مش و رابیتس

مش و رابیتس

رابیتس ورق مشبکی از جنس گالوانیزه گرم می باشد که برای پیوستگی سطوح دیوارها و ایجاد بستری برای نصب تاسیسات برقی و روشنایی کاربرد دارد.استفاده از رابیتس موجب می شود پیوستگی در دیوارها و سقف های کاذب کاملا حفظ شده و از هر گونه ترک خوردگی و انفصال جلوگیری شود.جنس رابیتس اگر فلزی باشد باید حتما از کشش عرضی و پرس ورق های گالوانیزه گرم تهیه شود تا در مقابل رطوبت زنگ نزند.
تعداد ستون های محور طولی رابیتس ۹ ستون،۱۱ ستون، ۱۳ ستون میباشد که در وزن های سبک ، نیمه سنگین ،‌ سنگین ، فوق سنگین تولید میشود.

مش ساختمانی

ساخت توری مشبک شده با استفاده از میلگرد را مش میگویند که عمدتا برای مصارف ساختمانی و کف در داخل بتن کاربرد دارد و امروزه یکی از رایج ترین روش های ساخت در ساختمان ها و پروژه های بزرگ را به خود اختصاص میدهد.

 


کارشناس فروش مش و رابیتس

دسته:

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷

کدسایزچشمهنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۷۴۷۴۶۱۰×۱۰مش ساده اصفهان درب کارخانه

۵۶,۰۰۰ ریال

۱۷۴۷۵۶۱۵×۱۵مش ساده اصفهان درب کارخانه

۵۶,۰۰۰ ریال

۱۷۴۷۶۶۲۰×۲۰مش ساده اصفهان درب کارخانه

۵۶,۰۰۰ ریال

۱۷۴۷۷۶۲۵×۲۵مش ساده اصفهان درب کارخانه

۵۶,۰۰۰ ریال

۱۷۴۷۹۶۳۰×۳۰مش ساده اصفهان درب کارخانه

۵۶,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷
کدسایزچشمهنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۷۴۷۸۸۱۰×۱۰مش ساده اصفهان درب کارخانه

۵۷,۰۰۰ ریال

۱۷۴۸۳۸۱۵×۱۵مش ساده اصفهان درب کارخانه

۵۷,۰۰۰ ریال

۱۷۴۸۰۸۲۰×۲۰مش ساده اصفهان درب کارخانه

۵۷,۰۰۰ ریال

۱۷۴۸۱۸۲۵×۲۵مش ساده اصفهان درب کارخانه

۵۷,۰۰۰ ریال

۱۷۴۸۲۸۳۰×۳۰مش ساده اصفهان درب کارخانه

۵۷,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷
کدسایزچشمهنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۷۴۶۴۸۱۰×۱۰مش آجدار اصفهان درب کارخانه

۴۸,۵۰۰ ریال

۱۷۴۶۵۸۱۵×۱۵مش آجدار اصفهان درب کارخانه

۴۸,۵۰۰ ریال

۱۷۴۶۶۸۲۰×۲۰مش آجدار اصفهان درب کارخانه

۴۸,۵۰۰ ریال

۱۷۴۶۷۸۲۵×۲۵مش آجدار اصفهان درب کارخانه

۴۸,۵۰۰ ریال

۱۷۴۶۸۸۳۰×۳۰مش آجدار اصفهان درب کارخانه

۴۸,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷
کدسایزچشمهنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۷۴۷۰۱۰۱۰×۱۰مش آجدار اصفهان درب کارخانه

۴۷,۵۰۰ ریال

۱۷۴۷۱۱۰۱۵×۱۵مش آجدار اصفهان درب کارخانه

۴۷,۵۰۰ ریال

۱۷۴۷۲۱۰۲۰×۲۰مش آجدار اصفهان درب کارخانه

۴۷,۵۰۰ ریال

۱۷۴۷۳۱۰۲۵×۲۵مش آجدار اصفهان درب کارخانه

۴۷,۵۰۰ ریال

۱۷۴۶۹۱۰۳۰×۳۰مش آجدار اصفهان درب کارخانه

۴۷,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۸/۲۱
کدستونوزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۸۴۴۹۹۴۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۳ چشم بنگاه تهران۸۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۲۱۳۹۶۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۳ چشم بنگاه تهران۱۲۰,۰۰۰ ریال
۶۳۷۱۳۱۱۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۳ چشم بنگاه تهران۱۲۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۵/۲۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۵۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۵۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۵۳,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۵/۲۱
کد وزن (گرم)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۷۰۰۶۱۲۴۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم بنگاه تهران۱۱۱,۵۰۰ ریال
۵۱۱۹۷۱۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم بنگاه تهران۴۱,۰۰۰ ریال
۱۷۲۴۲۸۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم بنگاه تهران۹۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۵/۰۸
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۷۳۸۳۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۸۶,۰۰۰ ریال
۵۱۱۷۹۲۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۹۳,۰۰۰ ریال
۱۷۱۰۱۰۴۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۱۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۴/۳۰
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۸,۱۰۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۸,۱۰۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۸,۱۰۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۸,۱۰۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۸,۱۰۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۷,۷۰۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۷,۷۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۷,۷۰۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۷,۷۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۷,۷۰۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۸,۶۰۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۸,۶۰۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۸,۶۰۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۸,۶۰۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۸,۶۰۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۹,۱۰۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۹,۱۰۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۹,۱۰۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۹,۱۰۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۹,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۲/۰۱
کد وزن(گرم)نام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۱۳۲۴۴۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۹ ستون۳ چشم درب کارخانه۲۹,۰۰۰ ریال
۱۷۱۰۵۴۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۳,۵۰۰ ریال
۱۷۸۵۷۳۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۱,۰۰۰ ریال
۵۱۱۹۶۸۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۱ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۱,۰۰۰ ریال
۱۶۳۸۷۵۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۳,۵۰۰ ریال
۱۷۸۶۸۱۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۵,۵۰۰ ریال
۱۲۰۶۱۹۰۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۴۹,۰۰۰ ریال
۱۲۰۶۲۹۶۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۱,۵۰۰ ریال
۱۷۱۰۱۰۴۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۳,۵۰۰ ریال
۱۲۰۰۹۱۲۴۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۶۲,۰۰۰ ریال
۵۱۱۸۱۲۷۰رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون۳ چشم درب کارخانه۵۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۱/۱۸
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانهتماس بگیرید
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۷۴۶مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۷۵۶مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۱,۶۰۰ ریال
۵۴۸۰۸مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۸۱۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۸۲۸مش ساده تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۸۳۸مش ساده تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۸۴۸مش ساده تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۶۵۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۴۹۴۱۰مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۳۰,۵۰۰ ریال
۵۵۳۰۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۳۱۱۲مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۳۴۱۲مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۸,۹۵۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
۵۵۷۴۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
۵۵۷۶۱۴مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
۵۵۷۷۱۴مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۹,۹۵۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۸۱۸مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵ کارخانه۲۴,۹۰۰ ریال
۵۴۹۵۱۰مش آجدار تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۲۴,۷۵۰ ریال
۵۵۳۳۱۲مش آجدار تهران چشمه ۲۵×۲۵ کارخانه۲۴,۱۵۰ ریال
۵۵۷۳۱۴مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۸,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۰۲
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۶۶مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۶,۹۰۰ ریال
۵۴۷۷۶مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵کارخانه۲۶,۹۰۰ ریال
۵۴۷۸۶مش آجدار تهران چشمه ۲۰×۲۰کارخانه۲۶,۹۰۰ ریال
۵۴۷۴۸مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵کارخانه۲۶,۹۰۰ ریال
۵۴۸۰۸مش آجدار تهران چشمه ۱۰×۱۰کارخانه۲۵,۵۰۰ ریال
۵۴۸۱۸مش آجدار تهران چشمه ۱۵×۱۵کارخانه۲۵,۵۰۰ ریال
۵۴۹۱۱۰مش ساده تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۲۵,۶۰۰ ریال
۵۴۹۲۱۰مش ساده تهران چشمه ۱۵×۱۵کارخانه۲۵,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۹/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۴۷۴۶مش تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۶,۴۰۰ ریال
۵۴۸۲۸مش تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۴,۶۰۰ ریال
۵۴۹۳۱۰مش تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۵,۲۰۰ ریال
۵۵۳۲۱۲مش تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۶,۳۰۰ ریال
۵۵۷۵۱۴مش تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۲۷,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱
کد وزن (گرم)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۶۸۶۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۳۵,۰۰۰ ریال
۵۱۱۹۶۸۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۲۹,۵۰۰ ریال
۵۱۱۷۹۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۳۷,۵۰۰ ریال
۵۱۱۵۷۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۳۴,۵۰۰ ریال
۵۱۱۸۱۰۱۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۳۹,۵۰۰ ریال
۵۱۲۰۱۱۶۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم درب کارخانه۴۴,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۲۴۶مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه ۲۶۲۰۰ريال
۵۱۲۵۸مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه ۲۶۲۰۰ريال
۵۱۲۶۱۰مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه ۲۶۲۰۰ريال
۵۵۳۰۱۲مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه ۲۸۱۰۰ريال
۵۵۷۳۱۴مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه ۲۹۴۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۱۲۴۶مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه ۲۹۸۰۰ريال
۵۱۲۵۸مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه ۲۹۸۰۰ريال
۵۱۲۶۱۰مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه ۲۹۸۰۰ريال
۵۵۳۰۱۲مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه ۳۱۳۰۰ريال
۵۵۷۳۱۴مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه ۳۲۷۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت برحسب کیلوگرم
۵۴۷۸۶مش تهران چشمه ۱۵×۱۵کارخانه ۲۴۳۰۰ريال
۵۴۸۱۸مش تهران چشمه ۱۵×۱۵کارخانه ۲۴۵۰۰ريال
۵۴۹۲۱۰مش تهران چشمه ۱۵×۱۵کارخانه ۲۵۶۰۰ريال
۵۵۳۱۱۲مش تهران چشمه ۱۵×۱۵کارخانه ۲۵۶۰۰ريال
۵۵۷۴۱۴مش تهران چشمه ۱۵×۱۵کارخانه ۲۶۸۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۰۴/۰۱
کد سایزنام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۲۴۶مش تهران چشمه ۱۰×۱۰ کارخانه۱۸۲۵۰ريال
۵۱۲۵۸مش تهران چشمه ۲۰×۲۰ کارخانه۱۸۲۵۰ريال
۵۱۲۶۱۰مش تهران چشمه ۳۰×۳۰ کارخانه۱۸۲۵۰ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۳/۰۶
کد وزن (گرم)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۱۱۵۷۷۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم بنگاه تهران۲۹۵۰۰ ريال
۵۱۱۶۸۶۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم بنگاه تهران۳۳۰۰۰ ريال
۵۱۱۷۹۳۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم بنگاه تهران۳۵۵۰۰ ريال
۵۱۱۸۱۰۱۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم بنگاه تهران۳۷۵۰۰ ريال
۵۱۱۹۶۸۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم بنگاه تهران۲۷۰۰۰ ريال
۵۱۲۰۱۱۶۰رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشم بنگاه تهران۲۹۵۰۰ ريال

دیدگاهها

 1. :

  با سلام و عرض ادب واقعا ایده نوینی است در صنعت آهن آلات فروش بصورت اینترنتی و با تشکر از اطلاعات جامع و کامل در سایتتون

 2. :

  با سلام و عرض ادب واقعا ایده نوینی است در صنعت فلزات خریدو فروش بصورت اینترنتی و تشکر از سایت جامع و کامل شما

 3. :

  سلام روز عالیتون بخیر رابیتس در چه سایزی تولید میشود!!!!چه مساحتی می توان پوشش میدهد

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام از این که سایت مارو انتخاب کردین ممنونم در ابعاد ۶۰ *۲۴۰ سانتی‌متر تولید و عرضه می‌شود مساحتی در حدود ۴۴/۱متر را پوشش می‌دهد که با در نظر گرفتن تلورانس این مقدار معمولاً ۴/۱ متر را پوشش می‌دهد و با تقسیم متراژ کاری بر این عدد تعداد ش مورد نیاز به دست می‌آید.

 4. :

  سلام رابیتس وقتی سنگین باشد در کجااا استفاده میشود؟۱؟

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام معمولاً برای نمای ساختمان از ۱۳ستونی سنگین‌تر استفاده می‌کنند اما در سقف‌های کاذب وزن آن اهمیت چندانی ندارد و حتی کار را برای مجری سخت‌تر می‌کند. استفاده ازآن با وزن زیاد به این دلیل در نما مهم است که وزن سنگ را باید تحمل کند.

 5. :

  سلام مش چشمه یا مشبندی گریتینگ چه چیزی تشکیل می شود در کجا کاربرد دارد!!!!!!!!!!!!!

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام فاصله بین باربرها: این فاصله که در واقع تعیین کننده فاصله دو تسمه باربر با یکدیگر می باشد نقش مهمی در میزان استحکام گریتینگ دارد. در واقع هرچقدر این فاصله کمتر باشد میزان استحکام گریتینگ بالا می رود. چرا که در نتیجه تسمه های باربر بیشتر در ساخت گریتینگ مد نظر استفاده می شود و نیرو بین تسمه های بیشتر تقسیم شده؛ لذا گریتینگ را می توان در مکانهایی با بارگذاری های بالا استفاده کرد.

   البته منطقی نیست که هر چقدر می خواهیم این فاصله را کم کنیم .چرا که ممکن است برای محلی که تنها عبور و مرور افراد در آن جریان داشته باشد هزینه های گزافی را پرداخت کنیم. لذا با توجه به نیاز باید این امر طراحی شود.

   فاصله بین رابط ها: فاصله بین دو تسمه و یا میلگرد رابط را گویند که باید از فاصله بین باربرهای بیشتر باشد. چرا که فاصله کمتر رابط به علت عدم وارد شدن بار به رابطها منطقی نیست و تنها تقش تثبیت کننده را به عهده دارند. البته بنا به اشیای عبوری از روی گریتینگ این فاصله ها تعیین می شود. به عنوان مثال برای عبور دوچرخه، میزان ضخامت لاستیک دوچرخه در نظر گرفته می شود. همچنین در صنایع پتروشیمی این فاصله را به نحوی در نظر می گیرند که در حین کار ابزار به پایین پرتاب نشوند.

 6. :

  سلام وقت عالیتون بخیر شادی مش تخت در کجا کاربرد داره

  • Ghasemi-tejaratfelez

   :

   سلام برای اتصال بین پانلها و تقویت گوشه های پنجره ها ودرها بصورت مورب با زاویه ۴۵درجه استفاده میشود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *