لوله جدارچاه

لوله جدارچاه

این نوع لوله از لوله های فولادی تولید میشوند که در وزن ها و ضخامت های مختلف در دونوع شیاردار و بدون شیار تولید میگردد که پرکاربردترین استفاده آن جلوگیری از ریزش و آبدهی چاه های عمیق خاکی است.

کاربرد لوله های جدار چاه

جلوگیری از ریزش و کاهش یا حذف ماسه دهی دیوارهٔ چاه
جدا سازی طبقات مختلف آب، نفت و گاز در مخزن
کاهش یا حذف هزینه لایروبی و تغییر محل چاه
عدم انسداد شیارها بعلت (V) شکل بودن شیارها
افزایش عمر مفید و اقتصادی چاه

استاندارد لوله جدارچاه

لوله های جدارچاه تا به امروز در ۴ نسل تولید شده است که هر نسل ویژگی های گوناگون و تکمیل کننده نسل قبل خود است که عبارت است از :
1- نسل اول لوله های جدار چاه هوا برشی             2- نسل دوم لوله های جدار چاه قوسی
3- نسل سوم لوله های جدار چاه کرکره ای             4- نسل چهارم لوله جدار چاه اسکرین جانسون

تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۱۰/۲۶

کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب متر
۶۴۰۷"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان

۲۸,۵۰۰ ریال

۶۴۰۸"۱۰۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان

۲۸,۰۰۰ ریال

۶۴۰۹"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان

۲۹,۰۰۰ ریال

۶۲۵۰"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان

۲۹,۰۰۰ ریال

۶۲۴۹"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان

۲۷,۵۰۰ ریال

۶۲۴۸"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان

۲۸,۵۰۰ ریال

۶۲۴۶"۱۴۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان

۲۹,۰۰۰ ریال

۶۲۴۵"۱۴۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان

۲۷,۵۰۰ ریال

۶۲۳۱"۱۴۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان

۲۸,۵۰۰ ریال

۶۱۳۰"۱۶۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان

۲۹,۰۰۰ ریال

۶۱۳۱"۱۶۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان

۲۷,۵۰۰ ریال

۶۱۳۲"۱۶۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان

۲۸,۵۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۱۰/۲۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب متر
۶۴۰۷"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان۲۸,۵۰۰ ریال
۶۴۰۸"۱۰۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان۲۸,۰۰۰ ریال
۶۴۰۹"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان۲۹,۰۰۰ ریال
۶۲۵۰"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان۲۹,۰۰۰ ریال
۶۲۴۹"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان۲۷,۵۰۰ ریال
۶۲۴۸"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان۲۸,۵۰۰ ریال
۶۲۴۶"۱۴۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان۲۹,۰۰۰ ریال
۶۲۴۵"۱۴۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان۲۷,۵۰۰ ریال
۶۲۳۱"۱۴۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان۲۸,۵۰۰ ریال
۶۱۳۰"۱۶۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان۲۹,۰۰۰ ریال
۶۱۳۱"۱۶۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان۲۷,۵۰۰ ریال
۶۱۳۲"۱۶۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۱۰/۲۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب متر
۶۴۰۷"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان۲۸,۵۰۰ ریال
۶۴۰۸"۱۰۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان۲۷,۵۰۰ ریال
۶۴۰۹"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان۲۹,۰۰۰ ریال
۶۲۵۰"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان۲۹,۰۰۰ ریال
۶۲۴۹"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان۲۷,۵۰۰ ریال
۶۲۴۸"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان۲۸,۵۰۰ ریال
۶۲۴۶"۱۴۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان۲۹,۰۰۰ ریال
۶۲۴۵"۱۴۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان۲۷,۵۰۰ ریال
۶۲۳۱"۱۴۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان۲۸,۵۰۰ ریال
۶۱۳۰"۱۶۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان۲۹,۰۰۰ ریال
۶۱۳۱"۱۶۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان۲۷,۵۰۰ ریال
۶۱۳۲"۱۶۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری اصفهان۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۰۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۸۰"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۹,۲۰۰ ریال
۶۴۸۱"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۹,۲۰۰ ریال
۶۴۸۲"۱۰۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۹,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۹/۰۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۴۲"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۹,۲۰۰ ریال
۶۴۴۳"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۹,۲۰۰ ریال
۶۴۴۴"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۹,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۸/۲۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۲۳"۱۲۶لوله جدارچاه مشبک جانسون شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۹۰۲۴"۱۰۵لوله جدارچاه مشبک جانسون شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۹۰۲۵"۱۲۶.۵لوله جدارچاه مشبک جانسون شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۲۳
کدسایز( اینچ)ضخامت( میلیمتر )نام کالاقیمت به کیلوگرم
۹۱۴۱"۱۴۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ثمین مشهد۲۹,۰۰۰ ریال
۹۱۴۲"۱۴۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ثمین مشهد۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۸/۲۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب متر
۹۲۰۶"۱۲۶لوله جدارچاه اکسرین اصل جانسون
شیار ۲ میل شاخه ۶ متر بنگاه تهران
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۹۲۰۷"۱۲۶لوله جدارچاه طرح اسکرین جانسون کروم دارشاخه ۶ متری بنگاه تهران۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۸/۲۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب شاخه
۹۱۹۸۶لوله چاهی پمپی آماده کالوپ دنده بوشن شاخه ۶ متری بنگاه تهران۵,۴۵۰,۰۰۰ ریال
۹۱۹۹۶لوله چاهی پمپی آماده کالوپ دنده بوشن شاخه ۳ متری بنگاه تهران۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال
۹۲۰۰۵.۹لوله چاهی بی درز پمپی آماده دنده بوشن شاخه ۶ متری بنگاه تهران۶,۷۱۰,۰۰۰ ریال
۹۲۰۱۵.۹لوله چاهی بی درز پمپی آماده دنده بوشن شاخه ۳ متری بنگاه تهران۳,۶۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۸/۱۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب متر
۶۰۴۸"۱۲۳.۸لوله صنعتی جدارچاه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۷۹۰,۰۰۰ ریال
۶۰۴۹"۱۲۴لوله صنعتی جدارچاه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۸۲۰,۰۰۰ ریال
۶۰۵۰"۱۲۴.۸لوله صنعتی جدارچاه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۹۴۰,۰۰۰ ریال
۶۰۵۱"۱۲۵لوله صنعتی جدارچاه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۹۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۸/۱۳
کدسایز( اینچ)ضخامت( میلیمتر )نام کالاقیمت به کیلوگرم
۹۱۴۱"۱۴۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ثمین مشهد۲۹,۰۰۰ ریال
۹۱۴۲"۱۴۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ثمین مشهد۲۹,۰۰۰ ریال
۶۵۰۵"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۹,۰۰۰ ریال
۶۵۰۶۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۹,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۲۵
کدسایز( اینچ)ضخامت( میلیمتر )نام کالاقیمت به کیلوگرم
۶۲۴۵"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۲۸,۵۰۰ ریال
۶۲۴۶"۱۴۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۲۸,۵۰۰ ریال
۶۲۴۸"۱۶۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۲۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب متر
۹۱۳۲"۱۴۶لوله جدارچاه اسکرین شاخه ۴ متری بنگاه تهران۳,۲۲۰,۰۰۰ ریال
۹۱۳۳"۱۴۶لوله جدارچاه اسکرین شاخه ۴ متری بنگاه تهران۳,۶۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۲۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۲۳"۱۲۶لوله جدارچاه مشبک جانسون شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۹۰۲۴"۱۰۵لوله جدارچاه مشبک جانسون شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۹۰۲۵"۱۲۶.۵لوله جدارچاه مشبک جانسون شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۷/۱۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب متر
۶۵۰۴"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال
۶۵۰۵"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال
۶۵۰۶"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب متر
۶۰۴۸"۱۲۳.۸لوله صنعتی جدارچاه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۷۹۰,۰۰۰ ریال
۶۰۴۹"۱۲۴لوله صنعتی جدارچاه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۸۲۰,۰۰۰ ریال
۶۰۵۰"۱۲۴.۸لوله صنعتی جدارچاه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۹۴۰,۰۰۰ ریال
۶۰۵۱"۱۲۵لوله صنعتی جدارچاه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۹۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۱۷
کدسایز( اینچ)ضخامت( میلیمتر )نام کالاقیمت به کیلوگرم
۶۲۴۵"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۲۸,۵۰۰ ریال
۶۲۴۶"۱۴۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۲۸,۵۰۰ ریال
۶۲۴۸"۱۶۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۱۶
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب متر
۶۵۰۴"۱۰۶لوله جدارچاه مشبک ماشینی شاخه ۱۲متری کارخانه ساوه۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال
۶۵۰۵"۱۰۵.۶لوله جدارچاه مشبک ماشینی غیرتست شاخه۱۲ متری ساوه۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال
۶۵۰۶"۱۲۶لوله جدارچاه مشبک ماشینی درجه۲شاخه ۱۲متری کالوپ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۷/۱۲
کدسایز( اینچ)ضخامت( میلیمتر )نام کالاقیمت به کیلوگرم
۹۰۶۴"۱۰۵لوله جدارچاه نوین اهواز شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۰۶۵"۱۴۶لوله جدارچاه نوین اهواز شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۰۶۶"۱۶۶لوله جدارچاه نوین اهواز شاخه ۶ متری بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۷/۰۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۰۲۳"۱۲۶لوله جدارچاه مشبک جانسون شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
۹۰۲۴"۱۰۵لوله جدارچاه مشبک جانسون شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۸,۰۰۰ ریال
۹۰۲۵"۱۲۶.۵لوله جدارچاه مشبک جانسون شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۷/۰۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۸۰"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۸,۴۰۰ ریال
۶۴۸۱"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۸,۴۰۰ ریال
۶۴۸۲"۱۰۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۸,۴۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۷/۰۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۴۲"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۸,۵۰۰ ریال
۶۴۴۳"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب متر
۶۵۰۴"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال
۶۵۰۵"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال
۶۵۰۶"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۶/۲۹
کدسایز( اینچ)ضخامت( میلیمتر )نام کالاقیمت به کیلوگرم
۶۲۴۵"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۲۸۵۰۰ريالٍ
۶۲۴۶"۱۴۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۲۸۵۰۰ريالٍ
۶۲۴۸"۱۶۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۲۸۵۰۰ريالٍ
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب متر
۶۰۴۸"۱۲۳.۸لوله صنعتی جدارچاه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۷۹۰,۰۰۰ ریال
۶۰۴۹"۱۲۴لوله صنعتی جدارچاه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۸۲۰,۰۰۰ ریال
۶۰۵۰"۱۲۴.۸لوله صنعتی جدارچاه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۹۴۰,۰۰۰ ریال
۶۰۵۱"۱۲۵لوله صنعتی جدارچاه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۹۸۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۱۵"۱۶۵.۲لوله جدارچاه درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۶۵۱۶"۱۲۴.۸لوله جدارچاه درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۶۵۱۷"۱۰۵.۶لوله جدارچاه درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۲۶
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۴۲"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۸,۵۰۰ ریال
۶۴۴۳"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۸,۵۰۰ ریال
۶۴۴۴"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۲۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۸۰"۱۰۶لوله جدارچاه مشبک دستی شاخه ۱۲متری کارخانه ساوه۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال
۶۴۸۱"۱۰۵.۶لوله جدارچاه مشبک دستی شاخه ۱۲متری کارخانه ساوه۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۶/۲۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۴۲"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۸,۵۰۰ ریال
۶۴۴۳"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۸,۵۰۰ ریال
۶۴۴۴"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۰
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب متر
۶۵۰۴"۱۰۶لوله جدارچاه مشبک ماشینی شاخه ۱۲متری کارخانه ساوه۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال
۶۵۰۵"۱۰۵.۶لوله جدارچاه مشبک ماشینی غیرتست شاخه۱۲ متری ساوه۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال
۶۵۰۶"۱۲۶لوله جدارچاه مشبک ماشینی درجه۲شاخه ۱۲متری کالوپ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۴۲"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۸,۵۰۰ ریال
۶۴۴۳"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۸,۵۰۰ ریال
۶۴۴۴"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۴"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۹,۵۰۰ ریال
۶۵۰۵"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۹,۵۰۰ ریال
۶۵۰۶"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۹,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۶/۱۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۴۲"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۸,۵۰۰ ریال
۶۴۴۳"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۸,۵۰۰ ریال
۶۴۴۴"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۶/۰۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۴۲"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۸,۵۰۰ ریال
۶۴۴۳"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۸,۵۰۰ ریال
۶۴۴۴"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۶/۰۸
کدسایز( اینچ)ضخامت( میلیمتر )نام کالاقیمت به کیلوگرم
۶۲۴۵"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۲۸,۵۰۰ ریال
۶۲۴۶"۱۴۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۲۸,۵۰۰ ریال
۶۲۴۸"۱۶۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۲۸,۵۰۰ ریال
[table “3528” not found /]
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۶
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۴۲"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۸,۵۰۰ ریال
۶۴۴۳"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۸,۵۰۰ ریال
۶۴۴۴"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهار شنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۴"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۹,۵۰۰ ریال
۶۵۰۵"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۹,۵۰۰ ریال
۶۵۰۶"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۹,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۳۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۴۲"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۸,۵۰۰ ریال
۶۴۴۳"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۸,۵۰۰ ریال
۶۴۴۴"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۳۰
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۴"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۹,۵۰۰ ریال
۶۵۰۵"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۹,۵۰۰ ریال
۶۵۰۶"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۹,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۴۲"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۸,۵۰۰ ریال
۶۴۴۳"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۸,۵۰۰ ریال
۶۴۴۴"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۸,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۲۶
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب متر
۶۴۸۰"۱۰۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۵۷۰,۰۰۰ ریال
۶۴۸۱"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۸۳۰,۰۰۰ ریال
۶۴۸۲"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۸۰"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهانتماس بگیرید
۶۴۸۱"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهانتماس بگیرید
۶۴۸۲"۱۰۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۲۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۴"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوینتماس بگیرید
۶۵۰۵"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوینتماس بگیرید
۶۵۰۶"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوینتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۱۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۱۵"۱۶۵.۲لوله جدارچاه درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۶۵۱۶"۱۲۴.۸لوله جدارچاه درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۶۵۱۷"۱۰۵.۶لوله جدارچاه درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۴"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۷,۲۰۰ ریال
۶۵۰۵"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۷,۲۰۰ ریال
۶۵۰۶"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۷,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۱۶
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۳۰"۱۶۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویرتماس بگیرید
۶۱۳۱"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایرتماس بگیرید
۶۱۳۲"۱۴۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهانتماس بگیرید
۶۲۳۱"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوینتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۱۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۸۰"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۷,۳۰۰ ریال
۶۴۸۱"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۷,۳۰۰ ریال
۶۴۸۲"۱۰۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۷,۳۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۱۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۴۲"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۷,۵۰۰ ریال
۶۴۴۳"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۷,۵۰۰ ریال
۶۴۴۴"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۷,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۰
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۴"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۷,۲۰۰ ریال
۶۵۰۵"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۷,۲۰۰ ریال
۶۵۰۶"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۷,۲۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۹
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۸۰"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۶,۹۰۰ ریال
۶۴۸۱"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۶,۹۰۰ ریال
۶۴۸۲"۱۰۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۶,۹۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۵/۲۶
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب متر
۶۴۸۰"۱۰۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۵۷۰,۰۰۰ ریال
۶۴۸۱"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۸۳۰,۰۰۰ ریال
۶۴۸۲"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب متر
۶۴۰۷"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال
۶۴۰۸"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱,۰۷۰,۰۰۰ ریال
۶۴۰۹"۱۶۵.۵لوله جدارچاه خطی شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال
۶۴۱۰"۱۰۶لوله جدارچاه خطی شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱,۰۷۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۵/۰۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۴۲"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۷,۰۰۰ ریال
۶۴۴۳"۱۰۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۷,۰۰۰ ریال
۶۴۴۴"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۷,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۵/۰۴
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۱۵"۱۶۵.۲لوله جدارچاه درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۵۰۰ ریال
۶۵۱۶"۱۲۴.۸لوله جدارچاه درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۳۲,۵۰۰ ریال
۶۵۱۷"۱۰۵.۶لوله جدارچاه درجه ۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران۲۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۵/۰۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۵۰۴"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۶,۵۰۰ ریال
۶۵۰۵"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۶,۵۰۰ ریال
۶۵۰۶"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوین۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۸۰"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۶,۵۰۰ ریال
۶۴۸۱"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۶,۵۰۰ ریال
۶۴۸۲"۱۰۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۶,۵۰۰ ریال
۶۴۸۳"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۶,۵۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۳۱
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۴۲"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۷۰۰۰ ريال
۶۴۴۳"۱۰۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۷۰۰۰ ريال
۶۴۴۴"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۷۰۰۰ ريال
۶۴۴۵"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۷۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب متر
۶۴۰۷"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۱۰۰۰۰ ريال
۶۴۰۸"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۰۷۰۰۰۰ ريال
۶۴۰۹"۱۶۵.۵لوله جدارچاه خطی شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۶۰۰۰۰ ريال
۶۴۱۰"۱۰۶لوله جدارچاه خطی شاخه ۶ متری بنگاه تهران۹۲۰۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۷
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۳۰"۱۶۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویرتماس بگیرید
۶۱۳۱"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایرتماس بگیرید
۶۱۳۲"۱۴۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهانتماس بگیرید
۶۲۳۱"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوینتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱
کدسایز( اینچ)ضخامت( میلیمتر )نام کالاقیمت به کیلوگرم
۶۲۴۵"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۵۳۵۰۰ ريال
۶۲۴۶"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۵۳۵۰ ريال
۶۲۴۸"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۵۳۵۰ ريال
۶۲۴۹"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۵۴۰۰۰ ريال
۶۲۵۰"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۵۴۰۰۰ ريال
۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۵۴۰۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کدسایز( اینچ)ضخامت( میلیمتر )نام کالاقیمت به کیلوگرم
۶۲۴۵"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۳۶۶۰۰ ريال
۶۲۴۶"۱۴۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۳۶۶۰۰ ريال
۶۲۴۸"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۳۶۶۰۰ ريال
"۱۶۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۳۶۶۰۰ ريال
table id=1749 /]تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۱۰
کدسایز( اینچ)ضخامت( میلیمتر )نام کالاقیمت به کیلوگرم
۶۲۴۵"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۵۳۰۰ ريال
۶۲۴۶"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۵۳۰۰ ريال
۶۲۴۸"۱۰۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۵۳۰۰ ريال
۶۲۴۹"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۵۳۰۰ ريال
۶۲۵۰"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه ملایر۲۵۳۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۴/۰۳
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۳۰"۱۰۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوینتماس بگیرید
۶۱۳۱"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوینتماس بگیرید
۶۱۳۲"۱۲۴لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوینتماس بگیرید
۶۲۳۱"۱۲۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه قزوینتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۳/۳۰
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۱۳۰"۱۶۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۲۲۰۰۰ ريال
۶۱۳۱"۱۰۵لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۲۵۴۰۰ ريال
۶۱۳۲"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر ۲۵۵۰۰ ريال
۶۲۳۱"۱۰۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه کویر۲۵۵۰۰ ريال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۳/۰۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۰۴۸"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری تست آب کارخانه اصفهان۲۵۵۰۰ ريال
۶۰۴۹"۱۲۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۵۵۰۰ ريال
۶۰۵۰"۱۰۵.۶لوله جدارچاه شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۷۵۰۰ ريال
۶۰۵۱"۱۰۵.۶لوله جدارچاه تست آب شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۷۰۰۰ ريال
۶۰۵۲"۱۰۵.۸لوله جدارچاه تست آب شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۷۳۰۰ ريال
۶۰۵۴"۱۴۶لوله جدارچاه غیر تست آب شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۵۳۰۰ ريال
۶۰۵۵"۱۴۶لوله جدارچاه تست آب شاخه ۶ متری کارخانه اصفهان۲۶۰۰۰ ريال

دیدگاهها

 1. :

  سلام. لوله آستری هم جزو لوله جدارچاهیه ؟ موجود دارید قیمت بدید.

  • :

   با سلام. بله لوله آستری نوعی لوله جداری است که در انتهای عملیات حفاری از آن استفاده میشود. و مانند لوله های جداری دیگر از ابتدا و انتهای چاه کشیده نمیشود بلکه
   به انتهای لوله جداری بالایی چفت شده و تولید انتهای چاه از طریق آن انجام میگیرد. معمولا مشبک کاری میشود و قطر آن حدود ۷ تا ۹ اینچ است.

  • :

   جهت استعلام و خرید با همکاران ما در بخش فروش تماس بگیرید.

 2. :

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما…
  بفرمایید که برای کاهش افت چاه و کاهش یا حذف ماسه دهی چاه چه لوله ای مناسب است؟

  • :

   همزمان با پیشرفت تکنولوژی در دنیا، دیواره های خاکی چاه های آب به دیوارهای آجری ، سفالی و فولادی تبدیل شدند سیر تکاملی لوله های فولادی مشبک جدار چاه بر اساس افزایش میزان آبگذری یا بعبارت دیگر افزایش تعداد و سطح باز شیارهای آنها بوده که حاصل آن تولید و عرضه چهار نسل لوله فولادی مشبک جدارچاه بشرح زیر بوده است:

   ۱- نسل اول لوله های هوا برشی Slotted screen دارای ۳ درصد فضای باز

   ۲- نسل دوم لوله های قوسی Bridge slot screen دارای ۸ درصد فضای باز

   ۳- نسل سوم لوله های کرکره ای Louvered screen دارای ۱۲ درصد فضای باز

   ۴- نسل چهارم لوله اسکرین جانسون Well screen دارای ۳۷ درصدفضای باز

   با وجود اینکه در دنیا لوله های نسل اول ، دوم و سوم منسوخ گردیده است ، متاسفانه در کشور ما همچنان از لوله های فولادی مشبک جدار چاه آب هوا برشی ( نسل اول ) با ۳ درصد شیار استفاده می گردد. لوله های فولادی مشبک جدار چاه اسکرین طرح جانسون ، با تکنولوژی برتر V-Wire well screen که در تجهیز چاهای نفت استفاده می گردد . دراین نوع لوله ها شیارها با تکنولوژی خاصی در هنگام تولید لوله ایجاد می شوند و میانگین مساحت فضاهای باز شیارهای آن ( ۱۴ ) برابر فضای باز لوله های مشبک جدار چاه هوا برشی است و به همین نسبت باعث افزایش آبدهی چاه می گردند

 3. :

  سلام. لطفا قیمت امروز لوله جدار چاه کارخانه کویر رو بمن قیمت بدید. ۱۲ اینچ ضخامت ۵

  • :

   جهت استعلام و خرید وارد صفحه محصول مورد نظر بشید یا با شماره ۴۴۰۲۴۵۶۳ – ۰۲۱ تماس بگیرید و با کارشناس مربوطه در ارتباط باشیددر اسرع وقت استعلام محصول درخواستیتان به شما داده خواهد شد

 4. :

  سلام.یه توضیحدر مورد لوله های A106 میخواستم.

  • :

   لوله های فولادی A 106 لوله های پرمصرفی هستند که در صنایع مختلف نفت گاز و پتروشیمی به وفور مورد مصرف قرار میگیرند. حرف A نمایانگر فولاد است ، عدد ۱۰۶ نوع آن را نمایش می دهد که مقدار عناصر آلیاژی در جداولی توسط ASTM تهیه شده است.

 5. :

  سلام. خسته نباشید. لوله جدارچاه خطی میخوام. موجود دارید مشخصات بدم ؟

  • :

   سلام بله استعلامی که میخواهید وارسال کنید تا در اسرع وقت پیش فاکتور ارسال بشه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.