لوله داربستی

لوله داربستی

داربست یک سازه فلزی تشکیل شده از لوله های داربستی است که برای دسترسی به نقاط دشوار به هنگام ساخت یا تعمیر ساختمان ها و سازه ها بکار میرود. داربست های فلزی قالباً از لوله های ۶متری،۳متری ، قالب و بست تشکیل میشوند.ولی چون ساختمانها در متراژهای مختلفی ساخته شده اند لوله هایی با متراژهای کوچکتر و بزرگتر نیز در نصب داربست کاربرد دارند.
داربست ها اغلب که از لوله های فلزی تشکیل می‌شوند که به عنوان تکیه‌گاه برای بخشی از دیگر سازه‌ها هم استفاده می‌شوند.
برای ساخت داربست ، لوله های فولادی بدون درز با قطر ۴۸ میلیمتر بیشترین کاربرد را دارد.

تاریخ به روزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۲۶

کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۴۹"۱.۲ - ۱۱.۹لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران

۳۰,۰۰۰ ریال

۶۸۴۸"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران

۲۸,۵۰۰ ریال

۹۱۴۹"۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران

۲۸,۵۰۰ ریال

۹۱۴۸"۱.۲ - ۱۲.۸لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران

۲۸,۴۰۰ ریال

۹۱۴۷"۱.۲ - ۱۲.۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران

۲۸,۴۰۰ ریال

۹۱۴۶"۱.۲ - ۱۱.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران

۲۸,۴۰۰ ریال

۶۸۴۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران

۲۸,۷۰۰ ریال

تاریخ به روزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۲۵
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۴۹"۱.۲ - ۱۱.۹لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۳۰,۰۰۰ ریال
۶۸۴۸"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
۹۱۴۹"۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
۹۱۴۸"۱.۲ - ۱۲.۸لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۴۰۰ ریال
۹۱۴۷"۱.۲ - ۱۲.۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۴۰۰ ریال
۹۱۴۶"۱.۲ - ۱۱.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۴۰۰ ریال
۶۸۴۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۴۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۰/۲۴
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۴۹"۱.۲ - ۱۱.۹لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۳۰,۰۰۰ ریال
۶۸۴۸"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
۹۱۴۹"۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
۹۱۴۸"۱.۲ - ۱۲.۸لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۴۰۰ ریال
۹۱۴۷"۱.۲ - ۱۲.۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۴۰۰ ریال
۹۱۴۶"۱.۲ - ۱۱.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۴۰۰ ریال
۶۸۴۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۲۳
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۴۹"۱.۲ - ۱۱.۹لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۳۰,۲۰۰ ریال
۶۸۴۸"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
۹۱۴۹"۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۹۰۰ ریال
۹۱۴۸"۱.۲ - ۱۲.۸لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۴۰۰ ریال
۹۱۴۷"۱.۲ - ۱۲.۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۴۰۰ ریال
۹۱۴۶"۱.۲ - ۱۱.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۴۰۰ ریال
۶۸۴۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۱۰/۲۱
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۴۹"۱.۲ - ۱۱.۹لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۳۰,۲۰۰ ریال
۶۸۴۸"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۹۰۰ ریال
۹۱۴۹"۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
۹۱۴۸"۱.۲ - ۱۲.۸لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۴۰۰ ریال
۹۱۴۷"۱.۲ - ۱۲.۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۴۰۰ ریال
۹۱۴۶"۱.۲ - ۱۱.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۴۰۰ ریال
۶۸۴۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۰۴
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۳۰,۰۰۰ ریال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۳۰,۰۰۰ ریال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۳۲,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۲۴
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۴۶"۱.۲ - ۱۱.۴لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۳۱,۲۰۰ ریال
۶۸۴۷"۱.۲ - ۱۱.۹لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۹,۳۰۰ ریال
۶۸۴۸"۱.۱.۲۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۷,۰۰۰ ریال
۶۸۴۹"۱.۲ - ۱۲.۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۸,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۲۳
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب تعداد
۶۹۲۴بست لوله داربستی ایران بست۴۵,۰۰۰ ریال
۶۹۲۳۲.۵رابط ۲۰ سانتی۳۹,۰۰۰ ریال
۶۹۲۵بست گردون چهار پیچ۵۸,۰۰۰ ریال
۶۹۲۶مغزی۷۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۲۹"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده۲۷,۵۰۰ ریال
۶۴۳۱"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده۲۹,۰۰۰ ریال
۶۴۳۲"۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صابری۳۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۲۱
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه لوله وقوطی اصفهان۲۹,۲۰۰ ریال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه لوله وقوطی اصفهان۲۷,۵۰۰ ریال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه لوله وقوطی اصفهان۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۱۷
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب تعداد
۶۹۲۴بست داربستی سنگین ایران بست۴۵,۰۰۰ ریال
۶۹۲۳بست داربستی سبک ایران بست۳۹,۰۰۰ ریال
۶۹۲۵بست گردون ایران بست۵۸,۰۰۰ ریال
۶۹۲۶بست H ایران بست۵۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۱۳
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۴۶"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۳۱,۲۰۰ ریال
۶۸۴۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۹,۳۰۰ ریال
۹۱۴۶"۱.۲ - ۱۱.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۳۳,۲۰۰ ریال
۹۱۴۷"۱.۲ - ۱۲.۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۳۳,۲۰۰ ریال
۹۱۴۸"۱.۲ - ۱۲.۸لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۹,۳۰۰ ریال
۹۱۴۹"۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۹,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۲
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۲۹"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۹,۰۰۰ ریال
۶۰۳۰"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۷,۵۰۰ ریال
۶۸۴۶"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۲۶
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۱۹۱.۲ - ۱۲لوله داربستی گالوانیزه گرم شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۹,۸۰۰ ریال
۶۸۲۰"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی گالوانیزه گرم شاخه ۶ متری کارخانه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۲۵
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۴۶"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۶۸۴۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۷,۲۰۰ ریال
۶۸۴۸"۳.۴۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۷,۰۰۰ ریال
۶۸۴۹"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۸,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۲۴
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه لوله وقوطی اصفهان۲۹,۲۰۰ ریال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه لوله وقوطی اصفهان۲۷,۵۰۰ ریال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه لوله وقوطی اصفهان۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۲۳
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب تعداد
۶۹۲۴بست داربستی سنگین ایران بست۴۵,۰۰۰ ریال
۶۹۲۳بست داربستی سبک ایران بست۳۹,۰۰۰ ریال
۶۹۲۵بست گردون ایران بست۵۸,۰۰۰ ریال
۶۹۲۶بست H ایران بست۷۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۲
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۴۶"۱.۲ - ۱۱.۴لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
۶۸۴۷"۱.۲ - ۱۱.۹لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۷,۲۰۰ ریال
۶۸۴۸"۱.۱.۲۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۷,۲۰۰ ریال
۶۸۴۹"۱.۲ - ۱۲.۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۸,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۲
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۲۹"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده۲۷,۵۰۰ ریال
۶۴۳۱"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده۲۷,۰۰۰ ریال
۶۴۳۱"۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صابری۲۷,۰۰۰ ریال
۶۴۳۲"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صابری۲۷,۶۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۲
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۲۹"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۹,۰۰۰ ریال
۶۰۳۰"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۷,۵۰۰ ریال
۶۸۴۶"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۳۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۷
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۲۶"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیهان اصفهان۲۵,۵۰۰ ریال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیهان اصفهان۲۷,۵۰۰ ریال
۶۰۲۹"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه یاران اصفهان۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه لوله وقوطی اصفهان۲۹,۲۰۰ ریال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه لوله وقوطی اصفهان۲۷,۵۰۰ ریال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه لوله وقوطی اصفهان۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۲
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۲۹"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده۲۷,۵۰۰ ریال
۶۴۳۱"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده۲۷,۰۰۰ ریال
۶۴۳۲"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صابری ۲۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۷/۰۶
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۸۴۶"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۳۲,۳۰۰ريال
۶۸۴۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران ۳۰,۰۰۰ريال
۶۸۴۸"۳.۴۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۸,۳۰۰ ريال
۶۸۴۹"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان ۲۷,۲۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۰۴
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۱۹۱.۲ - ۱۲لوله داربستی گالوانیزه گرم شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۹,۸۰۰ ریال
۶۸۲۰"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی گالوانیزه گرم شاخه ۶ متری کارخانه تهران۳۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب تعداد
۶۹۲۴بست لوله داربستی ایران بست۴۴۰,۰۰۰ ریال
۶۹۲۳۲.۵رابط ۲۰ سانتی۳۴۰,۰۰۰ ریال
۶۹۲۵بست گردون چهار پیچ۶۹,۰۰۰ ریال
۶۹۲۶مغزی۲۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۰۲
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب تعداد
۶۹۲۴بست داربستی سنگین ایران بست۴۴۰,۰۰۰ ریال
۶۹۲۳بست داربستی سبک ایران بست ۳۴۰,۰۰۰ ریال
۶۹۲۵بست گردون ایران بست۶۹,۰۰۰ ریال
۶۹۲۶بست H ایران بست۲۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۳۶۰"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیهان اصفهان۲۶,۶۰۰ ریال
۶۳۶۱"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیهان اصفهان۲۶,۰۰۰ ریال
۶۳۶۲"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه یاران اصفهان۲۶,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۲۹
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۲۹"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده۲۷۵۰۰ريال
۶۴۳۱"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده۲۷۰۰۰ريال
۶۴۳۱"۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صابری۲۷۰۰۰ريال
۶۴۳۲"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صابری۲۷۶۰۰ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۸
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۴۶"۱.۲ - ۱۱.۴لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۶۸۴۷"۱.۲ - ۱۱.۹لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۰,۲۰۰ ریال
۶۸۴۸"۱.۱.۲۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۵۰۰ ریال
۶۸۴۹"۱.۲ - ۱۲.۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۷
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۸۴۶"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۴۲۰,۰۰۰ ریال
۶۸۴۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۴۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب تعداد
۶۹۲۴بست لوله داربستی ایران بست۴۴۰,۰۰۰ ریال
۶۹۲۳۲.۵رابط ۲۰ سانتی۳۴۰,۰۰۰ ریال
۶۹۲۵بست گردون چهار پیچ۶۹,۰۰۰ ریال
۶۹۲۶مغزی۲۴,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۲۵
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده اصفهان۲۹,۲۰۰ ریال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده اصفهان۲۷,۵۰۰ ریال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده اصفهان۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۶/۲۳
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران شرق۲۷,۳۰۰ ریال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران شرق۲۷,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۰
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۲۹"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۹,۰۰۰ ریال
۶۰۳۰"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۹
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۸۴۶"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۴۲۰,۰۰۰ ریال
۶۸۴۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۴۸۵,۰۰۰ ریال
۶۸۴۸"۳.۴۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۴۲۵,۰۰۰ ریال
۶۸۴۹"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۴۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۶/۱۵
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۲۶"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیهان اصفهان۲۵,۵۰۰ ریال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیهان اصفهان۲۷,۳۰۰ ریال
۶۰۲۹"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه یاران اصفهان۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۱۴
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب تعداد
۶۹۲۴بست داربستی سنگین ایران بست۴۴۰,۰۰۰ ریال
۶۹۲۳بست داربستی سبک ایران بست۳۶۰,۰۰۰ ریال
۶۹۲۵بست گردون ایران بست۶۱۰,۰۰۰ ریال
۶۹۲۶بست H ایران بست۷۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۲
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۸۴۶"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۲۰,۰۰۰ ریال
۶۸۴۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری بنگاه تهران۴۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۱۱
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه لوله وقوطی اصفهان۲۷,۳۰۰ ریال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه لوله وقوطی اصفهان۲۷,۳۰۰ ریال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه لوله وقوطی اصفهان۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۶/۰۹
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۳۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه فولاد علویجه۳۱,۲۰۰ ریال
۶۳۸۴"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه فولاد علویجه۲۹,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۸
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران شرق۲۹,۵۰۰ ریال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران شرق۲۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۰۷
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۲۶"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیهان اصفهان۲۵,۵۰۰ ریال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیهان اصفهان۲۸,۰۰۰ ریال
۶۰۲۹"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه یاران اصفهان۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۰۶
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۶۸۴۶"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۴۲۵,۰۰۰ ریال
۶۸۴۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۴۸۵,۰۰۰ ریال
۶۸۴۸"۳.۴۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۴۲۵,۰۰۰ ریال
۶۸۴۹"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۴۸۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۰۵
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده اصفهان۳۰,۰۰۰ ریال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده اصفهان۲۸,۰۰۰ ریال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده اصفهان۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه نیکان پروفیل۳۰,۰۰۰ ریال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه نیکان پروفیل۲۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۳۱
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه لوله وقوطی اصفهان۲۷,۸۰۰ ریال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه لوله وقوطی اصفهان۲۷,۸۰۰ ریال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه لوله وقوطی اصفهان۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۳۰
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه پایا اصفهان۳۰,۲۰۰ ریال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه پایا اصفهان۲۸,۳۰۰ ریال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه پایا اصفهان۲۸,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۹
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۴۶۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۳۱,۰۰۰ ریال
۶۸۴۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان ۲۸,۲۰۰ ریال
۶۸۴۸"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۳۲,۰۰۰ ریال
۶۸۴۹"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کچو۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۸
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۱۹۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۹,۸۰۰ ریال
۶۸۲۰"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۳۲,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۲۶
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۳۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه فولاد علویجه۳۱,۲۰۰ ریال
۶۳۸۴"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه فولاد علویجه۲۹,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۲۳
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۲۶"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیهانتماس بگیرید
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیهانتماس بگیرید
۶۰۲۹"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه یارانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۲
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۴۶۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۳۰,۳۰۰ ریال
۶۸۴۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۸,۲۰۰ ریال
۶۸۴۸"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۳۰,۳۰۰ ریال
۶۸۴۹"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۸,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۱
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده اصفهان۳۰,۲۰۰ ریال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده اصفهان۲۸,۳۰۰ ریال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده اصفهان۲۸,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۱۹
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۱۹۱.۲ - ۱۲لوله داربستی گالوانیزه گرم شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۴۱,۳۰۰ ریال
۶۸۲۰"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی گالوانیزه گرم شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۴۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه نیکان پروفیل۲۶,۴۰۰ ریال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه نیکان پروفیل۲۷,۸۰۰ ریال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه فولاد علویجه۲۹,۰۰۰ ریال
۶۰۳۰"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه فولاد علویجه ۲۶,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۷
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۳۳"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیهان۲۹,۲۰۰ ریال
۶۳۳۴"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیهان۲۷,۴۰۰ ریال
۶۳۳۱"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صدرا پروفیل تهران۲۹,۲۰۰ ریال
۶۳۳۵"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیان پرشیا۲۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۱۶
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۴۶۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۹,۳۰۰ ریال
۶۸۴۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه تهران۲۷,۹۰۰ ریال
۶۸۴۸"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۷,۸۰۰ ریال
۶۸۴۹"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۹,۱۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۱۵
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۳۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه فولاد علویجه۲۸,۰۰۰ ریال
۶۳۸۴"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه فولاد علویجه۲۷,۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۱۲
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۳۳"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه امید البرز۲۸,۲۰۰ ریال
۶۳۳۴"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه نیکان امید البرز۲۸,۲۰۰ ریال
۶۳۳۱"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صدرا پروفیل تهران۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۱۱
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۸۱۹۱.۲ - ۱۲لوله داربستی گالوانیزه گرم شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۴۱,۳۰۰ ریال
۶۸۲۰"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی گالوانیزه گرم شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۴۱,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۰
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۶,۴۰۰ ریال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۷,۸۰۰ ریال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۷
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۳۳"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیهان۲۹,۲۰۰ ریال
۶۳۳۴"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیهان۲۷,۴۰۰ ریال
۶۳۳۱"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صدرا پروفیل تهران۲۹,۲۰۰ ریال
۶۳۳۵"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیان پرشیا۲۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۸
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۲۶"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیهان۲۵,۵۰۰ ریال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیهان۲۷,۸۰۰ ریال
۶۰۲۹"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۰۵
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۲۹"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده۲۷,۵۰۰ ریال
۶۴۳۱"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده۲۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۰۴
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه لوله وقوطی اصفهان۲۶,۴۰۰ ریال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه لوله وقوطی اصفهان۲۷,۸۰۰ ریال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه پایا اصفهان۲۷,۳۰۰ ریال
۶۰۳۰"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه پایا اصفهان۲۶,۷۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۳۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه فولاد علویجه۲۷,۵۰۰ ریال
۶۳۸۴"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه فولاد علویجه۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دو شنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۶,۶۰۰ ریال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۶,۶۰۰ ریال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۳۳"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه نیکان امید البرز۲۷۵۰۰ ريال
۶۳۳۴"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه نیکان امید البرز۲۷۵۰۰ ريال
۶۳۳۱"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صدرا پروفیل تهران۲۷۸۰۰ ريال
۶۳۳۲"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صدرا پروفیل تهران۲۷۴۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۲۹"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده۲۷۹۰۰ ريال
۶۴۳۱"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده۲۶۰۰۰ ريال
۶۴۳۱"۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صابری۲۶۰۰۰ ريال
۶۴۳۲"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صابری۲۷۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۸۳۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه فولاد علویجه۲۸۴۰۰ ريال
۶۳۸۴"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه فولاد علویجه۲۸۰۰۰ ريال
۶۳۳۱"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صدراپروفیل تهران۲۷۹۰۰ ريال
۶۳۳۲"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صدراپروفیل تهران۲۵۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۵
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۲۶"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیهان۲۴۲۰۰ ريال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیهان۲۲۹۰۰ ريال
۶۰۲۹"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۳۲۰۰ ريال
۶۰۳۰"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۲۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۲۴
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۳۳"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه امید البرز۲۶۵۰۰ ريال
۶۳۳۴"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه نیکان امید البرز۲۶۵۰۰ ريال
۶۳۳۱"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صدرا پروفیل تهران۲۶۱۰۰ ريال
۶۳۳۲"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صدرا پروفیل تهران۲۵۹۰۰ ريال
۶۳۳۵"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیان پرشیا۲۵۰۰۰ ريال
۶۳۳۶"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیان پرشیا۲۴۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۴۱۰۰ ريال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۴۱۰۰ ريال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه سپاهان۲۵۲۰۰ ريال
۶۰۳۰"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه هیربد زرندیه۲۵۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۳لوله داربستی قطر بیرونی ۵۰ میل شاخه ۶ متری اصفهان۲۲۹۰۰ ريال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی قطر بیرونی ۵۰ میل شاخه ۶ متری اصفهان۲۲۹۰۰ ريال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۲.۸لوله داربستی قطر بیرونی ۵۰ میل شاخه ۶ متری اصفهان۲۳۲۰۰ ريال
۶۰۳۰"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی قطر بیرونی ۵۰ میل شاخه ۶ متری اصفهان۲۲۹۰۰ ريال
۶۰۲۹۱.۲ - ۱۲.۳لوله داربستی قطر بیرونی ۵۰ میل شاخه ۶ متری اصفهان۲۳۲۰۰ ريال
۶۰۲۶۱.۲ - ۱۱.۸لوله داربستی قطر بیرونی ۵۰ میل شاخه ۶ متری اصفهان۲۴۲۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه نیکان پروفیل۲۵۰۰۰ ريال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه نیکان پروفیل۲۴۸۰۰ ريال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه فولاد علویجه۲۵۳۰۰ ريال
۶۰۳۰"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه فولاد علویجه۲۵۱۰۰ ريال
۶۰۲۹۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۵۲۰۰ريال
۶۰۲۶۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۴۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶متری کارخانه جهان پروفیل پارس۲۵۷۰۰ ريال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶متری کارخانه جهان پروفیل پارس۲۵۷۰۰ ريال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۲.۸لوله داربستی شاخه ۶متری کارخانه امید البرز۲۲۳۰۰ ريال
۶۰۳۰"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶متری کارخانه امید البرز۲۵۴۰۰ ريال
۶۰۲۹۱.۲ - ۱۲.۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۵۰۰۰ ريال
۶۰۲۶۱.۲ - ۱۱.۸لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۴۲۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۳۳۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده۲۵۰۰۰ ريال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده۲۴۷۰۰ ريال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۳لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده ۲۴۷۰۰ ريال
۶۰۳۰"۱.۲ - ۱۳.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه گل نرده۲۴۶۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۵
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۲۶"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیهان۲۴۲۰۰ ريال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه کیهان۲۲۹۰۰ ريال
۶۰۲۹"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۳۲۰۰ ريال
۶۰۳۰"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه یاران۲۲۹۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۰۸
کدسایز (اینچ) ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۲۶"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صدرا پروفیل۲۶۰۰۰ ريال
۶۰۲۷"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه صدرا پروفیل۲۵۴۰۰ ريال
۶۰۲۹"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۳۲۰۰ ريال
۶۰۳۰"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۲۹۰۰ ريال
۶۰۳۲"۱.۲ - ۱۲لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه پایا اصفهان۲۵۰۰۰ ريال
۶۰۳۳"۱.۲ - ۱۲.۵لوله داربستی شاخه ۶ متری کارخانه پایا اصفهان۲۴۸۰۰ ريال

دیدگاهها

 1. :

  با سلام. خسته نباشید. یه سوال داشتم .لوله داربستی سایز دیگه ای نداره ؟ من فقط سایز ۱.۲ /۱ دیدم تو قیمتاتون.

  • :

   با سلام و تشکر. سایز در لوله داربستی ثابت و با مشخصات ۱.۲ -۱ اینچ با قطر بیرونی ۴۸.۳ میلیمتر تولید و با ضخامت های متفاوت ۲ , ۲.۵ و ۳ در بازار عرضه میشود.

 2. :

  سلام. تفاوت بنگاه تهران با تحویل تهران در چیه ؟

  • :

   با سلام. منظور از تحویل تهران به این معناست که کالای خریداری شده ی شما مستقیم از کارخانه به آدرس شما تحویل داده میشه , اما منظور از بنگاه تهران این هستش که کالا از کارخانه به بنگاه انتقال داده شده و از
   انجا به آدرش شما ارسال میشود.

 3. :

  سلام وزن لوله داربستی سبک معمولا چقدره و با چه ضخامتی ؟

  • :

   وزن لوله داربستی سبک ۱۴٫۵کیلو ودر سنگین ۱۷٫۵ کیلو می باشد.لوله های سنگین با ضخامت ۲٫۵ مبل و لوله های سبک با ضخامت ۲ میل می باشد.

 4. :

  لوله داربستی از نوع لوله درز دارن ؟ استاندارد این لوله ها چیه ؟

  • :

   بله لوله داربستی از نوع لوله‌های فولادی سیاه درز مستقیم است که کاربرد ساختمانی دارد و عمدتاً به عنوان داربست مورد استفاده قرار می‌گیرد.
   استاندارد قطر خارجى آن ۴۸۰۳ میلى متر و ضخامت دیواره ۳.۲ میلى متر و طول تا ۶ متر دارد.

 5. :

  بست داربستی هم فروش دارید ؟

  • :

   بله برای اطلاع از قیمت ها با شماره شرکت تماس بگیرید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.