۲۳ میلیون تن فولاد ظرفیت های قابل اجرا

۲۳ میلیون تن فولاد ظرفیت های قابل اجرا

۲۳ میلیون تن فولاد ظرفیت های قابل اجرا

براساس بررسی امسال از وضعیت طرح های قابل تحقق فولادی نشان می دهد که ۲۳ میلیون تن امکان افزودن به رقم ظرفیت اسمی فعلی وجود دارد، تا به مرز ۵۵ میلیون تن دست یابیم. برپایه یک پژوهش صورت گرفته از وضعیت صنعت فولاد که مستند به طرح جامع است، ظرفیت اسمی فولاد خام کشور در پایان ۹ ماه امسال منتهی به آذر به رقم ۳۱.۶ میلیون تن رسید.

وضعیت زنجیره فولاد
براساس آخرین نتایج بررسی صورت گرفته در سال ۱۳۹۶ از وضعیت زنجیره فولاد نشان می دهد که ظرفیت اسمی کنسانتره سازی ها در کشور برابر ۴۶.۶ میلیون تن است و نسبت به سال ۹۵ به میزان ۲.۳ میلیون تن به ظرفیت کنسانتره سازی های کشور اضافه شده است.علاوه براین میزان تولید کنسانتره سنگ آهن در مدت هشت ماه امسال منتهی به آبان نیز برابر با ۲۳.۵ میلیون تن بود، درحالی که در دوره مشابه پارسال بالغ بر ۲۰.۶ میلیون تن بود.آمارهای مزبور بدون الحاق تولید بخش خصوصی است.بنابراین برنامه زنجیره فولاد در مسیر دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی افق ۱۴۰۴ طراحی شده است.

کنسانتره مورد نیاز
بررسی صورت گرفته در چارچوب سند چشم انداز نشان می دهد که نیاز به کنسانتره برابر با ۷۹ میلیون تن است، این درحالی است که ظرفیت طرحهای قابل تحقق در کنسانتره سازی ۲۰ میلیون تن است، و حدود ۱۳ میلیون تن نیاز به ایجاد ظرفیت در کنسانتره سازی وجود دارد.

تولید فولاد خام
میزان فولاد خام تولیدی در دوره ۹ ماه امسال به رقم ۱۴.۹ میلیون تن رسید که در دوره مشابه پارسال میزان ۱.۷ میلیون تن افزایش نشان می دهد.

میزان رشد تولید گندله سازی
برپایه آمارهای سال گذشته، ظرفیت گندله سازی کشورمان به رقم ۳۲ میلیون تن رسید و در سال ۱۳۹۶ به رقم ۴۲.۶ میلیون تن رسید که رشد ۱۰.۶ میلیون تنی را ثبت کرد.حجم گندله تولیدی در دوره هشت ماه ۹۶ منتهی به آبان به رقم ۲۰.۷ میلیون تن رسید که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ افزایش ۲۶% داشت.توازن زنجیره فولادی در افق ۱۴۰۴ ضرورت دستیابی به ۷۵ میلیون تن گندله را نشان می دهد.اکنون ۳۱ میلیون تن طرح های در دست اجرای گندله سازی است که نیاز به حدود ۲ میلیون تن ظرفیت مازاد براین رقم داریم.

تکمیل ظرفیت تولید آهن اسفنجی
براساس برنامه زنجیره فولاد تحقق رقم ۵۲ میلیون تن آهن اسفنجی در ۱۴۰۴ پیش بینی شده و در ۹ ماه ۱۳۹۶ بیش از ۲۷.۵ میلیون تن این مهم فراهم شد، در حالی که ظرفیت اسمی در سال ۱۳۹۵ آهن اسفنجی ۲۴.۴ میلیون تن ثبت شده بود.آمار تولید آهن اسفنجی در هشت ماه امسال ۱۴.۵ میلیون تن بود، در حالی که در دوره مشابه سال قبل ۱۴.۱ میلیون تن اعلام شد.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

لطفا جای خالی زیر را پرکنید *

پست مرتبط

جستجو کنید