لوله-استیل

لوله استیل

لوله استیل از ترکیب فلز آهن با عناصری مانند کربن( کمتر از ۲%) ،‌ کروم ، نیکل ، مولیبدن و… ساخته میشود همچنین به دلیل استفاده عنصر کروم در ساخت لوله های استیل ، یکی از بارزترین خواص آن مقاومت در برابر زنگ زدگی است که همین دلیل باعث قرار گیری این محصول در سبد پرکاربردترین لوله های مورد استفاده در صنایع شده است.

کاربرد لوله های استیل

لوله استیل یکی از پرمصرف ترین تجهیزات مورد استفاده در خطوط انتقال گاز ، آب ، نفت ، هوا ، در صنایع نفت ، گاز پتروشیمی ، نیروگاهی ، صنایع غذایی ، دارویی و شیمیایی می باشد.

استاندارد لوله های استیل

لوله استیل ۳۰۴ برای خطوط آب سختی گیری شده و هوای فشرده ابزار دقیق
لوله استیل ۳۱۶برای خطوط نمونه گیری
لوله استیل ۳۱۷برای خطوط حاوی آب دریا با قطر نامی ۱۵۰ و کوچکتر
استاندارد ابعاد و ضخامت لوله استیل : ANSI B36.19

کارشناس فروش لوله استیل

تاریخ بروزرسانی ‎شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۸۵۲۵"۱.۲۲.۱۱لوله درزدار استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران

۶۲۰,۰۰۰ ریال

۱۸۵۲۶"۳.۴۲.۱۱لوله درزدار استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران

۶۲۰,۰۰۰ ریال

۱۸۵۲۷۱۲.۷۷لوله درزدار استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران

۶۲۰,۰۰۰ ریال

۱۸۵۲۸''۱-۱/۴۲.۷۷لوله درزدار استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران

۶۲۰,۰۰۰ ریال

۱۸۵۲۹''۱-۱/۲۲.۷۷لوله درزدار استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران

۶۲۰,۰۰۰ ریال

۱۸۵۳۰۲۲.۷۷لوله درزدار استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران

۶۲۰,۰۰۰ ریال

۱۸۵۳۱''۱-۲/۲۳.۰۵لوله درزدار استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران

۶۲۰,۰۰۰ ریال

۱۸۵۳۲''۳۳.۰۵لوله درزدار استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران

۶۲۰,۰۰۰ ریال

۱۸۵۳۳''۴۳.۰۵لوله درزدار استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران

۶۲۰,۰۰۰ ریال

۱۸۵۳۴''۶۳.۴لوله درزدار استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران

۶۴۰,۰۰۰ ریال

تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۷۳۱۲"۱.۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶ چین بدون درز رده ۴۰ بنگاه تهران۸۹۰,۰۰۰ ریال
۱۷۳۱۳"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۱۶ چین بدون درز رده ۴۰ بنگاه تهران۸۹۰,۰۰۰ ریال
۱۷۳۱۴۱۳.۳۸لوله استیل ۳۱۶ چین بدون درز رده ۴۰ بنگاه تهران۸۹۰,۰۰۰ ریال
۱۷۳۱۵''۱-۱/۴۳.۵۶لوله استیل ۳۱۶ چین بدون درز رده ۴۰ بنگاه تهران۸۹۰,۰۰۰ ریال
۱۷۳۱۶''۱-۱/۲۳.۶۸لوله استیل ۳۱۶ چین بدون درز رده ۴۰ بنگاه تهران۸۹۰,۰۰۰ ریال
۱۷۳۱۷۲۳.۹۱لوله استیل ۳۱۶ چین بدون درز رده ۴۰ بنگاه تهران۸۹۰,۰۰۰ ریال
۱۷۳۱۸''۱-۲/۲۵.۱۶لوله استیل ۳۱۶ چین بدون درز رده ۴۰ بنگاه تهران۸۹۰,۰۰۰ ریال
۱۷۳۱۹''۳۵.۴۹لوله استیل ۳۱۶ چین بدون درز رده ۴۰ بنگاه تهران۸۹۰,۰۰۰ ریال
۱۷۳۲۰''۴۶.۰۲لوله استیل ۳۱۶ چین بدون درز رده ۴۰ بنگاه تهران۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۳۲۱''۵۶.۵۵لوله استیل ۳۱۶ چین بدون درز رده ۴۰ بنگاه تهران۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷۳۲۲''۶۷.۱۱لوله استیل ۳۱۶ چین بدون درز رده ۴۰ بنگاه تهران۹۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۷۲۹۴"۱.۲۲.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران۶۹۵,۰۰۰ ریال
۱۷۲۹۵"۳.۴۲.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران۶۹۵,۰۰۰ ریال
۱۷۲۹۶۱۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران۶۹۵,۰۰۰ ریال
۱۷۲۹۷''۱-۱/۴۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران۶۹۵,۰۰۰ ریال
۱۷۲۹۸''۱-۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران۶۹۵,۰۰۰ ریال
۱۷۲۹۹۲۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران۶۹۵,۰۰۰ ریال
۱۷۳۰۰''۱-۲/۲۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران۶۹۵,۰۰۰ ریال
۱۷۳۰۱''۳۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران۶۹۵,۰۰۰ ریال
۱۷۳۰۲''۴۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران۶۹۵,۰۰۰ ریال
۱۷۳۰۳''۶۳.۴۰لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران۶۹۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه‎شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۸۳۱۸"۱.۲۲.۱۱لوله بدون درز استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهران۸۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۳۱۹"۳.۴۲.۱۱لوله بدون درز استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهران۸۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۳۲۰۱۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهران۸۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۳۲۱''۱-۱/۴۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهران۸۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۳۲۲''۱-۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهران۸۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۳۲۳۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهران۸۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۳۲۴''۲-۱/۲۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهران۸۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۳۲۵''۳۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهران۸۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۳۲۶''۴۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهران۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱۸۳۲۷''۵۳.۴لوله بدون درز استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهران۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱۸۳۲۸''۶۳.۴لوله بدون درز استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهران۹۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۷۵۵۲"۱.۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۷۱۸,۰۰۰ ریال
۱۷۵۶۰"۳.۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۷۱۸,۰۰۰ ریال
۱۷۵۶۱۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۷۱۸,۰۰۰ ریال
۱۷۵۶۲''۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۷۱۸,۰۰۰ ریال
۱۷۵۶۳''۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۷۱۸,۰۰۰ ریال
۱۷۵۶۴۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۷۱۸,۰۰۰ ریال
۱۷۵۵۸''۱-۲/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۷۱۸,۰۰۰ ریال
۱۷۵۶۵''۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۷۱۸,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۸۰۶۳۱۲/۷۷لوله استیل ۳۱۶L بدون درز رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۶۴۱-۱/۴۲/۷۷لوله استیل ۳۱۶L بدون درز رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۶۵۱-۱/۲۲/۷۷لوله استیل ۳۱۶L بدون درز رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۶۶۲۲/۷۷لوله استیل ۳۱۶L بدون درز رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۶۷۱/۲-۲۳/۰۵لوله استیل ۳۱۶L بدون درز رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۶۸۳۳/۰۵لوله استیل ۳۱۶L بدون درز رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۶۹۴۳/۰۵لوله استیل ۳۱۶L بدون درز رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۷۰۶۳/۴لوله استیل ۳۱۶L بدون درز رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۷۱۸۳/۷۶لوله استیل ۳۱۶L بدون درز رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۷۲۱۰۴/۱۹لوله استیل ۳۱۶L بدون درز رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۸۰۷۵۱۳/۳۸لوله استیل ۳۱۶L بدون درز رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۷۶۱-۱/۴۳/۵۶لوله استیل ۳۱۶L بدون درز رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
‍‍۱۸۰۷۷۱-۱/۲۳/۶۸لوله استیل ۳۱۶L بدون درز رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۷۸۲۳/۹۱لوله استیل ۳۱۶L بدون درز رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۷۹۱/۲-۲۵/۱۶لوله استیل ۳۱۶L بدون درز رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۸۰۳۵/۴۹لوله استیل ۳۱۶L بدون درز رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۸۱۴۶/۰۲لوله استیل ۳۱۶L بدون درز رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۸۲۵۶/۵۵لوله استیل ۳۱۶L بدون درز رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۰۸۳۶۷/۱۱لوله استیل ۳۱۶L بدون درز رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۷/۱۱/۲۵
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۸۳۴۶"۱.۲۲.۱۱لوله درزدار استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۳۴۷"۳.۴۲.۱۱لوله درزدار استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۳۴۸۱۲.۷۷لوله درزدار استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۳۴۹''۱-۱/۴۲.۷۷لوله درزدار استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۳۵۰''۱-۱/۲۲.۷۷لوله درزدار استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۳۵۱۲۲.۷۷لوله درزدار استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۳۵۲''۲-۱/۲۳.۰۵لوله درزدار استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۳۵۳''۳۳.۰۵لوله درزدار استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۳۵۴''۴۳.۰۵لوله درزدار استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۳۵۵''۵۳.۴۰لوله درزدار استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۸۳۵۶''۶۳.۴۰لوله درزدار استیل۳۱۶ رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۷/۱۶
کدسایز (اینچ)ضخامت (میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۱۷۵۶۹"۱.۲۲.۷۷لوله استیل۳۰۴ درز مخفی چین رده ۴۰ بنگاه تهران۶۶۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۸۰"۳.۴۲.۸۷لوله استیل۳۰۴ درز مخفی چین رده ۴۰ بنگاه تهران۶۶۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۷۰۱۳.۳۸لوله استیل۳۰۴ درز مخفی چین رده ۴۰ بنگاه تهران۶۶۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۷۱''۱-۱/۴۳.۵۶لوله استیل۳۰۴ درز مخفی چین رده ۴۰ بنگاه تهران۶۶۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۷۲''۱-۱/۲۳.۶۸لوله استیل۳۰۴ درز مخفی چین رده ۴۰ بنگاه تهران۶۶۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۷۳۲۳.۹۱لوله استیل۳۰۴ درز مخفی چین رده ۴۰ بنگاه تهران۶۶۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۷۴''۱-۲/۲۵.۱۶لوله استیل۳۰۴ درز مخفی چین رده ۴۰ بنگاه تهران۶۶۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۷۵''۳۵.۴۹لوله استیل۳۰۴ درز مخفی چین رده ۴۰ بنگاه تهران۶۶۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۷۶''۴۶.۰۲لوله استیل۳۰۴ درز مخفی چین رده ۴۰ بنگاه تهران۶۶۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۸۱''۵۶.۵۵لوله استیل۳۰۴ درز مخفی چین رده ۴۰ بنگاه تهران۶۶۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۷۷''۶۷.۱۱لوله استیل۳۰۴ درز مخفی چین رده ۴۰ بنگاه تهران۶۶۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۷۸''۸۸.۱۸لوله استیل۳۰۴ درز مخفی چین رده ۴۰ بنگاه تهران۶۶۰,۰۰۰ ریال
۱۷۵۷۹''۱۰۹.۲۷لوله استیل۳۰۴ درز مخفی چین رده ۴۰ بنگاه تهران۶۶۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۷/۰۶/۰۵
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۱۸۷''۱/۲۲.۷۷لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهران۴۲۸,۰۰۰ ریال
۹۱۸۶''۳/۴۲.۸۷لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهران۴۲۸,۰۰۰ ریال
۹۱۸۵''۱۳.۳۸لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهران۴۲۸,۰۰۰ ریال
۹۱۸۴''۱-۱/۴۳.۵۶لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهران۴۲۸,۰۰۰ ریال
۹۰۹۱"۱-۱/۲۳.۶۸لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهران۴۲۸,۰۰۰ ریال
۹۰۹۵''۲۳.۹۱لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهران۴۴۵,۰۰۰ ریال
۹۰۹۲''۲-۱/۲۵.۱۶لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهران۴۴۵,۰۰۰ ریال
۹۰۲۷۵.۴۹لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهران۴۴۵,۰۰۰ ریال
۹۰۲۸۶.۰۲لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهران۴۴۵,۰۰۰ ریال
۹۰۲۶۶.۵۵لوله استیل۳۰۴ درز مخفی رده ۴۰ بنگاه تهران۴۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۴/۲۳
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)ضخامت(میلیمتر)قیمت بر حسب کیلوگرم
۶۴۳۷۲.۷۷لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهران۵۶۰,۰۰۰ ریال
۶۴۳۴۲.۷۷لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهران۵۶۰,۰۰۰ ریال
۶۳۷۱''۳۳.۰۵لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهران۵۶۰,۰۰۰ ریال
۶۳۷۰''۴۳.۰۵لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهران۵۶۰,۰۰۰ ریال
۶۳۶۹''۶۳.۴لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهران۵۸۰,۰۰۰ ریال
۶۳۴۹۳.۷۶لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهران۵۸۰,۰۰۰ ریال
۶۳۴۸"۱۰۴.۱۹لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۱۰ بنگاه تهران۶۱۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۷/۰۴/۲۳
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۰۸''۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران۴۲۰,۰۰۰ ریال
۶۲۸۱''۳۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران۴۲۰,۰۰۰ ریال
۶۲۶۸''۴۳.۰۵لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران۴۲۰,۰۰۰ ریال
۶۲۶۷''۶۳.۴۰لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۱۰ بنگاه تهران۴۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۳/۳۰
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۹۱۶۲"۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۳۴۶,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۱۹۷"۱/۴لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۳۴۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۶۸۲۸۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۳۴۱,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۱۹۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۳۶۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۳/۳۰
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۵۲۱۲''۱-۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۸۰بنگاه تهران۳۵۱,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۲۱۳''۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۸۰بنگاه تهران۳۵۱,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۲۴۵''۳/۴۲.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۸۰بنگاه تهران۳۵۰,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۲۴۴''۶۳.۴۰لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۸۰بنگاه تهران۳۸۵,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
۵۲۴۶''۱-۲/۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۸۰بنگاه تهران۳۵۱,۰۰۰ ریال(خرید با تایید)
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۷/۰۲/۲۶
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت بر حسب کیلوگرم
۶۳۴۷''۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۴۵۰,۰۰۰ ریال
۹۱۸۶"۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۳۵۴,۹۹۳ ریال
۹۰۲۸۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۳۵۱,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۲/۰۲
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت
۱۱۱۹۴ '' ۱/۲۲.۱۱لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۵''۳/۴۲.۱۱لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۶''۱۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۷''۱-۱/۴۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۸''۱-۱/۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۳۸''۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۹۹''۲-۱/۲۳.۰۵لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۰۰''۳۳.۰۵لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۰۱''۴۳.۰۵لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۰۳''۶۳.۴لوله استیل ۳۱۶L درز مخفی رده ۱۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۷/۰۱/۱۹
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت
۶۳۴۷ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۶ '' ۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۴ '' ۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۴۵ '' ۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۸۰ '' ۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۰۰۵ ''۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۰۰۳ ''۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۰۰۲ ''۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۰۰۱ ''۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۳۸۶ ''۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل ۳۱۶L رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲
کدسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نام کالاقیمت(ریال)
۹۱۶۳ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۲۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۰۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۹۱۶۱۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۳۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۲۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۱۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۷۰۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۲۸۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
۶۸۲۷۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی یکشنبه ۹۶/۱۱/۰۱
کدسایز(اینچ)ضخامت( میلیمتر)نام کالاقیمت( ریال)
۹۱۶۳ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۹۱۶۲۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۹۱۶۰۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۹۱۶۱۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۶۸۷۳۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۶۸۷۲۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۶۸۷۱۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۶۸۷۰۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۶۸۲۸۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۶۸۲۷۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی پنج شنبه ۹۶/۱۰/۲۸
کدسایز(اینچ)ضخامت( میلیمتر)نام کالاقیمت( ریال)
۹۱۶۳ '' ۱/۲۲.۷۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۹۱۶۲۳/۴۲.۸۷لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۹۱۶۰۱۳.۳۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۹۱۶۱۱-۱/۴۳.۵۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۶۸۷۳۱-۱/۲۳.۶۸لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۶۸۷۲۲۳.۹۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۶۸۷۱۲-۱/۲۵.۱۶لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۶۸۷۰۳۵.۴۹لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۶۸۲۸۴۶.۰۲لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
۶۸۲۷۶۷.۱۱لوله بدون درز استیل۳۰۴ رده ۴۰ بنگاه تهران۱۹۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۲
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۱۵"۱.۸۱لوله استیل ۳۱۶ تایوان رده ۵ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۹۰,۰۰۰ ریال
۶۸۱۶۳.۳۸لوله استیل ۳۱۶تایوان رده ۴۰شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۹۰,۰۰۰ ریال
۶۸۱۷۵.۴۲لوله استیل ۳۰۴ تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۹۰,۰۰۰ ریال
۶۸۱۸"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله استیل ۳۰۴ تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۹۰,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی شنبه ۹۶/۰۷/۰۱
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۳۴۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۶۴۳۵۳.۹۱لوله استیل ۳۰۴چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۶۴۳۶۵.۴۹لوله استیل۳۰۴چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
۶۴۳۷"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۰۴ چین شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۸۷۰"۱.۲۲.۷۷لوله استیل ۳۱۶ تایوان رده ۴۰شاخه ۶ متری بنگاه تهران ۱۸۳,۰۰۰ ریال
۶۸۷۱"۳.۴۲.۸۷لوله استیل ۳۱۶تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۸۳,۰۰۰ ریال
۶۸۷۲۳.۳۸لوله استیل ۳۰۴ تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۸۳,۰۰۰ ریال
۶۸۷۳"۱.۲ -۱۳.۶۸لوله استیل ۳۰۴ تایوان رده ۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران۱۸۳,۰۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۲
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۴۶۸۰۶.لوله استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۴۸۰۰ ریال
۶۴۶۹"۱.۲ -۱۱لوله استیل ۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۴۸۰۰ ریال
۶۴۷۰۰.۸لوله استیل۳۰۴ سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۴۸۰۰ ریال
۶۴۷۱"۱.۲۱.۵لوله استیل ۳۰۴سیرجان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۲۴۸۰۰ ریال
تاریخ بروزرسانی دوشنبه ۹۶/۰۴/۱۲
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۰۱۲/۷۷لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۹۲۰۰۰ ریال
۶۰۰۲۳/۳۸لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۹۲۰۰۰ ریال
۶۰۰۳۳/۹۱لوله استیل۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۹۲۰۰۰ ریال
۶۰۰۴۵/۴۹لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۹۲۰۰۰ ریال
۶۰۰۵۳/۵لوله استیل ۳۱۶ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۹۲۰۰۰ ریال
\تاریخ بروزرسانی پنجشنبه ۹۶/۰۳/۱۸
کدسایز ( اینچ )ضخامت ( میلیمتر )نام کالاقیمت بر حسب کیلو گرم
۶۰۰۱۲/۷۷لوله استیل ۳۰۴ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۷۰۰۰ ریال
۶۰۰۲۳/۳۸لوله استیل ۳۰۴ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۷۰۰۰ ریال
۶۰۰۳۳/۹۱لوله استیل ۳۰۴ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۲۰۰۰ ریال
۶۰۰۴۵/۴۹لوله استیل ۳۰۴ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۷۰۰۰ ریال
۶۰۰۵۳/۵لوله استیل ۳۰۴ تایوان شاخه ۶ متری بنگاه تهران۱۶۷۰۰۰ ریال

دیدگاهها

 1. :

  سلام تفاوت لوله های استیل ۳۰۴ و ۳۱۶ چیه ؟ ۳۱۶ گرونتره ؟

  • :

   با سلام. استیل ۳۰۴ حاوی ۱۸ درصد کروم و ۸ درصد نیکل است در صورتیکه استیل ۳۱۶ دارای ۱۶ درصد کروم , ۱۰ درصد نیکل و ۲ درصد مولیبدن است. مولیبدن برای کمک به مقاومت در برابر خوردگی ناشی از کلراید به آن اضافه میشود.

 2. :

  سلام و روز بخیر. لطفا بگید این حرف L که بعد از اسم استیل میاد چیه ؟ مثلا ۳۱۶L

  • :

   سلام. حرف L ابتدای کلمه Low carbon است. به معنای آن است که مقدار کربن آلیاژ به کمتر از ۰.۰۳% کاهش پیدا کرده است , که این مقدار کم کربن باعث میشود بعد از عملیات جوشکاری همچنان لایه اکسید محافظتی روی سطح حضور داشته باشد.

 3. :

  منظور از استنلس استیل همان استیل ۳۰۴ و۳۱۶ هست ؟

  • :

   استنلس استیل نوعی فولاد آلیاژی است که درصد عناصر نیکل و کروم آن نسبت به بقیه عناصر تشکیل دهنده آن بیشتر است. به طور کلی اگر میزان کروم فولاد از ۵/۱۰ درصد بیشتر باشد , آن را استنلس استیل می نامیم. این مقدار کروم باعث میشود هنگام خوردگی لایه نازکی رو فولاد تشکیل شده و همین لایه باعث جلوگیری از خوردگی های بعدی میشود و عملا باعث ترمیم خوردگی میشود.

 4. :

  لطفا موارد کاربرد گرید ۳۰۰ رو بفرمایید.

  • :

   ۳۰۴ رایجترین گرید استنلس استیل است که همان ۸/۱۸ کلاسیک می باشد .
   ۳۱۶ بعد از ۳۰۴ رایجترین گرید است و در صنایع غذایی و جراحی کاربرد دارد ، به علاوه آلیاژ مولیبدن موجود در آن از فرسایش جلوگیری می کند . همچنین بخاطر مقاومت زیاد در بربر کلر در مقایسه با گرید ۳۰۴ در صنایع دریایی هم بکار می رود .

 5. :

  مقاومت CK45 در برابر خوردگی چطور هست ؟

  • :

   CK 45 یک نوع فولاد ساده با کربن متوسط ( در حدود ۰.۴۵%) که بخاطر قیمت پائین بعضا برای ساخت محور پمپ مورد استفاده قرار می گیرد .به علت کم بودن مقدار کروم در مقابل زنگ زدگی و خوردگی مقاوم نیست .

 6. :

  بالاترین مقاومت در برابر خوردگی رو کدوم فولاد داره ؟

  • :

   فولاد داپلکس دارای مقاومت بسیار بالایی در برابر خوردگی می باشد , این نوع فولاد بین ۱۹ تا ۲۸ درصد کروم و تا ۵% مولیبدن داشته و به این لحاظ بهترین گزینه برای ساخت قطعات در معرض خوردگی ناشی از آب دریا می باشد

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *