جداول وزنی آهن آلات

portfolio
portfolio
Project Info
  • Category: اطلاع رسانی
Project Details

جداول وزنی آهن آلات  

More Project Details

جداول وزنی آهن آلات

 

تسمه به طول ۶متر

سایزوزن(کیلوگرم)  سایزوزن(کیلوگرم)  سایزوزن(کیلوگرم)  سایزوزن(کیلوگرم)  سایزوزن(کیلوگرم) 
۳×۲۰۲/۸۲۶۳۰×۴۰۵۶/۵۲۲۰×۸۰۷۵/۳۶۴۰×۱۲۰۲۲۶/۰۵×۱۷۰۴۰/۰۳۵
۴×۲۰۳/۷۶۸۳۵×۴۰۶۵/۹۴۲۵×۸۰۹۴/۲۰۵۰×۱۲۰۲۸۲/۶۶×۱۷۰۴۸/۰۴۲
۵×۲۰۴/۷۱۰۳×۵۰۷/۰۶۵۳۰×۸۰۱۱۳/۰۶۰×۱۲۰۳۲۹/۱۸×۱۷۰۶۴/۰۵۶
۶×۲۰۵/۶۵۲۴×۵۰۹/۴۲۰۴۰×۸۰۱۵۰/۷۷۰×۱۲۰۳۹۵/۶۱۰×۱۷۰۸۰/۰۷۰
۸×۲۰۷/۵۳۶۵×۵۰۱۱/۷۷۵۰×۸۰۱۸۸/۴۸۰×۱۲۰۴۵۲/۱۱۲×۱۷۰۹۶/۰۸۴
۱۰×۲۰۹/۴۲۰۶×۵۰۱۴/۱۳۶۰×۸۰۲۲۶/۰۹۰×۱۲۰۵۰۸/۶۱۵×۱۷۰۱۲۰/۱۰۵
۱۲×۲۰۱۱/۳۰۸×۵۰۱۸/۸۴۷۰×۸۰۲۶۳/۰۵×۱۴۰۳۲/۹۷۲۰×۱۷۰۱۶۰/۱۴۰
۱۵×۲۰۱۴/۱۳۱۰×۵۰۲۳/۵۵۴×۹۰۱۶/۹۵۶×۱۴۰۳۹/۵۶۲۵×۱۷۰۲۰۰/۱۷۰
۳×۲۵۳/۵۳۲۱۲×۵۰۲۸/۲۶۵×۹۰۲۱/۱۹۸×۱۴۰۵۲/۷۵۳۰×۱۷۰۲۴۰/۲۱۰
۴×۲۵۴/۷۱۰۱۵×۵۰۳۵/۳۲۶×۹۰۲۵/۴۳۱۰×۱۴۰۶۵/۹۴۴۰×۱۷۰۳۲۰/۲۸۰
۵×۲۵۵/۸۸۷۲۰×۵۰۴۷/۱۰۸×۹۰۳۳/۹۱۱۲×۱۴۰۷۹/۱۲۵۰×۱۷۰۴۰۰/۳۵۰
۶×۲۵۷/۰۶۵۲۵×۵۰۵۸/۸۷۱۰×۹۰۴۲/۳۹۱۵×۱۴۰۹۸/۹۱۶۰×۱۷۰۴۸۰/۴۲۰
۸×۲۵۹/۴۲۰۳۰×۵۰۷۰/۶۵۱۲×۹۰۵۰/۸۶۲۰×۱۴۰۱۳۱/۸۵×۱۸۰۴۲/۳۹
۱۰×۲۵۱۱/۷۷۳۵×۵۰۸۲/۴۲۱۵×۹۰۶۳/۵۸۲۵×۱۴۰۱۶۴/۸۶×۱۸۰۵۰/۸۶
۱۲×۲۵۱۴/۱۳۴۰×۵۰۹۴/۲۰۲۰×۹۰۸۴/۷۸۳۰×۱۴۰۱۹۷/۸۸×۱۸۰۶۷/۸۲
۱۵×۲۵۱۷/۶۶۴×۶۰۱۱/۳۰۲۵×۹۰۱۰۵/۹۴۰×۱۴۰۲۶۳/۷۱۰×۱۸۰۸۴/۷۸
۲۰×۲۵۲۳/۵۵۵×۶۰۱۴/۱۳۳۰×۹۰۱۲۷/۱۵۰×۱۴۰۳۲۹/۷۱۲×۱۸۰۱۰۱/۷۳۶
۳×۳۰۴/۲۳۹۶×۶۰۱۶/۹۵۴۰×۹۰۱۶۹/۵۶۰×۱۴۰۳۹۵/۶۱۵×۱۸۰۱۲۷/۱۰۰
۴×۳۰۵/۶۵۲۸×۶۰۲۲/۶۰۵۰×۹۰۲۱۱/۹۷۰×۱۴۰۴۶۱/۵۲۰×۱۸۰۱۶۹/۵۰۰
۵×۳۰۷/۰۶۵۱۰×۶۰۲۸/۲۶۶۰×۹۰۲۵۴/۳۸۰×۱۴۰۵۲۷/۵۲۵×۱۸۰۲۱۱/۹۰۰
۶×۳۰۸/۴۷۸۱۲×۶۰۳۳/۹۱۷۰×۹۰۲۹۶/۷۵×۱۵۰۳۵/۳۲۳۰×۱۸۰۲۵۴/۳۰۰
۸×۳۰۱۱/۳۰۱۵×۶۰۴۲/۳۹۴×۱۰۰۱۸/۸۴۶×۱۵۰۴۲/۳۹۴۰×۱۸۰۳۳۹/۱
۱۰×۳۰۱۴/۱۳۲۰×۶۰۵۶/۵۲۵×۱۰۰۲۳/۵۵۸×۱۵۰۵۶/۵۲۵۰×۱۸۰۴۲۳/۹
۱۲×۳۰۱۶/۹۵۲۵×۶۰۷۰/۶۵۶×۱۰۰۲۸/۲۶۱۰×۱۵۰۷۰/۶۵۶۰×۱۸۰۵۰۸/۶
۱۵×۳۰۲۱/۱۹۳۰×۶۰۸۴/۷۸۸×۱۰۰۳۷/۶۸۱۲×۱۵۰۸۴/۷۸۸۰×۱۸۰۵۹۳/۴
۲۰×۳۰۲۸/۲۶۴۰×۶۰۱۱۳/۰۱۰×۱۰۰۴۷/۱۰۱۵×۱۵۰۱۰۵/۹۵×۲۰۰۶۷۸/۲
۲۵×۳۰۳۵/۳۲۵۰×۶۰۱۴۱/۳۱۲×۱۰۰۵۶/۵۰۲۰×۱۵۰۱۴۱/۳۶×۲۰۰۴۷/۱۰
۳×۳۵۴/۹۴۵۴×۷۰۱۳/۱۸۱۵×۱۰۰۷۰/۶۵۲۵×۱۵۰۱۷۶/۶۸×۲۰۰۵۶/۵۲
۴×۳۵۶/۵۹۴۵×۷۰۱۶/۴۸۲۰×۱۰۰۹۴/۲۰۳۰×۱۵۰۲۱۱/۹۱۰×۲۰۰۷۵/۳۶
۵×۳۵۸/۲۴۲۶×۷۰۱۹/۷۸۲۵×۱۰۰۱۱۷/۷۴۰×۱۵۰۲۸۲/۶۱۲×۲۰۰۹۴/۲۰
۶×۳۵۹/۸۹۱۸×۷۰۲۶/۳۷۳۰×۱۰۰۱۴۱/۳۵۰×۱۵۰۳۵۳/۲۱۵×۲۰۰۱۱۳/۱
۸×۳۵۱۳/۱۸۱۰×۷۰۳۲/۹۷۴۰×۱۰۰۱۸۸/۴۶۰×۱۵۰۴۲۳/۹۲۰×۲۰۰۱۴۱/۳
۱۰×۳۵۱۶/۴۸۱۲×۷۰۳۹/۵۶۵۰×۱۰۰۲۳۵/۵۷۰×۱۵۰۴۹۴/۵۲۵×۲۰۰۱۸۸/۴
۱۲×۳۵۱۹/۷۸۱۵×۷۰۴۹/۴۵۶×۱۰۰۲۸۲/۶۸۰×۱۵۰۵۶۵/۲۳۰×۲۰۰۲۳۵/۵
۱۵×۳۵۲۴/۷۲۲۰×۷۰۶۵/۹۴۷۰×۱۰۰۳۲۹/۷۵×۱۶۰۳۷/۶۸۰۴۰×۲۰۰۲۸۲/۶
۲۰×۳۵۳۲/۹۷۲۵×۷۰۸۲/۴۲۸۰×۱۰۰۳۷۶/۸۶×۱۶۰۴۵/۲۱۶۵۰×۲۰۰۳۷۶/۸
۳×۴۰۵/۶۵۲۳۰×۷۰۹۸/۹۱۹۰×۱۰۰۴۲۳/۹۸×۱۶۰۶۰/۲۸۸۶۰×۲۰۰۴۷۱/۰
۴×۴۰۷/۵۳۶۴۰×۷۰۱۳۱/۸۵×۱۲۰۲۸/۲۶۱۰×۱۶۰۷۵/۳۶۰۷۰×۲۰۰۵۶۵/۲
۵×۴۰۹/۴۲۰۵۰×۷۰۱۶۴/۸۶×۱۲۰۳۲/۹۱۱۲×۱۶۰۹۰/۴۳۲۸۰×۲۰۰۷۵۳/۶
۶×۴۰۱۱/۳۰۴×۸۰۱۵/۰۷۸×۱۲۰۴۵/۲۱۱۵×۱۶۰۱۱۳/۰۴۰۶×۲۲۰۶۲/۱۷
۸×۴۰۱۵/۰۷۵×۸۰۱۸/۸۴۱۰×۱۲۰۵۶/۵۲۲۰×۱۶۰۱۵۰/۷۲۰۸×۲۲۰۸۲/۸۹
۱۰×۴۰۱۸/۸۴۶×۸۰۲۲/۶۰۱۲×۱۲۰۶۷/۸۲۲۵×۱۶۰۱۸۸/۴۰۰۱۰×۲۲۰۱۰۳/۶
۱۲×۴۰۲۲/۶۰۸×۸۰۳۰/۱۴۱۵×۱۲۰۸۴/۷۸۳۰×۱۶۰۲۲۶/۰۸۰۱۲×۲۲۰۱۲۴/۳
۱۵×۴۰۲۸/۲۶۱۰×۸۰۳۷/۶۸۲۰×۱۲۰۱۱۳/۰۴۰×۱۶۰۳۰۱/۴۴۰**
۲۰×۴۰۳۷/۶۸۱۲×۸۰۴۵/۲۱۲۵×۱۲۰۱۴۱/۳۵۰×۱۶۰۳۷۶/۸۰۰**
۲۵×۴۰۴۷/۱۰۱۵×۸۰۵۶/۵۲۳۰×۱۲۰۱۶۹/۵۶۰×۱۶۰۴۵۲/۱۶۰**

میلگرد - چهار پهلو - شش پهلو به طول ۶ متر

سایز (میلیمتر)گرد (کیلوگرم)چهار گوش (کیلوگرم)شش پر (کیلوگرم)سایز (میلیمتر)گرد (کیلوگرم)چهار گوش (کیلوگرم)شش پر (کیلوگرم)  سایز (میلیمتر)گرد (کیلوگرم)چهار گوش (کیلوگرم)شش پر (کیلوگرم)
۳۰/۳۳۶۰/۴۲۶۰/۳۶۶۳۰۳۳/۲۹۴۴۲/۳۹۰۳۶/۷۰۸۱۵۰۸۳۲/۳۲۶۱۰۵۹/۷۵۰۹۱۷/۷۷۲
۴۰/۵۹۴۰/۷۵۶۰/۶۴۵۳۲۳۷/۸۷۸۴۸/۲۲۸۴۱/۷۶۶۱۶۰۹۴۶/۹۹۸۱۲۰۵/۷۶۰۱۰۴۴/۲۱۶
۵۰/۹۲۴۱/۱۷۶۱/۰۲۰۳۵۴۵/۳۱۸۵۷/۶۹۶۴۹/۹۶۸۱۷۰۱۰۶۹/۰۷۴۱۳۶۱/۱۹۰۱۱۷۸/۸۲۶
۶۱/۳۳۲۱/۶۹۸۱/۴۷۰۳۸۵۳/۴۱۸۶۸/۰۱۰۵۸/۹۰۲۱۸۰۱۱۹۸/۵۴۲۱۵۲۶/۰۴۰۱۳۲۱/۵۹۰
۷۱/۸۱۲۲/۳۱۰۱/۹۹۸۴۰۵۹/۱۹۰۷۵/۳۶۰۶۵/۲۶۲۱۹۰۱۳۳۵/۴۲۰۱۷۰۰/۳۱۰۱۴۷۲/۵۰۸
۸۲/۳۷۰۳/۰۱۲۲/۶۱۰۴۵۷۴/۹۱۰۹۵/۳۷۶۸۲/۶۰۲۲۰۰۱۴۷۹/۶۸۴۱۸۸۴/۰۰۰۱۶۳۱/۵۹۲
۹۲/۹۹۴۳/۸۱۶۲/۳۰۶۵۰۹۲/۴۷۸۱۱۷/۷۵۰۱۰۱/۹۷۶۲۲۰۱۷۹۰/۴۱۸۲۲۷۹/۶۴۰۱۹۷۴/۲۲۸
۱۰۳/۷۰۲۴/۷۱۰۴/۰۸۰۵۵۱۱۱/۹۰۰۱۴۲/۴۷۶۱۲۳/۳۹۰۲۵۰۲۳۱۲/۰۱۶۲۹۴۳/۷۵۰۲۵۴۹/۳۶۴
۱۲۵/۳۲۸۶/۷۸۰۵/۸۷۴۶۰۱۳۳/۱۷۰۱۶۹/۵۶۰۱۴۶/۸۴۴۲۶۰۲۵۰۰/۶۷۴۳۱۸۴/۹۶۰۲۷۵۷/۳۹۰
۱۴۷/۰۵۰۹/۲۳۴۷/۹۹۲۶۵۱۵۶/۲۹۴۱۹۸/۹۹۶۱۷۲/۳۳۸۲۷۰۲۶۹۶/۷۳۰۳۴۳۳/۵۹۰۲۹۷۳/۵۷۶
۱۵۸/۳۲۲۱۰/۵۹۶۹/۱۸۰۷۰۱۸۰/۴۸۶۲۳۰/۷۹۰۱۹۹/۸۷۲۲۸۰۲۹۰۰/۱۹۰۳۶۹۲/۶۴۰۳۱۹۷/۹۱۶
۱۶۹/۴۶۸۱۲/۰۶۰۱۰/۴۴۰۷۵۲۰۸/۰۸۰۲۶۴/۹۳۶۲۲۹/۴۴۰۲۹۰۳۱۱۱/۰۴۸۳۹۶۱/۱۱۰۳۴۳۰/۴۲۲
۱۸۱۱/۹۸۸۱۵/۲۵۸۱۳/۲۱۸۸۰۲۳۶/۷۴۸۳۰۱/۴۴۰۲۶۱/۰۵۴۳۰۰۳۳۳۲۹/۲۹۸۴۲۳۹/۰۰۰۳۶۷۱/۰۸۲
۲۰۱۴/۷۹۶۱۸/۸۴۰۱۶/۳۱۴۸۵۲۶۷/۲۷۰۳۴۰/۲۹۶۲۹۴/۷۰۸۳۲۰۳۷۸۸/۰۰۴۴۸۲۳/۰۴۰۴۱۷۶/۸۷۶
۲۲۱۷/۹۰۴۲۲/۷۹۴۱۹/۷۴۰۹۰۲۹۹/۶۳۴۳۸۱/۵۱۰۳۳۰/۳۹۶۳۵۰۴۵۳۱/۵۴۸۵۷۶۹/۷۵۰۴۹۹۶/۷۴۶
۲۴۲۱/۳۰۶۲۷/۱۳۲۲۳/۴۹۶۱۰۰۳۶۹/۹۲۴۴۷۱/۰۰۰۴۰۷/۸۹۸۳۸۰۵۳۴۱/۶۷۴۶۸۰۱/۲۴۰۵۸۹۰/۰۴۴
۲۵۲۳/۱۱۸۲۹/۴۳۶۲۵/۴۹۴۱۲۰۵۳۲/۶۸۶۶۷۸/۲۴۰۵۸۷/۳۷۰۴۰۰۵۹۱۸/۷۵۴۷۵۳۶/۰۰۰۶۵۲۶/۳۶۲
۲۶۲۵/۰۰۸۳۱۸۴۲۲۷/۵۷۶۱۳۰۶۲۵/۱۷۰۷۹۵/۹۹۰۶۸۹/۸۸۶۴۵۰۷۴۹۰/۹۲۲۹۵۳۷/۷۵۰۸۲۵۹/۹۳۰
۲۸۲۸/۹۴۴۳۶/۹۲۴۳۱/۹۸۰۱۴۰۷۲۵/۰۴۶۹۲۳/۱۶۰۷۷۹/۴۸۲۵۰۰۹۲۴۸/۰۵۸۱۱۷۷۵/۰۰۱۰۱۹۷/۴۴۵۰۰

نبشی به طول ۶ متر

وزنسایز  وزنسایز  وزنسایز  وزنسایز  وزنسایز
۳/۶۰۲×۲۰×۲۰۳۰/۰۶×۵۵×۵۵۱۲۵۱۲×۱۲۰×۱۲۰۴۷/۰۸×۵۰×۸۰۱۵۵۱۵×۸۰×۱۵۰
۵/۰۰۳×۲۰×۲۰۳۲/۵۶×۶۰×۶۰۱۷۶۱۴×۱۴۰×۱۴۰۵۰/۵۸×۶۰×۸۰۱۱۷۱۰×۱۰۰×۱۶۰
۴/۵۰۲×۲۵×۲۵۳۸/۰۷×۶۰×۶۰۲۰۲۱۵×۱۵۰×۱۵۰۵۶۳/۰۱۰×۴۰×۱۰۰۱۸۷۱۶×۱۰۰×۱۶۰
۷/۰۰۳×۲۵×۲۵۳۸/۰۶×۷۰×۷۰۲۹۱۱۸×۱۸۰×۱۸۰۶۷/۵۱۰×۵۰×۱۰۰۱۵۱۱۲×۱۲۰×۱۶۰
۹/۰۰۳×۳۰×۳۰۴۴/۰۷×۷۰×۷۰۳۶۰۲۰×۲۰۰×۲۰۰۷۲/۰۱۰×۶۰×۱۰۰۲۰۱۱۶×۱۲۰×۱۶۰
۱۰/۸۴×۳۰×۳۰۵۰/۵۸×۷۰×۷۰۱۸/۰۵×۳۰×۵۰۸۱/۰۱۰×۸۰×۱۰۰۱۶۲۱۲×۱۲۰×۱۸۰
۱۲/۵۳×۳۵×۳۵۵۰/۵۷×۸۰×۸۰۲۰/۵۵×۴۰×۵۰۷۶/۵۱۰×۵۰×۱۲۰۲۴۳۱۸×۱۲۰×۱۸۰
۱۲/۶۴×۳۵×۳۵۵۷/۵۸×۸۰×۸۰۲۴/۵۶×۳۰×۶۰۹۲/۵۱۲×۵۰×۱۲۰*۱۵×۱۰۰×۲۰۰
۱۱/۰۳×۴۰×۴۰۶۴/۸۸×۹۰×۹۰۲۷/۰۶×۴۰×۶۰۹۷/۰۱۲×۶۰×۱۲۰*۲۰×۱۰۰×۲۰۰
۱۴/۰۴×۴۰×۴۰۷۳/۰۹×۹۰×۹۰۲۹/۷۶×۵۰×۶۰۱۳۸۱۴×۸۰×۱۴۰**
۱۸/۰۵×۴۰×۴۰۹۰/۰۱۰×۱۰۰×۱۰۰۳۹/۶۸×۳۰×۸۰۱۳۲۱۴×۷۰×۱۴۰**
۲۲/۵۵×۵۰×۵۰۱۰۸۱۰×۱۲۰×۱۲۰۴۳/۵۸×۴۰×۸۰۱۵۱۱۴×۱۰۰×۱۴۰**

پروفیل مستطیل به طول ۶متر

ابعاد ضخامت ۲
(میلی متر)
ضخامت ۲/۵
(میلی متر)
ضخامت ۳
(میلی متر)
ضخامت ۴
(میلی متر)
    ابعاد ضخامت ۲
(میلی متر)
ضخامت ۲/۵
(میلی متر)
ضخامت ۳
(میلی متر)
ضخامت ۴
(میلی متر)
لنگدری۱۴/۵۱۷/۵۲۰*۴۰×۶۰۱۸/۷۲۳/۸۲۶/۸۳۶/۶
کلافی۱۴/۵۱۷/۵۲۰*۵۰×۶۰۲۰/۶۲۵/۲۳۱۴۰
سپری۱۴/۵۱۷/۵۲۰*۲۰×۷۰۱۶/۸۲۰/۵۲۵۳۲
۱۰×۲۰۴/۵***۳۰×۷۰۱۸/۷۲۳۲۷/۵۳۶/۳
۱۰×۲۵۵/۵***۴۰×۷۰۲۰/۶۲۵۳۱۴۰
۱۰×۳۰۶/۴۷/۷**۵۰×۷۰۲۲/۵۲۸۳۳۴۵
۲۰×۳۰۹/۳۱۱**۴۰×۸۰۲۲/۵۲۸۳۳۴۵
۱۵×۳۵۹/۳۱۱**۶۰×۸۰۲۶/۲۳۲۳۹۵۱
۱۰×۴۰۹/۳۱۱**۲۰×۹۰۲۰/۶۲۵۳۱۴۰
۲۰×۴۰۱۰/۲۱۳/۴۱۶/۵*۳۰×۹۰۲۲/۵۲۸۳۳۴۵
۲۵×۴۰۱۲/۱۱۵/۶۱۷/۹*۵۰×۹۰۲۶/۲۳۲۳۹۵۱
۳۰×۴۰۱۳/۱۱۵/۸۱۹/۳*۴۰×۱۰۰۲۶/۲۳۲۳۹۵۱
۱۰×۵۰۱۰/۲۱۳/۴۱۶/۵*۶۰×۱۰۰۳۰۳۷۴۵۵۹
۱۵×۵۰۱۱/۱۱۴/۶۱۷/۹*۸۰×۱۰۰۳۳/۵۴۲۵۰۶۷
۲۰×۵۰۱۳/۱۱۵/۸۱۹/۳۲۵/۸۴۰×۱۲۰۱۲۰۳۷۴۵۵۹
۲۵×۵۰۱۳/۹۱۷/۹۲۰/۷۲۷/۶۶۰×۱۲۰۳۳/۵۴۲۵۰۶۷
۳۰×۵۰۱۴/۹۱۸/۱۲۲/۱۲۹/۸۸۰×۱۲۰۳۷/۶۴۷۵۶۷۵
۴۰×۵۰۱۶/۸۲۰/۵۲۵/۰۳۲/۷۶۰×۱۴۰۳۶/۶۴۵/۴۵۴۷۱
۲۰×۶۰۱۴/۹۱۸/۱۲۲/۱۲۹/۶۸۰×۱۴۰۴۰/۳۵۰/۱۵۹/۷۷۸/۵
۲۵×۶۰۱۵/۹۱۹/۳۲۳/۶۳۱/۳۵۰×۱۵۰۳۶/۶۴۵/۴۵۴۷۱
۳۰×۶۰۱۶/۸۲۰/۵۲۵۳۳/۶

ورق

ضخامتابعاد
۲×۱
ابعاد
۲/۵×۱/۲۵
ابعاد
۶×۱/۲۰
ابعاد
۶×۱/۵
ضخامتابعاد
۲×۱
ابعاد
۲/۵×۱/۲۵
ابعاد
۶×۱/۲۰
ابعاد
۶×۱/۵
ضخامتابعاد
۲×۱
ابعاد
۲/۵×۱/۲۵
ابعاد
۶×۱/۲۰
ابعاد
۶×۱/۵
 ضخامتابعاد
۲×۱
ابعاد
۲/۵×۱/۲۵
 ابعاد
۶×۱/۲۰
ابعاد
۶×۱/۵
۰/۵۰۸۱۲/۲۶۵۲۸/۲۳۵/۳۳۴۸۷۳/۶۱۶۹/۵۲۱۲۲۰۳۱۴۴۹۰۱۱۳۰۱۴۱۳۱۰۰۱۵۷۰۲۴۵۳۵۶۵۲۷۰۶۵
۰/۶۰۹/۶۱۴/۷۱۸۳۳/۹۴۲/۳۴۶۴۹۸۲۲۶۲۸۳۲۵۳۹۲/۵۶۱۳۱۴۱۳۱۷۶۶۱۲۰۱۸۸۴۲۹۴۴۶۷۸۲۸۴۷۸
۰/۷۰۱۱/۲۱۷/۲۳۹/۵۴۹/۴۵۸۰۱۲۲/۶۲۸۲/۶۳۵۳۳۰۴۷۱۷۳۶۱۶۹۵۲۱۲۰۱۵۰۲۳۵۵۳۶۸۰۸۴۷۸۱۰۵۹۷
۰/۷۵۱۲۱۸/۴۴۲/۳۵۲/۹۶۹۶۱۴۷۳۳۹۴۲۴۳۵۵۵۰۸۵۹۱۹۷۸۲۴۷۳۱۶۰۲۵۱۲۳۹۲۵۹۰۴۳۱۱۳۰۴
۰/۸۰۱۲/۸۱۹/۶۴۵/۲۵۶/۵۷۱۱۲۱۷۱/۵۳۹۵۴۹۵۴۰۶۲۸۹۸۱۲۲۶۱۲۸۲۶۱۷۰۲۶۶۹۴۱۷۰۹۶۰۸۱۲۰۱۰
۰/۹۰۱۴/۴۲۲۵۱۶۳/۵۸۱۲۸۱۹۶/۵۴۵۲۵۶۵۵۰۷۸۵۱۲۲۷۲۸۲۶۳۵۳۲۱۸۰۲۸۲۶۴۴۱۶۱۰۱۷۴۱۲۷۱۷
۱۱۶۲۴/۵۵۶/۵۷۰/۶۱۰۱۶۰۲۴۵/۵۵۶۵/۲۷۰۶۵۵۸۶۳۱۳۴۹۳۱۰۹۳۸۸۵۱۹۰۲۹۸۳۴۶۶۰۱۰۷۳۹۱۳۴۲۳
۱/۲۵۲۰۳۰/۶۷۰/۶۸۸/۳۱۲۱۸۸۲۹۴۶۷۸۸۴۸۶۰۹۴۲۱۴۷۲۳۳۹۱۴۲۴۲۲۰۰۳۱۴۰۴۹۰۶۱۱۰۳۴۱۴۱۳۰
۱/۵۲۴۳۶/۷۸۴/۷۱۰۵/۹۱۴۲۲۰۳۴۳۷۹۱۹۸۹۶۵۱۰۹۹۱۷۱۷۳۹۵۶۴۹۴۵
۲۳۲۴۹۱۱۳۱۴۱/۳۱۵۲۳۵۳۶۶۸۴۷۱۰۶۰۸۰۱۲۵۶۱۹۶۲۴۵۲۲۵۶۵۲
۲/۵۴۰۶۱/۳۱۴۱/۳۱۷۶/۶۱۶۲۵۱/۲۳۹۲/۵۹۰۴۱۱۳۰۹۰۱۴۱۳۲۲۰۸۵۰۸۷۶۳۵۸

لوله به طول ۶متر

سایزوزن سایزوزن سایزوزن سایزوزن سایزوزن سایزوزن سایزوزن
۶×۱۶۸۲۵×۴۰۳۶۲۰×۷۰۱۶۶۷۰×۸۰۵۶۴۰×۱۰۰۳۱۰۹۰×۱۲۰۲۳۳۶۰×۱۵۰۷۰۰
۱۰×۱۶۶۱۶×۵۰۸۴۲۵×۷۰۱۵۷۲۰×۹۰۲۸۵۵۰×۱۰۰۲۷۷۳۰×۱۴۰۶۹۲۷۰×۱۵۰۶۵۲
۱۰×۱۸۸۲۰×۵۰۷۸۳۰×۷۰۱۴۷۲۵×۹۰۲۷۶۶۰×۱۰۰۲۳۶۴۰×۱۴۰۶۶۵۸۰×۱۵۰۵۹۶
۶×۲۰۱۳۲۵×۵۰۶۹۴۰×۷۰۱۲۱۳۰×۹۰۲۶۶۷۰×۱۰۰۱۸۹۵۰×۱۴۰۶۳۲۹۰×۱۵۰۵۳۳
۱۰×۲۰۱۱۳۰×۵۰۵۹۵۰×۷۰۸۸۴۰×۹۰۲۴۰۸۰×۱۰۰۱۳۳۶۰×۱۴۰۵۹۱۵۰×۲۰۰۱۳۸۷
۶×۲۵۲۲۱۶×۶۰۱۲۴۶۰×۷۰۴۷۵۰×۹۰۲۰۷۲۰×۱۲۰۵۱۸۷۰×۱۴۰۵۴۴۶۰×۲۰۰۱۳۴۶
۱۰×۲۵۱۹۲۰×۶۰۱۱۸۲۰×۸۰۲۲۲۶۰×۹۰۱۶۶۳۰×۱۲۰۴۹۹۸۰×۱۴۰۴۸۸۷۰×۲۰۰۱۲۹۹
۶×۳۰۳۲۲۵×۶۰۱۱۰۲۵×۸۰۲۱۴۷۰×۹۰۱۱۹۴۰×۱۲۰۴۷۳۹۰×۱۴۰۴۲۵۸۰×۲۰۰۱۲۴۳
۱۰×۳۰۲۹۳۰×۶۰۱۰۰۳۰×۸۰۲۰۳۸۰×۹۰۶۳۵۰×۱۲۰۴۴۰۲۵×۱۵۰۸۰۹۹۰×۲۰۰۱۱۸۰
۱۶×۳۰۲۴۴۰×۶۰۷۴۴۰×۸۰۱۷۷۲۰×۱۰۰۳۵۵۶۰×۱۲۰۴۰۰۳۰×۱۵۰۷۹۹۹۰×۲۲۰۱۴۹۰
۱۶×۴۰۵۰۵۰×۶۰۴۱۵۰×۸۰۱۴۴۲۵×۱۰۰۳۴۷۷۰×۱۲۰۳۵۲۴۰×۱۵۰۷۷۳۹۰×۲۵۰۲۰۱۲
۲۰×۴۰۴۴۱۶×۷۰۱۷۲۶۰×۸۰۱۰۳۳۰×۱۰۰۳۳۷۸۰×۱۲۰۲۹۶۵۰×۱۵۰۷۳۹

پروفیل مربع / تیرآهن / هاش / ناودانی

پروفیل مربع به طول ۶ مترتیرآهن به طول ۱۲ مترهاش بال پهن به طول۱۲مترناودانی به طول ۱۲ متر
ابعاد۲میل ۲/۵میل ۳میل ۴میل سایزسبکسنگینسایزسبکسنگینسایزسبکسنگین
۱۰×۱۰۳***۸*۷۱۱۰۲۰۰۲۴۴۵۵۴۶۷
۱۲×۱۲۳/۴۰***۱۰*۸۹۱۲۲۳۴۳۲۲۶/۵۷۳۸۵
۱۶×۱۶۴/۹***۱۲*۱۳۵۱۴۲۹۹۳۹۰۸۸۴۱۰۴
۱۹×۱۹۶***۱۴۱۵۵۱۷۵۱۶۳۶۵۵۰۰۱۰۱۰۰۱۲۸
۲۰×۲۰۷۹**۱۶۱۹۲۲۱۵۱۸۴۲۶۵۹۰۱۲۱۴۰۱۶۰
۲۵×۲۵۹۱۱۱۲/۵*۱۸۲۲۵۲۶۵۲۰۵۰۸۷۲۰۱۴۱۵۵۱۹۵
۳۰×۳۰۱۱۱۲۱۶/۵*۲۰۲۷۵۳۱۵۲۲۶۰۶۸۲۸۱۶۱۷۰۲۲۵
۳۵×۳۵۱۳۱۵۱۸*۲۲۳۲۵۳۷۵۲۴۷۲۴۹۶۰۱۸۲۲۵۲۶۵
۴۰×۴۰۱۵۱۷/۵۲۱/۵۲۸۲۴۳۵۵۴۳۴۲۶۸۱۸۱۰۷۵۲۰*۳۰۵
۴۵×۴۵۱۶/۸۲۰/۵۲۵۳۲۲۶۳۷۵۵۰۰۲۸۹۱۷۱۲۱۰۲۲*۳۵۳
۵۰×۵۰۱۹۲۳۲۷/۵۳۶/۵۲۸۴۲۰۵۷۵۳۰۱۰۶۰۱۳۷۰۲۴*۴۰۵
۵۵×۵۵۲۰/۵۲۵۳۱۴۰۳۰۵۱۰۶۵۰۳۲۱۱۷۱۱۵۵۱۲۶*۴۵۵
۶۰×۶۰۲۲/۵۲۸۳۳۴۵۳۲۶۸۵۷۴۵۳۴۱۲۶۰۱۶۰۳۲۸*۵۰۲
۷۰×۷۰۲۶/۲۳۲۳۹۵۱۳۴*۸۱۷۳۶۱۳۴۲۱۷۵۴۳۰*۵۵۵
۸۰×۸۰۳۰۳۷۴۵۵۹۳۶۷۲۰۹۱۳۴۰*۱۸۶۹۳۲*۶۲۰
۹۰×۹۰۳۳/۵۴۲۵۰۶۷۳۸*۱۰۱۰۵۰**۳۵*۷۲۵
۱۰۰×۱۰۰۳۷/۶۴۷۵۶۷۵۴۰۸۰۰۱۱۰۹۶۰*****
۱۲۰×۱۲۰۴۵۵۶۶۷۹۰
۱۴۰×۱۴۰۵۲۶۵۷۸۱۰۳سپری به طول ۶ مترمقاطع Z به طول ۶ مترچهارچوب به طول ۶۰/۶
۱۶۰×۱۶۰۶۰۷۵۹۰۱۲۰سایزوزنسایزوزنسایز۲۲/۵۳۲ میل۲/۵ میل
۱۸۰×۱۸۰۶۶/۴۸۳/۳۹۹/۴۱۳۵/۶۲۵/۵۵۲۶Z-16۲۹۳۶۴۳چهارچوب فلزی۲۴۳۰
۲۰۰×۲۰۰**۱۰۷۱۴۲/۸۲/۵۸۶۳۷/۵Z-18۳۱۳۸/۵۴۶چهارچوب فرانسوی۲۴۳۰
۲۲۰×۲۲۰**۱۱۹۱۵۹۳۱۰/۵۷۵۰Z-20۳۳۴۱۴۹چهارچوب مکزیکی۲۹/۵*
۲۵۰×۲۵۰**۱۴۲۱۸۹۳/۵۱۴۸۶۲Z-22۳۵۴۳۵۱/۵***
۳۰۰×۳۰۰**۱۷۰۲۲۶۴۱۷/۵۹۸۰*******
*****۴/۵۲۲۱۲-۱۰۱۳۹-۹۸*******

جستجو کنید