جداول وزنی آهن آلات

portfolio
portfolio
Project Info
  • Category: اطلاع رسانی
Project Details
تسمه به طول ۶متر سایزوزن(کیلوگرم)  سایزوزن(کیلوگرم)  سایزوزن(کیلوگرم)  سایزوزن(کیلوگرم)  سایزوزن(کیلوگرم)  ۳×۲۰۲/۸۲۶۳۰×۴۰۵۶/۵۲۲۰×۸۰۷۵/۳۶۴۰×۱۲۰۲۲۶/۰۵×۱۷۰۴۰/۰۳۵ ۴×۲۰۳/۷۶۸۳۵×۴۰۶۵/۹۴۲۵×۸۰۹۴/۲۰۵۰×۱۲۰۲۸۲/۶۶×۱۷۰۴۸/۰۴۲ ۵×۲۰۴/۷۱۰۳×۵۰۷/۰۶۵۳۰×۸۰۱۱۳/۰۶۰×۱۲۰۳۲۹/۱۸×۱۷۰۶۴/۰۵۶ ۶×۲۰۵/۶۵۲۴×۵۰۹/۴۲۰۴۰×۸۰۱۵۰/۷۷۰×۱۲۰۳۹۵/۶۱۰×۱۷۰۸۰/۰۷۰ ۸×۲۰۷/۵۳۶۵×۵۰۱۱/۷۷۵۰×۸۰۱۸۸/۴۸۰×۱۲۰۴۵۲/۱۱۲×۱۷۰۹۶/۰۸۴ ۱۰×۲۰۹/۴۲۰۶×۵۰۱۴/۱۳۶۰×۸۰۲۲۶/۰۹۰×۱۲۰۵۰۸/۶۱۵×۱۷۰۱۲۰/۱۰۵ ۱۲×۲۰۱۱/۳۰۸×۵۰۱۸/۸۴۷۰×۸۰۲۶۳/۰۵×۱۴۰۳۲/۹۷۲۰×۱۷۰۱۶۰/۱۴۰ ۱۵×۲۰۱۴/۱۳۱۰×۵۰۲۳/۵۵۴×۹۰۱۶/۹۵۶×۱۴۰۳۹/۵۶۲۵×۱۷۰۲۰۰/۱۷۰ ۳×۲۵۳/۵۳۲۱۲×۵۰۲۸/۲۶۵×۹۰۲۱/۱۹۸×۱۴۰۵۲/۷۵۳۰×۱۷۰۲۴۰/۲۱۰ ۴×۲۵۴/۷۱۰۱۵×۵۰۳۵/۳۲۶×۹۰۲۵/۴۳۱۰×۱۴۰۶۵/۹۴۴۰×۱۷۰۳۲۰/۲۸۰ ۵×۲۵۵/۸۸۷۲۰×۵۰۴۷/۱۰۸×۹۰۳۳/۹۱۱۲×۱۴۰۷۹/۱۲۵۰×۱۷۰۴۰۰/۳۵۰ ۶×۲۵۷/۰۶۵۲۵×۵۰۵۸/۸۷۱۰×۹۰۴۲/۳۹۱۵×۱۴۰۹۸/۹۱۶۰×۱۷۰۴۸۰/۴۲۰ ۸×۲۵۹/۴۲۰۳۰×۵۰۷۰/۶۵۱۲×۹۰۵۰/۸۶۲۰×۱۴۰۱۳۱/۸۵×۱۸۰۴۲/۳۹ ۱۰×۲۵۱۱/۷۷۳۵×۵۰۸۲/۴۲۱۵×۹۰۶۳/۵۸۲۵×۱۴۰۱۶۴/۸۶×۱۸۰۵۰/۸۶ ۱۲×۲۵۱۴/۱۳۴۰×۵۰۹۴/۲۰۲۰×۹۰۸۴/۷۸۳۰×۱۴۰۱۹۷/۸۸×۱۸۰۶۷/۸۲ ۱۵×۲۵۱۷/۶۶۴×۶۰۱۱/۳۰۲۵×۹۰۱۰۵/۹۴۰×۱۴۰۲۶۳/۷۱۰×۱۸۰۸۴/۷۸ ۲۰×۲۵۲۳/۵۵۵×۶۰۱۴/۱۳۳۰×۹۰۱۲۷/۱۵۰×۱۴۰۳۲۹/۷۱۲×۱۸۰۱۰۱/۷۳۶ ۳×۳۰۴/۲۳۹۶×۶۰۱۶/۹۵۴۰×۹۰۱۶۹/۵۶۰×۱۴۰۳۹۵/۶۱۵×۱۸۰۱۲۷/۱۰۰ ۴×۳۰۵/۶۵۲۸×۶۰۲۲/۶۰۵۰×۹۰۲۱۱/۹۷۰×۱۴۰۴۶۱/۵۲۰×۱۸۰۱۶۹/۵۰۰ ۵×۳۰۷/۰۶۵۱۰×۶۰۲۸/۲۶۶۰×۹۰۲۵۴/۳۸۰×۱۴۰۵۲۷/۵۲۵×۱۸۰۲۱۱/۹۰۰ ۶×۳۰۸/۴۷۸۱۲×۶۰۳۳/۹۱۷۰×۹۰۲۹۶/۷۵×۱۵۰۳۵/۳۲۳۰×۱۸۰۲۵۴/۳۰۰ ۸×۳۰۱۱/۳۰۱۵×۶۰۴۲/۳۹۴×۱۰۰۱۸/۸۴۶×۱۵۰۴۲/۳۹۴۰×۱۸۰۳۳۹/۱ ۱۰×۳۰۱۴/۱۳۲۰×۶۰۵۶/۵۲۵×۱۰۰۲۳/۵۵۸×۱۵۰۵۶/۵۲۵۰×۱۸۰۴۲۳/۹ ۱۲×۳۰۱۶/۹۵۲۵×۶۰۷۰/۶۵۶×۱۰۰۲۸/۲۶۱۰×۱۵۰۷۰/۶۵۶۰×۱۸۰۵۰۸/۶ ۱۵×۳۰۲۱/۱۹۳۰×۶۰۸۴/۷۸۸×۱۰۰۳۷/۶۸۱۲×۱۵۰۸۴/۷۸۸۰×۱۸۰۵۹۳/۴ ۲۰×۳۰۲۸/۲۶۴۰×۶۰۱۱۳/۰۱۰×۱۰۰۴۷/۱۰۱۵×۱۵۰۱۰۵/۹۵×۲۰۰۶۷۸/۲ ۲۵×۳۰۳۵/۳۲۵۰×۶۰۱۴۱/۳۱۲×۱۰۰۵۶/۵۰۲۰×۱۵۰۱۴۱/۳۶×۲۰۰۴۷/۱۰ ۳×۳۵۴/۹۴۵۴×۷۰۱۳/۱۸۱۵×۱۰۰۷۰/۶۵۲۵×۱۵۰۱۷۶/۶۸×۲۰۰۵۶/۵۲ ۴×۳۵۶/۵۹۴۵×۷۰۱۶/۴۸۲۰×۱۰۰۹۴/۲۰۳۰×۱۵۰۲۱۱/۹۱۰×۲۰۰۷۵/۳۶ ۵×۳۵۸/۲۴۲۶×۷۰۱۹/۷۸۲۵×۱۰۰۱۱۷/۷۴۰×۱۵۰۲۸۲/۶۱۲×۲۰۰۹۴/۲۰ ۶×۳۵۹/۸۹۱۸×۷۰۲۶/۳۷۳۰×۱۰۰۱۴۱/۳۵۰×۱۵۰۳۵۳/۲۱۵×۲۰۰۱۱۳/۱ ۸×۳۵۱۳/۱۸۱۰×۷۰۳۲/۹۷۴۰×۱۰۰۱۸۸/۴۶۰×۱۵۰۴۲۳/۹۲۰×۲۰۰۱۴۱/۳ ۱۰×۳۵۱۶/۴۸۱۲×۷۰۳۹/۵۶۵۰×۱۰۰۲۳۵/۵۷۰×۱۵۰۴۹۴/۵۲۵×۲۰۰۱۸۸/۴ ۱۲×۳۵۱۹/۷۸۱۵×۷۰۴۹/۴۵۶×۱۰۰۲۸۲/۶۸۰×۱۵۰۵۶۵/۲۳۰×۲۰۰۲۳۵/۵ ۱۵×۳۵۲۴/۷۲۲۰×۷۰۶۵/۹۴۷۰×۱۰۰۳۲۹/۷۵×۱۶۰۳۷/۶۸۰۴۰×۲۰۰۲۸۲/۶ ۲۰×۳۵۳۲/۹۷۲۵×۷۰۸۲/۴۲۸۰×۱۰۰۳۷۶/۸۶×۱۶۰۴۵/۲۱۶۵۰×۲۰۰۳۷۶/۸ ۳×۴۰۵/۶۵۲۳۰×۷۰۹۸/۹۱۹۰×۱۰۰۴۲۳/۹۸×۱۶۰۶۰/۲۸۸۶۰×۲۰۰۴۷۱/۰ ۴×۴۰۷/۵۳۶۴۰×۷۰۱۳۱/۸۵×۱۲۰۲۸/۲۶۱۰×۱۶۰۷۵/۳۶۰۷۰×۲۰۰۵۶۵/۲ ۵×۴۰۹/۴۲۰۵۰×۷۰۱۶۴/۸۶×۱۲۰۳۲/۹۱۱۲×۱۶۰۹۰/۴۳۲۸۰×۲۰۰۷۵۳/۶ ۶×۴۰۱۱/۳۰۴×۸۰۱۵/۰۷۸×۱۲۰۴۵/۲۱۱۵×۱۶۰۱۱۳/۰۴۰۶×۲۲۰۶۲/۱۷ ۸×۴۰۱۵/۰۷۵×۸۰۱۸/۸۴۱۰×۱۲۰۵۶/۵۲۲۰×۱۶۰۱۵۰/۷۲۰۸×۲۲۰۸۲/۸۹ ۱۰×۴۰۱۸/۸۴۶×۸۰۲۲/۶۰۱۲×۱۲۰۶۷/۸۲۲۵×۱۶۰۱۸۸/۴۰۰۱۰×۲۲۰۱۰۳/۶ ۱۲×۴۰۲۲/۶۰۸×۸۰۳۰/۱۴۱۵×۱۲۰۸۴/۷۸۳۰×۱۶۰۲۲۶/۰۸۰۱۲×۲۲۰۱۲۴/۳ ۱۵×۴۰۲۸/۲۶۱۰×۸۰۳۷/۶۸۲۰×۱۲۰۱۱۳/۰۴۰×۱۶۰۳۰۱/۴۴۰** ۲۰×۴۰۳۷/۶۸۱۲×۸۰۴۵/۲۱۲۵×۱۲۰۱۴۱/۳۵۰×۱۶۰۳۷۶/۸۰۰** ۲۵×۴۰۴۷/۱۰۱۵×۸۰۵۶/۵۲۳۰×۱۲۰۱۶۹/۵۶۰×۱۶۰۴۵۲/۱۶۰** میلگرد - چهار پهلو [...]
More Project Details

تسمه به طول ۶متر

سایزوزن(کیلوگرم)  سایزوزن(کیلوگرم)  سایزوزن(کیلوگرم)  سایزوزن(کیلوگرم)  سایزوزن(کیلوگرم) 
۳×۲۰۲/۸۲۶۳۰×۴۰۵۶/۵۲۲۰×۸۰۷۵/۳۶۴۰×۱۲۰۲۲۶/۰۵×۱۷۰۴۰/۰۳۵
۴×۲۰۳/۷۶۸۳۵×۴۰۶۵/۹۴۲۵×۸۰۹۴/۲۰۵۰×۱۲۰۲۸۲/۶۶×۱۷۰۴۸/۰۴۲
۵×۲۰۴/۷۱۰۳×۵۰۷/۰۶۵۳۰×۸۰۱۱۳/۰۶۰×۱۲۰۳۲۹/۱۸×۱۷۰۶۴/۰۵۶
۶×۲۰۵/۶۵۲۴×۵۰۹/۴۲۰۴۰×۸۰۱۵۰/۷۷۰×۱۲۰۳۹۵/۶۱۰×۱۷۰۸۰/۰۷۰
۸×۲۰۷/۵۳۶۵×۵۰۱۱/۷۷۵۰×۸۰۱۸۸/۴۸۰×۱۲۰۴۵۲/۱۱۲×۱۷۰۹۶/۰۸۴
۱۰×۲۰۹/۴۲۰۶×۵۰۱۴/۱۳۶۰×۸۰۲۲۶/۰۹۰×۱۲۰۵۰۸/۶۱۵×۱۷۰۱۲۰/۱۰۵
۱۲×۲۰۱۱/۳۰۸×۵۰۱۸/۸۴۷۰×۸۰۲۶۳/۰۵×۱۴۰۳۲/۹۷۲۰×۱۷۰۱۶۰/۱۴۰
۱۵×۲۰۱۴/۱۳۱۰×۵۰۲۳/۵۵۴×۹۰۱۶/۹۵۶×۱۴۰۳۹/۵۶۲۵×۱۷۰۲۰۰/۱۷۰
۳×۲۵۳/۵۳۲۱۲×۵۰۲۸/۲۶۵×۹۰۲۱/۱۹۸×۱۴۰۵۲/۷۵۳۰×۱۷۰۲۴۰/۲۱۰
۴×۲۵۴/۷۱۰۱۵×۵۰۳۵/۳۲۶×۹۰۲۵/۴۳۱۰×۱۴۰۶۵/۹۴۴۰×۱۷۰۳۲۰/۲۸۰
۵×۲۵۵/۸۸۷۲۰×۵۰۴۷/۱۰۸×۹۰۳۳/۹۱۱۲×۱۴۰۷۹/۱۲۵۰×۱۷۰۴۰۰/۳۵۰
۶×۲۵۷/۰۶۵۲۵×۵۰۵۸/۸۷۱۰×۹۰۴۲/۳۹۱۵×۱۴۰۹۸/۹۱۶۰×۱۷۰۴۸۰/۴۲۰
۸×۲۵۹/۴۲۰۳۰×۵۰۷۰/۶۵۱۲×۹۰۵۰/۸۶۲۰×۱۴۰۱۳۱/۸۵×۱۸۰۴۲/۳۹
۱۰×۲۵۱۱/۷۷۳۵×۵۰۸۲/۴۲۱۵×۹۰۶۳/۵۸۲۵×۱۴۰۱۶۴/۸۶×۱۸۰۵۰/۸۶
۱۲×۲۵۱۴/۱۳۴۰×۵۰۹۴/۲۰۲۰×۹۰۸۴/۷۸۳۰×۱۴۰۱۹۷/۸۸×۱۸۰۶۷/۸۲
۱۵×۲۵۱۷/۶۶۴×۶۰۱۱/۳۰۲۵×۹۰۱۰۵/۹۴۰×۱۴۰۲۶۳/۷۱۰×۱۸۰۸۴/۷۸
۲۰×۲۵۲۳/۵۵۵×۶۰۱۴/۱۳۳۰×۹۰۱۲۷/۱۵۰×۱۴۰۳۲۹/۷۱۲×۱۸۰۱۰۱/۷۳۶
۳×۳۰۴/۲۳۹۶×۶۰۱۶/۹۵۴۰×۹۰۱۶۹/۵۶۰×۱۴۰۳۹۵/۶۱۵×۱۸۰۱۲۷/۱۰۰
۴×۳۰۵/۶۵۲۸×۶۰۲۲/۶۰۵۰×۹۰۲۱۱/۹۷۰×۱۴۰۴۶۱/۵۲۰×۱۸۰۱۶۹/۵۰۰
۵×۳۰۷/۰۶۵۱۰×۶۰۲۸/۲۶۶۰×۹۰۲۵۴/۳۸۰×۱۴۰۵۲۷/۵۲۵×۱۸۰۲۱۱/۹۰۰
۶×۳۰۸/۴۷۸۱۲×۶۰۳۳/۹۱۷۰×۹۰۲۹۶/۷۵×۱۵۰۳۵/۳۲۳۰×۱۸۰۲۵۴/۳۰۰
۸×۳۰۱۱/۳۰۱۵×۶۰۴۲/۳۹۴×۱۰۰۱۸/۸۴۶×۱۵۰۴۲/۳۹۴۰×۱۸۰۳۳۹/۱
۱۰×۳۰۱۴/۱۳۲۰×۶۰۵۶/۵۲۵×۱۰۰۲۳/۵۵۸×۱۵۰۵۶/۵۲۵۰×۱۸۰۴۲۳/۹
۱۲×۳۰۱۶/۹۵۲۵×۶۰۷۰/۶۵۶×۱۰۰۲۸/۲۶۱۰×۱۵۰۷۰/۶۵۶۰×۱۸۰۵۰۸/۶
۱۵×۳۰۲۱/۱۹۳۰×۶۰۸۴/۷۸۸×۱۰۰۳۷/۶۸۱۲×۱۵۰۸۴/۷۸۸۰×۱۸۰۵۹۳/۴
۲۰×۳۰۲۸/۲۶۴۰×۶۰۱۱۳/۰۱۰×۱۰۰۴۷/۱۰۱۵×۱۵۰۱۰۵/۹۵×۲۰۰۶۷۸/۲
۲۵×۳۰۳۵/۳۲۵۰×۶۰۱۴۱/۳۱۲×۱۰۰۵۶/۵۰۲۰×۱۵۰۱۴۱/۳۶×۲۰۰۴۷/۱۰
۳×۳۵۴/۹۴۵۴×۷۰۱۳/۱۸۱۵×۱۰۰۷۰/۶۵۲۵×۱۵۰۱۷۶/۶۸×۲۰۰۵۶/۵۲
۴×۳۵۶/۵۹۴۵×۷۰۱۶/۴۸۲۰×۱۰۰۹۴/۲۰۳۰×۱۵۰۲۱۱/۹۱۰×۲۰۰۷۵/۳۶
۵×۳۵۸/۲۴۲۶×۷۰۱۹/۷۸۲۵×۱۰۰۱۱۷/۷۴۰×۱۵۰۲۸۲/۶۱۲×۲۰۰۹۴/۲۰
۶×۳۵۹/۸۹۱۸×۷۰۲۶/۳۷۳۰×۱۰۰۱۴۱/۳۵۰×۱۵۰۳۵۳/۲۱۵×۲۰۰۱۱۳/۱
۸×۳۵۱۳/۱۸۱۰×۷۰۳۲/۹۷۴۰×۱۰۰۱۸۸/۴۶۰×۱۵۰۴۲۳/۹۲۰×۲۰۰۱۴۱/۳
۱۰×۳۵۱۶/۴۸۱۲×۷۰۳۹/۵۶۵۰×۱۰۰۲۳۵/۵۷۰×۱۵۰۴۹۴/۵۲۵×۲۰۰۱۸۸/۴
۱۲×۳۵۱۹/۷۸۱۵×۷۰۴۹/۴۵۶×۱۰۰۲۸۲/۶۸۰×۱۵۰۵۶۵/۲۳۰×۲۰۰۲۳۵/۵
۱۵×۳۵۲۴/۷۲۲۰×۷۰۶۵/۹۴۷۰×۱۰۰۳۲۹/۷۵×۱۶۰۳۷/۶۸۰۴۰×۲۰۰۲۸۲/۶
۲۰×۳۵۳۲/۹۷۲۵×۷۰۸۲/۴۲۸۰×۱۰۰۳۷۶/۸۶×۱۶۰۴۵/۲۱۶۵۰×۲۰۰۳۷۶/۸
۳×۴۰۵/۶۵۲۳۰×۷۰۹۸/۹۱۹۰×۱۰۰۴۲۳/۹۸×۱۶۰۶۰/۲۸۸۶۰×۲۰۰۴۷۱/۰
۴×۴۰۷/۵۳۶۴۰×۷۰۱۳۱/۸۵×۱۲۰۲۸/۲۶۱۰×۱۶۰۷۵/۳۶۰۷۰×۲۰۰۵۶۵/۲
۵×۴۰۹/۴۲۰۵۰×۷۰۱۶۴/۸۶×۱۲۰۳۲/۹۱۱۲×۱۶۰۹۰/۴۳۲۸۰×۲۰۰۷۵۳/۶
۶×۴۰۱۱/۳۰۴×۸۰۱۵/۰۷۸×۱۲۰۴۵/۲۱۱۵×۱۶۰۱۱۳/۰۴۰۶×۲۲۰۶۲/۱۷
۸×۴۰۱۵/۰۷۵×۸۰۱۸/۸۴۱۰×۱۲۰۵۶/۵۲۲۰×۱۶۰۱۵۰/۷۲۰۸×۲۲۰۸۲/۸۹
۱۰×۴۰۱۸/۸۴۶×۸۰۲۲/۶۰۱۲×۱۲۰۶۷/۸۲۲۵×۱۶۰۱۸۸/۴۰۰۱۰×۲۲۰۱۰۳/۶
۱۲×۴۰۲۲/۶۰۸×۸۰۳۰/۱۴۱۵×۱۲۰۸۴/۷۸۳۰×۱۶۰۲۲۶/۰۸۰۱۲×۲۲۰۱۲۴/۳
۱۵×۴۰۲۸/۲۶۱۰×۸۰۳۷/۶۸۲۰×۱۲۰۱۱۳/۰۴۰×۱۶۰۳۰۱/۴۴۰**
۲۰×۴۰۳۷/۶۸۱۲×۸۰۴۵/۲۱۲۵×۱۲۰۱۴۱/۳۵۰×۱۶۰۳۷۶/۸۰۰**
۲۵×۴۰۴۷/۱۰۱۵×۸۰۵۶/۵۲۳۰×۱۲۰۱۶۹/۵۶۰×۱۶۰۴۵۲/۱۶۰**

میلگرد - چهار پهلو - شش پهلو به طول ۶ متر

سایز (میلیمتر)گرد (کیلوگرم)چهار گوش (کیلوگرم)شش پر (کیلوگرم)  سایز (میلیمتر)گرد (کیلوگرم)چهار گوش (کیلوگرم)شش پر (کیلوگرم)  سایز (میلیمتر)گرد (کیلوگرم)چهار گوش (کیلوگرم)شش پر (کیلوگرم)
۳۰/۳۳۶۰/۴۲۶۰/۳۶۶۳۰۳۳/۲۹۴۴۲/۳۹۰۳۶/۷۰۸۱۵۰۸۳۲/۳۲۶۱۰۵۹/۷۵۰۹۱۷/۷۷۲
۴۰/۵۹۴۰/۷۵۶۰/۶۴۵۳۲۳۷/۸۷۸۴۸/۲۲۸۴۱/۷۶۶۱۶۰۹۴۶/۹۹۸۱۲۰۵/۷۶۰۱۰۴۴/۲۱۶
۵۰/۹۲۴۱/۱۷۶۱/۰۲۰۳۵۴۵/۳۱۸۵۷/۶۹۶۴۹/۹۶۸۱۷۰۱۰۶۹/۰۷۴۱۳۶۱/۱۹۰۱۱۷۸/۸۲۶
۶۱/۳۳۲۱/۶۹۸۱/۴۷۰۳۸۵۳/۴۱۸۶۸/۰۱۰۵۸/۹۰۲۱۸۰۱۱۹۸/۵۴۲۱۵۲۶/۰۴۰۱۳۲۱/۵۹۰
۷۱/۸۱۲۲/۳۱۰۱/۹۹۸۴۰۵۹/۱۹۰۷۵/۳۶۰۶۵/۲۶۲۱۹۰۱۳۳۵/۴۲۰۱۷۰۰/۳۱۰۱۴۷۲/۵۰۸
۸۲/۳۷۰۳/۰۱۲۲/۶۱۰۴۵۷۴/۹۱۰۹۵/۳۷۶۸۲/۶۰۲۲۰۰۱۴۷۹/۶۸۴۱۸۸۴/۰۰۰۱۶۳۱/۵۹۲
۹۲/۹۹۴۳/۸۱۶۲/۳۰۶۵۰۹۲/۴۷۸۱۱۷/۷۵۰۱۰۱/۹۷۶۲۲۰۱۷۹۰/۴۱۸۲۲۷۹/۶۴۰۱۹۷۴/۲۲۸
۱۰۳/۷۰۲۴/۷۱۰۴/۰۸۰۵۵۱۱۱/۹۰۰۱۴۲/۴۷۶۱۲۳/۳۹۰۲۵۰۲۳۱۲/۰۱۶۲۹۴۳/۷۵۰۲۵۴۹/۳۶۴
۱۲۵/۳۲۸۶/۷۸۰۵/۸۷۴۶۰۱۳۳/۱۷۰۱۶۹/۵۶۰۱۴۶/۸۴۴۲۶۰۲۵۰۰/۶۷۴۳۱۸۴/۹۶۰۲۷۵۷/۳۹۰
۱۴۷/۰۵۰۹/۲۳۴۷/۹۹۲۶۵۱۵۶/۲۹۴۱۹۸/۹۹۶۱۷۲/۳۳۸۲۷۰۲۶۹۶/۷۳۰۳۴۳۳/۵۹۰۲۹۷۳/۵۷۶
۱۵۸/۳۲۲۱۰/۵۹۶۹/۱۸۰۷۰۱۸۰/۴۸۶۲۳۰/۷۹۰۱۹۹/۸۷۲۲۸۰۲۹۰۰/۱۹۰۳۶۹۲/۶۴۰۳۱۹۷/۹۱۶
۱۶۹/۴۶۸۱۲/۰۶۰۱۰/۴۴۰۷۵۲۰۸/۰۸۰۲۶۴/۹۳۶۲۲۹/۴۴۰۲۹۰۳۱۱۱/۰۴۸۳۹۶۱/۱۱۰۳۴۳۰/۴۲۲
۱۸۱۱/۹۸۸۱۵/۲۵۸۱۳/۲۱۸۸۰۲۳۶/۷۴۸۳۰۱/۴۴۰۲۶۱/۰۵۴۳۰۰۳۳۳۲۹/۲۹۸۴۲۳۹/۰۰۰۳۶۷۱/۰۸۲
۲۰۱۴/۷۹۶۱۸/۸۴۰۱۶/۳۱۴۸۵۲۶۷/۲۷۰۳۴۰/۲۹۶۲۹۴/۷۰۸۳۲۰۳۷۸۸/۰۰۴۴۸۲۳/۰۴۰۴۱۷۶/۸۷۶
۲۲۱۷/۹۰۴۲۲/۷۹۴۱۹/۷۴۰۹۰۲۹۹/۶۳۴۳۸۱/۵۱۰۳۳۰/۳۹۶۳۵۰۴۵۳۱/۵۴۸۵۷۶۹/۷۵۰۴۹۹۶/۷۴۶
۲۴۲۱/۳۰۶۲۷/۱۳۲۲۳/۴۹۶۱۰۰۳۶۹/۹۲۴۴۷۱/۰۰۰۴۰۷/۸۹۸۳۸۰۵۳۴۱/۶۷۴۶۸۰۱/۲۴۰۵۸۹۰/۰۴۴
۲۵۲۳/۱۱۸۲۹/۴۳۶۲۵/۴۹۴۱۲۰۵۳۲/۶۸۶۶۷۸/۲۴۰۵۸۷/۳۷۰۴۰۰۵۹۱۸/۷۵۴۷۵۳۶/۰۰۰۶۵۲۶/۳۶۲
۲۶۲۵/۰۰۸۳۱۸۴۲۲۷/۵۷۶۱۳۰۶۲۵/۱۷۰۷۹۵/۹۹۰۶۸۹/۸۸۶۴۵۰۷۴۹۰/۹۲۲۹۵۳۷/۷۵۰۸۲۵۹/۹۳۰
۲۸۲۸/۹۴۴۳۶/۹۲۴۳۱/۹۸۰۱۴۰۷۲۵/۰۴۶۹۲۳/۱۶۰۷۷۹/۴۸۲۵۰۰۹۲۴۸/۰۵۸۱۱۷۷۵/۰۰۱۰۱۹۷/۴۴۵۰۰

نبشی به طول ۶ متر

وزنسایز  وزنسایز  وزنسایز  وزنسایز  وزنسایز
۳/۶۰۲×۲۰×۲۰۳۰/۰۶×۵۵×۵۵۱۲۵۱۲×۱۲۰×۱۲۰۴۷/۰۸×۵۰×۸۰۱۵۵۱۵×۸۰×۱۵۰
۵/۰۰۳×۲۰×۲۰۳۲/۵۶×۶۰×۶۰۱۷۶۱۴×۱۴۰×۱۴۰۵۰/۵۸×۶۰×۸۰۱۱۷۱۰×۱۰۰×۱۶۰
۴/۵۰۲×۲۵×۲۵۳۸/۰۷×۶۰×۶۰۲۰۲۱۵×۱۵۰×۱۵۰۵۶۳/۰۱۰×۴۰×۱۰۰۱۸۷۱۶×۱۰۰×۱۶۰
۷/۰۰۳×۲۵×۲۵۳۸/۰۶×۷۰×۷۰۲۹۱۱۸×۱۸۰×۱۸۰۶۷/۵۱۰×۵۰×۱۰۰۱۵۱۱۲×۱۲۰×۱۶۰
۹/۰۰۳×۳۰×۳۰۴۴/۰۷×۷۰×۷۰۳۶۰۲۰×۲۰۰×۲۰۰۷۲/۰۱۰×۶۰×۱۰۰۲۰۱۱۶×۱۲۰×۱۶۰
۱۰/۸۴×۳۰×۳۰۵۰/۵۸×۷۰×۷۰۱۸/۰۵×۳۰×۵۰۸۱/۰۱۰×۸۰×۱۰۰۱۶۲۱۲×۱۲۰×۱۸۰
۱۲/۵۳×۳۵×۳۵۵۰/۵۷×۸۰×۸۰۲۰/۵۵×۴۰×۵۰۷۶/۵۱۰×۵۰×۱۲۰۲۴۳۱۸×۱۲۰×۱۸۰
۱۲/۶۴×۳۵×۳۵۵۷/۵۸×۸۰×۸۰۲۴/۵۶×۳۰×۶۰۹۲/۵۱۲×۵۰×۱۲۰*۱۵×۱۰۰×۲۰۰
۱۱/۰۳×۴۰×۴۰۶۴/۸۸×۹۰×۹۰۲۷/۰۶×۴۰×۶۰۹۷/۰۱۲×۶۰×۱۲۰*۲۰×۱۰۰×۲۰۰
۱۴/۰۴×۴۰×۴۰۷۳/۰۹×۹۰×۹۰۲۹/۷۶×۵۰×۶۰۱۳۸۱۴×۸۰×۱۴۰**
۱۸/۰۵×۴۰×۴۰۹۰/۰۱۰×۱۰۰×۱۰۰۳۹/۶۸×۳۰×۸۰۱۳۲۱۴×۷۰×۱۴۰**
۲۲/۵۵×۵۰×۵۰۱۰۸۱۰×۱۲۰×۱۲۰۴۳/۵۸×۴۰×۸۰۱۵۱۱۴×۱۰۰×۱۴۰**

پروفیل مستطیل به طول ۶متر

ابعاد ضخامت ۲
(میلی متر)
ضخامت ۲/۵
(میلی متر)
ضخامت ۳
(میلی متر)
ضخامت ۴
(میلی متر)
    ابعاد ضخامت ۲
(میلی متر)
ضخامت ۲/۵
(میلی متر)
ضخامت ۳
(میلی متر)
ضخامت ۴
(میلی متر)
لنگدری۱۴/۵۱۷/۵۲۰*۴۰×۶۰۱۸/۷۲۳/۸۲۶/۸۳۶/۶
کلافی۱۴/۵۱۷/۵۲۰*۵۰×۶۰۲۰/۶۲۵/۲۳۱۴۰
سپری۱۴/۵۱۷/۵۲۰*۲۰×۷۰۱۶/۸۲۰/۵۲۵۳۲
۱۰×۲۰۴/۵***۳۰×۷۰۱۸/۷۲۳۲۷/۵۳۶/۳
۱۰×۲۵۵/۵***۴۰×۷۰۲۰/۶۲۵۳۱۴۰
۱۰×۳۰۶/۴۷/۷**۵۰×۷۰۲۲/۵۲۸۳۳۴۵
۲۰×۳۰۹/۳۱۱**۴۰×۸۰۲۲/۵۲۸۳۳۴۵
۱۵×۳۵۹/۳۱۱**۶۰×۸۰۲۶/۲۳۲۳۹۵۱
۱۰×۴۰۹/۳۱۱**۲۰×۹۰۲۰/۶۲۵۳۱۴۰
۲۰×۴۰۱۰/۲۱۳/۴۱۶/۵*۳۰×۹۰۲۲/۵۲۸۳۳۴۵
۲۵×۴۰۱۲/۱۱۵/۶۱۷/۹*۵۰×۹۰۲۶/۲۳۲۳۹۵۱
۳۰×۴۰۱۳/۱۱۵/۸۱۹/۳*۴۰×۱۰۰۲۶/۲۳۲۳۹۵۱
۱۰×۵۰۱۰/۲۱۳/۴۱۶/۵*۶۰×۱۰۰۳۰۳۷۴۵۵۹
۱۵×۵۰۱۱/۱۱۴/۶۱۷/۹*۸۰×۱۰۰۳۳/۵۴۲۵۰۶۷
۲۰×۵۰۱۳/۱۱۵/۸۱۹/۳۲۵/۸۴۰×۱۲۰۱۲۰۳۷۴۵۵۹
۲۵×۵۰۱۳/۹۱۷/۹۲۰/۷۲۷/۶۶۰×۱۲۰۳۳/۵۴۲۵۰۶۷
۳۰×۵۰۱۴/۹۱۸/۱۲۲/۱۲۹/۸۸۰×۱۲۰۳۷/۶۴۷۵۶۷۵
۴۰×۵۰۱۶/۸۲۰/۵۲۵/۰۳۲/۷۶۰×۱۴۰۳۶/۶۴۵/۴۵۴۷۱
۲۰×۶۰۱۴/۹۱۸/۱۲۲/۱۲۹/۶۸۰×۱۴۰۴۰/۳۵۰/۱۵۹/۷۷۸/۵
۲۵×۶۰۱۵/۹۱۹/۳۲۳/۶۳۱/۳۵۰×۱۵۰۳۶/۶۴۵/۴۵۴۷۱
۳۰×۶۰۱۶/۸۲۰/۵۲۵۳۳/۶

ورق

ضخامتابعاد
۲×۱
ابعاد
۲/۵×۱/۲۵
 ابعاد
۶×۱/۲۰
ابعاد
۶×۱/۵
  ضخامتابعاد
۲×۱
ابعاد
۲/۵×۱/۲۵
 ابعاد
۶×۱/۲۰
ابعاد
۶×۱/۵
  ضخامتابعاد
۲×۱
ابعاد
۲/۵×۱/۲۵
 ابعاد
۶×۱/۲۰
ابعاد
۶×۱/۵
  ضخامتابعاد
۲×۱
ابعاد
۲/۵×۱/۲۵
 ابعاد
۶×۱/۲۰
ابعاد
۶×۱/۵
۰/۵۰۸۱۲/۲۶۵۲۸/۲۳۵/۳۳۴۸۷۳/۶۱۶۹/۵۲۱۲۲۰۳۱۴۴۹۰۱۱۳۰۱۴۱۳۱۰۰۱۵۷۰۲۴۵۳۵۶۵۲۷۰۶۵
۰/۶۰۹/۶۱۴/۷۱۸۳۳/۹۴۲/۳۴۶۴۹۸۲۲۶۲۸۳۲۵۳۹۲/۵۶۱۳۱۴۱۳۱۷۶۶۱۲۰۱۸۸۴۲۹۴۴۶۷۸۲۸۴۷۸
۰/۷۰۱۱/۲۱۷/۲۳۹/۵۴۹/۴۵۸۰۱۲۲/۶۲۸۲/۶۳۵۳۳۰۴۷۱۷۳۶۱۶۹۵۲۱۲۰۱۵۰۲۳۵۵۳۶۸۰۸۴۷۸۱۰۵۹۷
۰/۷۵۱۲۱۸/۴۴۲/۳۵۲/۹۶۹۶۱۴۷۳۳۹۴۲۴۳۵۵۵۰۸۵۹۱۹۷۸۲۴۷۳۱۶۰۲۵۱۲۳۹۲۵۹۰۴۳۱۱۳۰۴
۰/۸۰۱۲/۸۱۹/۶۴۵/۲۵۶/۵۷۱۱۲۱۷۱/۵۳۹۵۴۹۵۴۰۶۲۸۹۸۱۲۲۶۱۲۸۲۶۱۷۰۲۶۶۹۴۱۷۰۹۶۰۸۱۲۰۱۰
۰/۹۰۱۴/۴۲۲۵۱۶۳/۵۸۱۲۸۱۹۶/۵۴۵۲۵۶۵۵۰۷۸۵۱۲۲۷۲۸۲۶۳۵۳۲۱۸۰۲۸۲۶۴۴۱۶۱۰۱۷۴۱۲۷۱۷
۱۱۶۲۴/۵۵۶/۵۷۰/۶۱۰۱۶۰۲۴۵/۵۵۶۵/۲۷۰۶۵۵۸۶۳۱۳۴۹۳۱۰۹۳۸۸۵۱۹۰۲۹۸۳۴۶۶۰۱۰۷۳۹۱۳۴۲۳
۱/۲۵۲۰۳۰/۶۷۰/۶۸۸/۳۱۲۱۸۸۲۹۴۶۷۸۸۴۸۶۰۹۴۲۱۴۷۲۳۳۹۱۴۲۴۲۲۰۰۳۱۴۰۴۹۰۶۱۱۰۳۴۱۴۱۳۰
۱/۵۲۴۳۶/۷۸۴/۷۱۰۵/۹۱۴۲۲۰۳۴۳۷۹۱۹۸۹۶۵۱۰۹۹۱۷۱۷۳۹۵۶۴۹۴۵
۲۳۲۴۹۱۱۳۱۴۱/۳۱۵۲۳۵۳۶۶۸۴۷۱۰۶۰۸۰۱۲۵۶۱۹۶۲۴۵۲۲۵۶۵۲
۲/۵۴۰۶۱/۳۱۴۱/۳۱۷۶/۶۱۶۲۵۱/۲۳۹۲/۵۹۰۴۱۱۳۰۹۰۱۴۱۳۲۲۰۸۵۰۸۷۶۳۵۸

لوله به طول ۶متر

سایزوزن سایزوزن سایزوزن سایزوزن سایزوزن سایزوزن سایزوزن
۶×۱۶۸۲۵×۴۰۳۶۲۰×۷۰۱۶۶۷۰×۸۰۵۶۴۰×۱۰۰۳۱۰۹۰×۱۲۰۲۳۳۶۰×۱۵۰۷۰۰
۱۰×۱۶۶۱۶×۵۰۸۴۲۵×۷۰۱۵۷۲۰×۹۰۲۸۵۵۰×۱۰۰۲۷۷۳۰×۱۴۰۶۹۲۷۰×۱۵۰۶۵۲
۱۰×۱۸۸۲۰×۵۰۷۸۳۰×۷۰۱۴۷۲۵×۹۰۲۷۶۶۰×۱۰۰۲۳۶۴۰×۱۴۰۶۶۵۸۰×۱۵۰۵۹۶
۶×۲۰۱۳۲۵×۵۰۶۹۴۰×۷۰۱۲۱۳۰×۹۰۲۶۶۷۰×۱۰۰۱۸۹۵۰×۱۴۰۶۳۲۹۰×۱۵۰۵۳۳
۱۰×۲۰۱۱۳۰×۵۰۵۹۵۰×۷۰۸۸۴۰×۹۰۲۴۰۸۰×۱۰۰۱۳۳۶۰×۱۴۰۵۹۱۵۰×۲۰۰۱۳۸۷
۶×۲۵۲۲۱۶×۶۰۱۲۴۶۰×۷۰۴۷۵۰×۹۰۲۰۷۲۰×۱۲۰۵۱۸۷۰×۱۴۰۵۴۴۶۰×۲۰۰۱۳۴۶
۱۰×۲۵۱۹۲۰×۶۰۱۱۸۲۰×۸۰۲۲۲۶۰×۹۰۱۶۶۳۰×۱۲۰۴۹۹۸۰×۱۴۰۴۸۸۷۰×۲۰۰۱۲۹۹
۶×۳۰۳۲۲۵×۶۰۱۱۰۲۵×۸۰۲۱۴۷۰×۹۰۱۱۹۴۰×۱۲۰۴۷۳۹۰×۱۴۰۴۲۵۸۰×۲۰۰۱۲۴۳
۱۰×۳۰۲۹۳۰×۶۰۱۰۰۳۰×۸۰۲۰۳۸۰×۹۰۶۳۵۰×۱۲۰۴۴۰۲۵×۱۵۰۸۰۹۹۰×۲۰۰۱۱۸۰
۱۶×۳۰۲۴۴۰×۶۰۷۴۴۰×۸۰۱۷۷۲۰×۱۰۰۳۵۵۶۰×۱۲۰۴۰۰۳۰×۱۵۰۷۹۹۹۰×۲۲۰۱۴۹۰
۱۶×۴۰۵۰۵۰×۶۰۴۱۵۰×۸۰۱۴۴۲۵×۱۰۰۳۴۷۷۰×۱۲۰۳۵۲۴۰×۱۵۰۷۷۳۹۰×۲۵۰۲۰۱۲
۲۰×۴۰۴۴۱۶×۷۰۱۷۲۶۰×۸۰۱۰۳۳۰×۱۰۰۳۳۷۸۰×۱۲۰۲۹۶۵۰×۱۵۰۷۳۹

پروفیل مربع / تیرآهن / هاش / ناودانی

پروفیل مربع به طول ۶ متر تیرآهن به طول ۱۲ متر هاش بال پهن به طول۱۲مترamodiناودانی به طول ۱۲ متر
ابعاد۲میل ۲/۵میل ۳میل ۴میل amodiسایزسبکسنگینamodiسایزسبکسنگینamodiسایزسبکسنگین
۱۰×۱۰۳***amodi۸*۷۱amodi۱۰۲۰۰۲۴۴amodi۵۵۴۶۷
۱۲×۱۲۳/۴۰***amodi۱۰*۸۹amodi۱۲۲۳۴۳۲۲amodi۶/۵۷۳۸۵
۱۶×۱۶۴/۹***amodi۱۲*۱۳۵amodi۱۴۲۹۹۳۹۰amodi۸۸۴۱۰۴
۱۹×۱۹۶***amodi۱۴۱۵۵۱۷۵amodi۱۶۳۶۵۵۰۰amodi۱۰۱۰۰۱۲۸
۲۰×۲۰۷۹**amodi۱۶۱۹۲۲۱۵amodi۱۸۴۲۶۵۹۰amodi۱۲۱۴۰۱۶۰
۲۵×۲۵۹۱۱۱۲/۵*amodi۱۸۲۲۵۲۶۵amodi۲۰۵۰۸۷۲۰amodi۱۴۱۵۵۱۹۵
۳۰×۳۰۱۱۱۲۱۶/۵*amodi۲۰۲۷۵۳۱۵amodi۲۲۶۰۶۸۲۸amodi۱۶۱۷۰۲۲۵
۳۵×۳۵۱۳۱۵۱۸*amodi۲۲۳۲۵۳۷۵amodi۲۴۷۲۴۹۶۰amodi۱۸۲۲۵۲۶۵
۴۰×۴۰۱۵۱۷/۵۲۱/۵۲۸amodi۲۴۳۵۵۴۳۴amodi۲۶۸۱۸۱۰۷۵amodi۲۰*۳۰۵
۴۵×۴۵۱۶/۸۲۰/۵۲۵۳۲amodi۲۶۳۷۵۵۰۰amodi۲۸۹۱۷۱۲۱۰amodi۲۲*۳۵۳
۵۰×۵۰۱۹۲۳۲۷/۵۳۶/۵amodi۲۸۴۲۰۵۷۵amodi۳۰۱۰۶۰۱۳۷۰amodi۲۴*۴۰۵
۵۵×۵۵۲۰/۵۲۵۳۱۴۰amodi۳۰۵۱۰۶۵۰amodi۳۲۱۱۷۱۱۵۵۱amodi۲۶*۴۵۵
۶۰×۶۰۲۲/۵۲۸۳۳۴۵amodi۳۲۶۸۵۷۴۵amodi۳۴۱۲۶۰۱۶۰۳amodi۲۸*۵۰۲
۷۰×۷۰۲۶/۲۳۲۳۹۵۱amodi۳۴*۸۱۷amodi۳۶۱۳۴۲۱۷۵۴amodi۳۰*۵۵۵
۸۰×۸۰۳۰۳۷۴۵۵۹amodi۳۶۷۲۰۹۱۳amodi۴۰*۱۸۶۹amodi۳۲*۶۲۰
۹۰×۹۰۳۳/۵۴۲۵۰۶۷amodi۳۸*۱۰۱۰amodi۵۰**amodi۳۵*۷۲۵
۱۰۰×۱۰۰۳۷/۶۴۷۵۶۷۵amodi۴۰۸۰۰۱۱۰۹amodi۶۰**amodi***
۱۲۰×۱۲۰۴۵۵۶۶۷۹۰amodisotoon2sotoon2sotoon2sotoon2sotoon2sotoon2sotoon2sotoon2sotoon2sotoon2sotoon2sotoon2sotoon2
۱۴۰×۱۴۰۵۲۶۵۷۸۱۰۳amodi

سپری به طول ۶ متر

amodi

مقاطع Z به طول ۶ متر

amodi

چهارچوب به طول ۶۰/۶


۱۶۰×۱۶۰۶۰۷۵۹۰۱۲۰amodiسایزوزنسایزوزنamodiسایز۲۲/۵۳amodi۲ میل۲/۵ میل
۱۸۰×۱۸۰۶۶/۴۸۳/۳۹۹/۴۱۳۵/۶amodi۲۵/۵۵۲۶amodiZ-16۲۹۳۶۴۳amodiچهارچوب فلزی۲۴۳۰
۲۰۰×۲۰۰**۱۰۷۱۴۲/۸amodi۲/۵۸۶۳۷/۵amodiZ-18۳۱۳۸/۵۴۶amodiچهارچوب فرانسوی۲۴۳۰
۲۲۰×۲۲۰**۱۱۹۱۵۹amodi۳۱۰/۵۷۵۰amodiZ-20۳۳۴۱۴۹amodiچهارچوب مکزیکی۲۹/۵*
۲۵۰×۲۵۰**۱۴۲۱۸۹amodi۳/۵۱۴۸۶۲amodiZ-22۳۵۴۳۵۱/۵amodi***
۳۰۰×۳۰۰**۱۷۰۲۲۶amodi۴۱۷/۵۹۸۰amodi****amodi***
*****amodi۴/۵۲۲۱۲-۱۰۱۳۹-۹۸amodi****amodi***

جستجو کنید