۰۲۳۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۷۵۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۵۰۳۳۱۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ریال
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۵۰ ریال
۵۰۴۲۱۴میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ریال
۵۰۵۰۱۶میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۵۰ ریال
۵۰۴۹۱۶میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ریال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۵۰ ریال
۵۰۵۵۱۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۶۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۵۰ ریال
۵۰۶۲۲۰میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۰۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۵۰ ریال
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۰۹۶۲۸میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۲۱
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۵۴۸۷۱۴میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۵۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۵۴۸۸۱۶میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۵۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۵۴۸۹۱۸میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۵۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۵۲۰میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۵۰۹۵۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۷
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۵۰۰۸میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۵۰۱۱۰میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۷۰۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۵۰۲۱۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۰۰ ریال
۵۰۳۳۱۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۷۰۰ ریال
۵۸۶۵۱۴میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۰۴۲۱۴میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۵۲۴۱۶میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۴۹۱۶میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۵۵۰ ریال
۵۵۲۵۱۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۵۵۱۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۵۰۰ ریال
۵۰۶۲۲۰میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۵۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۵۰۰ ریال
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۵۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۵۰۰ ریال
۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۵۰ ریال
۵۰۹۶۲۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۱۶
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۱۵۱۰میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۹۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۰۳۵۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۶۰۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۵۰ ریال
۵۴۳۱۱۴میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۴۳۳۱۶میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۴۳۴۱۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۰۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۱۶
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۰۸۶۲۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۸۶۶۲۵میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۰۹۵۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۱۵
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۵۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
۵۹۱۰۱۴میلگرد آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
۵۹۱۱۱۶میلگرد آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
۵۹۱۲۱۸میلگرد آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۵۰ ریال
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۵۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
۵۳۵۶۲۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۱۴
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۱۸میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۱۶۱۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۵۰ ریال
۵۰۱۲۱۰میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۵۵۲۳۱۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۰۳۶۱۲میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۵۸۶۵۱۴میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۵۲۴۱۶میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۵۲۵۱۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۱۴
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
۵۰۸۶۲۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۴۰۰ ریال
۵۸۶۶۲۵میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۲۶۲۲۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۱۳
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۵۰۰۸میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۹۰۰ ریال
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۵۰ ریال
۵۵۰۱۱۰میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۶۰۰ ریال
۵۰۱۵۱۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۵۰ ریال
۵۵۰۲۱۲میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۰۳۵۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۰۴۲۱۴میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۷۰۰ ریال
۵۰۴۴۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۰۴۹۱۶میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۷۰۰ ریال
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۰۵۵۱۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۷۰۰ ریال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۵۰ ریال
۵۰۶۶۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۰۸۶۲۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۵۰ ریال
۵۰۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۸۶۶۲۵میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۹۵۰ ریال
۵۰۹۴۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۰۹۹۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۳۵۷۳۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۱۱
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۰۱۳۱۰میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ریال
۵۱۰۳۱۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ریال
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ریال
۵۰۵۰۱۶میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ریال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۹۳۲۵میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۹۸۲۸میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۱۰۲۳۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۰
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۸۰۰ ریال
۵۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه تماس بگیرید
۵۰۱۵۱۰میلگرد آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ریال
۵۰۱۳۱۰میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
۵۰۳۵۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۷۴۷۱۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۱,۱۵۰ ریال
۵۱۰۳۱۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۶۰۰ ریال
۵۷۴۸۱۴میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۱,۱۵۰ ریال
۵۰۳۱۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۶۵۰ ریال
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۶۰۰ ریال
۵۰۴۰۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۵۰۱۶میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۶۰۰ ریال
۵۰۴۷۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۸۴۲۰میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۷۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۷۸۶۲۵میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۰۹۳۲۵میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۹۸۲۸میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۱۰۲۳۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۰۶
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۵۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۶۵۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۰۶
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۵۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۵۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۵۰ ریال
۵۰۹۵۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۰۴
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۶۰۰ ریال
۵۰۱۵۱۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۰۰ ریال
۵۰۳۵۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۴۴۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۸/۰۴
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۶۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۹۴۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۹۹۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۵۷۳۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۲
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۱۸میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۱۶۱۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۵۰ ریال
۵۰۱۲۱۰میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۰۰ ریال
۵۵۲۳۱۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۰۳۶۱۲میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۰۰ ریال
۵۸۶۵۱۴میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۳۵۰ ریال
۵۵۲۴۱۶میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
۵۵۲۵۱۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۳۵۰ ریال
۵۰۸۶۲۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۳۵۰ ریال
۵۸۶۶۲۵میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۳۵۰ ریال
۵۲۶۲۲۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۳۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۵۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۶۵۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۸۳۲۱۴میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۰,۶۵۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۲۵۸۱۶میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۰,۶۵۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۸۳۴۱۸میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۰,۶۵۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۳۵۰ ریال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۵۰ ریال
۵۰۸۶۲۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۳۵۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۵۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۵۰ ریال
۵۰۹۵۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۳۰
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۹۸میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۷۳۱۱۰میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۳۳۱۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۸۰۰ ریال
۵۷۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۰۴۲۱۴میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۵۰۰ ریال
۵۲۵۷۱۴میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۱,۲۰۰ ریال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۴۹۱۶میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ ریال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۵۵۱۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۲۲۰میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۴۷۲۵میلگرد آجدار A3 کویر کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۴۵۰۲۸میلگرد آجدار A3 کویر کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۹۶۲۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۷
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۵۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۳۰۰ ریال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۳۰۰ ریال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۳۰۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۳۰۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۳۰۰ ریال
۵۳۵۶۲۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۲۶
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۸۳۶۸میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ریال
۵۸۳۷۱۰میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۶۰۰ ریال
۵۸۳۸۱۲میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۸۳۲۱۴میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۰,۳۰۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۸۳۳۱۶میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۰,۳۰۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۸۳۴۱۸میلگرد آجدار A3 آریاذوب شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۰,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۲۶
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۸۴۲۰میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۰,۶۰۰ ريال
۵۰۶۷۲۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۷۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۰,۶۰۰ ریال
۵۸۳۹۲۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۰۹۵۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۲۵
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۹۸میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۵۰ ریال
۵۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ریال
۵۰۲۶۱۰میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۵۰ ریال
۵۰۱۳۱۰میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۰۰۰ ریال
۵۴۸۶۱۲میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۱۴۶۱۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ریال
۵۰۴۲۱۴میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۸۵۰ ریال
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ریال
۵۰۴۹۱۶میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۷۵۰ ریال
۵۰۵۰۱۶میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ریال
۵۰۵۵۱۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ریال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹,۰۹۰ ریال
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹,۰۹۰ ریال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۹۳۲۵میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۹۸۲۸میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۱۰۱۳۰میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۱۰۲۳۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۱۰۷۳۶میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۲۴
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۰۰ ریال
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۵۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۶۰۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۵۳۱۴میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۵۲۴۱۶میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۵۲۵۱۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۸۰۰ ریال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۲۴
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۲۲۰میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۹۴۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۹۹۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۳۵۶۲۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۰۰۰ ریال
۵۳۵۷۳۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۲۳
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۷۵۰ ریال
۵۴۳۹۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۳۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۵۰ ریال
۵۴۳۰۱۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۵۰ ریال
۵۴۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
۵۰۵۳۱۴میلگرد آجدار A3 نیشابورشاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۵۰ ریال
۵۴۳۱۱۴میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
۵۵۲۴۱۶میلگرد آجدار A3 نیشابورشاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۵۰ ریال
۵۴۳۳۱۶میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
۵۵۲۵۱۸میلگرد آجدار A3 نیشابورشاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۵۰ ریال
۵۴۳۴۱۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۲۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۶۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۶۵۰ ریال
۵۰۶۴۲۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
۵۰۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۶۵۰ ریال
۵۰۸۲۲۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
۵۰۹۲۲۵میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۱۰۰ ریال
۵۰۹۷۲۸میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۲
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۲۰۰ ریال
۵۰۱۵۱۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۰۰ ریال
۵۷۹۰۱۲میلگرد آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۲,۳۰۰ ریال
۵۰۳۵۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۷۹۱۱۴میلگرد آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۰,۵۰۰ ریال
۵۰۴۴۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۷۹۲۱۶میلگرد آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۰,۵۰۰ ریال
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۷۹۳۱۸میلگرد آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۰,۵۰۰ ریال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۲۹۵۲۰میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۱,۶۰۰ ریال
۵۰۶۶۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۰۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۲۰۰ ریال
۵۰۹۴۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۰۹۹۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
۵۳۵۷۳۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۰
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۵۰۰۸میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۳۰۰ ریال
۵۷۸۰۱۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۱,۶۰۰ ریال
۵۵۰۱۱۰میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۰۰۰ ریال
۵۷۸۱۱۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۱,۶۰۰ ریال
۵۵۰۲۱۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۷۸۳۱۴میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۱,۶۰۰ ریال
۵۵۰۳۱۴میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۵۰۶۱۶میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۵۰۴۱۸میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۸۴۲۰میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۵۰۵۲۰میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۷۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۵۰۷۲۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
۵۷۸۶۲۵میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۱,۶۰۰ ریال
۵۵۰۹۲۵میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۱۵۰ ریال
۵۷۸۸۲۸میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۵۱۰۲۸میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۵۰۰۹۸میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۶۰۰ ریال
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۳۵۰ ریال
۵۰۲۶۱۰میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۵۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۷۰۰ ریال
۵۴۸۶۱۲میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۳۵۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۷۰۰ ریال
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 ;کویر کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ریال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۷۰۰ ریال
۵۰۵۰۱۶میلگرد آجدار A3 ;کویر کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ریال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۷۰۰ ریال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 ;کویر کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ریال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۹
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلو گرم
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۷۰۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۷۰۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۷۰۰ ریال
۵۳۵۶۲۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۸
کد  سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۱۸میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۹۰۰ ریال
۵۰۱۲۱۰میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۷۰۰ ریال
۵۰۳۳۱۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۰۳۶۱۲میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۷۰۰ ریال
۵۰۴۲۱۴میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۰۴۹۱۶میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
۵۰۵۵۱۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۲۲۰میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ریال
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ریال
۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ریال
۵۰۹۶۲۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ریال
۵۱۰۵۳۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۵۰۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹,۴۰۰ ریال
۵۷۵۱۱۲میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۰,۳۰۰ ریال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹,۴۰۰ ریال
۵۲۵۶۱۴میلگرد آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۰,۶۰۰ ریال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹,۶۰۰ ریال
۵۷۴۹۱۶میلگرد آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۰,۶۰۰ ریال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹,۶۰۰ ریال
۵۷۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۰,۶۰۰ ریال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۷۵۲۲۰میلگرد آجدار A3 امیرکبیر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۰,۳۰۰ ریال
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹,۶۰۰ ریال
۵۵۰۷۲۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۱۵۰ ریال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹,۶۰۰ ریال
۵۵۰۹۲۵میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۱۵۰ ریال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹,۶۰۰ ریال
۵۷۵۳۲۸میلگرد آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۰,۳۰۰ ریال
۵۳۵۶۲۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۶۰۰ ریال
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۰۰ ریال
۵۰۱۵۱۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۷۴۷۱۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۰,۱۵۰ ریال
۵۰۳۵۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۷۰۰ ریال
۵۷۴۸۱۴میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۲۰,۱۵۰ ریال
۵۰۴۴۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۷۰۰ ریال
۵۰۴۹۱۶میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۲۵۰ ریال
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۷۰۰ ریال
۵۰۵۵۱۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۶۰۰ ریال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۷۸۲۰میلگرد آجدار A3 تیکمه داش شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۳۵۰ ریال
۵۰۹۴۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۷۰۰ ریال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۷۰۰ ریال
۵۰۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۷۰۰ ریال
۵۰۹۳۲۵میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۰۹۴۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۷۰۰ ریال
۵۰۹۸۲۸میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۰۹۹۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۷۰۰ ریال
۵۳۵۷۳۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۱۳
کد سایزنام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۱۳۱۰میلگرد آجدار A3 کویر کاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴,۴۰۰ ریال
۵۰۱۶۱۰میلگرد آجدار A3 نیشابورشاخه ۱۲متری کارخانه۲۴,۰۰۰ ریال
۵۱۰۳۱۲میلگرد آجدار A3 کویر کاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۵۰۰ ریال
۵۵۲۳۱۲میلگرد آجدار A3 نیشابورشاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۰۵۳۱۴میلگرد آجدار A3 نیشابورشاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۵۲۴۱۶میلگرد آجدار A3 نیشابورشاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۵۲۵۱۸میلگرد آجدار A3 نیشابورشاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۱۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار A3 نیشابورشاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۰۸۶۲۲میلگرد آجدار A3 نیشابورشاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۲۶۰۲۵میلگرد آجدار A3 نیشابورشاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
۵۲۶۲۲۸میلگرد آجدار A3 نیشابورشاخه ۱۲متری کارخانه۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۲
کد سایزنام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲متری کارخانه۲۰,۱۰۰ ریال
۵۵۰۰۸میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲متری کارخانه۲۱,۵۰۰ ریال
۵۵۰۱۱۰میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲متری کارخانه۲۱,۲۰۰ ریال
۵۷۳۱۱۰میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲متری بنگاه تهران۲۰,۶۰۰ ریال
۵۷۲۹۱۰میلگرد آجدار A3 میانه شاخه ۱۲متری بنگاه تهران۲۱,۱۰۰ ریال
۵۵۰۲۱۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲متری کارخانه۲۰,۷۰۰ ریال
۵۷۳۲۱۲میلگرد آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲متری بنگاه تهران۲۱,۱۰۰ ریال
۵۷۳۰۱۲میلگرد آجدار A3 میانه شاخه ۱۲متری بنگاه تهران۲۰,۹۰۰ ریال
۵۵۰۳۱۴میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲متری کارخانه۲۰,۴۰۰ ریال
۵۷۳۳۱۶میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲متری بنگاه تهران۲۲,۰۰۰ ریال
۵۵۰۶۱۶میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲متری کارخانه۲۰,۴۰۰ ریال
۵۵۰۴۱۸میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲متری کارخانه۲۰,۴۰۰ ریال
۵۷۳۴۱۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲متری بنگاه تهران۲۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروز رسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲متری کارخانه۲۰,۵۰۰ ریال
۵۵۰۵۲۰میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲متری کارخانه۲۰,۴۰۰ ریال
۵۰۸۶۲۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲متری کارخانه۲۰,۵۰۰ ریال
۵۵۰۷۲۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲متری کارخانه۲۰,۴۰۰ ریال
۵۵۰۹۲۵میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲متری کارخانه۲۰,۴۰۰ ریال
۵۵۱۰۲۸میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲متری کارخانه۲۰,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۰۹۸میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۱۰۰ ریال
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۵۵۰ ريال
۵۰۲۶۱۰میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۲۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۳۰۰ ریال
۵۱۰۳۱۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۵۰۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۹۰۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹,۹۰۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۰۰۰ ریال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹,۹۰۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۲۲۰میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۷۰۰ ريال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲,۷۰۰ ريال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۹۹۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۹۴۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۹۵۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۵۰۰ ریال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۲۰۰ ریال
۵۰۱۳۱۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴,۵۰۰ ریال
۵۰۳۵۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۱۰۳۱۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۴۴۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۲۵۰ ریال
۵۰۵۰۱۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۴۰۰ ریال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۶۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۰۰ ریال
۵۰۸۵۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۰۰ ریال
۵۰۹۳۲۵میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۰۰ ریال
۵۰۹۸۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۰۰ ریال
۵۱۰۱۳۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۰۰ ریال
۵۱۰۰۳۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۰۶
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۵۰۰۸میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۳۰۰ ریال
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۸۰۰ ریال
۵۵۰۱۱۰میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۰۰۰ ریال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۹۵۰ ریال
۵۵۰۲۱۲میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰,۵۰۰ ریال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۵۰ ریال
۵۰۴۴۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۵۰ ریال
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۵۰ ریال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۱۰۰ ریال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۷/۰۶
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۲۲۰میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۵۰ ریال
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲,۷۰۰ ریال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۵۰ ریال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۵۰ ریال
۵۰۹۵۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۴۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۵۰۰۸میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۳۰۰ريال
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۸۰۰ريال
۵۵۰۱۱۰میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۰۰۰ريال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۹۵۰ريال
۵۵۰۲۱۲میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۴۵۰ريال
۵۰۴۴۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۱۰۰ريال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۴۵۰ريال
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۰۰۰ريال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۴۵۰ريال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۰۰۰ريال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۴۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۴۵۰ريال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۴۵۰ريال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۴۵۰ريال
۵۰۹۵۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۴۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۵۰۸میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲۰۰۰ريال
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۸۵۰ريال
۵۲۵۱۱۰میلگرد آجدار A2 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۵۰۰ريال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۶۵۰ريال
۵۵۲۶۱۲میلگرد آجدار A2 نیشابورشاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۹۰۰ريال
۵۰۳۲۱۲میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۰۵۰ريال
۵۰۵۳۱۴میلگرد آجدار A2 نیشابورشاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۴۵۰ريال
۵۰۴۱۱۴میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۰۵۰ريال
۵۴۸۸۱۶میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۴۵۰ريال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۰۵۰ريال
۵۴۸۹۱۸میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۴۵۰ريال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۰۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۵۰۵۲۰میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۹۰۰ريال
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۰۵۰ريال
۵۵۰۷۲۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۹۰۰ريال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۰۵۰ريال
۵۰۹۴۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۱۰۰ريال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۰۵۰ريال
۵۰۹۹۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۱۰۰ريال
۵۰۹۵۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۰۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۸۰۰ريال
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۷۰۰ريال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۶۰۰ريال
۵۰۱۵۱۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۳۰۰ريال
۵۰۳۳۱۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲۵۰۰ريال
۵۰۳۵۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۰۰۰ريال
۵۰۴۲۱۴میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲۵۰۰ريال
۵۰۴۴۱۴میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲۹۰۰ريال
۵۵۰۶۱۶میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۷۰۰ريال
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۰۰۰ريال
۵۵۰۴۱۸میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۷۰۰ريال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۶۲۰۰ريال
۵۰۹۴۲۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۰۰۰ريال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۶۲۰۰ريال
۵۳۵۵۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۵۰۰ريال
۵۰۹۱۲۵میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۰۰۰ريال
۵۴۰۰۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۹۰۰ريال
۵۰۹۵۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۰۰۰ريال
۵۳۵۶۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۵۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کد سایز نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۷۰۰ريال
۵۵۰۰۸میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۳۰۰ريال
۵۰۱۵۱۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۳۰۰ريال
۵۵۰۱۱۰میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۰۰۰ريال
۵۴۸۶۱۲میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۲۰۰ريال
۵۵۰۲۱۲میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۵۴۸۷۱۴میلگرد آجدار A2 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۲۰۰ريال
۵۵۰۳۱۴میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۵۰۰ريال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۵۰۰ريال
۵۵۰۶۱۶میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۲۰۰ريال
۵۴۵۷۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۵۰۰ريال
۵۵۰۴۱۸میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کویر کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲۸۰۰ريال
۵۵۰۵۲۰میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۲۰۰ريال
۵۰۹۳۲۲میلگرد آجدار A3 کویر کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲۸۰۰ريال
۵۵۰۷۲۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۲۰۰ريال
۵۰۹۸۲۵میلگرد آجدار A3 کویر کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲۸۰۰ريال
۵۵۰۹۲۵میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۲۰۰ريال
۵۱۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 کویر کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲۸۰۰ريال
۵۵۱۰۲۸میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۳۰
کد سایزنام کالا قیمت بر حسب کیلوگرم
۵۵۰۰۸میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲متری کارخانه۲۱۳۰۰ريال
۵۵۰۱۱۰میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲متری کارخانه۲۱۰۰۰ريال
۵۱۰۳۱۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴۱۰۰ريال
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳۴۰۰ريال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲متری کارخانه۲۱۳۰۰ريال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲متری کارخانه۲۱۳۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۸۵۰ريال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۸۵۰ريال
۵۰۹۴۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۰۰۰ريال
۵۰۹۹۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۱۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۷۰۰ريال
۵۰۲۲۱۰میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۵۰۰ريال
۵۴۳۱۱۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۰۰۰ريال
۵۴۳۲۱۴میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۰۰۰ريال
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۸۰۰ريال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۲۲۰میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۱۰۰ريال
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۱۰۰ريال
۵۵۰۹۲۵میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲۴۰۰ريال
۵۵۱۰۲۸میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۰

کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۷۰۰ريال
۵۰۱۵۱۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ريال
۵۴۳۱۱۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ريال
۵۴۳۲۱۴میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۴۰۰ريال
۵۰۴۸۱۶میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ريال
۵۰۵۴۱۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۰۲۰میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۹۰۰ريال
۵۳۵۴۲۲میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱,۹۰۰ريال
۵۰۹۳۲۵میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۸۰۰ريال
۵۰۹۸۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳,۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳۸۰۰ريال
۵۰۱۵۱۰میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳۴۰۰ريال
۵۰۳۳۱۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۴۰۰۰ريال
۵۰۴۲۱۴میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۴۴۰۰ريال
۵۴۵۰۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲۰۰۰ريال
۵۰۴۷۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۱۵
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۶۴۲۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳۸۰۰ريال
۵۴۳۵۲۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۲۰۰۰ريال
۵۰۹۴۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۴۰۰۰ريال
۵۱۴۸۲۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳۴۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۱۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۶۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۶۰۰ريال
۵۰۶۴۱۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۸۰۰ريال
۵۰۸۵۱۲میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۳۶۰۰ريال
۵۴۳۵۱۴میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۸۰۰ريال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲۲۵۰ريال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲۲۵۰ريال
[table “1738” not found /]
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۰۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۵۰۰۸میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴۹۰۰ريال
۵۱۴۷۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵۹۰۰ريال
۵۵۰۱۱۰میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴۳۰۰ريال
۵۱۴۶۱۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵۹۰۰ريال
۵۰۳۳۱۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۵۱۰۰ريال
۵۱۰۳۱۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵۴۰۰ريال
۵۰۴۲۱۴میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۵۱۰۰ريال
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵۴۰۰ريال
۵۴۸۸۱۶میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۸۰۰ريال
۵۰۵۰۱۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵۴۰۰ريال
۵۴۸۹۱۸میلگرد آجدار A3 حسن رود شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۸۰۰ريال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵۱۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۰۵

کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴۶۰۰ريال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴۶۰۰ريال
۵۳۵۵۲۵میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۵۰۰ريال
۵۳۵۶۲۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۵۰۰ريال
۵۱۰۵۳۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲متری کارخانه۲۵۶۰۰ريال
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۵۲۰۰ريال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴۳۰۰ريال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴۳۰۰ريال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲متری کارخانه۲۳۷۰۰ريال
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴۴۰۰ريال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲متری کارخانه۲۴۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۶۱۲۰میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴۶۰۰ريال
۵۰۸۰۲۲میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴۶۰۰ريال
۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵۰۰۰ريال
۵۰۹۶۲۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵۰۰۰ريال
۵۱۰۵۳۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵۰۰۰ريال
[table “2699” not found /]
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵۰۰۰ريال
۵۰۶۴۲۰میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۸۰۰ريال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵۰۰۰ريال
۵۰۸۲۲۲میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۸۰۰ريال
۵۰۹۳۲۵میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵۰۰۰ريال
۵۰۹۲۲۵میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۸۰۰ريال
۵۰۹۸۲۸میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵۰۰۰ريال
۵۱۰۱۳۰میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵۰۰۰ريال
۵۱۰۲۳۲میلگرد آجدار A3 کویرکاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۲۲۰میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴۷۰۰ريال
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵۳۰۰ريال
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴۷۰۰ريال
۵۰۹۴۲۲میلگرد آجدار A3 آناهیتاگیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴۴۰۰ريال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵۳۰۰ريال
۵۰۸۵۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتاگیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴۴۰۰ريال
۵۰۹۳۲۵میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵۳۰۰ريال
۵۰۹۴۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴۴۰۰ريال
۵۱۰۱۳۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵۳۰۰ريال
۵۱۰۲۳۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۵۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۴۸۰۰ريال
۵۰۲۱۱۰میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۸۰۰ريال
۵۰۳۱۱۲میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۸۰۰ريال
۵۰۴۰۱۴میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۸۰۰ريال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۸۰۰ريال
۵۰۶۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۳۸۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲۹۰۰ريال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲۹۰۰ريال
۵۰۹۳۲۵میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲۹۰۰ريال
۵۰۹۸۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲۹۰۰ريال
۵۱۰۱۳۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲۹۰۰ريال
۵۱۰۲۳۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۲۹۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۴۷۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۱۰۰ريال
۵۱۴۶۱۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۱۱۰۰ريال
۵۱۰۳۱۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۴۳۱۴میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۵۰۱۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۵۶۱۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۶۳۲۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۹۳۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۹۸۳۰میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۱۰۱۳۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۱۰۲۳۶میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۱۶۱۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۹۵۰ريال
۵۵۲۳۱۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۳۸۰ريال
۵۰۳۳۱۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۵۳۱۴میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۸۲۰ريال
۵۰۴۲۱۴میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۴۰۰ريال
۵۵۲۴۱۶میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۸۲۰ريال
۵۰۴۹۱۶میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۵۲۵۱۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۸۲۰ريال
۵۰۵۵۱۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۰۶۸۲۰میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۸۲۰ريال
۵۰۶۲۲۰میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۵۲۶۲۲میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۸۲۰ريال
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۵۲۷۲۵میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۸۲۰ريال
۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۵۲۸۲۸میلگرد آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۹۸۲۰ريال
۵۰۹۶۲۸میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
۵۱۰۵۳۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۵۰۰۸میلگرد آجدار A2 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۵۰۱۱۰میلگرد آجدار A2 هیربدشاخه ۱۲ متری کارخانه ۲۰۶۰۰ريال
۵۵۰۲۱۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۲۰۱۰۰ريال
۵۵۰۳۱۴میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۶۰۰ريال
۵۵۰۶۱۶میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۶۰۰ريال
۵۵۰۴۱۸میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۶۰۰ريال
۵۵۰۵۲۰میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۶۰۰ريال
۵۵۰۷۲۲میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۶۰۰ريال
۵۵۰۹۲۵میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۶۰۰ريال
۵۵۱۰۲۸میلگرد آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۹۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۰۹۴۲۵میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۶۰۰ريال
۵۴۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۷
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۵۲۱۶میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
۵۰۴۷۱۶میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۰۰۰ريال
۵۰۵۹۱۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۸۳۰۰ريال
۵۴۵۰۱۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۸۰۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۹۰۲۵میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۷۵۰ريال
۵۱۵۰۲۸میلگرد آجدار A3 بناب شاخه ۱۲متری کارخانه ۱۷۰۹۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۹۰۰ريال
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A2 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۱۰۰ريال
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۵۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۰۸۱۲۲میلگرد آجدار A3 ذوب آهن شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۶۷۵۰ريال
۵۰۸۳۲۲میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه ۱۷۲۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۰۳
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۵۰۰۱۸میلگرد آجدار A3 قزوین شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۵۹۷۰ ریال
۵۰۰۲۸میلگرد آجدار A3 کاشان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۷۲۰۰ ریال
۵۰۰۳۸میلگرد آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۷۰۰ ریال
۵۰۰۴۸میلگرد آجدار A2 پارس آرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۵۹۷۰ ریال
۵۰۰۵۸میلگرد آجدار A3 ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۱۰۰ ریال
۵۰۰۶۸میلگرد آجدار A2 بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۷۵۰ ریال
۵۰۰۷۸میلگرد آجدار A2 تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۶۰۰ ریال
۵۰۰۸۸میلگرد آجدار A2 الیگودرز شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۴۵۰ ریال
۵۰۰۹۸میلگرد آجدار A2 حسن رود گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۵۵۰ ریال
۵۰۱۰۸میلگرد آجدار A2 کاوه شاخه ۱۲ متری کارخانه۱۶۶۰۰ ریال
۵۰۱۱۸میلگرد آجدار A3 سپهر شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران۱۶۴۰۰ ریال

دیدگاهها

 1. :

  سلام روزتون بخیر انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز کنونی میتونم بپرسم میلگرد آجدار َ A3 نوع آج چیه َA2 نوع آج چیه

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام روز شما بخیر انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز کنونی A3 نوع آج مارپیچی A2 نوع آج جناغی توضیحات کامل در سایتمون هست.

 2. :

  سلام ببخشید میتونم بپرسم روش تشخیص میلگرد “آج ۳۴۰” و میلگرد “آج ۴۰۰” به چه صورت میباشد؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام در “آج ۳۴۰” ، آج ها با زاویه ۴۵ درجه و بصورت مارپیچی میباشد. برای درک بهتر، میله ای را در نظر بگیرید که نخی بدور آن با زاویه ۴۵ درجه پیچیده شده است. در “آج ۳۴۰” هم این گونه است. ولی در “آج ۴۰۰” زاویه آج ها ۴۵ درجه است ولی اگر از روبرو به میلگرد نگاه کنید، آجها بصورت جناقی (هفت و هشت) میباشد.

 3. :

  سلام وقتتون بخیر خواهشا میتونم بپرسم فرق بین میلگرد آجدار A2 , A3 چیست با توضیحات کاما بگین ممنون میشم

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام وقت شما بخیر
   مشخصات میلگرد A2 آجدار
   میلگرد A2 ، بعنوان یک میلگرد آجدار میباشد که تنش جاری آن برابر با ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۹ درصد، نسبتا نرم بوده و نسبت به نوع A1 ، تردتر میباشد. آج های آن بصورت موازی و فنری شکل است. برای مصارف ساختمانی ، علی الخصوص خاموت زنی بسیار مناسب میباشد.
   مشخصات میلگرد A3 آجدار:
   تنش جاری آن ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد و تنش گسیختگی آن برابر ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. تغییر شکل نسبی پلاستیکی آن ۱۴ درصد بوده و بطور کلی میلگردی ترد است و برای ساختمان مناسب میباشد. آج های آن بشکل جناقی (هفت و هشت) میباشد. در مکان هایی که سازه با تغییر شکل مواجه است، این میلگرد مناسب نبوده و عملیات جوشکاری در آن ممنوع میباشد.

 4. :

  سلام وقت بخیر خواص مکانیکی میلگردها – تست کرنش و کشش و خمش حداکثر نیرویی وارد میشود که به میلگرد وارد‌ دچار تغییر شکل دائمی میشود

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام وقت شما بخیر از این سایت مارو انتخاب کردین ممنونم حداکثر نیرویی است که به میلگرد وارد‌ و میلگرد دچار تغییر شکل دائمی نمی‌شود. اگر مقدار نیرو افزایش یابد، میلگرد بحالت اولیه بر نمی‌گردد و برای همیشه تغییر شکل می‌دهد. خاصیت برگشت پذیری را ‌خاصیت الاستیکه‌ و خاصیت برگشت ناپذیری را ‌خاصیت پلاستیک‌ می‌نامند. در طراحی‌ها، ملاک انتخاب میلگرد، مقدار تنش تسلیم است. به همین خاطر است که بخاطر همین خاصیت بسیار مهم، مقدار تنش تسلیم در نامگذاری میلگردها سهیم است. در میلگرد آج ۳۴۰‌،‌ حداقل تنش تسلیم این میلگرد، ۳۴۰ مگاپاسکال (MPA) است. ‌

 5. :

  سلام بریدن میلگردها باید حتی‌الامکان با وسائل مکانیکی صورت گیرد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام روزتون بخیر بریدن میلگردها باید حتی‌الامکان با وسائل مکانیکی صورت گیرد (بویژه برای فولادهای با مقاومت بیشتر و اصلاح سرد شده به روش پیچاندن). خم کردن میلگرد باید به روش سرد انجام شود. استفاده از حرارت (بیش از ۱۰۰ درجه سانتی گراد) برای خم کردن میلگرد مجاز نیست. خم کردن میلگردهای داخل بتن نظیر میلگردهای انتظار یا باز کردن میلگردهای خم شده مجاز نیست مگر با اجازه دستگاه نظارت و پیش بینی در طرح . برای اطلاعات بیشتر با کارشناس ما تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.